Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/02/2018
  1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754-01-87, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 15 декември 2017 г. – второ гласуване.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 19 февруари 2018 г.
  П Р О Т О К О Л
  № 4

  Списък на присъствалите народни представители, членове на Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление и списък на гостите се прилагат към протокола.
  * * *
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имаме кворум – откривам днешното заседание.
  Дневният ред предварително е обявен:
  1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754-01-87, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 15 декември 2017 г. – второ гласуване.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 19 февруари 2018 г.
  На днешното заседание заявка за присъствие са дали: Христина Костадинова Чолакова – заместник-председател на УС на НАПОС и председател на ОБС Котел; Бедрие Газиюмер – заместник-председател на УС на НАПОС; Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС; Константин Луков – член на УС на НАПОС; Атанас Телчаров – член на УС на НАПОС; Илиян Маринов – член на УС на НАПОС; Савина Петкова – член на УС на НАПОС.
  От „Национално движение за българските граждани“ – Таня Дикова, и Галя Енева са дали заявка за участие.
  Колеги, има ли някакви предложения по дневния ред?
  Ако няма, който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
  Пълно единодушие – започваме работа по него.

  ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 754-01-87, ВНЕСЕН ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 15 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация“.
  По § 1 няма предложения.
  Има ли изказвания по заглавието и по § 1?
  Ако няма, който е за приемането на заглавието и § 1, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  По § 2 имаме предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители, както и имахме доста бурен дебат от предишното заседание по този параграф.
  Някои от колегите, подписали предложението за отпадане на ал. 6, ще го мотивира ли?
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Благодаря, господин Председател.
  Параграф 2, ал. 6 е относно назначаването и освобождаването от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет на служителите. Тъй като вариантът е декларативен – по предложение на председателя и, че кметът не може да откаже назначаването или освобождаването, а орган по изпълнение на бюджета и на трудовите правоотношения е кметът, нашето предложение тук е да оставим в духа на Законопроекта неговото изменение. Действително § 1 намества нещата съобразно Изборния кодекс, а да не сме условно декларативни и пожелателни – тази алинея да я свалим от предложението в Законопроекта.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
  Виждам, че представителите на НАПОС имат желание да се изкажат по въпроса.
  ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ: В сегашния Закон за местното самоуправление и местната администрация в чл. 29а, ал. 2 изрично е записано, че служителите в звената към общинския съвет се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
  Смятам, че ако отпадне ал. 6, отиваме към друго радикално решение. Освен това предложението ни за текста, който Вие сте изработили, а ние подкрепяме, се ръководи от факта, че в много места има конфликт при назначаването на звената от председателите и от кметовете. Нека да оставим на председателя на общинския съвет, без той да ги назначава – кметът да ги назначи, възможността да формират екип, с който да работят.
  Управителният съвет на Сдружението на общините, което се състои само от кметове, прие текстът на ал. 6 да остане, като се махне последното изречение, а именно „кметът на общината не може да откаже назначаването или освобождаването на съответния служител и звеното, предложено от председателя на общинския съвет“.
  Те са го приели, не са против това и смятам, че това ще изчисти окончателно въпроса за взаимоотношенията между хората в звената.
  Искам да споделя на госпожа Янкова, че имаме не малко случаи в страната, не искам да ги цитирам тук, в които, поради факта че кметът назначава служителите, звената не знаят на кого служат. Председателят им поставя задача, в същия момент кметът ги вика и им поставя друга задача. На кое да отговорят по-напред. И в единия, и в другия случай са в нарушение. Категорично заставаме този текст да остане, с отпадане на последното изречение в него и ако може в предното изречение да се добави думата „писмено предложение“.
  Каква ми е идеята? Не кметът и председателят да се срещнат в коридора и председателят да каже на кмета: „Я ми назначи този или освободи онзи“. Нека да има все пак солидна кореспонденция между тях и да се знае кой какво решение е взел в даден момент.
  Ние настояваме да не се изменя духът на Закона, който и сега дава правото на председателите да предлагат за освобождаване и назначаване звената, а само да го допълним, за да избегнем конфликтите, които има по места. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Дамяновски.
  Друг представител на неправителствените организации желае ли да вземе думата?
  Ако сме приключили с тях, да формулираме предложението на господин Дамяновски.
  Господин Христов, Вие ще го направите.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители, уважаеми представители на общинските съвети, на Асоциацията на председателите на общински съвети! Знаете, че с господин Веселинов и госпожа Янкова сме съвносители. Действително имаше дебат в Сдружението на общините по отношение точно на ал. 6. В резултат на разговора с кметовете и с ръководството на Сдружението на общините те изпратиха становище, което всички имате.
  Правилно отбелязахте, господин Дамяновски, че ако цялата ал. 6 отпадне, вече променя Закона както в досегашния му вид, така и смисъла, който беше вложен от законодателя до този момент.
  Ако госпожа Янкова не възразява, ще се присъединя към предложението да отпадне само текстът в ал. 6 „кметът на общината не може да откаже назначаването или освобождаването на съответния служител в звеното, предложено от председателя на общинския съвет“, като по този начин запазваме съществуващата към момента формулировка. Освен това склонен съм да приема предложението на Асоциацията на председателите предложението да бъде писмено и тогава текстът на ал. 6 би могъл да звучи по следния начин: „Служителите на звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по писмено предложение на председателя на общинския съвет“. Склонен съм да приема двете предложения. Ако останалите колеги подкрепят това нещо и ако госпожа Янкова няма нищо против, да се обединим около такава формулировка. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: На практика, господин Христов, Вие правите предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника:
  „§ 2. Чл. 29а, в ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение второ след думите „за които не е направено“ се добавя „писмено“.
  2. Изречение трето се заличава.“ Нали така?
  Господин Тодоров, ако искате да вземете отношение по въпроса.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Може и на двете места да се добави. Може да възприемем, че първото изречение е принципът – че става по предложение, а второто уточнява, че трябва да е писмено, тоест може само във второто да се добави.
  ИВАН ИВАНОВ: Дали ще добавим „писмено“, или не, не е толкова от значение, защото по презумпция се разбира, че трябва да бъде писмено. Не може да има документ. Прави се предложение, входира се по съответния ред и кметът взима отношение, така че дали ще бъде добавено „писмено“, или не според мен е без значение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Изказвания?
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Господин Председател, слушайки дискусията и настроенията и в духа на конструктивността на тримата съвносители, аз приемам само да отпадне последното изречение. Дори е по-чисто, ако остане само първото „назначава и освобождава по писмено предложение на председателя“. Ясно и чисто е, защото първото указва по чие предложение е, а второто е обяснително. Както прецените. Може би експертите ще кажат.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров, заповядайте за разяснение.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Ще припомня дискусията от първото четене: второто изречение беше продиктувано от разнородна съдебна практика – че трябва да го има като обяснително, за да е ясно, че не може друг да назначи, ако няма предложения. В практиката има подобни случаи, по които са водени съдебни спорове може ли да назначи, след като досегашният текст категорично казва, че е само по предложение. В някои съдебни решения, за съжаление, се казваше: „Да, направено е предложение, но кметът можело и да не назначи този, който му е предложено, а той да си назначи който си иска“. Перефразирам решенията, но това беше смисълът и е добре да има такова пояснение.
  Винаги сме разбирали, че всяко предложение трябва да е в писмена форма. Неслучайно господин Дамяновски каза, че в практиката споровете са за това кой как е направил предложението. Логично е да бъде писмено, няма спор. Мисля, че от чисто пояснителен характер не пречи да добавим „писмено“ във второто изречение, за да приключат споровете между кметове и председатели. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:
  Госпожа Янкова декларира оттегляне на предложението и се присъединява към консенсусното предложение – добавяме „писмено“ във второто изречение и третото изречение отпада. Имаме ли консенсус по текста на тази алинея?
  Който е съгласен с предложението на господин Христов, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване § 2.
  Който е съгласен с така оформения текст, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Законопроектът е приет на второ четене.

  Преминаваме към втора точка:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
  Господин Митев ще ни запознае от името на вносителите.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Уважаеми колеги народни представители! Съвсем бързо ще представя мотивите към Законопроекта за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконното придобито имущество, внесен от колегата Данаил Кирилов и от мен. Законодателната инициатива се отнася към новите задължения на общинските съветници в страната след влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да подават декларации за несъвместимост, като се въвежда новото изискване – общинските съветници да не бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие и с общински предприятия.
  Следва да се има предвид, че в началото на настоящия мандат на общинските съветници 2015 – 2019 г., те са подали встъпителни декларации за несъвместимост при условията и по реда на вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а относно декларацията за имуществото и конфликт на интереси, задължения за деклариране имаха само председателите на общинските съвети.
  Приетите промени в новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не позволяват на фирми, в които под една или друга форма участват общински съветници, да работят с общински администрации в договорни отношения. Те засягат и търговски дружества с общинско участие, както и общинските предприятия. В практиката възникват множество хипотези по отношение на вече сключени договори, като например наемите на помещения, които се ползват от лични лекари, общински съветници за техните кабинети или тези, които със свои фирми, стопанисват временни, преместваеми обекти.
  С новия Закон институтът на несъвместимостта относно общинските съветници предвиди съществени нови ограничения, което налага да се осигури период от време, в който кандидатите за общински съветници за мандат 2019 – 2023 г., да съобразят и да решат дали да бъдат общински съветници при тези нови изисквания. Подчертаваме, че с това предложение не отпада новото задължение на общинските съветници да подават декларация за имуществото и конфликт на интереси.
  В заключение искам да Ви уведомя, че на вчерашното заседание Комисията по правни въпроси, която е водеща по Законопроекта, подкрепи този законопроект, разбира се, след дълги и обстойни дебати.
  В допълнение към мотивите мога да кажа, че на практика Законопроектът въвежда справедливост, тъй като при избирането на общинските съветници през 2015 г., не са били поставени под условието да попаднат в условия на несъвместимост, ако имат договори с дружества, които са с общинско участие или пък участват по някакъв начин в подобни дружества. Логично е такива изисквания да бъдат поставени пред общинските съветници, които ще участват в кампанията за мандата 2019 – 2023 г., с оглед и на факта, изразен и в становището на Националното сдружение на общините, с което съм запознал и Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление, че това би довело до отлив на голяма част от състава на общинските съвети, които има опасност да попаднат в условия на несъвместимост, съобразно сега действащата норма на Закона за противодействие на корупцията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Представителите на неправителствените организации желаят ли да вземат думата.
  Заповядайте, господин Дамяновски.
  ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ: Искам да споделя, че изцяло подкрепяме духа на Законопроекта. През последните седмици общинските съвети са в някакво нервно напрежение и особено председателите – да подписват декларации, кой ги утвърждава и така нататък.
  Точка 2 от § 19 – да се отложи с новия мандат е абсолютно закономерно и макар и на ранен етап бих искал да споделя, че трябва да се помисли по-нататък дали да не се конкретизира какво е това „договор“. Преди малко ми се обади председателката на Белене, която е джипи. Има кабинет в общинската поликлиника. Един човек, който има кафе машина сключва договор с общинска администрация за 1 кв. м. От Смолян ми се обадиха, госпожа Янкова е запозната – съветник, който има два билборда, които са разположени едва ли на повече от 1 кв.м.
  Бих си позволил, в нарушение на интересите на съветниците, да кажа, че на един съветник му е забранено – има договори за земя, но това не е забранено за неговата съпруга. Какво правим?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това е извън предмета на настоящия Законопроект, но го приемам като становище на Вашата организация.
  САВИНА ПЕТКОВА: Действително Законът създаде много въпросителни. В него нормите се бият една с друга и създават противоречия. Съгласна съм с това, което каза господин Дамяновски, но така или иначе в момента не разглеждаме по-широко изменение на нормите на Закона, а съвсем конкретен параграф.
  Бих искала да Ви обърна внимание върху две неща: да помислите и между двете четения да бъде направено предложение по тези въпроси, които не касаят тълкуването на Закона, което господин Дамяновски каза, а по-скоро касаят начина, по който ще го прилагаме по места, Комисията която ще се ситуира и нейните териториални поделения.
  Възникна противоречие с ЦИК и с общинските избирателни комисии що е това „орган по избор“ и има ли почва у нас?
  Пловдивската общинска избирателна комисия първа прие образците на декларации и ги утвърди със свое решение на 15 февруари. След нас Общинска избирателна комисия София – град, направи същото. Междувременно ЦИК не взеха изрично решение, съзнавайки абсолютната неправота на това, което твърдят, а с писмено съобщение, което изпратиха до всички общински избирателни комисии, указаха, че тълкувайки исторически, логически, граматически и смислово, те не били органът по избора по смисъла на този закон и не следва да утвърждават декларациите и да приемат такива. В резултат на това освен общинските избирателни комисии, които споменах, и няколкото, които се готвят днес или утре да утвърдят образците на декларации, масово комисиите отказват. Някои ги отказват, пишейки само съобщения или писма до общинските съвети. Примерно вчера ми се обади колегата от Червен бряг. Тяхната общинска избирателна комисия с нарочно решение е отказала да утвърди образците и е посочила, че това решение може да бъде обжалвано пред ЦИК. Тоест не би ли могло да се помисли в Преходните и заключителни разпоредби, където са определенията, изрично да се запише по отношение на общинските съвети и кметовете кой е органът по избора?
  Ще Ви предложа и още нещо, върху което да помислите. Безспорно органът по избора е общинската избирателна комисия. Не би ли могло обаче, проявявайки разбиране към това, че те действително не са постоянно действащи органи, нямат помещение, нямат техника, нямат администрация, не получават заплащане извън периода на изборите, не би ли могло да се запише „декларациите за несъответствие се подават до общинската избирателна комисия чрез постоянната комисия на съответния общински съвет“, както се обжалват административните актове?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Разбираме, колегите ще го обмислят и биха могли да упражнят законодателна инициатива в тази посока.
  Други желаещи от неправителствените организации? Няма.
  Колеги, имате думата.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Изключително съм удовлетворен от това, което чух от господин Дамяновски и госпожа Петкова, защото от БСП непрекъснато обяснявахме, че този Закон е неприложим, че няма да проработи, че Законът се прави просто ей така, да се отчете формална дейност. Примерите, които в момента бяха посочени, са много малко в сравнение със съществуващите.
  Какво правим с тази кръпка в Закона? Щели сме да въведем справедливост за тези, които са били избрани. Ами тези, които ще ги избират, за тях ще има ли справедливост, колега?
  Ако някой от Вас, колеги от неправителствените организации, прочете Закона, ще види и други несъответствия. Общинските съветници от една община не могат да имат договори с всички общини в държавата. Това отново поставя на дневен ред ефективността на този закон.
  Не искам да говоря повече. От БСП категорично няма да подкрепим това изменение. Само искам да ви кажа, че наскоро излезе доклад за корупцията в България, където един от индикаторите, по който се оценява тя, е ползването на обществено имущество за лични цели на хора, участващи в управлението. За мен това е просто замазване, решение, което се взима под натиск.
  Ясно е, че първата политическа сила има най-много съветници, ясно, че негодуванието при тях е много голямо, ясно е, че при тях обвързаностите с договори, концесии, с ползването на общински блага е най-ярко. Когато приемаме Закон, трябва да мислим какъв ефект ще има той. Ние няма да подкрепим тази поправка. Благодаря, господин Председател.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги, желаят ли да вземат думата?
  ДОРА ЯНКОВА: В духа на това, което каза колегата Генов, че в Закона започват първите пропуквания, мисля, че ако приемем това, което предлагат двамата вносители, ще се наложи до 2019 г. да има още поправки. В момента темата е гореща, идва вълната от общинските съветници. Спор няма, че ние имаме 900 съветници, Вие имате 4000 общински съветници. Дори ако трябва да бъдем осторожни и да приложим Закона, няма лошо. Две години едните играха, има дълги листи, още две години да се появят другите.
  Ще кажа къде още скърца Законът. Ако трябва да бъдем коректни, в ал. 5 трябва да остане само т. 1. Точка втора: какво значи „да заема длъжност като съветник или подобна длъжност в държава членка“? Трябва да произтича от някакъв казус.
  В крайна сметка за тези комисии се борим за квоти – общински и избирателни, и те са си органът по избора. Те констатират дали да се промени, или не. В големите общински съвети може да има комисии, които по-стабилно да стоят, но в малките общински съвети е много по-различно.
  По отношение на ал. 6 – да има общински съветници, които в момента са в конфликт на интереси, които са сложени на хранилка.
  По отношение на чл. 34 – наемите, в малката община. Четох внимателно коментарите на двете сдружения – лекари, учители, хора, които са предприемачи, ако имат наемни отношения в сгради дори стоматолози. В Смолян всички зъболекари са си взели кабинети. Това означава, че един може би пет, шест зъболекари могат да се кандидатират за общински съветници.
  По отношение на общинските съветници и конфликта на интереси Законът е отворил голяма ножица. Сигурно ще има нужда да се приберете още. Това че отлагаме приложението е първа стъпка да се признае, че не сработва. Прав е Манол, едно бързо препускане.
  Обръщам се към Сдружението на председателите. Сдружението на общините като че ли по-активно наблюдава дейността на парламента. Вие мълчахте в целия процес. В дебата в парламента не дойде такова предложение. Поради тази причина ние ще се въздържим по този законопроект или ще бъдем против, тъй като смятаме, че той трябва да има комплексна кройка, променяща отношенията и търсеща именно конфликта на интереси на самите общински съветници. Има много какво още да се дебатира може би в дискусия със самите общински съветници. Това исках да споделя.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров, за пояснение.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Едно пояснение във връзка с изказването на госпожа Янкова. Трябва да е ясно, че първите две точки като ограничения са в досега действащия текст на Закона. Те съществуват като първообразът е от 1999 г., а последната добавка за съветници в европейски страни е от 2007 т. Тоест от тогава досега първите две ограничения съществуват и към всеки избор в едномесечен срок общинските съветници, в едно или друга качество, преценяват дали ще останат съветници, или ще напуснат съответните дружества. В противен случай мандатът им се прекратява предсрочно.
  Третата точка, която е добавена с новия Закон, визира лица, които са в договорни отношения с общината. Тоест към момента на влизане на Закона в сила се заварват лица, които са поставени в ситуация от днес за утре да избират едното или другото, тоест дали да си прекратят мандата, или да си прекратят договорите. Предложенията именно във връзка с тази последна точка, тоест ако не се приложи параграфът, а остане за 2019 г., както е предложено, първите две точки си ги има в момента, тоест те ще си действат като ограничения, както са действали години наред. Само за последното става въпрос и към онзи момент на новия мандат реално ще имат възможност да избират какви да бъдат.
  НИКОЛА ДИНКОВ: Искам да допълня госпожа Янкова и преждеговорившите. Независимо дали ще се приеме Законопроектът за допълнение на Закона, текстовете искат прецизиране. Има толкова много примери, които трябва да бъдат обсъдени и правилно да бъдат приети измененията в текстовете. Дадохме пример с лекарите. Съвсем естествено е те да бъдат там. Колко ползватели има на земеделски земи?
  В областта в Хасково ми даваха примери с хора, които са закупили много земя. Между тях има примерно 20-30 дка общинска земя. Общинският съвет не взима решение за продажба и тя трябва да стои там като някакво петно, което никой не го обработва. Иска се много внимателен преглед и прецизиране на текстовете, независимо от това дали ще се приеме това решение сега, или не.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Колеги, нека да се замислим върху примера, който даде колегата Динков. Джипита, специалисти, лекари не от общинска база. Пак говорим за справедливостта, но ще обърна нещата малко от друга страна. По този начин лишаваме цяла гилдия в следващите избори, може да не участва и да не бъде представена посредством общинските съветници. Говоря за лекарите в случая. Ако малко се позамислим, ще излязат и други подобни гилдии. Пак повтарям, Законът беше направен набързо, недогледан. Виждате, че още на първия месец започваме с ремонт. Има абсолютна неприложимост. Всички да се замислят какви бомби – малки, по-големи, мини са заложени в този Закон, когато беше приеман.
  Отговорността за това лежи върху управляващите. Ние имахме предложения, изказвахме се, имахме мнения по този Закон. Категорично бяха отхвърлени, така че носете си отговорността, господа!
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев има думата.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Съгласен съм с Манол Генов в по-голямата част. Ще приведа конкретен пример, който става много пословичен. Досега общинските съветници не бяха длъжни да пускат, поне така пише в мотивите, декларации за конфликт на интереси. Случаят е следният: общинският съветник, председател на група общински съветници, прави нарочна фирма. Председателят на Комисията утвърждава тръжните документи, след което сключва договор със съответната община. Ако това не е конфликт на интереси, аз не го разбирам. Това би следвало да се декларира поне, според мен. Това отлагане във времето не води нищо след себе си. Това е.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Мисля, че всеки желаещ да се изкаже от опонентите на Законопроекта ,успя да го направи.
  Господин Митев, ако имате желание.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Голяма част от изказванията бяха извън предметния обхват на Законопроекта в този му вид. Затова ще си позволя да говоря и малко извън обхвата на този законопроект.
  Първо, не ме карайте да бъда адвокат на Министерството на правосъдието, който беше вносител на Законопроекта. Лично аз, колегата Веселинов знае, бях вносител заедно с колеги от Правната комисия и в залата съм защитавал последователно предложенията за промени на текстове от този закон. Имахме поне десетина предложения, които не бяха възприети. Да, в Закона има доста несъвършенства. Това е факт. Това, което чухме от колегите от неправителствения сектор и от госпожа Янкова, от господин Генов, и от другите колеги е вярно с оглед подобряване на действащото законодателство. Вчера в Правната комисия говорихме за по-широк обхват на промени в този закон, тъй като има и други проблеми, които трябва да бъдат прецизирани.
  Ясно съзнавам, че този законопроект се концентрира върху решаване на наболелия проблем със срока 23 февруари, в който всички общински съветници трябва да подадат декларации или да отговорят на условията, за да не изпаднат в условия на несъвместимост.
  Колеги, говорим само за декларациите за несъвместимост. Изрично подчертах в края на мотивите, че не отпада задължението на общинските съветници да подадат декларация за имущество и конфликт на интереси. По отношение на твърдението за справедливост, абсолютно всеки гражданин на Републиката във всяка една община има възможност да подава сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, която изпълнява функциите на Комисията по Закона до избор на състав на тази комисия. И към момента, и преди това Законът за конфликт на интереси действа и абсолютно всеки, който види каквато и да е нередност, на когото и да било общински съветник има право да сезира компетентния орган. До 31 декември беше Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, сега е Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, в следващ период ще бъде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Няма да засягам другите части на Закона за незаконно придобито имущество. Той в момента действа. Ако някой има данни, умолявам Ви, подавайте сигнали, включително и в прокуратурата, ако смятате, че Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, да кажем, няма достатъчно капацитет към този момент. Това е по отношение на справедливостта.
  За обхвата на термина със сключването на договори – напълно съм съгласен и сега сме едва ли не изправени в позицията – някой се беше пошегувал, че общинските съветници трябва да избират дали да стоят на студено, или да имат сключен договор с „Топлофикация“, или да бъдат общински съветници. Естествено, че при абсолютно тълкуване ще стигнем до такива изводи.
  Съгласен съм, че Законът не е съвършен в тази му част. Колегата Генов е прав, не е съвършен по отношение на лекарите. Неслучайно този пример е даден и в мотивите. Да, не само за лекари, колега Генов, и за други специалности. Прав сте, че за следващия мандат така или иначе ще трябва да бъдат внесени промени. Без значение от коя партия общинският съветник е лекар. Действително това е било част от мотивите ни, защото на практика общинският съвет се лишава от ценни специалисти, специално неговите комисии. Пак казвам, не са само лекари, наематели на общински помещения също попадат в този обхват, които могат да бъдат и архитекти, и инженери, юристи. В това отношение съм съгласен и в Правната комисия също има съгласие да се правят такива предложения в бъдеще.
  Призовавам Ви да подкрепите Законопроекта, защото ще реши сериозен проблем, който имат общинските съвети. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат?
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: По отношение на конкретното предложение от Политическа партия ГЕРБ ще го подкрепим. Мисля, че то е абсолютно логично, при положение че общинските съветници, когато са заявили своето желание да участват в изборите, не са имали тези изисквания, така че това е вид заварено положение.
  По отношение на Закона – нормално е при нов закон, след това да има фина настройка, господин Генов, така че не виждам нищо проблемно да има промени. Надявам се да има много промени, които ще донастроят този закон, така че да стане работещ. Това по никакъв начин не ме притеснява. По-скоро би ме притеснило, ако не виждаме какво трябва да се промени. Нормална практика е да има процедура за изменение и допълнение на Закона. Благодаря.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Господин Сираков, не бяха мои думите от парламентарната трибуна: „Колеги, гласувайте! Нека да дадем една година да видим този закон как работи и тогава ще видим какво ще правим“. Ние видяхме! Един месец, господин Сираков! Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Бихме могли много да продължим в този дух, но мисля, че за един текст с един параграф чак толкова бурна дискусия не е наложителна. Ясно е, че има политически решения и всеки ще си изпълни това, което е решила неговата политическа група.
  Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението, подписано от колегите Данаил Кирилов и Христиан Митев.
  Който е съгласен с него, моля да гласува.
  За – 12, против – 6, въздържали се – няма.
  Колеги, приемаме предложението на колегата Митев на първо четене.
  Благодаря на всички за участието в Комисията.
  (Закрито в 16,20 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

  Стенограф:
  Стефка Аличкова
  Форма за търсене
  Ключова дума