Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
10/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854 – 01 - 26, внесен от Емил Христов и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 10 май 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854 – 01 - 26, внесен от Емил Христов и група народни представители на 26.04.2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Малина Крумова – заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Емил Христов.
  С предложените изменения се предвижда да се въведе класификация на язовирите съгласно критериите на Международната комисия по големите язовири на „големи“ и „малки“. С въвеждането на класификация на язовирите, съгласно критериите на Международната комисия по големите язовири на „големи“ и „малки“ се дава възможност за регламентиране на различни изисквания по отношение на поддържането им изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.
  Въвежда се класификация на язовирите и по степени на потенциална опасност. Язовирите се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от оценката на риска от човешки жертви, икономическите, социалните и екологичните щети, а именно: първа висока степен на потенциална опасност, втора значителна степен на потенциална опасност и трета ниска степен на потенциална опасност. С въвеждането на класификация на язовирите по степени на потенциална опасност се цели определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните органи, което ще доведе до възможността усилията на човешкия ресурс, ангажиран с извършването на проверки, да бъдат насочени към поддържането и експлоатацията на язовирни стени и съоръжения към тях, чието разрушаване може да доведе до човешки жертви и значителни материални щети.
  Предоставя се правото на собствениците да заявяват пред председателя на ДАМТН желанието си да пристъпят към ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. С въвеждането на този режим се цели да се регулира процеса на ликвидиране на язовири, единствено и само по волята на техните собственици. Цели се да се предотврати самоволното разрушаване на съоръженията, без да бъде отчетен обществения интерес и възможността им в бъдеще да бъдат използвани за нуждите на напояването или пожарогасене.
  Предвижда се създаване на държавно предприятие, което да осъществява комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях в изправно състояние и безопасната им експлоатация. Предвидена е правната възможност за общините, собственици на язовири, които не разполагат с достатъчен финансов ресурс да поддържат язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, което да гарантира и безопасната им експлоатация, да прехвърлят собствеността им на държавата и същите да бъдат предоставени за стопанисване и управление на държавното предприятие.
  Регламентират се случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване. Определени са лицата, които следва да приведат принудителните мерки в изпълнение.
  В заключителните разпоредби са предложени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и в Закона за устройство на територията, които са в следствие с предложените промени в Закона за водите.
  Законопроектът се подкрепя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Държавната агенция по метрология и технически надзор, като в становищата им са направени предложения за прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания на законопроекта.
  От страна на Националното сдружение на общините в Република България бе изразена подкрепа за законопроекта, като бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на разпоредбите на § 24 и § 30 от проекта, свързани с възлагането от името и за сметка на общините на ремонтно-възстановителни дейности на язовири-общинска собственост от търговско дружество с държавно участие и с прехвърлянето на собствеността на общински язовири в собственост на държавата.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в закона, като бе споделена необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби, в това число и текстовете, по които има възражения от общините. Целесъобразно е да се предвиди възможност общините, които запазят собствеността на притежавани от тях язовири, да могат да възлагат директно на държавното предприятие извършването на необходимите ремонтни дейности на язовирните стени и съоръженията към тях с оглед поддържането им в изправно техническо състояние, гарантиращо безопасната им експлоатация.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854 – 01 - 26, внесен от Емил Христов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума