Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 702 – 01 – 26, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 702 – 01 – 26, внесен от Министерски съвет на 06. 10. 2017 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието.
  Основната цел на законопроекта е да създаде механизми за противодействие на корупционно поведение, да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват задълженията си честно и почтено, и да защити интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
  Законопроектът се основава на три действащи закона – Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията.
  Предвидено е създаването на единен антикорупционен орган – Комисия за прпротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
  Законопроектът урежда принципите и механизмите за противодействие на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка и анализ на имущественото състояние и правните основания за отнемане на незаконно придобито имущество, условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и функционирането на Комисията за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
  Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, като към тези, включени в приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират.
  Променени са и правилата за деклариране. Подробно са уредени и въпросите относно производството за проверка на имущественото състояние на лицата, попадащи в обхвата на закона, както и хипотезите, при които то може да бъде образувано. Предвидени са и специални правила за проверка на магистратите.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа -“за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 702 – 01 – 26,внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума