Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 42, внесен от Борис Ячев и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 51, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 42, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 18 май 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 51, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 13 юни 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроекта, внесен от Борис Ячев и група народни представители бе представен от народния представител г-н Георги Колев. Законопроектът предвижда да се дължи годишен данък за жилищните имоти, които не са основно жилище на данъчно задълженото лице и са разположени на територията на общините и населените места, включени в списък на Министерския съвет, с който са определени курортите от национално и местно значение. Законопроектът предвижда данъкът да се дължи само за тези жилищни имоти в курортите, които от обективна страна имат характер на места за настаняване, но не се декларират като такива с аргумента, че посетителите се настаняват безплатно.
  Г-н Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика представи пред комисията редица случаи на нарушения по българското Черноморие, свързани с отдаване на имоти под наем, които не са декларирани като места за настаняване по Заакона за туризма. Той подчерта, че целта на предложеното данъчно облагане е да се въведе ефективен механизъм за борба с незаконосъобразното отдаване на жилища под наем в курортите. Данъкът няма да се прилага спрямо добросъвестните собственици, които са декларирали предоставянето на имотите.
  В комисията са постъпили становища по законопроекта от Министерството на финасите и от Националното сдружение на общините, в които се изразява принципната подкрепа на законопроекта, като същевременно са направени редица бележки и предложения с оглед на неговото прецизиране с оглед на еднозначното му разбиране и прилагане в практиката.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип идеята на законопроекта, но подчертаха, че при по нататъшното обсъждане трябва да се прецизират текстовете в съответствие с направените бележки и предложения в становището на Министерството на финасите и от Националното сдружение на общините.
  Вторият законопроект бе представен от г-н Искрен Веселинов. Предложените изменения и допълнения в законопроекта са насочени към намаляване на административната тежест в процедурите по определяне данъците върху недвижимите имоти и при сделките с тях, както и към подобряване на контрола и събираемостта им от страна на общините.
  Промените предвиждат да отпадне задължението на физическите и юридическите лица за подаване на данъчни декларации за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и за новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права. Предлага се данъка за новопостроените сгради да се дължи след завършване на строежа, като настъпването на този факт се установява при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Досегашната разпоредба е неясна, защото постановява, че данъка се дължи от месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. Същевременно общото правило на закона гласи, че данъка се дължи независимо от това, дали имота се ползва или не.
  Законопроектът предвижда годишният данък за новопостроените сгради да се определя на базата на информацията, която служебно ще се подава от органа, издал удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, след завършването им, а не на базата на подадена данъчна декларация, тъй като по същество информацията, необходима за определяне на данъчната оценка се съдържа в одобрения инвестиционен проект и е налична в общината. Това ще доведе до намаляване на административната тежест и ще освободи гражданите от задължението да подават информация, която е налична при компетентния орган.
  За да се стимулира завършването на недовършеното строителство и ограничаване на нерегламентираното ползване на сгради, преди въвеждането им в експлоатация, се предлага данъкът да стане дължим, ако в две годишен срок от съставянето на акт за приемане на конструкцията и констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, съответно в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване
  Запазва се задължението за подаване на данъчни декларации за определяне на данъка върху наследствата, но се предлага освобождаване на наследниците или заветниците от последващо подаване на декларация за имота, придобит по наследство, тъй като необходимата информация за определяне на годишния данък е налична в общината, по местонахождението на имота. На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка върху наследството, служителите в общинската администрация ще определят дължимия годишен данък и ще уведомяват всеки наследник или заветник.
  На следващо място се предлага да отпадне задължението за подаване на данъчна декларация за определяне на годишен данък за имотите или ограничените вещни права върху тях, придобити по възмезден или безвъзмезден начин. Това е излишно натоварване на гражданите и бизнеса поради факта, че цялата необходима информация е налична в общината, тъй като за сделките с имоти и ограничени вещни права върху тях се дължи еднократен местен данък по реда на глава втора, раздел трети от ЗМДТ. На тази основа се предлага след получаване на уведомлението от службата по вписванията за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти да се определя и годишния данък за съответните имоти и да се уведомяват данъчно задължените лица.


  Изказалите се народни представители подкрепиха законопроекта. От страна на националното сдружение на общините също бе изразена подкрепа на предложените в законопроекта промени. Отчетено бе, че промените ще доведат до подобряване на взаимодействието между структурните звена в общинските администрации и в резултат ще се подобри контрола и ще се увеличат приходите в общинските бюджети.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 42, внесен от Борис Ячев и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване;
  - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854 – 01 – 51, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.




  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума