Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/07/2019 проект второ гласуване

  ЗИД на ЗП, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
  /с предложенията на народни представители, направени до 15 юли 2019 г./
  Проект!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата

  (Обн. ДВ. бр.26 от 2000г., изм. бр.88 от 2000г., бр. 111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от 2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр.87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011г., бр.38, 44, 47 и 53 от 2012г., бр.15 и 66 от 2013г., бр.16, 53 и 98 от 2014г., бр.10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015г., бр.30 и 75 от 2016г., бр. 11, 89 и 96 от 2017г. и бр. 31 от 2018г., бр.80 от 2018г. и бр. 105 от 2018г.)
  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, в т.2, след думите „съответния път или пътен участък" се поставя
  запетая и се добавя следният текст „като изчисляването на изминатото разстояние се
  извършва въз основа на сбора на дължимите такси, определени за всеки отделен тол
  сегмент, в които съответното пътно превозно средство е навлязло";
  2. В ал.15, думите „и с доставчиците на декларирани данни" се заличават.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В чл. 10, ал.1, в т.2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя следният текст „като изминатото разстояние се изчислява възоснова на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят възоснова на сбора на изчислените за съответните тол сегмент такси“;
  § 2. В чл.10б, ал.5, след думите „платената пътна мрежа" се поставя запетая и се добавя следният текст „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа,".
  § 3, В чл. 10к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, след думите „събира и предоставя" се добавя следният текст „на
  доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние", като
  думите „във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на
  тол такси" се заличават.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Доставчик на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура" и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор."
  3. Ал.З се изменя така:
  „(3) Доставчикът на декларирани данни се задължава да сключи договор за застраховка за професионална отговорност с цел покриване на вредите, причинени на доставчика на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Условията и редът за задължително застраховане на лицето по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.".
  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В чл. 10 к ал. 3 се отменя.

  § 4. В член 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т.21, думите „и върху доставчиците на декларирани данни" се заличават;
  2. т.23 се отменя;
  3. т.24 се изменя така:
  „24. осъществява контрол и надзор върху дейността на доставчиците на декларирани данни, като следи същите да отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл.Ю, ал.7 и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания";

  § 5. В чл.55, след първото изречение, се добавя второ изречение със следното съдържание:
  „Възстановяването на недължимо внесени такси по чл.10 и чл.18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси".
  § 6. В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. т.32 се изменя така:
  „32. "Декларирани тол данни" е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други."
  2. Създава се нова т.35 със следното съдържание:
  ,,35. „Тол сегмент" е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл.10, ал.6 ставка за съответният път или пътен участък.";

  Проходни и заключителни разпоредби
  § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Създава се нов § 19а със следното съдържание:
  ,,§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона с таксата по чл.10, ал1, т.2 - тол такса, се отлага до обнародване в „Държавен вестник" на решение на Министерски съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за потвърждаване на готовността на Електронната система за събиране на тол такси за експлоатация, но не по-късно от 1 март 2020 г.";
  2. § 20, ал.1 се изменя така:
  „§20 (1) До деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а, включително, съответно - до 29 февруари 2020 г., включително, пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 - винетна такса, като се издават месечна, седмична и дневна електронна винетка.";
  3. В § 20, ал.2, думите „19 август 2019 г. включително" се заличават и се добавя
  следният текст „деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а,
  включително, съответно - до 29 февруари 2020г., включително";
  4. В § 22 се създава нова алинея 2, като настоящият текст става алинея 1 и се изменя така:
  „(1) От влизането в сила на този закон платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона важи до изтичане на валидността й.";
  (2) Заплатени винетни такси за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона важат до изтичане на валидността им, независимо дали същата изтича след деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а или съответно - след 1 март 2020г.";
  5. § 23 се изменя така:
  „§ 23. От деня, следващ деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а, съответно - от 1 март 2020г. за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с българска или с чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2";
  6. В § 24, думите „но не по-късно от 16 август 2019г. включително" се заличават.
  7. § 25 се изменя така:
  „§ 25.За периода от 1 януари 2019 г. до деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а включително, съответно - до 29 февруари 2020 г.
  включително, при установено движение по платената пътна мрежа от пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, за което не е заплатена винетна такса и за което не се заплати компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, по смисъла на чл. 10а, ал. 2, е седмична винетна такса, дължима за съответното пътно превозно средство.";
  8. § 27, 28 и 29 се отменят.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев:
  Параграф 7 да отпадне.

  § 8. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г„ бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13,50,81,86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 , 86 и 105 от 2018 г., бр. 13 и 17 от 2019г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 167а, т.5 и 6 се отменят;
  2. Чл.172 се правят следните изменения:
  а) ал.1а се изменя така:
  „(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция "Митници" или оправомощени от него длъжностни лица.";
  б) В ал.2, т.3а, текстът „и чл.167а, ал.2, т,6" се заличава;
  в) В ал. 8, текстът „органа, приложил принудителната административна мярка" се
  заличава, а след думите „се съхраняват от" се добавя следния текст „Агенция
  Митници";

  § 9. В Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. - ДВ, бр. 105 от 2018 г.), в преходните и заключителните разпоредби се добавя нов § 23 със следното съдържание:
  „§ 23.Чл.179, ал. За - Зг, се прилагат от деня, следващ деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пътищата, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.), съответно - от 1 март 2020 г."
  Предложение от н.пр. Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев:
  Параграф 9 да отпадне.
  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник", с изключение на § 1, т.1, § 2 и § 9, които влизат в сила от 16 август 2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума