Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
18/05/2017
  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на Постоянната комисия по енергетика към Четиридесет и четвъртото народно събрание по чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Създаване на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране по чл. 25, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  3. Представяне и изслушване на политическия кабинет на Министерството на енергетиката.
  4. Разни
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по енергетика

  П Р О Т О К О Л
  № 1


  На 18 май 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по енергетика при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на Постоянната комисия по енергетика към Четиридесет и четвъртото народно събрание по чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Създаване на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране по чл. 25, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  3. Представяне и изслушване на политическия кабинет на Министерството на енергетиката.
  4. Разни

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по енергетиката, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Делян Добрев.

  * * *

  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, имаме кворум.
  Предлагам да започнем.
  Първо, искам да приветствам всички нови членове на Енергийната комисия, които за първи път ще бъдат членове на нашата Комисия, да им кажа, че в миналия парламент, в Четиридесет и третото народно събрание, създадохме добрата парламентарна практика Комисията по енергетика да бъде в много голяма степен надпартийна, така да се каже, обсъждали сме въпроси по същество, мислили сме за решаване на проблемите. В почти всички случаи Комисията е била единодушна по отношение на реформите, промените в законодателството както в Комисията по енергетика, така и в пленарната зала. Надявам се да имаме същото ползотворно сътрудничество между всички партии в нашата Комисия в пленарната зала, защото проблемите, които, разбира се, са много по-малко, защото с колегите от миналия парламент в по голямата част ги решихме, малкото проблеми, които са останали, да ги решим в същия конструктивен дух и в Четиридесет и четвъртото народно събрание, в Комисията по енергетика и в парламентарната зала по темата „Енергетика” да бъдем надпартийни – повече експерти и по-малко политици.
  С това въведение ще Ви прочета днешния дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на Постоянната комисия по енергетика към Четиридесет и четвъртото народно събрание по чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Създаване на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране по чл. 25, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  3. Представяне и изслушване на политическия кабинет на Министерството на енергетиката.
  4. Разни.
  Очакваме към нас да се присъединят госпожа Теменужка Петкова – министър, господин Красимир Първанов – заместник министър, госпожа Росица Недялкова – началник на кабинет, госпожа Таня Цветкова – парламентарен секретар, госпожа Юлия Стайкова – медиен съветник.
  Има още един заместник-министър в Министерството на енергетиката – господин Жечо Станков, но доколкото разбрах, той е в чужбина и затова няма да присъства на днешното заседание.
  Предлагам, първо да гласуваме дневния ред. Който е „за“, моля да гласува.
  За – 22, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема единодушно.

  По точка първа от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Вътрешните правила – всеки от Вас вероятно ги има, те имат малки разлики в сравнение с Вътрешните правила на Четиридесет и третото народно събрание на нашата Комисия. Допълнителното е, че имаме постоянно действаща Подкомисия. В Четиридесет и третото народно събрание имаше постоянна комисия. С новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание на Четиридесет и четвъртия парламент тя бе гласува от пленарната зала като подкомисия. Този текст е допълнен и, разбира се, са коригирани членовете, които това разместване е разместил.
  Коментари, колеги, предложения?
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Председател, уважаеми колеги! Имам една молба. С господин Веселинов говорихме по въпроса – тъй като в четвъртък по това време има и други комисии, които са свързани с регионално развитие, отбрана и така нататък, може ли, в удобно за колегите време, да правим заседанията в сряда? (Реплики.) Разбира се, ако на Председателя му е удобно. Аз само го давам, като предложение, защото в противен случай ще трябва, някак си, да идвам тук и после да тичам на енергетика. Предполагам, че господин Веселинов ще е в същото това нещо и...
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Председателят на Комисията по енергетика е пръв сред равните, така да се каже, така че когато е удобно на болшинството, тогава ще правим Комисията. Само че знаете, че в сряда също има комисии, още повече Икономическата комисия, която обикновено е в сряда и заседава в тази зала. Аз съм неин член. Обикновено тя свършва бързо – до 15,00 – 15,30 ч. е свършила. Вариантите са два: единият е да си заседаваме отново в четвъртък от 14,00 ч., както ни е практиката, другият е, ако е в сряда, то е хубаво да е в 16,00 ч., да свърши Икономическата комисия и след нея да е Комисията по енергетика. За да получим представа кой, кога е по-зает, предлагам да направим една … (Шум и реплики: „Регионалната има, Отбраната има“…)
  То, затова е трудно да си председател!
  Колеги, кой предпочита Комисията да е в сряда?
  Господин Таско Ерменков, господин Искрен Веселинов…
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: От вложителите, да.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ:
  Кой предпочита да е в четвъртък? Всички останали.
  Добре. Комисията остава за четвъртък в 14,00 ч.
  Това, въпреки че не е част от Вътрешните правила, се радвам, че го уточнихме.
  Предложение по Вътрешните правила?
  Колеги, не виждам предложения, не виждам коментари.
  Предлагам да гласуваме Вътрешните правила за работата и дейността на Комисията по енергетика.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 22, против и въздържали се – няма.
  Единодушно са приети Правилата за работа на нашата Комисия.

  Втора точка.
  Съгласно Вътрешните ни правила – чл. 7, трябва да създадем постоянно действаща Подкомисия за наблюдение дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.
  Уточнявам за колегите, че в състава на тази Комисия ще влиза по един представител от всяка парламентарна група. Първо, трябва да номинираме представителите от парламентарните групи, след това да изберем председател на Подкомисията.
  За предложения от парламентарните групи? Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: От нашата група предлагаме Таско Ерменков.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: От ДПС?
  БЮРХАН АБАЗОВ: Ние предлагаме Рамадан Аталай.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Рамадан Аталай.
  От „Обединени патриоти“?
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Александър Сиди.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Александър Сиди.
  От „Воля“? Имаме само един представител тук. Нямаме избор – Пламен Христов.
  От ГЕРБ предлагам Валентин Николов.
  Използвам възможността да номинирам господин Валентин Николов за председател на Подкомисията.
  Други предложения? Няма.
  Колеги, предлагам, първо, да гласуваме членовете и след това да гласуваме председателя на Комисията.
  Който е съгласен с така номинираните петима членове на Подкомисията, моля да гласува.
  За – 22, против и въздържали се – няма. Съставът е определен.
  Подлагам на гласуване предложението за председател на Комисията в лицето на господин Валентин Николов.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 22, против и въздържали се – няма.
  Колеги, за всичко сме единодушни. Доказаха се моите думи от самото начало. Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Предполагам, че всички сме наясно, че тази Подкомисия за КЕВР не е онази, която ще работи отделно от Комисията като цяло на енергетиката, а всъщност ще бъде само контактна точка, в която ние ще оформяме Вашите предложения и ще правим контакти с КЕВР, след което ще търсим съответните техни отговори, и след това всичко ще се обсъжда в Комисията по енергетика. Нали така? Нямаме разногласия по този въпрос. Това исках само да уточним, ако нямате нищо против.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да. Моето мнение също е, че Подкомисията за наблюдение дейността на КЕВР може да прави изслушвания. Имайки предвид независимостта на регулатора, не може да се намесва в неговата работа. Може, разбира се, ако забележи слабости в законодателството или начини, по които може да се оптимизира дейността на регулатора, може да прави предложения, които се гласуват, и като водеща комисия – Комисията по енергетика.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Даже бих казал нещо повече – всички важни проблеми, които свързват дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, са обществени проблеми. Ние като Подкомисия можем да извършим подготвителната работа, но всичко, което трябва, в това число и изслушванията, е хубаво да се правят в рамките на цялата ни Комисия, защото те имат достатъчно голям обществен резонанс, за да ги правим само в Подкомисията. Това имах предвид.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Съгласен съм с Вас, господин Ерменков.
  Колеги, други коментари?
  Точка втора, по отношение създаване на постоянно действаща Подкомисия, приключи.

  Точка трета.
  Представяне и изслушване на политическия кабинет, който все още чакаме да пристигне.
  Господин Стаменов, искахте думата, забелязах. (Реплики.) Помислих, че ми давате знак, че искате думата.
  Господин Николов, заповядайте.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Докато дойде госпожа Министърът, да запълним времето.
  Аз виждам тази Подкомисия като вид помагане на Комисията още повече да бъде прозрачна и всъщност това, което не е могла да изложи в откритите си заседания, да може да го представи пред повече кворум и, ако трябва да търси контакт с Комисията, тази Подкомисия да бъде посредник – дали във връзка с бюджета, обсъждането на Комисията, където трябва да търсим по-голяма независимост, дали във връзка с някакви законодателни инициативи, да се работи заедно с тази Подкомисия, да се предложат на Комисията вече съответните законодателни промени и да се обсъдят вече, където им е мястото. Така че аз мисля, че ние трябва да помагаме. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Стаменов, тъй като имаме време и чакаме Министърката забелязах, че през уикенда, ако не се лъжа, пуснахте една позиция, свързана с енергетиката. Искам да коментирам една малка част от тази позиция, защото Вашите коментари по отношение на персонален състав на Министерския съвет са си Ваши, не подлежи да бъдат коментирани тук в Комисията по енергетика.
  Това обаче, което забелязах, е, че имате две конкретни предложения. Едното не е може би наболял въпрос, но все пак трябва да намерим решение. Имаме вече действаща борса, две платформи за търговия на електроенергия. Вашето предложение беше цялата електроенергия, която се произвежда от държавните централи, да се търгува по прозрачен начин на тези електроенергийни борси. По принцип съм съгласен и съм сигурен, че в Комисията ще направим това изслушване по темата. Второто обаче, което ми се стори по-притеснително, е съображения, които Вие имате по отношение на евентуални злоупотреби, използвайки законодателството с предложения към регулатора за увеличаване на цените. Ако може да ни споделите повече информация по този въпрос… (Министър Теменужка Петкова и екипът й влизат в залата.)
  Добре дошла на министър Петкова и нейния екип.
  КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори: Това, което се визира по тази тема в становището, е възможностите на електрогенериращи мощности да произвеждат съпътстваща топлинна енергия с мотива, че става дума конкретно за ТЕЦ–Видин и ТЕЦ–Свищов да произвеждат електроенергия и съпътстващото производство за оползотворяване топлинната енергия да бъде в оранжерии. Понеже този казус сме го дискутирали и преди и категорично становището на потребителите на индустрията в случая, понеже касае задължение към обществото, съответно и на битовите потребители, е да се предотвратят всички възможности за заобикаляне на законодателството и под мотива, че се произвежда високоефективно електроенергийно производство, да бъде оправдавано с различни инсталации. Нали разбирате, че една мощност, да кажем 120 мегавата, няма как да оправдаете с производството на оранжерия, която топлинна енергия би трябвало да се използва в една оранжерия, няма нищо общо като количество с товара, който би произвел 120-мегаватов блок или реактор. Няма как в една оранжерия да оползотворите такава топлинна енергия! Това е и към Комисията за енергийно и водно регулиране, разбира се, въпрос и към Министерството.
  Нашето желание, съответно и европейските директиви, знаете, казват, че трябва да легализираме напълно пазара. Няма как да бъде напълно легализиран пазарът, ако не се намери механизъм всички преференциални потребители – това вече е по-широката тема, да излязат на пазара при един стабилен механизъм, тоест да се гарантира тези преференциални потребители да си продават електроенергията без да манипулират пазара на свободния пазар и премията да си я получат през Фонда за енергийна сигурност. По-тясната тема е да се ограничат всякакви възможности за злоупотреби с високоефективно електропроизводство, да се маскират най-различни инсталации под мотива, че е високоефективно – няма как 120 мегавата да ги използвате в оранжерия. Няма да я горите тази оранжерия или няма цяла България да я превърнем в оранжерия, за да използваме топлинния товар на един или два блока в една топлинна централа, за да се използва парата. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, господин Стаменов. Разбрал съм Ви правилно – притесняват Ви заявленията в Регулатора на ТЕЦ-Свищов и на „Видахим”, които декларират, че ще използват топлинната енергия в оранжерии и гъбарници или нещо от сорта, която обаче топлинна енергия ще бъде минимален процент от електроенергията, която те ще произведат, и за която ще поискат преференциална цена.
  Мисля, че можем да намерим решение да коригираме този проблем и да не позволим да се злоупотребява с тези текстове от Закона, но все пак ще поискам становището. Колегите дори са ми подготвили конкретна промяна в чл. 30, ал. 4 в Закона за енергетиката: след думата „използват“ се добавя „не по-малко от седемдесет на сто от топлинната енергия“, тоест изключението по отношение на оранжериите ще остане, но в случаите, когато не по-малко от 70% от топлинната енергия се използва за тази дейност, за оранжерийно производство, каквото и да е то.
  Господин Иванов, Вие бихте ли взели отношение да заявите дали подкрепяте, или не подкрепяте такава промяна, и дали изобщо считате, че това е проблем и непълнота в законодателството, така да се каже.
  ИВАН ИВАНОВ, председател на КЕВР: Благодаря Ви, господин Председател.
  Преди всичко ми позволете да се обърна към членовете на Комисията и да ги поздравя с техния избор за членове на Комисията по енергетика в настоящето Народно събрание, да им пожелая да имат успешна работа, като членове на Комисията и ползотворно сътрудничество с Комисията за енергийно и водно регулиране такова, каквото имахме с предшния състав на Комисията, както и с предишния състав на Комисията за наблюдение работата на КЕВР. Надявам се, че и подкомисията, която днес беше определена за наблюдение работата на КЕВР, ще имаме наистина много добро взаимодействие.
  Минавам конкретно към предложението, което чух че се прави от експерти. Считам, че това предложение ще даде яснота и точен критерий за прилагането на ал. 4. Тази алинея беше въведена миналата година с промяна в Закона и особено важно е да се прецизират тези производители на електрическа енергия, високоефективна, които са извън приложното поле на ал. 4. Това в текста, който е понастоящем, определя, че тези производители трябва да осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция. За да се разбере, че основната дейност на подобен тип производители е действително производство на растителна земеделска продукция, фиксирането на процента, или използват не по-малко от 70 % от произведената топлинна енергия за производсто на растителна земеделска продукция, наистина внася яснота не само в Закона, но ще внесе яснота и в ценовите решения на Комисията за енергийно и водно регулиране, защото стъпваме върху една съвсем конкретизирана рамка. Освен това, което не е маловажно, беше по определен начин споменато и от господин Стаменов, така ще се изключи възможността от необосновано заобикаляне на съществуващата разпоредба. Евентуалното заобикаляне, Вие знаете, че ще се отрази в производството на допълнително количество високо ефективна електрическа енергия от когенерация, в която липсва необходимото съотношение, чрез съответните коефициенти с използваната топлинна енергия. А когато е заобиколена разпоредбата, това води до повишаване добавката задължение към обществото, която в еднакъв размер важи за всички потребители – както битови, така и небитови. Не случайно представителите на работодателските организации в част от декларация, която бяха публикували преди няколко дни, обръщат внимание върху този факт.
  В заключение, господин Председател, считам че така формулираното изменение, което Вие предлагате днес, отговаря на целите на Закона и конкретно на разпоредбите на ал. 4 от чл. 30.
  Комисията за енергийно и водно регулиране, при приемането на тази поправка, ще приложи този член в една много по-ясна нормативна рамка. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз Ви благодаря, господин Председател. Господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, госпожо Министър!
  По процедура, господин Председател. Не разбрах какво обсъждаме – в дневния ред такава тема няма.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, прав сте.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако ще разгледаме проблема с високоефективните производства, дайте предложените законопроекти, дайте ни и критериите, по които са определени
  70 %, защо да не е 71 %? Кой го е сметнал? Гледайки тавана ли, някой ни е казал, че е 70 %? Отгоре на това вече влязохме и на обсъждане, а и получихме и одобрението и на Председателя на КЕВР. Мирише ми малко на предварителна подготовка! Съмнението в политиката е реалност. Нека да спрем обсъждането на нещо, което го нямаме в дневния ред, като документи пред нас, и да преминем към следваща точка! Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Аталай, прав сте. Нямаме такава точка в дневния ред. Използвахме времето преди да пристигне политическият кабинет, начело с министър Петкова, да обсъдим един проблем, който нашумя в последните няколко дни. А и си позволих да го направя, защото времето до вземането на решение от страна на Регулатора, е лимитирано. На 1 юли 2017 г. трябва да има нови цени. Ако това е проблем, който трябва да бъде решен в този период, то няма нищо лошо в това ние да обсъдим един проблем като, разбира се, потърсим впоследствие решение, с конкретна законодателна инициатива. Аз имам такава, предложена от колегите. Ще подпиша такова предложение за изменение на Закона за енергетиката. Който от колегите иска да се включи към това предложение, прецени че то е коректно, може да се присъедини към този законопроект.

  И така преминаваме към трета точка:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА.
  Имате думата, министър Петкова. Заповядате.
  Добре дошла още веднъж!
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Позволете и аз на свой ред да Ви поздравя за избора Ви за членове на Комисията по енергетика към Четиредесет и четвърто народно събрание!
  Сигурна съм, че така, както в рамките на предишния парламент, ще работим изключително добре, ще имаме едно ползотворно сътрудничество, тъй като пред българската енергетика предстоят много важни въпроси, които само и единствено с общи усилия могат да бъдат решени успешно. Това са теми, свързани с изготвянето на стратегия за развитието на българската енергетика, либерализацията, пълната либерализация на електроенергийния пазар. Все теми и въпроси, които са изключително важни за страната, теми и въпроси, които не допускат политическо делене, или да се извличат политически дивиденти от подобни теми. Така че трябда да имаме единство.
  В рамките на предишния парламент имахме такава подкрепа по важните теми. Това ми дава основание да смятам, че и в рамките на този палрамент ние ще намерим сили да работим за България.
  Това, което така бих желала да кажа по отношение на членовете на политическия кабинет на Министерство на енергетиката, е свързано с това, че политическият кабинет на Министерството на енергетиката на практика олицетворява коалиционната политика на правителството. Знаете, че в рамките на този коалиционен формат беше възприета позицията, че там, където Политическа партия ГЕРБ има съответно министри, нашите коалиционни партньори – „Обединени патриоти“, ще имат съответно възможността да имат заместник-министри. И обратно –където нашите коалиционни партньори имат министри, ние пък, Политическа партия ГЕРБ, ще имаме право на заместник-министри. Това е с цел да може да бъде споделена отговорността, да няма съмнение как се води политиката в отделните сектори, така че политическият кабинет на Министерството на енергетиката на практика олицетворява именно тази коалиционна политика и тази коалиционна стратегия.
  Може би няколко думи за мен, първо, като министър на енергетиката. Завършила съм Университета за национално и световно стопанство. Магистър съм по счетоводство и контрол. Целият си професионален опит съм придобила в Министерството на финансите, в областта на финансовия контрол в публичния сектор. Одитор съм по професия. Била съм директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Впоследствие – 2014 г., съм била зам.-министър на финансите в кабинета на професор Георги Близнашки. В рамките на кабинета Борисов 2 имах честта да бъда министър на енергетиката. Впоследствие бях избрана за народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание. И сега отново имам честта да бъда министър на енергетиката в рамките на настоящото правителство.
  Началник на Политическия кабинет на Министерството на енергетиката е госпожа Росица Недялкова. Тя също е магистър по счетоводство и контрол. Има повече от 14 години опит във финансовия контрол в публичния сектор. Била е началник на отдел, директор на Дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция, заместник-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, началник на политическия кабинет на Министерството на енергетиката в рамките на предишния мандат и сега отново ще заеме тази позиция.
  Господин Красимир Първанов – зам.-министър на енергетиката. Колегата има също така богат опит в областта на енергетиката. Бил е изпълнителен директор на Националната електрическа компания в периода 2010 – 2012 г. Преди това също е работил в ЧЕЗ, в Електроенергиен системен оператор. Ще разчитаме на неговата експертиза в тази област и съм сигурна, че ще работим добре.
  Господин Жечо Станков, който за съжаление, днес няма възможност да бъде тук, тъй като е в командировка в чужбина, също има добър опит в областта на енергетиката. Беше зам.-министър на енергетиката и в рамките на предишния кабинет. Беше избран впоследствие за народен представител от 44-то Народно събрание и от 5 май отново е зам.-министър на енергетиката.
  Това е накратко, което мога да кажа за политическия кабинет.
  Парламентарен секретар е госпожа Таня Цветкова.
  PR е госпожа Юлия Стайкова.
  Това е политическият кабинет към настоящия момент.
  Ако имате въпроси, готови сме да отговаряме, разбира се.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
  Ще дам думата и на колегите.
  Аз искам да Ви пожелая ползотворна работа през този мандат! Да се надяваме, че ще продължим с реформите и ще ги доведем до успешен завършек.
  Пошегувах се в началото на работата на нашата Комисия, че голяма част от реформите ги направихме в Миналото събрание, но малкото останало трябва да го довършим в това Народно събрание.
  Желая Ви успех!
  В лицето на Комисията по енергетика знаете, че можете да разчитате на подкрепа за законодателни промени в посока либерализация на пазара, реформи в енергетиката, така че те да бъдат от полза както на българското общество, така и на българския бизнес.
  Колеги?
  Господин Генов. След това господин Аталай.
  ИВАН ГЕНОВ: Аз се присъединявам към поздравленията на Председателя на Комисията. Също Ви желая успешна работа като екип. Съвместно да работим за защита на енергийните интереси на България не само на думи, а и на дела.
  Вие споменахте за два приоритета.
  Господин Добрев каза, че повечето проблеми са решени в предния парламент. За съжаление, торнадото от 24 април – решението на Европейската комисия, все пак означава, че големите ни проблеми предстоят и ние трябва много сериозно да се заемем с тях, с тяхното решаване, защото иначе ще останем без енергетика. Смятам, че това е също много важен приоритет, може би най-сериозният, по който трябва да работим заедно с намерението правилно да го решим.
  Имам един въпрос, може да се каже за загрявка, сега започваме да работим заедно. Интересува ме какво става с оборудването, което беше платено с дългия срок на производство на „Атомстройекспорт“? Къде се намира? Имам някаква информация, но тя не е официална. Предпочитам да чуя точната информация от Вас. Къде се намира? Ако е в България, кое от това оборудване е в България, как се съхранява и къде? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Добре. Господин Аталай, заповядайте.
  Нека да съберем повече въпроси и след това да дадем възможност на Министъра.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви господин Председател.
  Госпожо Министър, и ние от ДПС Ви желаем успех! Вие сте първият министър на енергетиката, който за поредни два мандата остава като министър на енергетиката. Досега, дори попитах и колегите от опозицията, и те не се сещат за такова събитие. (Реплики.) Няма. Господин Овчаров беше, но той си смени министерството, направи мега министерство, сложи и икономика, иначе и него щяхме да го поздравим като министър, който е бил два пъти.
  Госпожо Министър, моето пожелание, освен за здраве и за успешно управление, е, че ако този мандат не успеете да направите така да обедините всички политически сили да застанат зад една обща стратегия за развитието на енергетиката в бъдещи години, се съмнявам дали ще бъдете успешен министър. Ако направите това, което дълги години политиците очакваме – една стратегия, която да олицетворява иновациите, подновяване на базовите мощности, включване и на зелената енергия, толкова, колкото са необходими, осигуряване на иновативните технологии, за да може да не работим с дерогации, свързани от Европейската комисия, енергетиката ни ще бъде винаги в това състояние, в което е и в момента. Тези промени, които направихме в предишния мандат, все още резултатите, които ги даваме, те не се дават в законовите изменения, но са крачка напред, разбира се. Ако и в този мандат улучим пулса – законадателната заедно с изпълнителната власт, да създадем базата за развитието на енергетиката в България, ще сме си полезни взаимно.
  Пожелавам също така успех и на Комисията по енергийно и водно регулиране и да не се поддават на натиска на управляващите. Да определят цените такива, каквито са. Да не се плашат, че господин Бойко Борисов е за трети път министър-председател. Ако всички тези неща, които Ви пожелавам, се случат, и парламентът ще бъде успешен. Макар че се съмнявам – докато обединените националисти все още ви притискат и все още ги държите в управлението на енергетиката! Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не виждам други колеги.
  Госпожо Министър!
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми народни представители! На свой ред също бих искала да благодаря за добрите думи и за пожеланията, които отправихте. Използвам случая, за да Ви уверя, че от моя страна и от страна на моя екип ще имате винаги едни добри партньори в наше лице. Готови сме, когато е необходимо, да се отзовем тук в парламента, да обсъдим важни и актуални теми, които касаят българската енергетика.
  Уверявам, че ще дадем всичко от себе си, така че българската енергетика наистина да се развива в правилната посока, а това е невъзможно, ако всички ние, всички политически сили и изпълнителната власт, не положим усилия да работим в тази посока.
  От моя страна и от страна на моя екип ще имате пълното съдействие и пълната подкрепа, така че българската енергетика наистина да се развива успешно.
  По отношение на въпроса на господин Генов, свързан с предизвикателствата пред енергетиката – едно от най-сериозните, както и Вие господин Генов отбелязахте, е свързано с решението на Европейската комисия преди броени дни, което касае големите горивни инсталации. Това е едно от най-сериозните предизвикателства. Сигурна съм, че ще намерим правилното решение на този въпрос. Знаете, че на това заседание на Европейската комисия българската позиция беше да гласуваме „против” решението. Осем държави членки гласуваха „против”, двадесет подкрепиха решението и съответно то беше прието в рамките на Европейската комисия. Това, разбира се, не е повод да се откажем от да защитаваме своите интереси и аз Ви уверявам, че това от наша страна ще бъде направено. Ще разчитам изключително много на Вашата подкрепа, на експертния потенциал на всички политически сили, за да можем успешно да се справим с тази задача.
  По отношение на АЕЦ „Белене“ и оборудването му Вие правилно отбелязахте, че то е платено, но преди да бъде платено то беше поръчано – ние го платихме в рамките на предишния мандат. Оборудването, една част от него вече е в България, другата, основна част от оборудването с дълъг цикъл на производство, ще бъде в България след края на месец август тази година. Съхранява се на площадката на АЕЦ „Белене“ при добри условия. Знаете, там се съхранява и част от така нареченото „старо оборудване” за Проекта „Белене“. Предприели сме всички необходими мерки, всички необходими действия, така че това оборудване да се съхранява при най-добри условия. Разбира се, по важната задача ще бъде какво следва от тук нататък, защото, когато са похарчени близо три милиарда за това оборудване, отговорната държавническа позиция изисква да се даде отговор и на въпроса какво следва от тук нататък. При даването на този отговор ще разчитам отново изключително много на Вас, на Вашата подкрепа, на национално отговорната позиция на всички политически сили, за да можем да вземем най-доброто решение за България.
  По отношение на въпроса на господин Аталай, свързан с необходимостта от изработване на Стратегия за развитие на българската енергетика – да, господин Аталай, аз съм абсолютно съгласна с Вас и не случайно един от основните приоритети в нашата управленска програма в част „Енергетика“ е свързан именно с разработването на Стратегия за развитие на енергетиката до 2030 г., с хоризонт 2050. Тази стратегия ще обхване всички тези изключително важни въпроси, които и сега по някакъв начин бяха засегнати. Това е и либерализацията, и темата, свързана с големите горивни инсталации, ако искате, и развитието на ядрената енергетика във връзка с проекта АЕЦ „Белене“ – всички тези теми, всички тези въпроси ще намерят своя отговор в една такава стратегия. Разбира се, за да бъде тя успешна, като се има предвид нейният дълъг хоризонт – 2030–2050 г., тази стратегия безспорно трябва да обединява позицията на абсолютно всички политически сили, всички политически партии, тъй като това е стратегията на България. Това не е стратегията на една определена политическа сила. Всички ние трябва да се обединим и с експертния потенциал, с който разполагаме, да обединим усилия и да направим наистина една стратегия, която и да е съобразена с изискванията съответно на Европейската комисия, и да отговаря в най-пълна степен на нашите национални интереси. Благодаря още веднъж. Ако има въпроси, готова съм да отговарям.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Министър, извинявайте, малко по-конкретен въпрос ще засегна в момента.
  Първо, аз искам да Ви поздравя с новоназначаването Ви за министър на енергетиката. (Шум и реплики.) Хубаво. Нека да бъде избрана! Но да се чувства новоназначена, ще бъде по-добре от гледна точка на изпълнение на функционалните задължения. Извинявайте за грешката. Да, избрана е за министър.
  Това, което искам да Ви кажа, е свързано с онова питане, което бях отправил към Вас, което утре видимо няма да може да отговорите, но се надявам другата седмица да имаме отговор. Свързано е с електроенергийната сигурност на държавата. Става въпрос обаче за по-конкретен случай –водноелектрически централи Пловдив НЕК ЕАД, където има направена и проверка от БЕХ , където има сигнали за нарушена функционалност на управлението, потвърдени от проверката, която е назначена от БЕХ. Имам голямата молба… Ще Ви предоставя тук всички видове доклади. Не исках да занимавам служебния министър, защото според мен това е работа на титуляра, не е работа на служебен министър да се занимава със структурните промени.
  Притеснително е, че този проблем не е от вчера, а е от дълго време и някак си ми се струва, че в НЕК-София от ръководството някак си е бил – не искам да използвам думата „замазван“. Знам, че Вие не сте тази, която ще решавате кадровите проблеми в предприятията, на които сте принципал, там си има съответния ред.
  Много Ви моля, аз ще Ви предоставя тези документи, и в удобно за Вас време да ме информирате какво е предприето, защото Вие сте наясно, че водноелектрически централи Пловдив НЕК ЕАД е един от ключовите елементи на цялата национална система за електроенергийна сигурност и ако там имаме проблем, той може да стане национален. След като приключим ще Ви предам папката и много моля за удобно време, да ми кажете какво сте предприели. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Ерменков, знам за този проблем. Той касае дейността на ВЕЦ „Родопи“ – Пловдив. Наистина това е обект, който е от стратегическо значение за българската енергетика и по никакъв начин не бива да допускаме някакви междуличностни конфликти да влияят върху сигурността на електроенергийната система на страната. Тази седмица направих среща с колегите от ВЕЦ „Родопи“ и с изпълнителния директор на НЕК, на която исках да чуя и двете страни. Те изложиха съответно аргументите си в едната и в другата посока, но за да съм сигурна как действително стоят нещата, смятам, че трябва да се направи една независима проверка съответно от представители на Министерството на енергетиката, на БЕХ, на НЕК, която да отиде на място и да изясни всички факти и всички обстоятелства, които притесняват колегите, които са се разделили в този момент на два лагера, условно казано. Това в никакъв случай не е добре, първо, за климата в предприятието и второ, най-важното, по отношение на сигурността на електроенергийната ни система. Днес с моя заповед беше разпоредена проверка. Колегите са вече в Пловдив, във ВЕЦ „Родопи“, ще извършат проверка на място, ще Ви информирам и ще Ви докладвам за резултатите от нея. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, други въпроси? Не виждам.
  Благодаря на Министъра и на нейния екип, на Председателя на Регулатора. Надявам се да се видим пак скоро.
  Благодаря Ви.
  (Закрито в 14,50 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Делян Добрев

  Стенограф:
  Маргарита Крачунова
  Форма за търсене
  Ключова дума