Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802 – 01 - 19, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802 – 01 - 19, внесен от Министерски съвет на 01. 06. 2018 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от инж. Светослав Глосов - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „a“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г., за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност, при искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ.
  В действащия Закон за движението по пътищата липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне по служебен път на горе цитираните документи, поради което е предложено изменение на разпоредбата на чл. 148в от закона. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основната цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ.
  В хода на дискусията, народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 19 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802 – 01 - 19, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума