Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
20/07/2018

  Проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ, 854-02-41, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ на 16/07/2018г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  Относно: Проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ, 854-02-41, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ на 16/07/2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19.07.2018г. Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания проект на решение. Присъстващи на заседанието бяха: от Министерство на енергетиката: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков – заместник-министър, г-н Красимир Първанов – заместник-министър, г-жа Росица Недялкова –началник на политическия кабинет; от „БЕХ“ ЕАД – г-н Момчил Ванов – финансов директор, г-н Ангел Янев – директор Дирекция „Правна“ и г-н Николай Даскалов – юрисконсулт; от „Булгартрансгаз“ ЕАД – г-н Владимир Малинов – изпълнителен директор.
  От името на вносителите проектът на решение беше представен от народния представител Делян Добрев, който даде кратка ретроспекция на предприетите мерки от страна на България във връзка с делото, образувано от Европейската комисия срещу „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, (Групата БЕХ), за разследване на възможно нарушение на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващо се във възможна злоупотреба с господстващо положение на газовите пазари в България.
  На 09.11.2017 г. министърът на енергетиката информира Комисията по енергетика на Народното събрание, че ЕК е отхвърлила направените от българска страна предложения за поемане на ангажименти по реда на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и възнамерява да приключи делото със забранително решение по реда на чл. 7 от регламента, като наложи финансова санкция. ЕК е предложила възможност за „сътрудничество“ при издаване на забранителното решение с три елемента: признаване на нарушението, предоставяне на процедурни улеснения и прилагане на структурна мярка, което би довело до известно намаление на финансовата санкция.
  На 24.11.2017 г., след преценка на предложените от ЕК към онзи момент варианти за приключване на делото със забранително решение, Народното събрание взе решение, с което подкрепя приключване на делото без сътрудничество, тъй като недостатъците на сътрудничеството биха надхвърлили евентуалните ползи от него.
  На 08.07.2018 г. и 12.07.2018 г. министърът на енергетиката и Групата БЕХ информираха Комисията по енергетика на Народното събрание за развитието на делото, предприетите процесуални действия и наличието на новоразкрити обстоятелства, които могат да имат оневиняващ или поне значително смекчаващ отговорността на Групата БЕХ характер.
  Междувременно, на 24.05.2018 г. ЕК обяви, че е постигнала споразумение по делото с Газпром за доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа. Предмет на това дело е разследване на възможна злоупотреба с господстващо положение от страна на Газпром на пазари в Централна и Източна Европа, между които и България. Делото е приключено по реда на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 без налагане на финансова санкция. Развитието по това дело е относимо към делото БЕХ Газ поради сходната правна квалификация на твърдените нарушения и припокриване на пазарните участници, имащи отношение по двете дела, чието поведение е анализирано от ЕК.
  Народният представител Делян Добрев уточни, че предлаганият проект на решение не отменя Решението на Народното събрание от 24.11.2017г., а го допълва, предвид настъпилите нови обстоятелства по казуса. Необходимо е да бъде даден мандат на министъра на енергетиката да предприеме и допълнителни действия за приключване на делото чрез постигане на споразумение по реда на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003.
  В хода на дискусията отношение взе министър Теменужка Петкова, която сподели, че тази тема стои на дневен ред от 2013г. и изпълнителната власт в лицето на Министерство на енергетиката ще направи последен опит да инициира разговори с Европейската комисия относно правната възможност за рестартиране на преговорите по делото Бех-Газ.

  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 17 гласа „за”, 0 гласа”против” и 0 гласа”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ, 854-02-41, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ на 16/07/2018г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, като се основава на суверенното си право да гарантира енергийната сигурност и независимост на страната,
  РЕШИ:
  1. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2003 г.), като вземе предвид актуалната практика на Европейската комисия по дела със сходен предмет.
  2. Решение на Народното събрание от 24 ноември 2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ (ДВ, бр. 95 от 2017 г) се прилага, в случай че не се постигне споразумение по т. 1.
  3. Възлага на министъра на енергетиката да информира Народното събрание за производството и предприетите по него действия.
  4. Възлага на ресорния заместник министър-председател контрола по изпълнение на решението.
  Форма за търсене
  Ключова дума