Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
11/02/2019 първо гласуване

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН


  СТАНОВИЩЕ

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  На свое редовно заседание проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по енергетика обсъди Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на енергетиката: г-н Жечо Станков – зам.министър на енергетиката.
  Г-н Станков представи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., като акцентира върху темите в част „Енергетика“. Първата тема е Енергийния съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийният съюз е ключов приоритет на Европейската Комисия, в който тясно се преплитат пет измерения: енергийна сигурност, солидарност и доверие; интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация на икономиката; изследвания, иновации и конкурентоспособност. През месец април 2019 г. предстои ЕК да публикува четвъртия си ежегоден Доклад за състоянието на Енергийния съюз. Фундаментално значение за постигане на целите на Енергийния съюз има законодателния пакет на ЕК "Чиста енергия за всички европейци". С публикуването на 21 декември 2018г. в Официалния вестник на ЕС на приетите законодателни предложения от първия под-пакет, свързани с енергийната ефективност, възобновяемата енергия и управлението на Енергийния съюз, и с постигнатите договорености по предложенията, свързани с модела на електроенергийния пазар, ЕС напредва във финализирането на регулаторната рамка за достигане на целите до 2030 г. България подкрепя изграждането на европейски Енергиен съюз и провеждането на координирана и балансирана политика като предпоставка за създаването на устойчива и предсказуема среда за инвеститорите, генериране на ползи за гражданите и бизнеса, и за осигуряване на условия за конкурентен енергиен пазар. В този контекст подкрепяме предприемането на адекватни мерки за осигуряване на високо ниво на сигурност при снабдяването с енергия на гражданите и бизнеса в ЕС по ефективен начин и на достъпна цена, при спазване на европейските правила.
  Втората тема е реформата на Договора за ЕВРАТОМ. Цели се адаптиране на новите реалности, пред които е изправен ядрения сектор, в т.ч. увеличаване на обема проекти, обхващащи крайния етап от ядрено-горивния цикъл, вкл. и извеждането от експлоатация, все по-засиленото използване на приложенията на ядрената енергия в различни отрасли на икономиката, които не са в обхвата на договора, основно поради несъществуването им към момента на учредяването му. Извеждането от експлоатация, управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се уреждат от европейското ядрено право независимо дали националният енергиен микс включва ядрена енергетика към дадения момент. В този контекст Договора за ЕВРАТОМ е с важно значение за гарантиране на ядрената безопасност и радиационната защита на ниво ЕС, от която се ползват всички граждани на Европа. България, като държава, разполагаща с активна ядрена програма, с доказан 40-годишен експлоатационен и научно-изследователски опит и силна ангажираност за развитие на ядрените приложения, е пряко заинтересована от всяко едно предложение за промяна в настоящото статукво. Поради тази причина внимателно ще следи, анализира развитието на процеса и ще участва активно още от самото му иницииране.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 20 гласа „за”, 0 гласа против и 0 гласа”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г., като я подкрепя в нейната й цялост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума