Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
20/09/2017 първо гласуване

  законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по енергетика, съвместно с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди и гласува законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на транспорта и информационните технологии: г-н Димитър Геровски – зам.министър на транспорта; г-н Димитър Димитров – и.д. директор, Дирекция „ Съобщения“ и г-жа Женета Рагова – началник отдел в Дирекция „Правна“.
  Мотивите на предложения законопроект бяха представени от народния представител г-н Искрен Веселинов. Законопроектът е по изискване на Директива 2014/61 за намаляване разходите за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи и съответно интерпретира изискванията на Директивата в българското законодателство. Основната цел на законопроекта е да се улесни изграждането на електронни съобщителни мрежи, да се споделя физическа инфраструктура, когато това е възможно, и да направи продукта, който предлагат тези компании, по-евтин.
  От името на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Димитър Геровски – зам.министър на транспорта подкрепи законопроекта за електронно-съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Приемането му е необходимо за изпълнението на задълженията на Република България да въведе изискванията на Директива 2014/61 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронно-съобщителни мрежи. Законопроектът съставлява балансирано решение, отчитащо интересите на заинтересованите страни – мрежовите оператори, държавните и общинските органи и потребителите. Приемането му е важна стъпка към повишаване на ефективността на използването на съществуващата инфраструктура чрез споделяне на усилията и разходите на операторите от различните сектори. Използването на вече наличната инфраструктура ще доведе до намаляване на разходите и пречките за успешното осъществяване на нови инвестиционни намерения към осигуряване на бързото и широко разгръщане на високоскоростни електронно-съобщителни мрежи.
  След представянето на законопроекта бяха изложени и становищата по законопроекта от: г-н Славчо Нейков - председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт; г-жа Галя Маринова - председател на Управителния съвет на Българска асоциация на кабелните и комуникационните Оператори (БАККО); г-н Николай Стефанов от ЕВН –България и г-жа Анета Иванова- изпълнителен директор на Сдружение за електронни комуникации.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 12 гласа „за”, 0 гласа ”против” и 8 гласа ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума