Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/05/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за гражданската регистрация, № 854-01-27,
  внесен от Искрен Веселинов и група народни представители,
  приет на първо гласуване на 9 май 2018г.
  Проект
  Закон
  за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 99а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство.“
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство.“
  2. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Рамадан Аталай и група народни представители:
  В чл. 92 се създава нова ал. 11а:
  „(11а)Кметът на общината с писмена заповед определя недвижим имот – общинска собственост, на който да се извърши служебно адресна регистрация за постоянен адрес на лица, които не могат да представят посочените документи по чл. 92, ал. 2“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен:
  Параграф единствен. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство.“
  2. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума