Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
06/06/2017 второ гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за енергетиката № 754-01- 8, внесен от н. п. Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г., приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за енергетиката № 754-01- 8, внесен от н. п. Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г., приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване  ЗАКОН
  за допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.)


  Параграф единствен. В чл. 30, ал. 4 след думата „използват“ се добавя „не по-малко от 70 на сто от“.

  Предложение от н.п.Таско Ерменков, Иван Генов и Атанас Костадинов:
  Параграф единствен се изменя както следва:
  „Параграф единствен. Чл.З0, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи. Правилото по предходното изречение не се отнася за производители, които:
  т.1 осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти;
  т.2 използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция за количествата топлинна енергия, действително използвани за производство на такава продукция и съответстващите им количества електроенергия.“

  Предложение от н.п. Валентин Николов и Александър Ненков:
  1. Създава се подразделение с наименование „Преходна разпоредба“;
  2. „Създава се § 2:
  „§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се прекратяват при наличие на условията по чл. 30, ал. 4.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума