Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12. 07. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Светослав Глосов – председател на управителния съвет на Агенция «Пътна инфраструктура», г-н Дончо Атанасов – член на управителния съвет на Агенция «Пътна инфраструктура» и г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Александър Ненков.
  Предложените изменения и допълнения в закона са продължение и доразвитие на промените през 2015 г., свързани с изграждането и функциониране на смесената електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона /тол/ и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона /електронна винетка/.
  Със законопректа се предвижда създаването на изрична законова регламентация на посочените варианти за таксуване, приложими към различните категории пътни превозни средства и се въвежда смесена система за таксуване на база на изминато разстояние и на база време. Детайлите относно условията и реда за изграждане и функциониране на системата и за различните варианти за таксуване ще бъдат доразвити в подзаконовата нормативна уредба, която е предвидена в законопроекта.
  В законопроекта е предвидено Агенция «Пътна инфраструктура» да сключва договори с търговци, които желаят да извършват дейност по събиране/инкасиране на вземания за такси за ползване на платената пътна мрежа, катоусловията на които следва да отговарят ще бъдат предварително обявени и общовалидни за всички, които желаят да сключат договор.
  За изпълнение на функциите по управление и контрол на системата е предвидено в агенцията да се създаде ново структурно звено – Национално тол управление.
  Становища в подкрепа на законопроекта бяха изложени от представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенция «Пътна инфраструктура» и на Националното сдружение на общините, като от страна на сдружението се предлага да се предвиди възможност с част от таксите да се финансира ремонат и поддържането на общинската пътна мрежа.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимоста от предложените промени, като същевременно бяха поставени и редица въпроси на които отговориха представителите на Агенция «Пътна инфраструктура».
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни предтавители, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума