Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 3 май 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 23. 04. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на министерството на външните работи, на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Николай Ванчев – началник на отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген“, дирекция „Консулски отношения“ в министерството на външните работи. С предлаганите допълнения в закона се създава възможност за децентрализиране на извършването на заверки с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации, като тези функции се възлагат на областните администрации. По този начин се подобрява административното обслужване и се намалява административната тежест, тъй като до сега тези заверки се извършват от министерството на външните работи.
  От страна на представителите на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети бе изразена подкрепа за предложените промени.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха единодушно предложените промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума