Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/06/2017 първо гласуване

  законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 1 юни 2017 г., съвместно с Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по енергетика разгледа законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет: г-жа Мариета Немска – директор на Дирекция „Икономическа и социална политика“, г-н Георги Нейков и г-жа Мариана Славова – държавни експерти.
  Законопроектът беше представен от вносителя - г-н Данаил Кирилов. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). В конкретния случай се предлага изцяло нов закон, който по същество обединява действащата уредба за концесиите и публично-частното партньорство. С новия закон се отменя Закона за публично-частното партньорство, тъй като съществена част от материята, която е уредена с него, попада в характеристиките на концесиите. Законопроектът е структуриран в девет глави без необходимост от допълнително приемане на Правилник за прилагането му, като единствено е предвидено приемането на две наредби, с които да се доразвият финансово-икономическите елементи на концесията и редът за осъществяването на мониторинга, управлението и контрола. В него са дефинирани три основни вида концесии според техния предмет – концесия за строителство, концесия за услуги и концесия за ползване на държавна и общинска собственост. Законопроектът въвежда понятието европейски праг, който представлява сумата от 5 225 000 евро, който е определен като разграничителен критерий. Концесиите, които са над този праг са определени като концесии с трансграничен интерес. В концесиите с трансграничен интерес се прилагат изискванията за публикуване на обявление за тях в Официален вестник на Европейския съюз. Запазва се понятието концедент, но с друго съдържание. Концеденти ще са министрите и кметовете на общини. В законопроекта е отделено внимание на финансово-икономическите елементи на концесията: стойност на концесията, начин за определяне на прогнозната стойност на концесията, оперативен риск, срок на концесията, икономически баланс, плащания от концесионера към концедента и от концедента към концесионера. Всяка една концесия е с определен краен срок. Срокът на концесията ще се определя предварително с обявлението за процедурата и ще е въз основа на финансово-икономическия анализ, изготвен от концедента и това ще бъде максималният срок, върху който ще се състезават участниците в процедурата. Тоест този срок в самата процедура ще бъде намален, защото е предвидено да бъде задължителен критерий при определяне на спечелилия процедурата кандидат за концесионер. Създават се условия за много по-голяма публичност и прозрачност на процеса, като е предвидено всяка една стъпка с всички документи, както и всяко едно решение на комисиите за провеждане на процедури да бъдат качвани на интернет страницата на Националния концесионен регистър.
  В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения законопроект, като подчертаха, че с новите регламенти се създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините инфраструктурни проекти и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство. Действащото до момента законодателство е показало слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика - на концесия да се предоставят или природни ресурси или съществуващи обекти на инфраструктурата. До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект, което означава, че институтът на концесията и на публично-частното партньорство в досегашната им уредба не позволява ефективното им използване за основното им предназначение – предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги, чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния риск.
  Поставен бе и въпроса дали предложения законопроект се отличава от приетия от предишното Народно събрание и направени ли са промени в разпоредбите, по които бе наложено вето от президента на Република България. От страна на вносителите бе направено уточнението, че законопроекта възпроизвежда текстовете на приетия на второ гласуване законопроект от предишното Народно събрание, като в него са направени няколко промени, но те не са свързани с наложеното вето от президента поради липса на конкретност в мотивите.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 8 гласа „за”, 6 ”против” и без ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума