Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
11/03/2020 проект второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, №902-01-53, внесен на 15.10.2019г. от Министерски съвет – за второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект
  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
  ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

  (Обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от
  2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „целеви запаси“ се добавя „от един или повече“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Този закон не се прилага за енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и за тежките горива, които са доставени на територията на страната в промишлени опаковки с нетно тегло до 1 кг.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „целеви запаси“ се добавя „от една или повече“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Този закон се прилага за енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (OB, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1099/2008, и за тежките горива, освен ако са доставени на територията на страната в промишлени опаковки с нетно тегло до 1 кг.“

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) т. 2 след думата „търговски“ се добавя „и оперативни“;
  б) т. 3 думите „нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  2. Алинеи 2-5 се изменят така:
  „(2) Всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове, които през предходната календарна година са извършвали на територията на страната дейности по внос и/или вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, както и дейности по производство и възлагане на производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива, изготвят и представят в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15 февруари справка-декларация по образец за предходната календарна година с информация за:
  1. произведените и/или продадените за потребление количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива;
  2. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива, възложени за производство и/или преработка, както и за потребените от тях и/или продадените за потребление;
  3. количествата внесени, изнесени, доставени от вътрешнообщностни пристигания, както и тези напуснали територията на страната като вътрешнообщностни изпращания и/или предназначени за международни морски бункерни доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива;
  4. наличните количества енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива към 1 януари и към
  31 декември на предходната календарна година;
  5. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, предназначени за запаси за извънредни ситуации.
  6. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, продадени на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
  (3) Агенция „Митници“ изготвя и представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ информация от митнически документи и регистрирани електронни административни документи, относно енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, попадащи в обхвата на глава 27 и глава 29 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз, приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“. Информацията включва данни относно описанието на енергийните продукти, тяхното количество, държавата на изпращане и на получаване и се предоставя по кодове съобразно Комбинираната номенклатура, както следва:
  1. ежемесечно до 15-о число за предходния календарен месец - относно количествата осъществени внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили;
  2. ежегодно до 31 януари за предходната календарна година - относно количествата осъществени внос, износ, международни морски бункерни доставки, вътрешнообщностни пристигания и вътрешнообщностни изпращания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили.
  (4) Министерството на енергетиката изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежемесечно до 15-о число за предходния календарен месец информация за запасите от енергийни продукти по видове и количества, които са поддържани от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката.
  (5) Националният статистически институт изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”:
  1. ежемесечно до 30-о число - информация за докладваните на Генерална дирекция „Евростат” към Европейската комисия данни за видовете и количествата запаси от нефт и нефтопродуктите, получени по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1, както и за търговските запаси, съхранявани на територията на страната;
  2. ежегодно до 1 март, на базата на статистическите данни, събирани и докладвани на Генерална дирекция „Евростат” към Европейската комисия - информация за:
  а) изчисления нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива в равностойност на нефт за предходната календарна година;
  б) средно производство на нафта за предходната година;
  в) действителното нетно потребление на нафта за предходната календарна година;
  г) изчисленото потребление по видове нефтопродукти в равностойност на нефт за предходната календарна година като сума от агрегирания показател „брутни вътрешни доставки“, определен в раздел 3.2.2.11 от приложение В към Регламент (ЕО) № 1099/2008;
  д) списък на производителите на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната в съответствие със Закона за статистиката.
  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  І. Параграф 2 относно чл. 4 се изменя така:
  1. В ал. 1, т. 3 след думите „тежки горива“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  б) в т. 3 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  в) в т. 4 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  3. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  б) в т. 1 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  в) в т. 2 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  4. В ал. 5, т. 2, буква „а“ след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата „търговски“ се добавя „и оперативни“;
  б) в т. 3 думите „нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  2. Алинеи 2-5 се изменят така:
  „(2) Всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техните клонове, които през предходната календарна година са извършвали на територията на страната дейности по внос и/или вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, както и дейности по производство и възлагане на производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива, изготвят и представят в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15 февруари справка-декларация по образец за предходната календарна година с информация за:
  1. произведените и/или продадените за потребление количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива;
  2. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива, възложени за производство и/или преработка, както и за потребените от тях и/или продадените за потребление;
  3. количествата внесени, изнесени, доставени от вътрешнообщностни пристигания, както и тези напуснали територията на страната като вътрешнообщностни изпращания и/или предназначени за международни морски бункерни доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива;
  4. наличните количества енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива към 1 януари и към 31 декември;
  5. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, предназначени за запаси за извънредни ситуации;
  6. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, продадени на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и предназначени за създаване и/или възстановяване на държавни резерви, военновременни запаси, ведомствени военновременни запаси, запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от горива.
  (3) Агенция „Митници“ изготвя и представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ информация от митнически документи, включително регистрирани електронни административни документи, относно енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, попадащи в обхвата на глава 27 и глава 29 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз от Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“. Информацията включва данни относно описанието на енергийните продукти, тяхното количество, държавата на изпращане и на получаване и се предоставя по кодове съобразно Комбинираната номенклатура, както следва:
  1. ежемесечно до 15-о число за предходния календарен месец относно количествата осъществени внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили;
  2. ежегодно до 31 януари за предходната календарна година относно количествата осъществени внос, износ, международни морски бункерни доставки, вътрешнообщностни пристигания и вътрешнообщностни изпращания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили.
  (4) Министерството на енергетиката изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежемесечно до 15-о число информация за предходния календарен месец за запасите от енергийни продукти по видове и количества, които са поддържани от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката.
  (5) Националният статистически институт изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”:
  1. ежемесечно до 30-о число на текущия месец информация относно докладваните на Евростат данни по видове и количества запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, включително търговски и оперативни запаси, създадени и поддържани на територията на страната и извън нея; информацията се отнася за месеца, предшестващ предходния календарен месец;
  2. ежегодно до 1 март на базата на статистическите данни, събирани и докладвани на Евростат, информация за:
  а) изчисления нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежките горива в равностойност на нефт за предходната календарна година;
  б) използваната стойност за намаляване на сумата от нетния внос на суров нефт, газов кондензат и суровини за нефтените рафинерии, която може да е:
  аа) четири на сто, или
  бб) средното производство на нафта, или
  вв) действителното нетно потребление на нафта;
  в) изчисленото потребление по видове нефтопродукти в равностойност на нефт за предходната календарна година, като сума от агрегирания показател „брутни вътрешни доставки“, определен в глава 3.2.2.11 от приложение В към Регламент (ЕО) № 1099/2008;
  г) списък на производителите на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната в съответствие със Закона за статистиката.

  § 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” изготвя и представя:
  1. ежемесечно до 24-о число - на Националния статистически институт справка за нивата на създадените и поддържани запаси по този закон, както и за поддържаните оперативни запаси, за целите на докладване на Генерална дирекция „Евростат” към Европейската комисия; справката включва информация за месеца, предшестващ предходния календарен месец, относно видовете и количествата запаси, съхранявани към последния ден на съответния месец на територията на Република България, включително за сметка на други държави - членки на Европейския съюз, както и за национални запаси, съхранявани на територията на други държави - членки на Европейския съюз;
  2. в случай че поддържа целеви запаси - ежемесечно до 25-о число статистическа справка на Европейската комисия за количествата и вида целеви запаси, съхранявани на територията на Република България; справката се изготвя по категории нефтопродукти към последния ден от всеки календарен месец; в нея се посочват количеството и броят дни среднодневно потребление, както и информация за вида и количеството целеви запаси, съхранявани на територията на страната в полза на други държави - членки на Европейския съюз, както и на съхранявани на тяхна територия целеви запаси на Република България.“

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 5:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” изготвя и представя ежемесечно на:
  1. Националния статистически институт до 24-то число на текущия месец справка за нивата на създадените и поддържани запаси, както и за поддържаните оперативни запаси, за целите на докладване на Евростат; справката включва информация за видовете и количествата запаси, съхранявани на територията на Република България към последния ден на месеца, предшестващ предходния календарен месец, включително за сметка на други държави - членки на Европейския съюз, както и за национални запаси, съхранявани на територията на други държави - членки на Европейския съюз;
  2. Европейската комисия до 25-о число на текущия месец статистическа справка за количествата и вида целеви запаси, съхранявани на територията на Република България, в случай че поддържа такива запаси; справката се изготвя по категории нефтопродукти към последния ден на предходния календарен месец, като в нея се посочват количеството и броят дни среднодневно потребление, както и информация за вида и количеството целеви запаси, съхранявани на територията на страната в полза на други държави - членки на Европейския съюз, и на съхраняваните на тяхна територия целеви запаси на Република България.“
  2. Алинея 7 се отменя.
  § 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  „7. установява и изчислява в равностойност на нефт участието на всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, както и в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 на територията на страната през предходната календарна година;”.
  2. Създава се т. 7а:
  „7а. изчислява в процент дела на участието на всяко едно задължено лице спрямо общото участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в среднодневното потребление за предходната календарна година;“.
  3. Точка 9 се изменя така:
  „9. публикува ежегодно до 10 декември информация относно методите за изчисляване нивата на запасите, които задължените лица трябва да създадат до 1 юли през следващата календарна година;“.
  4. Точка 15 се изменя така:
  „15. осъществява взаимодействие с органите на Европейската комисия по повод изпълнението на ангажиментите по чл. 1, ал. 2 и/или задълженията, произтичащи от Директива на Съвета от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.), изменена с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Работната група от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите (ОВ, L 263/57 от 22 октомври 2018 г.), наричана по-нататък „Директивата“;“.
  5. Точка 21 се изменя така:
  „21. следи за наличие/отсъствие на признаци за затрудняване на доставките от енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива в страната.“

  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  ІІ. Параграф 4 относно чл. 7, ал. 1 се изменя така:
  1. В т.7 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  2. В т. 21 след думите „тежки горива в страната” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.

  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  „7. установява и изчислява в равностойност на нефт участието на всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, както и в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната през предходната календарна година;”.
  2. Създава се т. 7а:
  „7а. изчислява в процент дела на участието на всяко едно задължено лице спрямо общото участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в среднодневното потребление за предходната календарна година;“.
  3. В т. 9 думата „октомври“ се заменя с „декември“ и думите „30 април“ се заменят с „1 юли“.
  4. В т. 21 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и от тежки горива“.

  Работната група предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 8, ал. 2, т. 9 след думата „издава“ се добавя „разрешения за замяна или отказ от издаване на разрешение за замяна“.

  § 5. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Запасите за извънредни ситуации, които трябва да се създадат и поддържат от задължените лица и от агенцията, се определят от председателя на агенцията ежегодно до 30 април с разпореждания за общите и индивидуалните нива на запасите по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3. Нивата на запасите се определят въз основа на предоставените данни за предходната календарна година по реда на:
  1. член 4, ал. 5, т. 2, букви „а“–„в“ в съответствие с Приложение I на Директива на Съвета 2009/119/ЕО, или
  2. член 4, ал. 5, т. 2, буква „г“ в съответствие с Приложение II на Директива на Съвета 2009/119/ЕО.
  (2) Общото количество запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 съответства най-малко на по-голямата от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, от които 30 дни за агенцията, или 61 дни среднодневно потребление на територията на страната, от които 20 дни за агенцията.
  (3) При определяне нивата на запасите за извънредни ситуации се взема предвид и информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.
  (4) Нивата на запасите за извънредни ситуации на всяко задължено лице се определят пропорционално на участието му в общия нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в общото вътрешно потребление през предходната календарна година спрямо общото участие на всички задължени лица. В случай че лице не предостави информация в законоустановения срок по чл. 4, ал. 2 или предоставената информация не съответства на информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7, председателят на агенцията изисква от лицето в срок до 7 дни да подготви допълнителна информация и доказателства за извършване на проверка. Председателят на агенцията определя нивата на запасите за извънредни ситуации в зависимост от резултатите от проверката, а в случай че тя не може да бъде осъществена - съобразно данните по чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.
  (5) При изчисляване нивата на запасите биогоривата и добавките се вземат предвид само ако вече са смесени със съответните нефтопродукти.
  (6) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната газов кондензат и други въглеводороди, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт.
  (7) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на газ пропан, газ бутан и/или техни смеси, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на газ пропан-бутан.
  (8) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната нефтозаводски газ, етан и олефини (включително пропилен), му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на газ пропан-бутан.
  (9) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната авиационен бензин, минерален терпентин и SBP (бензин със специална точка на кипене), ароматни съединения (бензол, толуол и ксилол), му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на автомобилни бензини.
  (10) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (или JP4) или друг вид керосин, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на гориво за реактивни двигатели от керосинов тип.
  (11) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната смазочни масла (в т.ч. базови масла), битум, парафинови восъци, нефтен кокс, катран и сяра, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
  (12) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на тежки горива, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
  (13) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната суровини за рафинериите, му се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт.“

  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  В § 5 относно чл. 12, ал. 11 след думите „масла (в т.ч. базови масла)“ се заличава думата „битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6:
  § 6. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Запасите за извънредни ситуации, които се създават и поддържат от задължените лица и от агенцията, се определят от председателя на агенцията ежегодно до 30 април с разпореждания за общите и индивидуалните нива на запасите по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3. Нивата на запасите се определят въз основа на предоставените данни за предходната календарна година по:
  1. член 4, ал. 5, т. 2, букви „а“ и „б“ - за изчисляване на равностойността в нефт на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания и в съответствие с чл. 14 и чл. 23, или
  2. член 4, ал. 5, т. 2, буква „в“ - за изчисляване на равностойността в нефт на среднодневното потребление на територията на страната и в съответствие с чл. 15 и чл. 22 .
  (2) Общото количество запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 съответства най-малко на по-голямата от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, от които 30 дни за агенцията, или 61 дни среднодневно потребление на територията на страната, от които 20 дни за агенцията.
  (3) При определяне нивата на запасите за извънредни ситуации се взема предвид и информацията, получена по чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.
  (4) Нивата на запасите за извънредни ситуации на всяко задължено лице се определят пропорционално на участието му в общия нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в общото вътрешно потребление през предходната календарна година спрямо общото участие на всички задължени лица. В случай че лице по смисъла на чл. 4, ал. 2 не предостави информация или предоставената информация не съответства на информацията, получена по чл. 4, ал. 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7, председателят на агенцията уведомява лицето с указание в 7-дневен срок от уведомяването да подготви допълнителна информация и доказателства за извършване на проверка. Председателят на агенцията определя нивата на запасите за извънредни ситуации в зависимост от резултатите от проверката, а в случай че тя не може да бъде осъществена - съобразно данните по чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.
  (5) При изчисляване нивата на запасите биогоривата и добавките се вземат предвид само ако вече са смесени със съответните нефтопродукти.
  (6) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната газов кондензат и други въглеводороди, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт.
  (7) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на газ пропан, газ бутан и/или техни смеси, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на газ пропан-бутан.
  (8) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната нефтозаводски газ, етан и олефини (включително пропилен), се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на газ пропан-бутан.
  (9) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната авиационен бензин, минерален терпентин и бензин със специална точка на кипене, ароматни съединения (бензол, толуол и ксилол), се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на автомобилни бензини.
  (10) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната гориво за реактивни двигатели от бензинов тип или друг вид керосин, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на гориво за реактивни двигатели от керосинов тип.
  (11) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната смазочни масла (в т.ч. базови масла), битум, парафинови восъци, нефтен кокс, катран/гудрон и сяра, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
  (12) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на тежки горива, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
  (13) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната суровини за рафинериите, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт.“

  § 6. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
  „(3) При определяне нивата на целевите запаси се взема предвид информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „г“.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 13, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 2 – 7“ се заменят с „чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „в“.
  § 7. Членове 14 и 15 се изменят така:
  „Чл. 14. (1) Участието на всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и на техните клонове в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания се изчислява по видове енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности по този закон през предходната календарна година.
  (2) Участието в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива в равностойност на нефт се формира от сумата на собствените количества, получени на територията на страната през предходната календарна година, от:
  1. внос на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, намален с вноса на нафта;
  2. вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, намалени с вътрешнообщностните пристигания на нафта;
  3. наличностите към 1 януари на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, намалени с наличностите на нафта към 1 януари.
  (3) Полученото количество по ал. 2 се намалява със сумата на собствените количества през предходната календарна година:
  1. за осъществяване на международни морски бункерни доставки на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива за мореплавателни съдове, които са напуснали територията на страната, намалени с количествата международни морски бункерни доставки на нафта;
  2. за осъществяване на износ и/или вътрешнообщностни изпращания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, намалени с количествата износ и/или вътрешнообщностни изпращания на нафта;
  3. на наличните към 31 декември енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, намалени с количествата нафта, налични към 31 декември.
  (4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната, и доставките на реактивно гориво за международни полети не се считат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.
  (5) Сумата на количествата нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и други въглеводороди, вложени в производството на рафинерия през предходната календарна година, се коригира чрез намаляване с най-голямата от следните стойности, за да се вземе предвид производството на нафта:
  1. 4 на сто;
  2. средното производство на нафта въз основа на информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 5, т. 2, буква “б“;
  3. действителното нетно потребление на нафта въз основа на информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 5, т. 2, буква “в“.
  (6) Равностойността в нефт на количествата нефтопродукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива се получава чрез умножаването им с коефициент 1,065.
  Чл. 15. (1) Участието на всички български или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове в среднодневното потребление на нефтопродукти на територията на страната се изчислява по видове и количества нефтопродукти в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности по този закон през предходната календарна година.
  (2) Участието в равностойност на нефт в потреблението на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и тежки горива през предходната календарна година се формира от сумата на собствените количества:
  1. продадени за потребление в резултат на производство;
  2. получени в резултат на договор за възлагане на производство и преработване, които са използвани от възложителя за собствени нужди и/или са продадени от него;
  3. които са внесени при режим на внос с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба;
  4. получени от вътрешнообщностни пристигания с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба;
  5. от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство, които са налични към 1 януари на предходната календарна година.
  (3) Количествата по ал. 2 се намаляват със сумата на собствените количества от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство през предходната календарна година:
  1. доставени за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или за въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, или на трети държави, или за международни организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната в съответствие с Конституцията на Република България и действащото законодателство;
  2. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси, създавани от агенцията, както и на ведомствени военновременни запаси, създавани от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
  3. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на запаси за извънредни ситуации;
  4. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на целеви запаси от нефтопродукти;
  5. за осъществяване на международни морски бункерни доставки на нефтопродукти за мореплавателни съдове, които напускат територията на страната;
  6. за износ и/или вътрешнообщностни изпращания.
  7. които са налични към 31 декември на предходната календарна година.
  (4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната и доставките на реактивно гориво за международни полети не се считат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.
  (5) Равностойността в нефт на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и тежките горива се получава чрез умножаването на количествата с коефициент 1,2.“

  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  Параграф 7, относно чл. 14 се изменя така:
  1. В ал. 1 след думите „тежки горива в равностойност на нефт” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думите „тежките горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  б) в т. 3 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  б) в т. 2 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  в) в т. 3 след думите „количества нафта” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  4. В ал. 6 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в отделни параграфи 8 и 9.

  Работната група предлага да се създадат нови § 8 и § 9:

  § 8. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания се изчислява по видове енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през предходната календарна година.
  (2) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания на енергийните продукти по ал. 1 в равностойност на нефт се определя от сумата на собствените количества, получени на територията на страната през предходната календарна година, от:
  1. вноса на енергийните продукти по ал. 1, намален с вноса на нафта;
  2. вътрешнообщностните пристигания на енергийните продукти по ал. 1, намалени с вътрешнообщностните пристигания на нафта;
  3. наличните към 1 януари енергийни продукти по ал. 1, намалени с наличностите на нафта към 1 януари.
  (3) Полученото количество по ал. 2 се намалява със сумата на собствените количества през предходната календарна година:
  1. за осъществяването на международни морски бункерни доставки на енергийните продукти по ал. 1 за мореплавателни съдове, напуснали територията на страната, намалени с количествата международни морски бункерни доставки на нафта;
  2. за осъществяването на износ и/или вътрешнообщностни изпращания на енергийните продукти по ал. 1, намалени с количествата износ и/или вътрешнообщностни изпращания на нафта;
  3. наличните към 31 декември енергийни продукти по ал. 1, намалени с наличностите на нафта към 31 декември.
  (4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната, и доставките на реактивно гориво за международни полети не се смятат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.
  (5) Общото количество нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и други въглеводороди се намалява със стойността, получена от Националния статистически институт по чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „б“.
  (6) Равностойността в нефт на количествата нефтопродукти по ал. 1, с изключение на нафта и изброените енергийни продукти по ал. 5 се изчислява чрез умножаването им с коефициент 1,065.

  § 9. Член 15 се изменя така:
  Чл. 15. (1) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива на територията на страната се изчислява по видове и количества нефтопродукти в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през предходната календарна година.
  (2) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в потреблението на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива през предходната календарна година се определя от сумата на собствените количества:
  1. продадени за потребление в резултат на производство;
  2. получени в резултат на договор за възлагане на производство и преработване, които са използвани от възложителя за собствени нужди и/или са продадени от него;
  3. които са внесени при режим на внос с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба;
  4. получени от вътрешнообщностни пристигания с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба;
  5. от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство, налични към 1 януари на предходната календарна година.
  (3) Количествата по ал. 2 се намаляват със сумата на собствените количества от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство през предходната календарна година:
  1. доставени за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или за въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, или на трети държави, или за международни организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната в съответствие с Конституцията на Република България и действащото законодателство;
  2. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси, създавани от агенцията, както и на ведомствени военновременни запаси, създавани от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
  3. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на запаси за извънредни ситуации;
  4. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на целеви запаси от нефтопродукти;
  5. за осъществяване на международни морски бункерни доставки на нефтопродукти за мореплавателни съдове, които напускат територията на страната;
  6. за износ и/или вътрешнообщностни изпращания;
  7. налични към 31 декември на предходната календарна година.
  (4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната и доставките на реактивно гориво за международни полети не се смятат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.
  (5) Равностойността в нефт на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 и на тежките горива се изчислява чрез умножаването на количествата с коефициент 1,2.“
  § 8. В чл. 16 думите „31 март“ се заменят с „30 юни“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.

  § 9. В чл. 17 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Задължените лица са длъжни ежегодно до 1 юли да създадат определените им нива на запаси за извънредни ситуации по видове и количества в съответствие с определеното им ниво по чл. 12, ал. 1.
  (2) Задължените лица са длъжни да съхраняват създадените от тях нива на запаси за извънредни ситуации до 30 юни на следващата календарна година.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
  § 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Задължените лица са длъжни ежегодно до 1 юли да създадат определените им нива на запаси за извънредни ситуации по видове и количества в съответствие с определеното им ниво по чл. 12, ал. 1.
  (2) Задължените лица са длъжни да поддържат създадените от тях нива на запаси за извънредни ситуации до 30 юни на следващата календарна година.“
  2. В ал. 3, т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  § 10. В чл. 18 се създава ал. 9:
  „(9) В случай че срокът, за който е получено разрешение за съхраняване извън територията на страната, изтича преди 30 юни, задълженото лице е длъжно да представи в агенцията искане за ново делегиране по ал. 1, т. 2 или 3 преди изтичането на срока, за който е получило разрешение, и в съответствие със срока, посочен в ал. 3, или складов запис за създаване и/или съхраняване на съответните количества запаси на територията на страната в складове, регистрирани по чл. 38.“
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
  § 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 и 3 числото „30“ се заменя с „50“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Общо делегираното количество по ал. 1, т. 2 и/или 3 не може да надвишава 50 на сто от индивидуално определените нива на запаси за съответните категории нефтопродукти и нефт на задълженото лице.
  3. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 6“.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

  Работната група предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В чл. 20, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

  § 11. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Запаси за извънредни ситуации могат да се поддържат под формата на нефт и/или крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4.
  (2) Количествата запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 се отчитат съгласно техния действителен тонаж.
  (3) Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4, определени въз основа на среднодневното потребление, могат да бъдат създавани и съхранявани под формата на нефт единствено от производители и/или възложители на производство, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4, чиято замяна се иска. Замяната на нефтопродукти в нефт може да се прилага за:
  1. не повече от 50 на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип, гориво за дизелови двигатели и котелни горива;
  2. 100 на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от газ пропан-бутан.
  (4) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 3, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от нефт под формата на крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска.
  (5) Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт, определени въз основа на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, могат до 100 на сто да бъдат създавани и съхранявани под формата на крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска.
  (6) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 5, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 под формата на нефт, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, чиято замяна се иска.
  (7) Задължените лица, на които са определени нива на запаси под формата на нефт, са длъжни да представят в агенцията най-късно в първия работен ден, следващ деня на влагането на индивидуално определените им нива на запаси по този закон: производствена програма за преработване на нефта в крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и информация за сроковете за предоставянето на крайните нефтопродукти за ползване в случаите по чл. 1, ал. 2. Задължените лица по изречение първо, с изключение на онези, които са производители, представят и копие на сключен договор с рафинерия за преработване в крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4.
  (8) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газ пропан-бутан, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като сумарното количество от автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели трябва да бъде равно на количеството запас от газ пропан-бутан, чиято замяна се иска.
  (9) Нивата на запасите за извънредни ситуации от автомобилни бензини, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството гориво за дизелови двигатели трябва да бъде равно на количеството запас от автомобилни бензини, чиято замяна се иска.
  (10) Нивата на запасите за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини, като количеството автомобилни бензини трябва да бъде равно на количеството запас от гориво за дизелови двигатели, чиято замяна се иска.
  (11) Нивата на запасите за извънредни ситуации от котелно гориво, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на газьоли, като количеството газьоли трябва да бъде равно на количеството запас от котелно гориво, чиято замяна се иска.
  (12) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на котелно гориво, като количеството котелно гориво трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска.
  (13) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството гориво за дизелови двигатели трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска.
  (14) Нивата на запасите за извънредни ситуации от котелно гориво, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като количеството автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели трябва да бъде равно на количеството запас от котелно гориво, чиято замяна се иска.
  (15) Задължените лица, които желаят замяна по реда на ал. 3-6, 8-14, подават в агенцията писмено искане не по-късно от 10 юни на текущата календарна година. Мотивирано писмено искане може да бъде подадено и след срока по изречение първо, при наличие на обективни причини за това. Искането съдържа най-малко информация за вида и количеството запас, чиято замяна се иска, формата, под която ще се създава и съхранява, както и за периода за замяна.
  (16) Замяната по реда на ал. 3-6, 8-14 се разрешава в 7-дневен срок от постъпването на искането по ал. 15 с индивидуален административен акт на председателя на агенцията, в който се определят видът и количеството, както и периодът, за който се издава разрешението. Отказът се извършва с мотивиран индивидуален административен акт на председателя на агенцията и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалнния кодекс. До окончателното произнасяне на съда задълженото лице е длъжно да поддържа запасите си в съответствие с последния действащ индивидуален административен акт на председателя на агенцията.
  (17) Промяна в разрешението за замяна по ал. 16 се допуска въз основа на мотивирано писмено искане от задълженото лице и се извършва по реда на ал. 15.“
  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  В § 11 относно чл. 21, ал. 14 се изменя така:
  „(14) Нивата на запасите за извънредни ситуации от котелно гориво, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, могат до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като количеството автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели трябва да бъде равно на количеството запас от котелно гориво, чиято замяна се иска.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 14:
  § 14. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Запаси за извънредни ситуации може да се поддържат под формата на нефт и/или нефтопродукти по чл. 2, ал. 1.
  (2) Количествата запаси за извънредни ситуации по ал. 1 се отчитат съгласно техния действителен тонаж.
  (3) Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, определени въз основа на среднодневното потребление, може да бъдат създавани и съхранявани под формата на нефт единствено от производители и/или възложители на производство, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, чиято замяна се иска. Замяната на нефтопродукти в нефт може да се прилага за:
  1. не повече от 50 на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 1-3;
  2. сто на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 4.
  (4) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 3, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от нефт под формата на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска.
  (5) Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт, определени въз основа на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, може до 100 на сто да бъдат създавани и съхранявани под формата на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска.
  (6) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 5, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 под формата на нефт, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-3, чиято замяна се иска.
  (7) Задължените лица, на които са определени нива на запаси под формата на нефт, са длъжни в първия работен ден, следващ деня на влагането на индивидуално определените им нива на запаси в складове, регистрирани по реда на чл. 38, да представят в агенцията производствена програма за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и информация за сроковете за предоставянето на нефтопродукти за ползване в случаите по чл. 1, ал. 2. Задължените лица по изречение първо, които не са производители представят и копие на сключен договор с рафинерия за преработване в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1.
  (8) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газ пропан-бутан, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като сумарното количество трябва да бъде равно на количеството запас от газ пропан-бутан, чиято замяна се иска.
  (9) Нивата на запасите за извънредни ситуации от автомобилни бензини, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от автомобилни бензини, чиято замяна се иска.
  (10) Нивата на запасите за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от гориво за дизелови двигатели, чиято замяна се иска.
  (11) Нивата на запасите за извънредни ситуации от котелно гориво, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на газьоли, автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от котелно гориво, чиято замяна се иска.
  (12) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на котелно гориво, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска.
  (13) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска.
  (14) Задължените лица, които искат замяна по реда на ал. 3-6 и ал. 8-13, подават в агенцията писмено искане не по-късно от 10 юни на текущата календарна година. Мотивирано писмено искане може да бъде подадено и след срока по изречение първо, при наличие на обективни причини за това. Искането съдържа най-малко информация за вида и количеството запас, чиято замяна се иска, формата под която ще се създава и съхранява, както и за периода за замяна.
  (15) Замяната по ал. 3-6 и ал. 8-13 се разрешава в 7-дневен срок от постъпването на искането по ал. 14 с разрешение за замяна на председателя на агенцията, в което се определят вида, количеството и периода, за който се издава разрешението. Председателят на агенцията издава мотивиран отказ за замяна, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалнния кодекс. До окончателното произнасяне на съда задълженото лице е длъжно да поддържа запасите си в съответствие с последните му определени от председателя на агенцията запаси.
  (16) Промяна в разрешението за замяна по ал. 15 се допуска въз основа на мотивирано писмено искане от задълженото лице и се извършва по реда на ал. 14.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се § ..:
  §… Създава се чл. 21а.:
  „Чл. 21а. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване и/или снижаване на риск от прекъсване на производствения процес, водещ до нарушаване на ритмичността на доставките на нефт и/или суровини за рафинериите, задължени лица, които същевременно имат качеството на съхранител и производител по този закон, могат да извършат замяна по чл. 21, ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и 14 без разрешение по чл. 21, ал. 16.
  (2) В рамките на деня, в който е извършена замяна по ал. 1, задълженото лице писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите мерки и действия по ал. 1 и мотивите за тях. Към уведомлението се прилагат всички изискуеми по закона документи, удостоверяващи създаването на еквивалентните по вид и количество запаси, които са предмет на замяната. При наличие на система за непрекъснат контрол на наличностите в съответните складове, в които се съхраняват запасите за извънредни ситуации, обект на замяната по ал. 1, задълженото лице е длъжно да предоставя ежедневно данни от тази система за периода на замяната.
  (3) Замяната по ал. 1 може да бъде извършена за не повече от 10 календарни дни, след което задълженото лице е длъжно да приведе заменения запас в съответствие с последния действащ индивидуален административен акт на председателя, което удостоверява с всички изискуеми по този закон документи. В случай, че обстоятелствата по ал. 1 не са преодоляни в рамките на срока по тази алинея, задълженото лице подава искане по реда на ал. 15 преди изтичането на срока.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.пр. Емил Симеонов:
  1. Създава се нов § 11:
  § 11. Създава се Чл. 21а. :
  „Чл. 21а. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване и/или снижаване на риск от прекъсване на производствения процес, водещ до нарушаване на ритмичността на доставките на нефт и/или суровини за рафинериите, задължени лица, които същевременно имат качеството на съхранител и производител по този закон, могат да извършат замяна по чл. 21, ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и 14 без разрешение по чл. 21, ал. 16.
  (2) В рамките на деня, в който е извършена замяна по ал. 1, задълженото лице писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите мерки и действия по ал. 1 и мотивите за тях. Към уведомлението се прилагат всички изискуеми по закона документи, удостоверяващи създаването на еквивалентните по вид и количество запаси, които са предмет на замяната. При наличие на система за непрекъснат контрол на наличностите в съответните складове, в които се съхраняват запасите за извънредни ситуации, обект на замяната по ал. 1, задълженото лице е длъжно да предоставя ежедневно данни от тази система за периода на замяната.
  (3) Замяната по ал. 1 може да бъде извършена за не повече от 10 календарни дни, след което задълженото лице е длъжно да приведе заменения запас в съответствие с последния действащ индивидуален административен акт на председателя, което удостоверява с всички изискуеми по този закон документи. В случай, че обстоятелствата по ал. 1 не са преодоляни в рамките на срока по тази алинея, задълженото лице подава искане по реда на ал. 15 преди изтичането на срока.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. Създава се чл. 21а:
  „Чл. 21а. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване или намаляване на риск от прекъсване на производствения процес, водещ до нарушаване на ритмичността на доставките на нефт и/или суровини за рафинериите, задължено лице, което е и съхранител на запаси или производител, може да извърши замяна по чл. 21, ал. 3-6 и ал. 8-13 без разрешение по чл. 21, ал. 15. Замяната е за срок до 10 календарни дни.
  (2) В деня на извършване на замяната по ал. 1 задълженото лице писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите действия и мотивите за тях. Към уведомлението се прилагат документи, доказващи форсмажорните обстоятелства и документи, удостоверяващи създаването на запасите, които са предмет на замяната - уведомление за влагане и уведомление за изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на складов запис, документи, удостоверяващи качеството на продукта, който ще се съхранява. При наличие на система за непрекъснат контрол на наличностите в складовете за съхранение на запаси, в които се извършва замяната по ал. 1, задълженото лице е длъжно да предоставя ежедневно данни от тази система за периода на замяната.
  (3) Най-късно в деня, следващ изтичането на срока за замяната по ал. 1, задълженото лице привежда заменения запас в съответствие с последните му индивидуални нива на запаси, определени от председателя на агенцията. Обстоятелството по изречение първо се удостоверява пред председателя с уведомление за влагане и уведомление за изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на складов запис и документи, удостоверяващи качеството на продукта.“

  § 12. В чл. 22 ал. 2-5 се изменят така:
  „(2) Всяко лице, което е произвеждало през предходната календарна година нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и тежки горива и е реализирало крайните нефтопродукти на националния пазар, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица в общото потребление на територията на страната през предходната календарна година.
  (3) Всяко лице, което е възлагало през предходната календарна година производството и преработването на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1,
  т. 1-4 и тежки горива и ги е използвало за собствени нужди и/или е реализирало крайните нефтопродукти на националния пазар, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица в общото потребление на територията на страната през предходната календарна година.
  (4) Всяко лице, което е внасяло нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и тежки горива през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица в общото потребление на територията на страната през предходната календарна година.
  (5) Всяко лице, което е осъществявало през предходната календарна година вътрешнообщностни пристигания на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и тежки горива, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица в общото потребление на територията на страната през предходната календарна година.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 16, като навсякъде думите „т. 1-4“ се заличават.

  § 13. В чл. 23 ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Всяко лице, което е внасяло енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица, в общия нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на територията на страната през предходната календарна година.
  (3) Всяко лице, което е осъществявало вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото участие на всички задължени лица, в общия нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на територията на страната през предходната календарна година.“
  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  Параграф 13 относно чл. 23 се изменя така:
  1. В ал. 2 след думите „предходната календарна година” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  2. В ал. 3 след думите „предходната календарна година” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17, като навсякъде в текста думата „енергийните“ се заменя с „енергийни“.

  § 14. В чл. 24 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Задължено лице, което преустанови дейността си по производство, възлагане на производство, внос и/или вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, е длъжно да съхранява определените му нива от запаси до 30 юни на годината, следваща годината на определянето им, както и нивата на запаси, които се определят за следващия период на съхранение въз основа на изчисленията за годината на преустановяване на дейността му.“

  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  В § 14 относно чл. 24, ал. 5 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „ с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се § ..:
  §… В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Запасите по чл. 2, ал. 1 могат да се съхраняват, при условие, че е отчетена физическата им наличност и достъпност, единствено:
  в складове, регистрирани по реда на чл. 38;
  в складове, предоставени за управление на агенцията;
  в съдови вместимости на други държави-членки на Европейския съюз.
  (2) Запасите по този закон задължително се застраховат за целия период на действие на общото и индивидуалните разпореждания на председателя на агенцията, за тяхното създаване и съхраняване, най-малко срещу рисковете по раздел II, буква А, т. 8 (без риск „ядрена енергия“) и т. 9 от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015г.). Договорът за застраховка на запасите се сключва от задълженото лице или от съхранителя съгласно уговореното с договора по чл. 31, ал. 1, или от агенцията за собствени количества в петролни бази, които са й предоставени за управление, като освен определеното по Кодекса за застраховането съдържание задължително съдържа вида и количеството на застрахования запас. Началото на периода на застрахователно покритие не може да е по-късно от датата на влагане на запасите в складове, регистрирани по реда на чл. 38. В случай че срокът на застрахователното покритие изтича преди 30 юни на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на запасите, задълженото лице или съхранителят е длъжен да сключи нов договор за застраховка не по-късно от 10 работни дни преди изтичане срока на предходния и да представи в агенцията заверено копие от него най-късно в първия работен ден, следващ деня на застраховането, а за агенцията - съгласно сроковете й за съхраняване.“
  2. В ал. 5, изразът „Съдовите вместимости“ се заменя с думата „Складовете“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Агенцията е длъжна да разполага с документи, доказващи заплащането на акциза, дължим по Закона за акцизите и данъчните складове, за създадените от нея запаси по този закон в складове, които не са лицензирани като данъчни.“
  4. Създават се нови алинеи 8-11:
  „(8) По изключение, в срок до 5 календарни дни, количествата нефт и/или суровини за рафинериите, предназначени за преработка в рафинерия на задължено лице, намиращи се на борда на танкери, в акваторията на Република България на разтоварно пристанище (в т.ч. рейд, пирс), могат да се считат за запаси за извънредни ситуации, от същия вид и количество, само в случай на доказани форсмажорни обстоятелства, които не позволяват разтоварването им и могат да доведат до нарушаване на производствения процес.
  (9) Поддържането на запаси по реда на ал. 8 се разрешава от председателя на агенцията в рамките на първия работен ден следващ постъпването на мотивирано писмено искане по образец, утвърден от председателя на агенцията. Към искането трябва да бъдат приложени документи, удостоверяващи: вида, количеството и качеството на нефта и/или суровините за рафинериите на борда на танкера; извършен входящ митнически и граничен контрол от съответните органи на разтоварното пристанище. Председателят на агенцията писмено уведомява за разрешението или за отказа за поддържането на запаси по алинея 8.
  (10) В случай, че форсмажорните обстоятелства по ал. 8 са настъпили в неработен ден (официални празници и/или неприсъствени дни) хипотезата по ал. 8 (количествата нефт и/или суровини за рафинериите, предназначени за преработка в рафинерия на задължено лице, намиращи се на борда на танкери, в акваторията на Република България на разтоварно пристанище могат да се считат за запаси за извънредни ситуации от същия вид и количество) се прилага и без разрешение от председателя на агенцията. В рамките на същия ден, задълженото лице писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за номера на склада и количеството нефт и/или суровини за рафинериите в него, за които еквивалентното количество в танкера ще се счита за запас за извънредни ситуации.
  (11) В деня, следващ крайния срок, посочен в разрешението по ал. 9 или в 5-дневен срок от уведомлението по ал. 10, задълженото лице е длъжно да приведе запасите си по вид, количество и място на съхранение в съответствие с документите, удостоверяващи създаването и съхраняването им, преди разрешението на председателя. В случай, че задълженото лице желае промяна на мястото на съхранение на запаса от мястото му преди разрешението по ал. 9, то е длъжно да спази реда и условията по този закон и да представи в агенцията всички изискуеми по закона документи, удостоверяващи създаването на запаса.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Симеонов:
  1. Създава се нов § 16:
  §16. В чл.30 се създават се алинеи 8-10:
  „(8) По изключение, в срок до 5 календарни дни, количествата нефт и/или суровини за рафинериите, предназначени за преработка в рафинерия на задължено лице, намиращи се на борда на танкери, в акваторията на Република България на разтоварно пристанище (в т.ч. рейд, пирс), могат да се считат за запаси за извънредни ситуации, от същия вид и количество, само в случай на доказани форсмажорни обстоятелства, които не позволяват разтоварването им и могат да доведат до нарушаване на производствения процес.
  (9) Поддържането на запаси по реда на ал.8 се разрешава от председателя на агенцията в рамките на първия работен ден следващ постъпването на мотивирано писмено искане по образец, утвърден от председателя на агенцията. Към искането трябва да бъдат приложени документи, удостоверяващи: вида, количеството и качеството на нефта и/или суровините за рафинериите на борда на танкера; извършен входящ митнически и граничен контрол от съответните органи на разтоварното пристанище. Председателят на агенцията писмено уведомява за разрешението или отказа за поддържането на запаси по алинея 8. В случай, че форсмажорните обстоятелства по ал.8 са настъпили в неработен ден (официални празници и/или неприсъствени дни) хипотезата по ал.8 се прилага и без разрешение на председателя на агенцията.
  (10) В деня, следващ крайния срок, посочен в разрешението по ал. 9 задълженото лице е длъжно да приведе запасите си по вид, количество и място на съхранение в съответствие с документите, удостоверяващи създаването и съхраняването им, преди разрешението на председателя. В случай, че задълженото лице желае промяна на мястото на съхранение на запаса от мястото му преди разрешението по ал. 9, то е длъжно да спази реда и условията по този закон и да представи в агенцията всички изискуеми по закона документи, удостоверяващи създаването на запаса.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Запасите по чл. 2 се съхраняват в складове, регистрирани по реда на чл. 38 или в складове, предоставени за управление на агенцията, както и в съдови вместимости на други държави - членки на Европейския съюз, при условие че е отчетена физическата им наличност и достъпност.
  (2) Запасите по чл. 2 се застраховат за целия период на съхраняване, най-малко срещу рисковете по раздел II, буква А, т. 8 (без риск „ядрена енергия“) и т. 9 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Договорът за застраховка на запасите се сключва от задълженото лице или от съхранителя съгласно уговореното с договора по чл. 31, ал. 1, или от агенцията за собствени количества в складове, които са й предоставени за управление, като освен определеното по Кодекса за застраховането съдържание включва вида и количеството на застрахования запас. Началото на периода на застрахователно покритие не може да е по-късно от датата на влагане на запасите в складове, регистрирани по реда на чл. 38. В случай че срокът на застрахователното покритие изтича преди 30 юни на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на запасите, задълженото лице или съхранителя е длъжен да сключи нов договор за застраховка не по-късно от 10 работни дни преди изтичане срока на предходния договор и да представи в агенцията заверено копие от него най-късно в първия работен ден, следващ деня на застраховането, а за агенцията - съгласно сроковете й за съхраняване.“
  2. В ал. 5 думите „Съдовите вместимости в петролните бази“ се заменят със „Складовете“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Агенцията е длъжна да разполага с документи, доказващи заплащането на акциза, дължим по Закона за акцизите и данъчните складове, за създадените от нея запаси по чл. 2 в складове, които не са лицензирани като данъчни.“
  4. Създават се алинеи 8-10:
  „(8) При форсмажорни обстоятелства, които не позволяват разтоварването на количествата нефт, намиращи се на борда на танкери, в акваторията на Република България на разтоварно пристанище (включително рейд и пирс по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните морски пътища и пристанищата на Република България), предназначени за преработка в рафинерия на задължено лице и които може да доведат до нарушаване на производствения процес, тези количества нефт се смятат за запаси за извънредни ситуации от същия вид и количество за срок до 5 календарни дни от деня на настъпване на форсмажорните обстоятелства.
  (9) При настъпване на обстоятелствата по ал. 8, задълженото лице незабавно писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите действия и мотивите за тях, както и за номера на склада и количеството нефт в него, за което еквивалентното количество в танкера ще се смята за запас за извънредни ситуации. Към уведомлението се прилагат документи, доказващи форсмажорните обстоятелства и документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефта на борда на танкера, както и за извършен входящ митнически и граничен контрол от съответните органи на разтоварното пристанище.
  (10) Най-късно в деня след изтичането на срока по ал. 8 задълженото лице привежда запасите си по вид, количество и място на съхранение в съответствие с документите, удостоверяващи създаването и съхраняването им преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.“

  § 15. В чл. 35, ал. 7 думите „30 април“ се заменят с „30 юни“.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15, който става § 20:
  § 20. В чл. 35, ал. 7 и 12 думите „30 април“ се заменят с „30 юни“.

  § 16. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
  „а) осъществявания от тях внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива;“.
  2. Точки 2 и 3 се изменят така:
  „2. Агенция "Митници" за количествата енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, попадащи в обхвата на глава 27 и глава 29 от Комбинираната номенклатура, по кодове, постъпващи на територията на страната от внос и вътрешнообщностни пристигания;
  3. Националната агенция за приходите за реализираните на националния пазар количества енергийни продукти по приложение А,
  глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.“
  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  Параграф 16 относно чл. 43 се изменя така:
  1. В т. 1, буква „а“ след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  2. В т. 2 и т. 3 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 21.

  § 17. В чл. 44, ал. 1 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  В § 17 относно чл. 44, ал. 1 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 22.

  § 18. Член 53 се изменя така:
  „Чл. 53. При нормализиране на доставките на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива на територията на страната и/или по препоръка на Европейската комисия председателят на агенцията издава общо и индивидуални разпореждания за възстановяване на отпуснатите за ползване количества запаси за извънредни ситуации на задължените лица до определените им нива. Разпорежданията за възстановяване са задължителни за всички задължени лица.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23:
  § 23. В чл. 53, ал. 1 думите „нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.

  § 19. В чл. 56, ал. 4 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  В § 19 относно чл. 56, ал. 4 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 24.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се § ..:
  §… Член 60 се изменя така:
  „Чл. 60. (1) Който не представи в законоустановения срок справка-декларация по чл. 4, ал. 1 или предостави невярна, информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за всяка неподадена в срок справка–декларация и за всяка предоставена невярна, информация в справката-декларация.
  (2) Който не представи в законоустановения срок справка-декларация по чл. 4, ал. 2, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 2 000 лв.
  (3) Който представи справка-декларация по чл. 4, ал. 2, съдържаща невярна, информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за всяка предоставена невярна информация в справката-декларация.
  (4) В случай, че справката-декларация по чл. 4, ал. 1 и 2 е представена в рамките на 7 календарни дни след законоустановения срок, размерът на глобата или имуществената санкция е 500 лв.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Симеонов:
  Създава се нов §19.:
  §19. Чл. 60 се изменя така:
  „Чл. 60. (1) Който не представи в законоустановения срок справка-декларация по чл. 4, ал. 1 или предостави невярна, информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за всяка неподадена в срок справка–декларация и за всяка предоставена невярна, информация в справката-декларация.
  (2) Който не представи в законоустановения срок справка-декларация по чл. 4, ал. 2, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 2 000 лв.
  (3) Който представи справка-декларация по чл. 4, ал. 2, съдържаща невярна, информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за всяка предоставена невярна информация в справката-декларация.
  (4) В случай, че справката-декларация по чл. 4, ал. 1 и 2 е представена в рамките на 7 календарни дни след законоустановения срок, размерът на глобата или имуществената санкция е 500 лв.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. Член 60 се изменя така:
  „Чл. 60. (1) На задължено лице, което не представи справка-декларация в срока по чл. 4, ал. 1 или предостави невярна информация, се налага имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
  (2) На лице, което не представи справка-декларация в срока по чл. 4, ал. 2 или предостави невярна информация в справка-декларацията, се налага имуществена санкция от 2 000 лв.“

  Работната група предлага да се създаде § 26:
  § 26. В чл. 61, ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1“ се заличават.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се § ..:
  §… Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 17, ал. 1 се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата несъздадени запаси.
  (2) Задължено лице, което създаде определените му нива на запаси извън срока, определен в чл. 17, ал. 1, но до 31 юли на годината, в която са определени нивата, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 100 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.
  (3) Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.
  (4) Лице, което като законен представител на юридическо лице е допуснало извършване на нарушение по ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. Размерът на санкцията се определя в зависимост от това дали юридическото лице по ал. 1 и 2 има качеството на задължено лице за първа или поредна година.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Емил Симеонов:
  Създава се нов § 20:
  § 20. Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 17, ал. 1 се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата несъздадени запаси.
  (2) Задължено лице, което създаде определените му нива на запаси извън срока, определен в чл. 17, ал. 1, но до 31 юли на годината, в която са определени нивата, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 100 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.
  (3) Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.
  (4) Лице, което като законен представител на юридическо лице е допуснало извършване на нарушение по ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. Размерът на санкцията се определя в зависимост от това дали юридическото лице по ал. 1 и 2 има качеството на задължено лице за първа или поредна година.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 27:
  § 27. Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) На лице, което не изпълни задължението по чл. 17, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата несъздадени запаси.
  (2) На лице, което не изпълни задължение по чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 4-6 или чл. 39, ал. 3, се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.“

  Работната група предлага да се създаде § 28:
  § 28. В чл. 64, ал. 2 думите “ал. 1 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 6“.

  § 20. В чл. 68 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Задължено лице, което не е подало писмено искане за замяна на запаси по чл. 21, ал. 15 или независимо от това, че е получило отказ, създава и поддържа запаси, различни от определените му с разпореждането по чл. 8, ал. 2, т. 3, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“
  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  В § 20 относно чл. 68 се създава ал. 3:
  „(3) Който не представи в законоустановения срок документи по чл. 21а, ал. 2, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 2 000 лева за всеки непредставен документ. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба в размер на 4 000, съответно за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер на 6 000 лв за всеки непредставен документ.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.пр. Емил Симеонов:
  В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Задължено лице, което не е подало писмено искане за замяна на запаси по чл. 21, ал. 15 или независимо от това, че е получило отказ, създава и поддържа запаси, различни от определените му с разпореждането по чл. 8, ал. 2, т. 3, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“
  2. Създава се алинея 3
  „(3) Който не представи в законоустановения срок документи по чл. 21а, ал. 2, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 2 000 лева за всеки непредставен документ. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба в размер на 4 000, съответно за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер на 6 000 лв. за всеки непредставен документ.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 29:
  § 29. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) На лице, което създава и поддържа запаси, различни от определените му по чл. 8, ал. 2, т. 3 или т. 9, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) На лице, което не изпълни задължение по чл. 21а, ал. 2 или 3 в законоустановения срок, се налага имуществена санкция в размер на 2 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно се налага имуществена санкция в размер на 6 000 лв.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се § ..:
  §… Създава се чл.70а:
  „чл. 70а. Който поддържа запаси по реда на чл.30, ал.8 без да е получил разрешение или без да е уведомил за това председателя на агенцията по реда на чл. 30. ал 10 или не изпълни задълженията си по чл.30, ал. 11 - му се налага имуществена санкция от 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 30:
  § 30. Създава се чл.70а:
  „Чл. 70а. На лице, което не изпълни задължение по чл. 30, ал. 9 или 10, се налага имуществена санкция от 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.“
  § 21. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1-3 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. „Кризи от местен характер“ са ситуации, които могат да доведат до съществено и внезапно намаляване и/или временно прекъсване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, породено от извънредни събития на територията на страната, включително в резултат на временни технологични и/или други затруднения, удовлетворяването на които няма да се отрази съществено върху общото количество запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и върху възстановяването на задължителния им минимум. Кризите от местен характер не включват ситуациите, произтичащи от промени в цените на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.“
  3. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Потребление на територията на страната“ са общите количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4, изчислени по метод, утвърден в Приложение II към Директивата, доставени в границите на страната за енергийна и друга употреба. Този показател включва доставките за промишлеността, транспорта, домакинствата и други битови нужди.“
  4. В т. 8 и 9 думите „нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти, включени в чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  5. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Икономически оператор“ е лице, което осъществява икономическа дейност с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и е задължено и/или е оправомощено да изпълнява функции по изпълнение на изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО съгласно законодателството на съответната държава членка.“
  6. В т. 15 и 16 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  7. В т. 26 думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
  8. Точка 29 се изменя така:
  „29. „Международни морски бункери“ са бункерните доставки по Приложение А, подточка 2.1.5 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.“
  9. Точка 30 се изменя така:
  „30. „Среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания" са количествата енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, изчислени по метод, утвърден в Приложение I към Директивата.”
  10. Точка 31 се отменя.
  11. В т. 32 думите „Приложение Б, подточка 4.1 „Енергийни продукти, за които се прилага“, т. 1 към“ се заменят с „приложение А, глава 3.4, т. 3.4.1 от“.
  12. Точка 33 се изменя така:
  „33. „Газов кондензат“ е понятие по смисъла на определението за ТВПГ, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.2 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.“
  13. Точка 34 се изменя така:
  „34. „Суровини за рафинериите“ е понятие по смисъла на определението за суровини за нефтените рафинерии, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.3 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.“
  14. Точка 35 се отменя.
  15. Създават се нови т. 35-39:
  „35. „Други въглеводороди“ е понятие по смисъла на определението за други въглеводороди, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.6 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  36. „Енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008“ е понятие, което включва всички енергийни продукти, изброени в приложение А, глава 3.4 „НЕФТ (суров нефт и нефтени продукти)“, т. 3.4.1-3.4.24.
  37. „Нефтопродукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008“ е агрегиран продуктов показател по смисъла на определението за нефтени продукти, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.7 от Регламент (ЕО) № 1099/2008, включващ позициите, изброени в т. 3.4.8-3.4.24.
  38. „Нефтозаводски газ“ е понятие по смисъла на определението за нефтозаводски газ, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.8 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  39. „Етан“ е понятие по смисъла на определението за етан, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.9 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.”
  16. Създават се т. 40-54:
  „40. „Газ пропан-бутан“ е понятие по смисъла на определението за втечнени нефтени газове (ВНГ), посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.10 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  41. „Автомобилни бензини“ е понятие по смисъла на определението за бензин за двигатели, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.12 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  42. „Авиационен бензин“ е понятие по смисъла на определението за авиационен бензин, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.13 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  43. „Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип“ е понятие по смисъла на определението за гориво за реактивни двигатели от бензинов тип, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.14 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  44. „Реактивни горива от керосинов тип“ е понятие по смисъла на определението за гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.15 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  45. „Друг вид керосин“ е понятие по смисъла на определението за друг вид керосин, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.16 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  46. „Газьоли и гориво за дизелови двигатели“ са понятия по смисъла на определението за газьол/дизелово гориво, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.17 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  47. „Котелни горива“ е понятие по смисъла на определението за мазут (fuel oil), посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.18.1 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  48. „Тежко гориво“ е нефтопродукт, включен в подпозициите съгласно т. 2, буква „е“ от допълнителните забележки на глава 27 от Комбинираната номенклатура.
  49. „Минерален терпентин и SBP“ е понятие по смисъла на определението за минерален терпентин и SBP, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.19 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  50. „Смазочни масла (в т.ч. базови масла)“ е понятие по смисъла на определението за смазочни масла, посочено в приложение А, глава 3.4,
  т. 3.4.20 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  51. „Битум“ е понятие по смисъла на определението за битум, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.21 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  52. „Парафинови восъци“ е понятие по смисъла на определението за парафинови восъци, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.22 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  53. „Нефтен кокс“ е понятие по смисъла на определението за нефтен кокс, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.23 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  54. „катран, сяра, ароматни съединения (например бензол, толуол и ксилол) и олефини (например пропилен)“ са понятия по смисъла на определението за други продукти, посочено в приложение А, глава 3.4,
  т. 3.4.24 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.”
  17. Досегашната т. 36 става т. 55 и се изменя така:
  „55. „Нафта“ е понятие по смисъла на определението, посочено в приложение А, глава 3.4, т. 3.4.11 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.”
  18. Досегашната т. 37 става т. 56.
  19. Създава се т. 57:
  „57. „Оперативни запаси“ са работни запаси от нефт, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4, съхранявани от задължените лица за гарантиране сигурността и нормалното функциониране на основните им дейности, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации и от търговските запаси.”
  20. Досегашните т. 38 и 39 стават съответно т. 58 и 59.

  Предложение на н.пр. Радостин Танев и група н.п:
  Параграф 21 относно § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 - 3 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  2. В т. 4 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  3. В т. 8 и 9 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  4. В т. 15 и 16 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  5. В т. 26 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  6. В т. 30 след думите „тежки горива” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  7. В новосъздадената т. 36 след думите „НЕФТ (суров нефт и нефтени продукти)“, т. 3.4.1-3.4.24”се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  8. В новосъздадената т. 37 след думите „включващ позициите, изброени в т. 3.4.8 - 3.4.24” се поставя запетая и се добавя „с изключение на т.3.4.21- Битум”;
  9. Т. 51 се отменя .
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 31:
  § 31. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. По смисъла на този закон:
  1. "Признаци за затрудняване на доставките" са налице, когато в рамките на два последователни месеца се получи намаляване с 20 на сто на общото ниво на доставките в страната на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и от тежки горива спрямо същия период през предходната календарна година.
  2. "Затрудняване на доставките" е всяко затруднение, дори временно, водещо до значително намаляване на доставките от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и тежки горива или до съществено повишаване на цената им на световния пазар, което може да причини сериозни смущения в икономическата и стопанската дейност на страната и/или на друга държава - членка на Европейския съюз.
  3. "Значимо прекъсване на снабдяването" е съществено и внезапно намаляване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и тежки горива за Европейския съюз или за отделна държава - членка на Европейския съюз, независимо дали това е довело до приемането на решение от Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси за ползване.
  4. „Кризи от местен характер“ са ситуации, които може да доведат до съществено и внезапно намаляване и/или временно прекъсване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, породено от извънредни събития на територията на страната, включително в резултат на временни технологични и/или други затруднения, удовлетворяването на които няма да се отрази съществено върху общото количество запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и върху възстановяването на задължителния им минимум. Кризите от местен характер не включват ситуациите, произтичащи от промени в цените на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.“
  5. „Потребление на територията на страната“ са общите количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, доставени в границите на страната за енергийна и друга употреба. Потреблението включва доставките за промишлеността, транспорта, домакинствата и други битови нужди.
  6. "Производител на нефтопродукти" е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са произвеждали на територията на страната през предходната календарна година тежки горива и нефтопродуктите, включени в чл. 2, ал. 1, и са използвали за собствени нужди и/или са реализирали нефтопродукти на националния пазар.
  7. "Възложител на производство на нефтопродукти" е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са възлагали през предходната календарна година производство и преработване на територията на страната на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и са използвали за собствени нужди и/или са реализирали нефтопродукти на националния пазар.
  8. "Вносител" е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са осъществявали внос на територията на страната през предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.
  9. "Лице, осъществявало вътрешнообщностни пристигания" е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са осъществявали вътрешнообщностни пристигания на територията на страната през предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.
  10. „Икономически оператор“ е лице, което осъществява икономическа дейност с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и е задължено и/или е оправомощено да изпълнява функции по националното законодателство на съответната държава - членка, въвела Директива на Съвета 2009/119/ЕО.
  11. "Задължено лице" е икономически оператор, който създава, съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти като част от общото количество запаси за извънредни ситуации на Република България.
  12. "Съхранител" е юридическо или физическо лице, което е регистрирало склад по реда на чл. 38 на територията на страната и/или има необходимата правоспособност за осъществяване на съхраняване на нефт и нефтопродукти в други държави - членки на Европейския съюз.
  13. "Добавка" е химическо вещество, различно от въглеводород, което се добавя към даден продукт с цел промяна и подобряване на свойствата му и/или получаване на крайния продукт.
  14. "Биогорива" са течни или газообразни горива, използвани в транспорта и получени от биомаса, като "биомаса" е биоразградимата част от продуктите, отпадъците и остатъчните продукти от селското стопанство, включително веществата от растителен и животински произход, горското стопанство и свързаните с него сектори, както и биоразградимата част от промишлените и битовите отпадъци.
  15. "Вътрешнообщностни пристигания" са доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, представляващи пристигания по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 638/2004".
  16. "Вътрешнообщностни изпращания" са доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, представляващи изпращания по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004.
  17. "Склад" е всеки отделен стационарен резервоар и прилежащите му инфраструктура и съоръжения, предназначен за съхраняване на нефт и нефтопродукти, без тръбопровод, резервоар на въздухоплавателно, шосейно, мореплавателно и речно транспортно средство, пътна и железопътна цистерна и цистерна на търговец на дребно (бензиностанция).
  18. "Физическа достъпност" са правила за разполагане и транспортиране на запасите, с които се гарантира тяхното отпускане за ползване или действителна доставка до крайните потребители и пазари при условия и в срокове, които водят до намаляване на евентуални проблеми в снабдяването.
  19. "Създаване на запаси от нефт и нефтопродукти" е дейност по тяхното закупуване, доставяне, приемане за съхраняване съгласно изискванията на този закон или предоставяне по договор за заем и/или договор за влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, ал. 1.
  20. "Съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти" е дейност по тяхното поддържане в съответното количество и качество, при подходящи технологични условия и в състояние на непрекъсната готовност за ползването им.
  21. "Обновяване на запаси от нефт и нефтопродукти" е дейност по замяна в съответното количество и качество на запаси преди изтичане срока на съхраняването им или в изпълнение на изискванията на нормативни актове и стандарти за качество, без да се нарушават определените нива, освен в случаите по чл. 37, ал. 5.
  22. "Възстановяване на запаси от нефт и нефтопродукти" е дейност по тяхното закупуване, доставка, приемане за съхраняване или предоставяне по договор за заем и/или влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, ал. 1 след тяхното ползване по реда на чл. 46 - 51.
  23. "Ползване на запаси от нефт и нефтопродукти" е дейност на задължено лице, съхранител или на агенцията, с която на територията на страната се употребяват по предназначение запаси от нефт и нефтопродукти, променяйки тяхното състояние, или се извършва разпоредителна сделка с тях в полза на трети лица.
  24. "Търговски запаси" са запаси от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, съхранявани от задължените лица за гарантиране непрекъснатостта и ритмичността на търговския процес, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации.
  25. "Централна структура за управление на запасите" е орган или служба на държава - членка на Европейския съюз, на която са предоставени правомощия за закупуване, поддържане и/или продажба на запаси от нефт и нефтопродукти, включително запаси за извънредни ситуации и целеви запаси.
  26. "Делегиране" е действие на лице, имащо задължения за създаване и съхраняване на запаси, с което то възлага на друго лице съхраняване на част или на всичките запаси, които са му били определени.
  27. „Международни морски бункери“ са бункерните доставки по Приложение А, т. 2.1.5 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
  28. „Среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания" са общите нетни количества енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, доставени на територията на страната.
  29. „Тежко гориво“ е нефтопродукт, включен в подпозициите съгласно т. 2, буква „е“ от допълнителните забележки на глава 27 от Комбинираната номенклатура.
  30. "Предходна календарна година" е календарната година, за която са използвани данните за потреблението или за нетния внос и вътрешнообщностните пристигания на територията на страната и въз основа на които са изчислени необходимите количества запаси, които трябва да бъдат поддържани или на действително наличните запаси към даден момент.
  31. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  32. „Оперативни запаси“ са работни запаси от нефт, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, съхранявани от задължените лица за гарантиране сигурността и нормалното функциониране на основните им дейности, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации и от търговските запаси.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат и понятията по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.“
  3. Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. Този закон:
  1. въвежда изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.) и Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 г. за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите (ОВ, L 263/57 от 22 октомври 2018 г.);
  2. предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2010 на комисията от 9 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (OB, L 292/3 от 10 ноември 2017 г.)“.

  § 22. В § 2 от допълнителните разпоредби след думите „(ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.)“ се поставя запетая и се добавя „изменена с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Работната група от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите (ОВ, L 263/57 от 22 октомври 2018 г.)”.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 22 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 31.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя вносителя за наименованието на подразделението.
  § 23. Водените регистър на задължените лица и регистър на всички създадени и поддържани запаси за извънредни ситуации, определени през 2019 г., продължават срока си на действие до 30 юни 2020 г.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен.
  § 24. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  (2) Параграфи 8, 9, 10, 14 и 15 влизат в сила от 1 януари 2020 г.
  (3) Нивата на запаси за извънредни ситуации, изчислени до 31 март 2019 г., следва да се поддържат до 30 юни 2020 г.
  (4) Издадените разрешения за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава - членка на ЕС, въз основа на изчислените нива на запаси през 2019 г., със срок на действие до 30 април 2020 г., продължават действието си до 30 юни 2020 г. след представяне до 16 април 2020 г. на разрешение по чл. 18, ал. 3, т. 5 и анекс към договора по чл. 18, ал. 5, т. 2, чийто срок не е по-дълъг от 30 юни 2020 г.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 32:
  § 32. (1) Нивата на запаси за извънредни ситуации, определени до 31 март 2019 г., се поддържат до 30 юни 2020 г.
  (2) Срокът на издадените разрешения за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава - членка на Европейския съюз се удължава до 30 юни 2020 г., ако в срок до 16 април 2020 г. задължените лица представят на агенцията съгласие по чл. 18, ал. 4, т. 5 и анекс към договора по чл. 18, ал. 5, т. 2 със срок не по-дълъг от 30 юни 2020 г.
  (3) Срокът на издадените разрешения за замяна се удължава до 30 юни 2020 г.
  § 25. В шестмесечен срок от приемането на този закон председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ извършва промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 33.

  Работната група предлага да се създадат § 34, 35, 36, 37 и 38:
  § 34. Информацията за 2019 г. по чл. 4, ал. 2 и 3 се представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
  § 35. Методите за изчисляване на нивата на запаси за периода 2020 г. – 2021 г. се публикуват в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
  § 36. Нивата на запасите за извънредни ситуации по чл. 12, ал. 1 за периода 2020 г. – 2021 г. се определят до 31 май 2020 г.
  § 37. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г., изм., бр. 13, 17, 83 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.) в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“ се заменят с „приложение А, глава 3.4, т. 3.4.1 от Регламент (ЕС) 2017/2010 на комисията от 9 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (OB, L 292/3 от 10 ноември 2017 г.).
  § 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума