Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/10/2017 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по енергетика съвместно с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди и гласува Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерски съвет: г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността.
  Докладът, представен от г-н Георги Кръстев е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с решение от Народното събрание и на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Докладът има за цел да представи общите оценки за състоянието на националната сигурност. В сферата на енергетиката, основните рискове и заплахи за енергийната сигурност на Република България са продиктувани от продължаващата висока степен на зависимост на страната от един доставчик на енергоресурси - Руската федерация и недостатъчната междусистемна свързаност на Република България със съседните страни, както и кризата между Русия и Украйна и произтичащата от нея непосредствена заплаха от прекъсване на транзита на природен газ. Отчитайки необходимостта от намаляване на зависимостта на България от един доставчик на природен газ, в началото на 2017г. Европейската комисия одобри за финансиране два от проектите от общ интерес на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно дейностите по проучване за газо-разпределителен център „Балкан“ и за дейности по модернизацията на газопреносната система. Ключово значение за гарантиране на енергийната сигурност има и развитието на собствения добив на нефт и природен газ. Напредването на проучванията в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, както и приключения конкурс за проучване на блок „Силистар“ са част от най-сериозните стъпки за реална диверсификация. Риск за енергийната система представлява натрупаните задължения на „НЕК“ ЕАД към „БЕХ“ ЕАД, както и на „Топлофикация София“ ЕАД към „БЕХ“ ЕАД и на другите топлофикационни дружества към „Булгаргаз“ ЕАД. България е една от последните страни в ЕС, която все още не е либерализирала напълно електроенергийния си пазар. Това създава негативно отражение върху пазара на електроенергия и създава редица проблеми в т.ч. социално напрежение сред крайните клиенти, индустриалните консуматори, производители на електроенергия и останалите участници в процеса производство, търговия и потребление.
  В последвалата дискусия н.п. Искрен Веселинов направи коментар относно липсата в доклада за ситуацията около ТЕЦ Варна, който от няколко години не произвежда електроенергия, заради което би следвало да му се отнеме лиценза, като се има предвид че ТЕЦ Варна е изключително важен както за националната енергийна мрежа, така и за безопасността на енергийните доставки. Н.п Таско Ерменков изрази несъгласие с констатацията в доклада, че България осигурява 70 % от брутното си енергийно потребление от внос. Според данни на „Евростат“ за Европейският съюз – брутното потребление на енергия от внос е около 54,5 %, а България е още по-ниско около 34,5 %. Н.п. Таско Ерменков не е съгласен, също така, с твърдението в доклада, че България може да получава 500 милиона кубически метра газ през реверсивната връзка с Румъния. Н.п. Валентин Николов допълни, че в доклада е трябвало да намери място и продажбата на Дружеството „ЧЕЗ-България“. Процедура е започнала още миналата година и касае една трета от потребителите в България. Н.п. Делян Добрев направи коментар, че е удачно да се помисли за въвеждането на ред, при който първо комисиите в парламента да гласуват текстовете или позицията, която да влезе в този доклад и след това Министерски съвет да я включи в самия доклад.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 12 гласа „за”, 7 гласа ”против” и 3 гласа”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума