Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/05/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, приет на първо гласуване на 9 май 2018г.
  Проект
  Закон
  за изменение и допълнение на
  Закона за местното самоуправление и местната администрация
  (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 15.02.2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците.“
  2. В ал. 3 се създава ново изречение второ: „Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.“
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.
  Преходна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на подразделението.
  § 2. Неприключилите до влизане в сила на този закон съдебни производства по оспорени решения на общинските съвети по чл. 27, ал. 2, 3 и 4 се приключват по реда на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума