Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 – 01 - 83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители.
  Д О К Л А Д
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 – 01 - 83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители.
  На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 – 01 - 83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14.11.2018 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Александър Ненков.
  На заседанието присъстваха представители на: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Предложените изменения в Закона за движение по пътищата имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. Измененията гарантират привеждане в съответствие на разпоредбите на Закона за движението по пътищата с предвидената нова система от задължения на водачите и собственици на пътни превозни средства, които използват такива пътища, и позволяват използване на възможностите на електронната система за събиране на пътни такси, предвидена от Закона за пътищата, за предотвратяване на нарушения във връзка със заплащането на пътни такси.
  Променя се разпределението на отговорностите между водач и собственик на пътно превозно средство с максимална допустима маса над 3,5 тона - доколкото не винаги е възможно за водача да установи дали е заплатена пътната такса, тъй като отпадат винетните стикери, собственикът трябва да има съответни задължения в тази връзка винаги, когато предоставя своето пътно превозно средство.
  Една от целите на законопроекта е системата от мерки за контрол да бъде насочена изцяло към събиране дължимите пътни такси, без да се поставя фокус върху наказателната функция на контролните органи. Затова е предвидена възможност на всеки етап от осъществявания контрол да се заплати дължимата съгласно Закона за пътищата компенсаторна такса, която е основание за освобождаване на лицето от административно-наказателна отговорност. Въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административно-наказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването й.
  Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерство на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка, след привеждане в съответствие с измененията в задълженията на водачите и собствениците на пътни превозни средства във връзка със заплащане на такси за използване на платената пътна мрежа. Същевременно, правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата се предлага да отпаднат. Агенция „Пътна инфраструктура" ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата, по отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки. За случаите, в които пътното превозно средство не е спряно за проверка, трябва да бъде предвидена допълнителна възможност за упражняване на контрол, като за тази цел се предвиждат контролни правомощия на Агенция „Пътна инфраструктура" - това е ведомството, което ще поддържа и ще има най-лесен достъп до електронната система.
  В хода на дискусията народните представители и представителите на изпълнителната власт подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени, като бяха направени предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ четене.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 – 01 - 83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14.11.2018 г., да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума