Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854 – 01 – 9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 22 февруари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854 – 01 – 9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19. 02. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Христиан Митев.
  Със законопроекта се предлага да се отложи действието на разпоредбата на § 19, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона за следващия мандат на общинските съвети. С визираната норма бе направено изменение на чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като т. 3 от същата предвижда, че общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. Тези ограничения създават проблеми в практиката, тъй като при влизане в сила на промените една не малка част от общинските съветници, на различни правни основания и в различно качество, се явяват в договорни, отношения с общината. Това налага да се отложи действието на нормата, като при следващите местни избори кандидатите за общински съветници ще бъдат наясно с ограниченията и ще могат да направят преценка и да изберат дали да се кандидатират или да запазят договорните си отношения с общината.
  В хода на дискусията представителите на общините подкрепиха предложената промяна. Изказалите се народни представители изразиха различни позиции – както за, така и против предложената промяна, като несъгласните с предложението се мотивираха с необходимостта и от други промени, които ще се наложи да бъдат направени в закона.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 12 гласа - “за”, 6 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854 – 01 – 9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума