Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 754 – 01 - 50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители.
  На редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г.,
  Д О К Л А Д


  Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 754 – 01 - 50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 14. 07. 2017 г.
  На заседанието присъстваха: от страна на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията г-н Димитър Геновски – заместник-министър и г-жа Жанета Рогова – началник отдел в дирекция „Правна“; г-жа Стоянка Илова –дирекция „Правна“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори и други браншови организации.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Искрен Веселинов.
  С предложеният законопроект се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и се регулират отношенията, свързани с разполагане на електронно съобщителни мрежи. Вносителят посочва, че на 24 март 2016 г. Европейската комисия (ЕК) е изпратила официално уведомително писмо № C (2016) 2005/3 относно процедура за нарушение) 2016/0167 във връзка с неизпълнение на задължението на Република България да нотифицира националните мерки транспониращи Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. ЕК е взела решение за изпращане на мотивирано становище, което е наложено от продължаващото неизпълнение на задълженията за пълното транспониране на Директивата. Въпреки приемането на законопроекта на първо гласуване на 28 септември 2016 г. от 43-то Народно събрание, неизпълнението на задълженията за пълно транспониране на Директивата продължава и съществува реална опасност ЕК да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на значителни финансови санкции за България, считано от 15 август 2015 г.
  Предвижда се премахване на изискванията за подробни устройствени планове, когато трасето на физическата инфраструктура за тези мрежи попада в обхвата на съществуващ път и в сервитутите на газопроводи, електропроводи, канализационни мрежи и железопътни линии или други съществуващи мрежи.
  Електронните съобщителни мрежи в сградите също така са предмет на законопроекта. В нови сгради, в които предстои извършването на основен ремонт, ще бъде задължително изграждането на физическа инфраструктура, подготвена за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
  Съществен момент за постигането на целите на закона има въвеждането на „Единна информационна точка“, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази точка ще поддържа единна база данни с актуална информация относно съществуващата и планираната инфраструктура, както и свързаните с нея строителни дейности, проекти, нормативни актове, образци на документи, срокове и др. По този начин следва да се улесни координирането на съвместно изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи.
  В хода на проведената дискусия беше зададен въпрос относно различията между настоящия Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и този, приет на първо гласуване в 43-то Народно събрание. Г-н Веселинов увери членовете на комисията, че измененията представляват част от тогавашните предложения между първо и второ четене и че приемането му е важно, както за изискванията на бизнеса, така и за тези на потребителите. Браншовите организации също изразиха подкрепа на законопроекта и предложиха няколко съществени редакции на текстовете.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 754 – 01 - 50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума