Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
08/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902 – 01 – 57, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902 – 01 – 57, внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, експерти от двете министерства и представители на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Надежда Генова, която представи пред народните представители информация за общата рамка на бюджета, предвижданията на тригодишната бюджетна прогноза и обърна подробно внимание на предвижданията на законопроекта в частта му за взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините общо и по отделните функции.
  С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 653 185,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 307 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 43 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 199 110,2 хил. лв.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова представи пред комисията проекта за бюджет на министерството и информация за предвидените в проекта средства по основните политики, програми и дейностите, осъществявани от министерството. Министърът обърна внимание на средствата, предвидени в проекта за осъществяване на дейностите от Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол, като изтъка причините, поради които в съответните области се прогнозира повишаване или намаляване на очакваните приходи.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България, са направени предложения за увеличаване на трансферите в определени дейности. Мотивите и конкретния размер на необходимите допълнителни средства за общините подробно са изложени в протокола за проведените консултации по законопроекта, подписан между министъра на финансите и сдружението. Предложено е увеличаване на средствата за общинските пътища чрез увеличаване на общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи, като и за други дейности, като е направена подробна аргументация за необходимостта от увеличаване на средствата.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

  - с 0 гласа - “за”, 2 гласа - “против” и 14 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902 – 01 – 57, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 , да не бъде приет на първо гласуване;

  - с 12 гласа - “за”, 8 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902 – 01 – 57, със становището на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума