Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/09/2020 първо гласуване

  Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Мартин Дановски – съветник в кабинета на заместник-министър председателя Томислав Дончев, г-н Иван Иванов – директор на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет, г-н Георги Йончев – дирекция „Икономическа политика“ към Министерски съвет и г-н Николай Алексиев – експерт.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Мартин Дановски.
  Основната цел на законопроекта е създаването на необходимите предпоставки за изграждане и развитие на индустриална база, която да отговаря на съвременните потребности на инвеститорите. Законопроектът цели и създаването на благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности, за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия на труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията, чрез внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии.
  Изграждането на индустриални паркове ще спомогне за привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и икономическо развитие на регионите и на общините. При наличието на индустриални паркове, които да осигуряват устройствени, технически и организационни условия за създаване на нови предприятия, на първо място, ще се оптимизира изграждането на инфраструктура за задоволяване потребностите на едно предприятие чрез окрупняването й за нуждите на повече предприятия. Бизнесът ще бъде освободен от нетипични дейности, свързани с изграждането и поддържането на инфраструктура, както и с извършването на обществено-обслужващи и други специални дейности, което ще даде възможност за съсредоточаване на целия капацитет в основната производствена дейност.
  В структурата на законопроекта са разработени процедурите по създаването, изграждането и функционирането на индустриалните паркове.
  Устройствените условия за индустриален парк са определени в съответствие със Закона за устройство на територията. Територията на парка се обособява като урегулирана територия с определено застрояване, като с подробен устройствен план се определя структурата на територията на парка. Мрежите на техническата инфраструктура са затворени и обслужват само дейности, осъществявани на територията на парка. Предвидена е свързаност на затворените мрежи на техническата инфраструктура с приложимите елементи на обществената техническата инфраструктура с оглед на благоустройствено и енергийно обезпечаване функционирането на парка.
  В законопроекта са регламентирани основните субекти с техните права, задължения и отговорности - собственик, оператор, инвеститор, партньор и възможностите им за взаимодействие.

  Законопроектът дели индустриалните паркове по два критерия - собственост и дейности, за които паркът е предназначен. По първия критерий паркът е държавен, общински, съвместен (между държавата и/или една или повече общини) или частен. По втория критерий паркът може да бъде три вида, в зависимост от производствените дейности. За осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно индустриалните паркове, както и за тяхното легитимиране и за осигуряване на възможност за ползване на предвидените със законопроекта облекчения на регулаторната административна тежест и мерки за стимулиране, се въвежда изискване за поддържане от Българската агенция за инвестиции на електронен регистър на индустриалните паркове.
  Законопроектът не въвежда забрана за извършване на производствена дейност извън територията на индустриален парк, включително за изграждане и функциониране на образувания, в които да се извършва производствена дейност.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от изготвянето и приемането на законопроекта. На конкретни въпроси, зададени от членовете на комисията, бяха направени разяснения по организацията и техническото прилагане на предвидените в законопроекта дейности и взаимоотношения.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума