Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
14/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 14 октомври 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Мартин Дановски – съветник в кабинета на заместник-министър председателя Томислав Дончев, г-н Николай Алексиев – съветник на вицепремиера Томислав Дончев, г-н Лъчезар Борисов – министър на икономиката, г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетика, г-н Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представители на работодателски организации, държавни предприятия и други заинтересовани страни.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от министър Борисов. Основните цели на законопроекта са свързани със: създаването на конкретна нормативна база, която да регулира създаването на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнес средата за конкурентни и благоприятстващи условия за инвестиране в България; освобождаване на производствената дейност от нетипични дейности, което от своя страна ще освободи ресурс, който ще бъде използван за развитие и иновации, ще доведе до по-добри условия за труд и конкурентоспособност; създаването на предпоставки за по-добра комуникация и партньорства между компаниите, управляващи индустриалните паркове и различни държавни институции; привличането и стимулирането на инвестиции за социално и икономическо развитие на регионите и общините.
  Заместник-министърът на енергетика г-н Жечо Станков представи промените, които се предлагат в Закона за енергетиката. Въвеждат се понятията затворена електроразпределителна разпределителна мрежа и затворена газоразпределителна мрежа, в съответствие с европейското законодателство относно общите правила за пазарите на електроенергия и природен газ.
  В хода на дискусията становища представиха Комисията за енергийно и водно регулиране, електроеразпределителните и газоразпределителните предприятия, работодателски организации, съдържащи забележки относно част от разпоредбите във връзка с регламентирането на правилата за разпределение и доставка на електроенергия и природен газ в затворените мрежи, лицензирането на индустриалните зони и правния им статут.
  В отговор народните представители увериха в това, че между първо и второ четене на законопроекта ще бъдат създадени работни групи, в които да се търси баланса между заинтересованите страни и ще бъдат допълнени празнотите в разпоредбите на предложения законопроект.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума