Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
29/01/2018 първо гласуване

  Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България и проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България и проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
  На свое редовно заседание проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по енергетика обсъди Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България и проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерски съвет: г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността; Министерство на енергетиката: г-н Жечо Станков – зам.министър на енергетиката.
  Проектът на Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България беше представен от г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността. В Проекта на Актуализирана стратегия е изложено, че стабилността на енергийната система е от изключително значение за функциониране на икономиката и обществото. Подобряването на енергийната сигурност като елемент от националната сигурност е дългосрочен процес, изискващ инвестиции и устойчива държавна политика. Приоритет за енергийната сигурност е изграждането и поддържането на междусистемни връзки с мрежите на съседните държави, използване на възможностите за собствен добив, разширяване капацитета на газохранилището в Чирен и изграждането на газов разпределителен център „Балкан“, който да съдейства за намаляване на енергийната зависимост в региона и за изграждане на конкурентен и либерализиран газов пазар. Република България подкрепя развитието на международните проекти в рамките на „Южния коридор“, които дават възможност за доставка на природен газ и транзит през българска територия към съседни държави. Страната ни подкрепя и инициативата „Три морета“, свързана с изграждането на енергийна инфраструктура по коридор север-юг. Развитието на ядрената енергетика има стратегическо значение, особено място заема удължаването на експлоатационния живот на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на нови мощности като перспективен ресурс за производство на беземисионна електрическа енергия, при стриктно спазване на мерките за сигурност, управление на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация. Друг приоритет в политиката на енергийната сигурност е повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на енергоспестяването.
  В последвалата дискусия народният представител г-н Таско Ерменков отбеляза, че в Проектът на Актуализирана стратегия се говори само за едно газово хранилище, а в стратегията от 2011 г. за газови хранилища. По отношение на коридора север-юг не е уточнено дали се отнася за Република България или за Европа. Народният представител Валентин Николов направи коментар относно предстоящото навлизане на електромобилите и изменението на профила на транспорта и съответно изграждането на необходимата инфраструктура. Народният представител Делян Добрев зададе въпрос относно възможността „Галата“ да се превърне във второ газохранилище. Народният представител Атанас Костадинов изказа мнение, че е необходимо да се засили държавната политика в сферата на битовата газификация, тъй като към момента достъп до газова инфраструктура имат около 2,5-3% от населението.
  Г-н Жечо Станков - зам.министър на енергетиката отговори, че в момента „Булгартрансгаз“ извършват действия свързани с разширяването на газохранилище „Чирен“. Коридорът север-юг е разглеждан в две насоки: електроенергийна и газовата инфраструктура. Предстои да се изградят подстанции Варна и Бургас, далекопроводи високо напрежение от Маришкия басейн към Пловдив, Бургас и Ниа Санта, газовият интерконектор България-Гърция. Зам.министър Станков засегна и вече приключилите работи и въвеждането в експлоатация на интерконектора с Румъния и бъдещите действия, свързани с интерконектори със Сърбия и с Турция. Относно възможността „Галата“ да стане газохранилище - трябва да се направи внимателен правен анализ от гледна точка на правата, с които разполага концесионерът и по какъв начин съответно и кога държавата може да се възползва от тези геоложки структури, вече на изчерпаните количества газ в тях. Г-н Георги Кръстев - секретар на Съвета по сигурността допълни че в секцията свързана с транспортната сигурност има текстове касаещи измененията, който ще настъпят с навлизането на електромобилите.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 11 гласа „за”, без против ”против” и 9 гласа”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България и проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума