Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 854 – 01 – 27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 3 май 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона гражданската регистрация, № 854 – 01 – 27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26. 04. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Искрен Веселинов. Той обърна внимание, че предложените промени в законопроекта са насочени към улесняване на лицата, получили българско гражданство по облекчена процедура по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство, които сега се вписват служебно в регистъра на населението на район „Средец“ в гр. София, да могат да направят първата си адресна регистрация по постоянен адрес в страната, като в тези случаи не се прилагат ограниченията, свързани с броя на лицата, които могат да обитават едно жилище.
  От страна на представителите на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети бе изразена подкрепа за предложените промени. Законопроектът се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като в представеното в комисията становище е предложено систематичното място на предложените промени да бъде в чл. 92, а не в чл. 99а, както се предлага в проекта.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложените промени. Бяха направени и предложения да се обсъди възможността за намиране на решение на проблемите за регистрация на бездомни лица, които поради липса на адресна регистрация не могат да се снабдят с документи за самоличност и да ползват определени социални и здравни услуги.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – със 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона гражданската регистрация, № 854 – 01 – 27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума