Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г, № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г, № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2018 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г, № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетиката: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков – заместник-министър, г-н Красимир Първанов – заместник-министър, г-жа Татяна Секулова – главен секретар; от Министерство на финансите: г-жа Цветомира Заркова - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, г-жа Вергиния Йончева - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ , г-н Румен Тушев - държавен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“; от Комисията за енергийно и водно регулиране: г-н Иван Иванов - председател; от Агенцията за ядрено регулиране: г-н Борислав Станимиров – заместник-председател; от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“: г-н Диан Червенкондев – председател на Управителния съвет.
  Г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката представи проекта на бюджет и политиката на министерство на енергетиката за 2019г. Целите са насочени към устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие, които ще бъдат осъществявани с помощта на редица мерки, произтичащи от европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика, както и повишаването на потенциала за икономически растеж. Основни аспекти на политиката в областта на енергетиката са диверсификацията на маршрутите и доставките на природен газ; осигуряване на енергийната сигурност на страната, чрез увеличаване на местния добив на енергоресурси; пълно либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите.
  Предвидените в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. приходи на министерството възлизат на 155 299,9 хил. лева при утвърдени 173 324,2 хил. лева за 2018 г., разпределени както следва:
  • Приходи за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ – 84 963,0 хил. лева;
  • Приходи за изпълнение на Националния план за инвестиции – 28 194,9 хил. лева;
  • Приходи от концесии, събирани по Закона за концесиите и Закона за подземните богатства – 50 400,0 хил. лева, които се намаляват с размера на дължимите данъци – данък добавена стойност и данък по Закона за корпоративното подоходно облагане с 15 200 хил. лева, или предвидените за 2019 г. приходи от концесии, са в размер на 35 200,0 хил. лева;
  • Други приходи – приходи от държавни такси, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви – 6 942,0 хил. лева;
  Предвидените в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. разходи на Министерство на енергетиката са в размер на 84 737,4 хил. лева, при утвърден бюджет за 2018 г. 98 673,3 хил. лева, като намалението на разходите за 2019 г. е в размер на 13 935,9 хил. лева, което основно се дължи на намаление на разходите за изпълнение на Националния план за инвестиции, разпределени както следва:

  • Разходи за финансиране на ДП „Радиоактивни отпадъци“ чрез фонд РАО и фонд ИЕЯС - 46 019,2 хил. лева. В проекта на бюджет на МЕ за 2019 г. е заложено увеличение финансирането на ДП „Радиоактивни отпадъци“ с 3 466,5 хил. лева, в т. ч. увеличение на субсидиите с 2 320,0 хил. лева и на капиталовите трансфери 1 146,5 хил. лева.
  • Разходи за изпълнение на Националния план за инвестиции – 28 194,9 хил. лева. Предвидено е намаление на разходите за изпълнение на НПИ с 18 024,3 хил. лева спрямо 2018 г.
  • Предвидено е увеличение на разходите за персонал с 621,9 хил. лева спрямо утвърдените разходи за персонал за 2018 година, или предвидените разходи за персонал за 2019 г. са в размер на 7 169,5 хил. лева.
  • Други разходи, в т. ч. за издръжка, капиталови разходи, членски внос, данъци и др. – 3 353,8 хил. лева. Тези разходи са предвидени за 2019 г. в същите размери спрямо 2018 година.
  Предвидените приходи в проекта на бюджет на МЕ за 2019 г. в размер на
  155 299,9 хил. лева надвишават почти два пъти предвидените разходи в размер на 84 737,4 хил. лева, със 70 562,5 хил. лева, или бюджетът на МЕ за 2019 г. е с положително бюджетно салдо.

  Г-н Иван Иванов - председател на КЕВР изказа благодарности на членовете на Комисията по енергетика за гласуваните по-рано през годината промени в Закона за енергетика предоставящи финансова независимост на енергийния регулатор.

  Г-н Борислав Станимиров – заместник-председател на АЯР заяви, че предложения бюджет удовлетворява нуждите на агенцията , но изрази опасения, че предложените промени в парагаф 15 на Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за бюджет, касаещи Закона за държавния служител биха затруднили оперативната дейност на ядрения регулатор. Председателят на Комисията по енергетика народният представител Делян Добрев предложи на представители на Агенцията за ядрено регулирано писмено да изложат мотивите и предложенията си.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:

  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 0 народни представители, „Въздържали се”- 21 народни представители, без „Против”;
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2 - „За” – 12 народни представители, „Против” – 9 народни представители, без „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10. 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума