Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/09/2018 второ гласуване

  ЗИД ЗП, № 854-01-69
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата
  № 854-01-69,
  внесен от Александър Ненков и група народни представители
  на 12.07. 2018 г., приет на първо гласуване на 20. 07. 2018 г.

  Проект!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата

  (Обн. ДВ. бр.26 от 2000г., изм. бр.88 от 2000г., бр.111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от 2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр.87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011г., бр.38, 44, 47 и 53 от 2012г., бр.15 и 66 от 2013г., бр.16, 53 и 98 от 2014г., бр.10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015г., бр.30 и 75 от 2016г., бр.11, 89 и 96 от 2017г. и бр. 31 от 2018г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „ (1) За преминаване по платената пътна мрежа се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние:
  1. такса за ползване на платената пътна мрежа – винетна такса за пътни превозни средства по чл. 10а, ал.7; заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок платената пътна мрежа; размерът на винетните такси, включително административните разходи, се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1;
  2. такса за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл.10б, ал.3; заплащането на тол таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.“
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Водач на пътно превозно средство, който се движи по платената пътна мрежа, без да е заплатил съответната такса по ал. 1, може да заплати компенсаторна такса, която му дава право да довърши пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането ѝ, в който случай същият се освобождава от административно-наказателна отговорност.
  (3) Списъкът на пътищата, които обхваща платената пътна мрежа и по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса или такса за изминато разстояние – тол такса, се приема с решение на Министерския съвет. Списъкът се обнародва в „Държавен вестник“.“
  3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 4 и 5, както и тази по чл.10б, ал.5 се определя с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите . Условията и редът за събиране на таксите по ал. 1 и 2, както и тази по чл.10б, ал.5 се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7, а на таксите по ал. 4 и 5 – с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обслужването на картовите плащания по събирането на приходите по ал. 1, се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като плащания могат да се извършват и чрез карти за гориво, издавани от лица, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия.
  (7) Условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.“
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява съобразно своите компетенции правомощията на държавата във връзка със събиране на пътните такси по настоящия член, както и по функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, както и дейността по практическото прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на системата за събиране на пътните такси.“
  5. Създават се ал. 9-13:
  „(9) Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по ал.1, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси.
  (10) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят съответната такса по ал.1 и 2 по електронен път, както и чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и да заплатят такса за електронна винетка за пътни превозни средства по чл.10а, ал.7 и маршрутна карта за пътни превозни средства по чл.10б, ал.3 чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на страната.
  (11) Разположението на терминалите за самотаксуване се определя с решение на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, като същите се разполагат на места, осигуряващи денонощен и непрекъснат достъп до устройствата.
  (12) Пунктове за продажба се разкриват най-малко на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове на страната, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура“ определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба и сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, които отговарят на изискванията, определени с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (13) Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договорите по наредбата по чл. 10, ал.7 с доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни, които отговарят на условията, определени в този закон и наредбата, като прилага еднакви публично оповестени общи условия и цени.“
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 14.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 1:
  - т.1, в чл.10, ал.1, т.1, текстът „размерът на винетните такси, включително административните разходи, се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1“ се заличава.
  - т. 2, чл. 10, ал. 2 се изменя по следния начин:
  (2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по ал. 1, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице, може да заплати компенсаторна такса, в който случай същият се освобождава от административно-наказателна отговорност. В този случай се освобождават от административно-наказателна отговорност и всички други лица, които могат да носят такава във връзка с конкретното пътно превозно средство".
  - т.3, в чл.10, алинея 6, думите „министъра на финансите и“ се заличават.
  - т.5, в чл. 10, ал. 10, след думата „електронен“ се добавя текстът „и банков път“;
  - т.5, в чл. 10, ал. 11, текстът „като същите се разполагат на места, осигуряващи денонощен и непрекъснат достъп до устройствата“ се заличава;

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1, в новото съдържание на ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в уводното изречение след думата „разстояние“ се поставя точка, след което се създава изречение второ: „Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси за определена категория пътни превозни средства“.
  б) в т. 1 думите „платената пътна мрежа“ се заменят с „база време“.
  в) в т. 2 след думата „разстояние“ в нейната първа употреба се добавя „по автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи и втори клас“.
  2. в т. 2, в новото съдържание на ал. 3 думите „които обхваща“ се заменят с „обхванати от“, а думите „или такса за изминато разстояние – тол такса“ се заличават.
  3. в т. 3, в новото съдържание на ал. 6, в изречение първо съюзът „и“ след думата „благоустройството“ се заменя със запетая, а след думата „финансите“ се добавя „и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“.
  4. в т. 5 създаваната ал. 10 се изменя така:
  „(10) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност за заплащане на таксите по ал. 1 и 2, както следва:
  1. таксата по ал. 1 – чрез закупуване на електронна винетка.
  2. таксата по ал. 2:
  а) за пътни превозни средства с българска регистрация – чрез електронно таксуване посредством специално бордово устройство, системата за управление на автопарка, картово разплащане или Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние по чл. 10и, а за пътни превозни средства без такива устройства – чрез закупуване на маршрутен талон, онлайн или на специални пунктове.
  б) за пътни превозни средства с чуждестранна регистрация - чрез маршрутен талон или бордово устройство, закупени, съответни наети, от специализираните звена на Агенция „Митници“ на граничните контролно – пропусквателни пунктове, или чрез Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние по чл. 10и.“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  a) текстът преди т. 1 се изменя така: „ За преминаване по платената пътна мрежа се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства и такси на база време и на база изминато разстояние:“;
  б) в т. 1 думите „пътната инфраструктура“ се заменят с „платената пътна мрежа“, след думите „винетна такса“ се добавя „за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7“, думите „републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци“ се заменят с „платената пътна мрежа“, а думите „размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1“ се заличават;
  в) в т. 2 думите „ТОЛ такса“ се заменят с „тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3“ и след думите „категорията на пътното превозно средство“ се поставя запетая и се добавя „броя на осите и от екологичните му характеристики“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по ал. 1, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса, в който случай същият се освобождава от административнонаказателна отговорност. В този случай се освобождават от административнонаказателна отговорност и всички други лица, които могат да носят такава във връзка с конкретното пътно превозно средство."
  3. В ал. 3 думите „за преминаване на пътни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация“ се заменят с „включени в обхвата на платената пътна мрежа“, а думите „ТОЛ такса“ се заменят с „тол такса “.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 4 и 5 и по чл. 10б, ал. 5 се определя с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Условията и редът за събиране на таксите по ал. 4 и 5 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обслужването на картовите плащания по събирането на приходите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като плащания могат да се извършват и чрез карти за гориво, издавани от лица, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия.“
  5. В ал. 7 думите „заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства“ се заменят с „таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние“, след думата „инфраструктури“ се добавя „наричана Директива 1999/62/ЕО“ и се създава изречение второ: „С наредбата се определят и условията и редът за събиране на таксите по ал. 1 и 2 и по чл. 10б, ал. 5.“
  6. Създават се ал. 9 – 15:
  „(9) За движение по републиканските пътища на пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили не се заплащат такси по ал. 1, 4 и 5.
  (10) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява правомощията на държавата във връзка със събирането на пътните такси по този член и функциите на лице, събиращо пътни такси, както и по управлението на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, както и дейността по практическото прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на системата за събиране на пътните такси.
  (11) Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по ал. 1, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси.
  (12) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят съответната такса по ал. 1 и 2 по електронен и банков път, както и чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и да заплатят такса за електронна винетка за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 и маршрутна карта за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на страната.
  (13) Разположението на терминалите за самотаксуване се определя с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (14) Пунктове за продажба се разкриват най-малко на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура“ определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба, и сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, които отговарят на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (15) Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договорите по наредбата по ал. 7 с доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни, които отговарят на условията, определени в този закон и наредбата, като прилага еднакви публично оповестени общи условия и цени.“

  § 2. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2-7 се изменят така:
  „(2) Винетните такси се диференцират в зависимост от срока, за който е платена винетната такса. В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Валидността на винетните такси се определя в наредбата по чл. 10, ал. 7. При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство, отговарящо на изискванията по ал.7, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, е винетна такса с валидност за уикенд.
  (3) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност, като важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от съответното лице.
  (4) При заплащане на винетната такса се издава електронна винетка, която представлява електронен документ по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплащането на съответната такса по чл.10, ал.1, т.1, който съдържа регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и периода, за който важи.
  (5) Съответните длъжностни лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса по ал.1, т.1, нямат право да изискват от собствениците или ползвателите на пътното превозно средство да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.
  (6) Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.
  (7) Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона:
  1. моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
  2. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
  3. моторни превозни средства с повишена проходимост..“
  2. Алинеи 8-14 се отменят.
  3. Създават се ал. 15 и 16:
  „(15) Пътни превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се считат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това дали полуремаркето е прикачено, или не.
  (16) В случаите, когато пътно превозно средство по ал. 7, се движи с прикачено ремарке, ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима технеческа маса на състава надвишава 3.5 тона.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 2:
  - т.1, текстът „Алинеи 2-7“ се заменя с „Алинея 2“;
  - Създава се нова т.2 на § 2, както следва:
  „2. Алинеи 3-6 се изменят така:“
  - Създава се нова т.3 на § 2, както следва:
  „3. Алинея 7 се изменя така:“
  - В §2 т.2 се изменя както следва:
  „4. Алинеи 8-9 се отменят.“
  - Създават се нови т.5 и 6. на § 2, както следва:
  „5. Алинеи 10-12 се отменят.
  6. Алинеи 13-14 се отменят.“
  - точка 3 на § 2 става т.7.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Член 10а се изменя така:
  „Чл. 10а. (1) Винетните такси се диференцират в зависимост от срока, за който е платена винетната такса. В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Срокът на валидността на винетните такси се определя с наредбата по чл. 10, ал. 7.
  (2) При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство по ал. 7, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, е винетна такса с валидност за уикенд.
  (3) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност и важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му.
  (4) При заплащане на винетната такса се издава електронна винетка, която представлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1, и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност.
  (5) Длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1, нямат право да изискват от собствениците или ползвателите на пътното превозно средство да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.
  (6) Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.
  (7) Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
  1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
  2. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
  3. моторни превозни средства с повишена проходимост.
  (8) Пътни превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това дали полуремаркето е прикачено, или не.
  (9) В случаите, когато пътно превозно средство по ал. 7 се движи с прикачено ремарке, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.“

  § 3. Създава се нов чл. 10б:
  „Чл.10б. (1) Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.
  (2) Контролът при навлизане и излизане на пътно превозно средство по платената пътна мрежа, отчитането на изминатото разстояние, както и заплащането на тол таксата се извършва чрез Електронна система за събиране на тол такси. Условията и редът за функциониране на Електронната система за събиране на тол такси се уреждат в наредбата по чл.10, ал.7.
  (3) Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство за всички пътни превозни средства, извън тези по чл.10а, ал.7, с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, като заплащането й дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки.
  (4) Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни, удостоверени по реда, предвиден в наредбата по чл.10, ал.7 или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут. Начините за изчисляване и заплащане на дължими тол такси се определят в същата наредба.
  (5) Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция „Пътна инфраструктура“ Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, в който случай ползвателят заплаща максимална такса, определена в Тарифата по чл.10, ал.6.
  (6) За намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства при определяне размера на таксите в тарифата по чл. 10, ал. 6 Министерският съвет определя по-ниски такси за пътните превозни средства по ал. 3, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „EEV“ и по-висока.“
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 3 се правят следните изменения:
  1.В чл.10б, ал.6, след думите „ЕВРО V“, се добавя „ЕВРО VI“ и се заличава текстът „EEV“, като след текстът „ и по-висока“ се добавя „включително за EEV“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Член 10б се изменя така:
  „Чл. 10б. (1) Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики и се определят за всеки отделен път или пътен участък.
  (2) Контролът при навлизане и излизане на пътно превозно средство по платената пътна мрежа, отчитането на изминатото разстояние, както и заплащането на тол таксата се извършват чрез Електронна система за събиране на тол такси. Условията и редът за функциониране на Електронната система за събиране на тол такси се определят в наредбата по чл. 10, ал. 7.
  (3) Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, извън тези по чл. 10а, ал. 9, като заплащането й дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки.
  (4) Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни, удостоверени по реда, предвиден в наредбата по чл. 10, ал. 7, или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут. В наредбата по чл. 10, ал. 7 се определят и начините за изчисляване и заплащане на дължимите тол такси.
  (5) Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция „Пътна инфраструктура“ Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса, определена в тарифата по чл. 10, ал. 6.
  (6) За намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства при определяне размера на таксите в тарифата по чл. 10, ал. 6 Министерският съвет определя по-ниски такси за пътните превозни средства по ал. 3, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „ЕВРО VI“ и по-висока, включително за „EEV“.“

  § 4. Досегашните чл. 10б - 10д стават чл. 10в-10е.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. Досегашният чл. 10е става чл. 10ж и в ал. 1 думите „таксите по чл. 10“ се заменят с „таксите по чл. 10, ал. 1 и 2“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 10е, ал. 1 след думите „чл. 10“ се добавя „ ал. 1 и 2“.

  § 6. Досегашният чл. 10ж става чл. 10з.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. Досегашният чл. 10з става чл. 10и се изменя така:
  „Чл. 10и. (1) Смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), като Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
  (2) Доставчиците на ЕУЕСТ, са правни субекти, отговарящи на изискванията по ал.3 и регистрирани в държавата-членка, в която са установени, които предоставят на потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ.
  (3) Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай, че отговарят на следните изисквания:
  1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
  2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (Решение 2009/750/ЕО) (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009);
  3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
  4. имат необходимата финансова стабилност;
  5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
  6. имат добра репутация.
  (4) В рамките на 24 месеца след регистрацията си, доставчиците на ЕУЕСТ сключват договори за ЕУЕСТ, които покриват всички области на ЕУЕСТ. Доставчикът на ЕУЕСТ осигурява по всяко време своето покритие върху всички области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на областите на ЕУЕСТ или при всяка друга причина, която нарушава пълното покритие, той възстановява пълното покритие в срок от шест месеца.
  (5) Споровете, възникнали между лицето, събиращо пътни такси, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Компетентността и правомощията на Помирителната комисия се уреждат в наредбата по чл.10, ал.7, а съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (6) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ, са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.
  (7) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 7, в съдържанието на чл. 10и се правят следните изменения:
  1. в ал. 5 думите „лицето, събиращо пътни такси“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
  2. в ал. 6 думите „лицето, събиращо пътни такси“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 5:
  § 5. Член 10з се изменя така:
  „Чл. 10з. (1) Смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), като Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа регистър на областите на ЕУЕСТ, национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
  (2) Доставчиците на ЕУЕСТ са правни субекти, отговарящи на изискванията по ал. 3 и регистрирани в държавата-членка, в която са установени, които предоставят на потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ.
  (3) Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:
  1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
  2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (Решение 2009/750/ЕО) (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);
  3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
  4. имат необходимата финансова стабилност;
  5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
  6. имат добра репутация.
  (4) В срок 24 месеца след регистрацията си доставчиците на ЕУЕСТ сключват договори за ЕУЕСТ, които покриват всички области на ЕУЕСТ. Доставчикът на ЕУЕСТ осигурява по всяко време своето покритие върху всички области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на областите на ЕУЕСТ или при всяка друга причина, която нарушава пълното покритие, той възстановява пълното покритие в срок 6 месеца.
  (5) Споровете, възникнали между лицето, събиращо пътни такси, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Компетентността и правомощията на Помирителната комисия се уреждат в наредбата по чл. 10, ал. 7, а съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (6) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ, са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.
  (7) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ, национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

  § 8. Създава се нов чл. 10к:
  „Чл.10к (1) Търговци, регистрирани в Република България или друга държава-членка на Европейски съюз, отговарящи на изискванията по чл.10и, ал.3, може да извършват дейност и като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, ако бъде вписано в съответния регистър по наредбата по чл.10, ал.7 и е сключило договор при общи условия с Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (2) Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние предоставят на потребителите достъп до услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за преминаване по платената пътна мрежа в Република България.
  (3) По отношение на националния доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние не важи изискването по чл.10и, ал. 4, като във всеки случай същият може да заяви желание и да бъде вписан в регистъра по чл.10и, ал.3, след което по отношение на него ще се прилагат всички изисквания, предвидени за доставчиците на ЕУЕСТ.
  (4) Спорове между лицата, извършващи дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, и лицето, събиращо пътни такси, се решават по реда на чл.10и, ал.5.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 8:
  - в чл. 10к, алинея 1, след текстът „по чл.10и, ал.3“, се добавя „ т.1, т.3 - т.6 и притежаващи техническо оборудване, отговарящо на съответните изискванията, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“;
  - чл.10к се създава нова алинея 5:
  „(5) Условията и редът за водене на Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, условията за вписване, документите, които следва да бъдат представени от заявителя за доказване на обстоятелствата по ал. 1 и по чл.10и, ал.3, както и основанията за заличаване от регистъра се определеят с наредбата по чл.10, ал.7.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 8, в създавания чл. 10к, в ал. 4 думите „лицето, събиращо пътни такси“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
  § 6. Създава се чл. 10и:
  „Чл. 10и. (1) Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, отговарящи на изискванията по чл. 10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 - 6 и притежаващи техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“, могат да извършват дейност и като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, ако са вписани в съответния регистър по наредбата по чл. 10, ал. 7 и са сключили договор при общи условия с Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (2) Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние предоставят на потребителите достъп до услугите за електронно събиране на такси за изминато разстояние за преминаване по платената пътна мрежа в Република България.
  (3) Изискването по чл. 10з, ал. 4 не се прилага за национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, като във всеки случай същият може да заяви желание и да бъде вписан в регистъра по чл. 10з, ал. 3, след което по отношение на него ще се прилагат всички изисквания, предвидени за доставчиците на ЕУЕСТ.
  (4) Спорове между лицата, извършващи дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, и лицето, събиращо пътни такси, се решават по реда на чл. 10з, ал. 5 и 6.
  (5) Условията и редът за водене на Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, условията за вписване, документите, които следва да бъдат представени от заявителя за доказване на обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 10з, ал. 3, както и основанията за заличаване от регистъра се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

  § 9. Създава се нов член 10л:
  „Чл. 10л (1) Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор, във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси.
  (2) Доставчикът на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени в Наредбата по чл.10, ал.7, сключва договор с лицето, събиращо пътни такси при общи условия или с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
  (3) Доставчикът на декларирани данни се задължава да сключи договор за застраховка за професионална отговорност, с цел покриване на вредите, причинени на доставчика на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и/или на лицето, събиращо пътни такси и да е в полза на едно от тези лица, в зависимост от договорните отношения. Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, се определят с наредбата по чл.10, ал.7. “

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 9, в създавания чл. 10л, в ал. 2 и в 3 думите „лицето, събиращо пътни такси“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. Създава се чл. 10к:
  „Чл. 10к. (1) Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор, във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси.
  (2) Доставчикът на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, сключва договор с лицето, събиращо пътни такси при общи условия или с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
  (3) Доставчикът на декларирани данни се задължава да сключи договор за застраховка за професионална отговорност с цел покриване на вредите, причинени на доставчика на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и/или на лицето, събиращо пътни такси, и да е в полза на едно от тези лица, в зависимост от договорните отношения. Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7. “

  § 10. Член 21, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-нататък „агенцията“, е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството, със седалище София и със специализирани звена: областни пътни управления, Национално тол управление и Институт по пътища и мостове.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „областни пътни управления“ се поставя запетая и се добавя „ Национално тол управление“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 11 думите „ТОЛ такси“ се заменят с „тол такси“;
  б) създават се т. 20 – 26:
  „20. осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси, оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни такси по ал. 10, ал. 1, като управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им;
  21. осъществява контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ, установени на територията на Република България, и върху доставчиците на декларирани данни;
  22. изготвя и поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние;
  23. организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията;
  24. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;
  25. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – Национални доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (Доставчици на ЕУЕСТ) и на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ;
  26. осъществява комуникация с останалите служби за контрол и надзор по глава пета от Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа.“

  § 11. В член 21, ал. 3 се създава т. 20-27 със следното съдържание:
  „20. Осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси, оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни такси по ал.10, ал.1, като управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им;
  21. осъществява контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ, установени на територията на Република България и върху доставчиците на декларирани данни;
  22. изготвя и поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние;
  23. организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания, посочени в Решение 2009/750/ЕО за целите на тол таксуването;
  24. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;
  25. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – Национални доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (Доставчици на ЕУЕСТ) и на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ.
  26. установява извършване на административни нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа и, издава наказателни постановления в случаите, предвидени по Закон за движението по пътищата.
  27. осъществява комуникация с останалите служби за контрол и надзор по глава пета от Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 11:
  - в чл.21, ал.3, текстът „т.20-27“ се заменя с „т.20-26“;
  - в член 21, алинея 3в т.23 накрая на изречението се добавя текстът „в съответните области на пътни такси на Агенцията“;
  - в член 21, алинея 3, се заличава т.26, като т.27 става т.26;

  Комисията подкрепя по принцип предложението и то е отразено на систематичното му място в § 8.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:

  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в създаваната т. 20 след думата „оперира“ се поставя запетая и се добавя „поддържа“.
  2. създава се т. 28:
  „28. разработва комуникационен план с ключовите заинтересовани страни, участниците в пътното движение и превозвачите с цел те да бъдат подготвени за въвеждане и правилната експлоатация на системата.“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 8.

  § 12. В член 21в, ал. 1, т. 7, след думите „управлението на пътищата“ се поставя запетая и се добавя следният текст: „както и за дейности, свързани с опериране и управление на Електронната система за събиране на пътни такси по ал.10, ал.1.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 9 :
  § 9. В чл. 21в, ал. 1, т. 7 след думите „управлението на пътищата“ се поставя запетая и се добавя „както и за дейности, свързани с опериране и управление на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 13:
  „ В член 21г се правят следните изменения:
  „1. Досегашният текст на т.6 се изменя така:
  „6. определя длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения, в случаите, предвидени в настоящия закон и в Закона за движението по пътищата;
  2. Досегашният текст на т.7 се изменя така:
  7. издава наказателни постановления или оправомощава длъжностни лица от агенцията да издават наказателни постановления в случаите, предвидени в настоящия закон и в Закона за движението по пътищата.
  3. Досегашните точки 6 и 7 стават съответно точки 8 и 9.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10 :
  § 10. В чл. 21г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова т.7 и т. 8:
  „7. определя длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения, в случаите, предвидени в закон;
  8. издава наказателни постановления или оправомощава длъжностни лица от агенцията да издават наказателни постановления в случаите, предвидени в закон.“
  2. Досегашната т. 7 става т. 9.

  § 13. Член 22, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Дейността на централната администрация и на администрацията на областните пътни управления и на Национално тол управление се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение“
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 13 става § 14;
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
  § 11. В чл. 22, ал. 2 след думите „пътни управления“ се добавя „и на Националното тол управление“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:

  Създава се § 13а:
  „§ 13а. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 3 след думата „изграждането“ се поставя нова запетая и се добавя „вкл. отчуждаване и обезщетение за необходимите имоти“.
  2. в ал. 4 думите „организират от съответната община“ се заменят с „осъществяват съвместно от Агенцията и съответната община, по взаимна договореност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Рамадан Аталай и Танер Али:
  1. В чл. 43, ал. 1 след думите „се финансират със средства от“ се добавя „такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1“.
  2. В чл. 43 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  „За изграждането, реконструкцията, рамонтът и поддържането на общинските пътища на общините се предоставят ежегодно не по-малко от 20 на сто от приходите от такси по чл. 10. Механизмът за разпределение по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 15:
  „В чл.49 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст на чл.49 става ал.1.
  2. Създава се нова ал.2, със следното съдържание:
  „(2) Средствата от такси по чл.10, ал.1, т.2 се разходват в съотвествие с принципите, установени в Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година и Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.“;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12 :
  § 12. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Средствата от такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 се разходват в съответствие с принципите, установени в Директива 1999/62/ЕО.“

  § 14. Член 55 се изменя, като се заличават думите „с изключение на винетните такси и таксите по чл. 10, ал. 2“.“
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегаштният § 14 става § 16;
  Предложението бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  § 13. В чл. 55 думите „с изключение на винетните такси и таксите по чл. 10, ал. 2“ се заличават.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 17:
  „ Член 56, ал.3, т.1 се изменя така:
  „1. за републиканските пътища - от председателя на управителния съвет на агенцията или от упълномощено от председателя на управителния съвет длъжностно лице от агенцията, съответно от директора на Агенция "Митници" или от упълномощено от него длъжностно лице от агенцията;“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 56, ал. 3, т. 1 навсякъде преди думите „управителния съвет“ се добавя „председателя на“.

  § 15. В §1 от Допълнителните разпоредби се създават нови т. 31-34 със следното съдържание:
  „31. „Платена пътна мрежа“ е система от пътища и техни участъци, за преминаване по които се събира винетна такса или тол такса и които са определени за такива от Министерски съвет по реда на чл.10, ал. 3.
  32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, наименование на обекта/участъка за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, таксувано разстояние от участъка (информация за дължината, която да бъде използвана като основа за изчисляване на тол таксата за участъка), реалната дължина на участъка (действителната измерена дължина на участъка, за който се събира тол такса), категория на местоположение на участъка, и други.
  33. „Лице, събиращо пътни такси“ е правен субект, който е определен да оперира с Електронната система за събиране на пътни такси по чл.10, ал.1 от Закон за пътищата, както и да установява и събира съответните пътни такси с помощта на тази система.
  34. „Карта за гориво“ е карта за безналично плащане на гориво и други стоки и услуги, свързани с автомобилния транспорт, както и на пътни такси, глоби и имуществени санкции.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 15 става § 18;
  - В § 18, в т.32, след думите „описанието на участъка“ се добавя текстът „ изчислени с точност до 100 метра“ , след думите „измерена дължина на участъка“ се добавя текстът „изчислена с точност до 100 метра“ и след думите „местоположение на участъка“ се добавя текстът „регистрационен номер и категория на превозното средство, дата и час“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 15 се правят следните изменения:
  1. в т. 31 след думите „тол такса“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.
  2. т. 33 – отпада.
  3. т. 34 става т. 33.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15 и предлага следната редакция:
  § 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 31-34 :
  „31. „Платена пътна мрежа“ е система от пътища и техни участъци, за преминаването по които се събира винетна такса или тол такса и които са определени за такива от Министерския съвет по реда на чл. 10, ал. 3.
  32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, наименование на обекта/участъка за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, изчислени с точност до 100 метра, правила на таксуване, таксувано разстояние от участъка (информация за дължината, която да бъде използвана като основа за изчисляване на тол таксата за участъка), реалната дължина на участъка (действителната измерена дължина на участъка, изчислена с точност до 100 метра, за който се събира тол такса), категория на местоположение на участъка, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.
  33. „Лице, събиращо пътни такси“ е правен субект, който е определен да оперира с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, както и да установява и събира съответните пътни такси с помощта на тази система.
  34. „Карта за гориво“ е карта за безналично плащане на гориво и други стоки и услуги, свързани с автомобилния транспорт, както и на пътни такси, глоби и имуществени санкции.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 19:
  „Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се отменя“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се отменя.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.

  § 16. Правилникът за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ (приет с ПМС № 295 от 2009 г., обн. ДВ. бр.100 от 2009 г., изм. ДВ. бр.102 от 2010 г., изм. ДВ. бр.52, 83 и 97 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.14, 22, 60, 81 от 2012 г., изм. ДВ. бр.93 от 2013 г., изм. ДВ. бр.60 и 102 от 2014 г., изм. ДВ. бр.57 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 2018 г.) се привежда в съответствие с този закон в срок до два месеца от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон актовете по прилагането му в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

  § 17. Параграф 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка реорганизиране на дейността на централата администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, свързана с определяне на функции по опериране с Електронната система за събиране на пътни такси по чл.10, ал.1, както и във връзка със създаване на специализирано звено „Национално тол управление“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Обн. ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в § 16 от преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 8:
  „(8) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с реорганизиране на дейността на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, свързана с определяне на функции по опериране с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, както и във връзка със създаване на специализирано звено „Национално тол управление“.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашните § 16 и 17 стават съответно § 20 и 21;
  Предложението е оттеглено.

  § 18. От 01 януари 2019 г. годишните винетни такси за 2019 г. за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, са в размер 60 на сто от определения в чл. 25 и чл. 26 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 18 става § 22 и се изменя по следния начин:
  „От датата на влизане в сила на закона, Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 тона.“;

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 23:
  „До 15 август 2019 г., включително, пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. До 15 август 2019 г. включително пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка.

  § 19. От 01 януари 2019 г. месечна, седмична и дневна винетна такса през 2019 г. за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, важи до 15 август 2019 г., независимо от дата на закупуване и валидизиране (перфориране).
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 19 става § 24 и се изменя по следния начин:
  „От влизане в сила на закона, хартиени винетни стикери за всички видове пътни превозни средства, се валидизират (перфорират) при закупуване и имат валидност от същия ден.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
  § 21. От влизането в сила на този закон хартиени винетни стикери за всички видове пътни превозни средства се валидизират (перфорират) при закупуване и имат валидност от деня на валидизирането (перфорирането).

  § 20. От 16 август 2018 г. платената годишна винетна такса и издадената ценна книга, по реда на чл. 10 и чл. 10а, наречена „винетка“, за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с българска или с чуждестранна регистрация, важи до 15 август 2019 г.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 20 става § 25 и се изменя по следния начин:
  „От влизане в сила на закона, платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона с българска или с чуждестранна регистрация важи най-късно до 15 август 2019 г., включително, в случай, че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда предвиден в § 28.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
  § 22. От влизането в сила на този закон платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона важи най-късно до 15 август 2019 г. включително, в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвиден в § 25.

  § 21. От 16 август 2019 г. за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с българска или с чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 21 става § 26 и се изменя по следния начин:
  „Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 г., подлежат на пропорционално възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на неизползван период от закупена годишна винетка, в съответните пунктове за продажба по чл.10а, ал.12 или по електронен път, в срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 2019 г., в това число едновременно със заявяването конвертиране на хартиена в електронна винетка по реда на § 28. В заявлението се посочва регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство, периода на валидност на годишния винетен стикер и информация относно банкова сметка, по която да бъде преведена съответната сума. Към заявлението се прилага декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство. Фактическото подаване на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 24:
  § 24. Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 г., подлежат на пропорционално възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на неизползван период от закупена годишна винетка, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път, в срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 2019 г., в т.ч. едновременно със заявяването на конвертиране на хартиена в електронна винетка по реда на § 25. В заявлението се посочват регистрационният номер и категорията на съответното пътно превозно средство, периодът на валидност на годишния винетен стикер и информация относно банкова сметка, по която да бъде преведена съответната сума. Към заявлението се прилага декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

  § 22. От 01 септември 2018 г. таксите по чл. 10, ал.1, т. 1 за всички видове пътни превозни средства, се валидизират (перфорират) в рамките до 30 дни от тяхното закупуване.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 22 става § 27 и се изменя по следния начин:
  „От 16 август 2019 г. за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона с българска или с чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.“
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в § 23.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.

  § 23. Пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, за които е заплатена винетна такса със срок на валидност, изтичащ след 1 януари 2019г., следва в срок до 31 януари 2019г. да заявят в съответните пунктове за продажба по чл.10а, ал.12 генериране на електронна винетка за това пътно превозно средство, с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при представяне на втората част на винетния стикер (талон) и касовата бележка за неговото заплащане.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 23 става § 28 и се изменя по следния начин:
  „Считано от 31 януари 2019 г., всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 01 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа за целия първоначален срок на валидност на хартиения винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер, в съответните пунктове за продажба по чл.10а, ал.12 или по електронен път. В заявлението се посочва информация относно регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство и периода на валидност на хартиения винетен стикер, като към него се прилага и подписана от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства. Фактическото подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23 , който става § 25:
  § 25. Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок на валидност на хартиения винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път. В заявлението се посочва информация относно регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство и периода на валидност на хартиения винетен стикер, като към него се прилага и подписана от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създават се нови § 29-32:
  „§ 29. Независимо от предвижданията на § 28, с цел удостоверяване истинността на декларираните обстоятелства при заявяване генериране на електронна винетка с валидност на закупен винетен стикер, собственикът и ползвателят на пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на стъклото на пътното превозно средство част на винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност.
  § 30. От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 тона, като след 01 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна електронна винетка по-късна от 16 юли 2019 г.
  § 31. От 09 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 тона, като след 01 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка по-късна от 09 август 2019 г.
  § 32. От 23:59 часа на 15 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 тона, като след 01 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка по-късна от 15 август 2019 г.“;

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 26 - 29:

  § 26. Собственикът и ползвателят на пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на стъклото на пътното превозно средство част на винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност.
  § 27. От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна електронна винетка, по-късна от 16 юли 2019 г.
  § 28. От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 01 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка, по-късна от 09 август 2019 г.
  § 29. От 23,59 часа на 15 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка, по-късна от 15 август 2019 г.

  § 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т.1 и § 3, които влизат в сила от 16 август 2019 г. и § 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 33.

  § 25. В Закона за митниците (Обн. ДВ. бр.15 от 1998 г., изм. бр.89 и 153 от 1998 г., бр.30 и 83 от 1999 г., бр.63 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.76 от 2002 г., бр.37 и 95 от 2003 г., бр.38 от 2004 г., бр.45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр.30 и 105 от 2006 г., бр.59 и 109 от 2007 г., бр.28, 43 и 106 от 2008 г., бр.12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр.54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр.82 от 2011 г., бр.38 и 54 от 2012 г., бр.15 и 66 от 2013 г., бр.98 от 2014 г., бр.42 и 60 от 2015 г., бр.58, 75 и 98 от 2016 г., бр.99 и 103 от 2017 г. и бр.24 от 2018 г.) в чл.15, ал.2, т.15 думите „пътните и винетните такси“ се заменят с „пътните такси по чл.10 от Закона за пътищата“.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 25 става § 33;
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30.

  § 26. В Закон за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.13 от 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017г., , изм. и доп. ДВ. бр.7, 15, 17, 24 и 30 от 2018г.), в чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова ал. 9:
  „(9) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“, по реда на чл.10, ал.12 от Закона за пътищата“.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Досегашният § 26 става § 34, като след текстът „по реда на чл.10, ал.12“ се добавя „и 13“;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
  § 31. В Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ. бр.13 от 2016г., изм. бр. 34 от 2016г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017г., бр.7, 15, 17, 24, 30 и 49 от 2018г.) в чл. 14 се създава ал. 9:
  „(9) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата.“

  Предложение от н.пр. Станислав Иванов и Александър Ненков :

  В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 27:

  „§ 27. В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.,изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 2006 г., изм., бр. 92 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 2007 г., бр. 80 от 2007 г.,доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 50 от 2012 г., доп., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 66 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 11 от 2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., доп., бр. 60 от 2015 г., изм., бр. 81 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., изм., бр. 58 от 22016 г., бр. 59 от 2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 2017 г., бр. 93 от 2017 г., бр. 62 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 7б::
  а) Създават се нови ал. 2 - 5:
  „(2) Моторните превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, се оборудват с видеорегистратор и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
  (3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км, когато маршрутът не включва движение по републиканската пътна мрежа.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към видеорегистраторите, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
  (5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.
  б) Досегашните ал. 2-5 стават ал. 6-9.“

  2. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителен колан.
  (2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с видеорегистратор съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или видеорегистраторът не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.“


  3. Създава се чл. 95б:
  „Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
  1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на видеорегистратора;“

  4. Създава се чл. 95в:
  „Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите на моторните превозни средства.“

  5. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава б. „е“:
  „е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.

  6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
  „55. „видеорегистратор“ – е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство и водача по време на движение.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 32:
  § 32. В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80, 109 и 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7б:
  а) създават се нови ал. 2 - 5:
  „(2) Моторните превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, се оборудват с видеорегистратор и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
  (3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км, когато маршрутът не включва движение по републиканската пътна мрежа.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към видеорегистраторите, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
  (5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 7;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ ал. 6;
  д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“.
  2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  4. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:
  „Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани.
  (2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с видеорегистратор съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или видеорегистраторът не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.
  Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
  1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на видеорегистратора.
  Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите на моторните превозни средства.“
  5. В чл. 98:
  а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;
  б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се заменят с „чл. 7б, ал. 7“;
  б) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  6. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  7. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:
  „е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
  „55. „Видеорегистратор“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство и водача по време на движение.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  § 24 става § 35 и се изменя както следва:
  „§ 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т.1, § 3 и § 19, които влизат в сила от 16 август 2019 г.; § 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на т.1, 3 и 5 на § 2, които влизат в сила от 16 август 2019г. по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.“;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Станислав Иванов и Александър Ненков :
  Разпоредбите на § ….. относно чл.7б, ал. 2-5, §..... относно чл. 95а, § …. относно чл. 95б, § ….. относно чл. 95в, § …. относно чл. 106а, ал. 1, т. 3, б. „е“ и § … относно § 1, т. 55 влизат в сила в 6месечен срок от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 33:
  § 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
  2. параграф 2, който влиза в сила:
  а) от 1 януари 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и
  б) от 16 август 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;
  3. параграф 32, който влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума