Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/05/2018
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 854-01-27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители – второ гласуване.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, приет на първо гласуване на 9 май 2018 г. – второ гласуване.
  П Р О Т О К О Л
  № 10  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието на Комисията.
  Както сте известени предварително, дневният ред включва:
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 854-01-27, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители – второ гласуване.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители – второ гласуване.
  По точка първа на заседанието присъстват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Весела Начева – началник на политическия кабинет; Иван Гетов – директор на дирекция „Гражданска регистрация“.
  По точка втора от Националната асоциация на председателите на общински съвети Делян Дамяновски и Красимира Германова, които не виждам в момента.
  Колеги, има ли предложения по дневния ред?
  Заповядайте, госпожо Аврамова.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости, предлагам точка втора да стане точка първа, по нея няма предложения между първо и второ четене. Затова предлагам да разменим реда на дневния ред.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако няма възражения, да узаконим предложението с гласуване.
  За – 15, против и въздържали се няма.
  Започваме с:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
  Тъй като няма предложения, няма да го чета. (Шум и реплики.)
  Колеги, имате думата за изказвания по Законопроекта.
  От Министерството на регионалното развитие желаете ли да се изкажете?
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Нямаме бележки по Законопроекта.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  За – 15, против и въздържали се няма.
  Приема се.

  Преминаваме към точка втора:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
  Подлагам на гласуване заглавието на Закона – „Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация“.
  Не давам думата за изказване, но мисля, че по това няма проблем.
  За – 15, против и въздържали се няма.
  По § 1 има предложение от Искрен Веселинов:
  „Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство.“
  2. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.“
  Предложение от Рамадан Аталай и група народни представители:
  „В чл. 92 се създава нова ал. 11а:
  „(11а) Кметът на общината с писмена заповед определя недвижим имот – общинска собственост, на който да се извърши служебно адресна регистрация за постоянен адрес на лица, които не могат да представят посочените документи по чл. 92, ал. 2.“
  Вносителите имат възможност да представят предложенията си.
  Господин Аталай, желаете ли да направите представяне? Заповядайте.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Разбрах, че се отказвате от Вашето представяне.
  Колеги, всъщност в момента ще разглеждаме нов законопроект, поради причина, че господин Веселинов предлага изменение и допълнение на Закона на това, което предложи предишния път. Предишният път – „ал. 1 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация“, сега Вие предлагате изменение и допълнение на Вашето си предложение. Нека това да стане ясно, че както казахте от трибуната, че „предлагате качествени законопроекти“.
  Предлагам да отпадне цялостното Ваше предложение – и изменението, и допълнението. Смятам, че в нашето предложение се съдържа абсолютно всичко, което искате да постигнете. Основното нещо, което предлагаме, е тези, които нямат адресна регистрация, може да се възприеме, че и тези, които за пръв път получават гражданската си регистрация, ако допълним по реда на чл. 15, ал. 1, и тогава нашият текст обслужва и Вашето предложение и това, което ние искаме да се случи.
  Ние искаме бездомните и тези, които нямат адресна регистрация, кметът на която и да е община с писмена заповед да определя недвижим имот – общинска собственост, когато за пръв път получава документ за България и за български гражданин, и документ за самоличност, поради липса на място за живеене, разбирайте апартаменти или къщи, да бъдат регистрирани на този служебен адрес.
  По този начин разрешаваме проблемите и на малцинствата, и на бездомните и на тези, които идват да получават българско гражданство в България. Погледнете, че този текст е най-добре за всички и да го приемем.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Завършихте ли, господин Аталай? Благодаря Ви.
  От Министерството на регионалното развитие, желаете ли да вземете отношение по направените предложения за промени от мен и господин Аталай?
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: По предложението за промяна на първоначалното предложение, а именно § 1, чл. 92 да се направят изменения, подкрепяме предложението в този му вариант. Нямаме бележки.
  Предложението на народния представител Аталай не приемаме с мотив, че уредбата на текста, който предлага, към настоящия момент се намира в чл. 92, ал. 8 и ал. 9 на същия Закон. Тоест има ред, по който лицата, които не могат да представят документи, не могат да се снабдят с достатъчно документи, с които да си направят адресна регистрация, да бъдат адресно регистрирани. Този ред е разписан в ал. 8 и ал. 9 на чл. 92 към настоящия момент.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Може ли да прочетете точно къде е това? Примерно идват тези, на които съборихме къщите в Ямбол, нямат лична карта... (Реплики.)
  ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Зачитам ал. 8: „Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документите по ал. 2, се установяват от Комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинска администрация и от териториалните структури на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция ГРАО в МРРБ и на Агенцията за социално подпомагане“ – това е ал. 8.
  Алинея 9 „В случаите по ал. 8, органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становища за адресна регистрация в седемдневен срок. Въз основа на становището на комисията, органите по ал. 1 извършват адресната регистрация на лицата, посочени в ал. 8.“
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако още веднъж прочетете тези текстове, смятам, че ще Ви стане ясно, че след проверка на областната управа на Министерството на вътрешните работи и всичко, което изредихте от този Закон, става въпрос, ако липсват документи за собственост, ако липсват документи за договори за приемане в това жилище, тогава Вашата хипотеза е вярна.
  Нашата хипотеза е за тези, които нямат никаква собственост в България, нямат дори лични карти – бездомници, за малцинствата, за циганите, които след като им съборим къщите, за онези, които по една или друга причина обикалят из България без всякакви документи и за тези, които някой ден ще бъдат проблем на нашите деца и внуци. За това става въпрос!
  Нашият текст е: чуждестранният гражданин идва в България и няма собственост, на българския гражданин му се дава право да стане български гражданин. Вие сега искате да премахнем онези изисквания, които са свързани с документи за собственост и да отидат да се регистрират в къща, в която примерно могат да бъдат регистрирани 10 души, Вие казвате, че там даваме право на граждани, които получават българско гражданство, могат да бъдат регистрирани 20, 30 или 100 човека. Искате да премахнете изискванията на чл. 92, ал. 7 или ал. 8 – нямам го пред мен.
  За да не нарушим този закон, казвам да оставим да си върви за българските граждани, които по време на изборите отиват и се регистрират на други неща, да не направите изборен туризъм, но същевременно да обърнем внимание и на малцинствата, които пък нямат и не са имали лични документи. А ако са имали, след събарянето на къщата нямат и адрес, нямат и къща, а са български граждани, в смисъл родени са тук.
  За да уредим тях, за да не направите изключение в Закона за граждани, които получават българско гражданство за пръв път в България, Ви казвам, че кметът на общината да определи общински имот, където да могат да бъдат регистрирани. Мисля, че съм ясен.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Завършихте ли, господин Аталай?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако съм Ви убедил да ме подкрепите, съм завършил, ако не – продължавам. (Оживление.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Давам думата на господин Гетов от Министерството.
  ИВАН ГЕТОВ: Имам наблюдения от практиката и бих споделил, че ал. 8 и ал. 9, които приехме преди три-четири години, бяха приети точно поради същото предложение на господин Рамадан Аталай, на ДПС. Логиката беше, че държавата има интерес да има връзка с всеки от българските си граждани. Служебният адрес, който служи и като постоянен адрес, е адресът, на който посредством своите институции държавата кореспондира с всеки гражданин на държавата. Това е краен вариант, за да може да се осъществи тази връзка.
  Кореспонденцията с институциите, които работят с всеки един от нас, се осъществява по постоянен адрес. В тази връзка държавата няма интерес от служебните адреси. Те трябва да се минимизират максимално, ако мога така да се изразя. Борбата е в това направление.
  Точно поради тази причина се намери една подобна форма, в която всеки конкретен случай да се разглежда на местно ниво и да се предприемат мерки спрямо него. Примерите, които дава господин Аталай за хора без лични документи, е нарушение на закона. Всеки по закон трябва да има личен документ. Ако няма такъв, има установени процедури, по които всеки да придобие такъв документ. Ако някой не иска, това е друга тема и нарушава умишлено закона.
  Всеки, който има документ за самоличност, той би следвало да изпълнява закона. Законът е направен така, че да удовлетвори частните случаи в практиката. Именно алинеите, които споменахме, обхващат случаите и пак казвам, от наблюденията ми в практиката вече четири години тези алинеи и тези правила работят добре.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Други колеги, желаят ли да се изкажат?
  Ще взема думата аз, щом няма други желаещи.
  Ще кажа, че „Обединени патриоти“ няма да подкрепим предложението на господин Аталай не с идеологическа цел, а именно поради причините, които изтъкнаха от МРРБ.
  На първо място, приемайки такава разпоредба, правим ненужни горните. С формулировката, че „лицето не може да представи документ“, защото може да го е загубило, не иска да го представи... Това е широко отворена врата, която според мен като законодатели не трябва да отваряме.
  Поддържам мнението, че не толкова съществува проблем с малцинствата, които са обхванати от хипотезата на другите алинеи в същия член, колкото с бездомниците, но този казус експертите в Комисията го работят. Надявам се да имаме необходимата готовност в някакъв момент, но изобщо не е толкова просто, защото се свежда до доста други закони, които трябва да бъдат съобразени.
  Ще подкрепим, разбира се, това, което съм предложил и на практика то е съобразяване със становището на МРРБ за по-прецизно изписване на същата идея, каквато е в първоначалния замисъл на закона и няма да подкрепим предложението на господин Аталай.
  Други въпроси?
  Заповядайте, госпожо Аврамова.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Колегите от ГЕРБ в Комисията по регионална политика няма да подкрепим така направеното предложение, защото смятаме, че не решава въпроса на всички граждани, които нямат възможност да бъдат регистрирани по общия ред, изпълнявайки изискванията за адресна регистрация. Смятаме, че редът, който е създаден за такива граждани, е работещ. В тази държава трябва да има ред и правила, които важат за всички български граждани, не само за отделна част от тях. Нека не променяме реда, който е доказал, че работи за тези, които не могат да набавят всички изискуеми документи. Няма да подкрепим това предложение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте за реплика, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Госпожо Аврамова, с Вашите аргументи опровергавате това, което ще подкрепите сега. В момента, ако гласувате, предложението на господин Искрен Веселинов, премахвате онзи ред, който сме създали, за да няма изборен туризъм в България, а създавате възможност за изборен туризъм за граждани, които получават за пръв път българско гражданство. А не искате да решите въпроса на тези, които живеят в България и няма откъде да намерят документите, които изисквате по чл. 8 и чл. 11. Не могат да отидат да бъдат обслужени здравно, а не дай си Боже, някъде да направят някакво противозаконно деяние, не може да ги намерите, не можете да установите кои са.
  Ние предлагаме да направим ред. По това, което сме писали, говорих с един професор. Той казва, че това трудно може да се осъществи. Стигаме до извода, че трябва отнякъде да се почне. Ако имате друго предложение, да решим този наболял от дълги години въпрос, кажете го.
  Много е лесно, защото Министерството в момента ги гледам – не са влезли в смисъла на нашия текст. Те гледат как най-лесно да изпълнят това, което са написали. Разберете, че правите изменение и допълнение, нарушавайки реда, който е създаден, и ни казвате аргументи, чрез които не трябва да го направим, защото ние предлагаме да обслужим определен кръг български граждани и някой ден ще имаме сериозни проблеми с тях.
  Не давате решение на този въпрос – нито господин Веселинов, нито Министерството. Ние се опитваме да Ви дадем решение, Вие не искате. Както решите, ние от дълго време се мъчим да направим това нещо и ще продължим.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Аталай.
  Госпожа Аврамова има думата.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Под формата на дуплика, господин Аталай, смятам, че между двете предложения има съществени разлики.
  В едното предложение хората, които се регистрират на служебен адрес, всъщност имат постоянен адрес и българската държава знае как да ги намери и може да води кореспонденция с тях.
  Това, което Вие предлагате, е да водим на служебен адрес хора, които никой няма да знае къде са.
  Другият вариант, ако те бъдат регистрирани – нека ме опровергае Министерството ако греша, ако те бъдат регистрирани от тази комисия, те могат да бъдат регистрирани на адреси, на които действително живеят, защото тези хора не са свободни електрони, те живеят на определени адреси, но не могат да извадят документите, които се изискват за редовна регистрация. Така че тези хора се регистрират на реални адреси, могат да бъдат намерени от органите на реда и българската държава знае къде живеят.
  Регистрирайки ги на служебен адрес във Враца например, защото аз съм от Враца, а те живеят във Варна, не разбирам как държавата ще знае за какви хора и за къде става въпрос – само един плюс, че те ще имат документ за самоличност на някакъв служебен адрес.
  Разликата между двете предложения е съществена, затова ние няма да подкрепим това предложение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Министерството има думата.
  ИВАН ГЕТОВ: Господин Председател, искам да направя една вметка. За всички онези, които не знаят, и по двете предложения няма да се промени работата на Министерството на регионалното развитие. Тоест те нито ни обременяват, нито ни облекчават.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Не се оправдавайте. (Шум, оживление, реплики.)
  ИВАН ГЕТОВ: Ние събираме информацията, обобщаваме я на централно ниво в Националната база данни на населението. Тоест не това са мотивите ни.
  Но наистина, както спомена и господин Веселинов преди малко, с това предложение се предоставят възможности за спекулации и за явни нарушения. Кой е луд да носи един наръч документи, ако му дадем възможност да не ги носи дори и да ги има?! Какво от това, че щял да е регистриран на някакъв си служебен адрес, а не на този, на който би желал?! Даже ще облекчим криминалния контингент в това отношение и умишлено няма да носи. Тоест практиката показва, че пак казвам: този режим, който съществува към момента, е приложим и работи добре.
  Апелирам към всички Вас като народни представители да се стремим да ограничим служебната регистрация във всяко едно отношение. Бихме стигнали до краен вариант, дори да предложим промяна в Закона в това отношение, но засега все още има място за такава регистрация в рестриктивни, ограничени мерки. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
  Други изказвания има ли?
  Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Защо разрешавате тогава да има служебен адрес по предложение на господин Веселинов? (Реплики.) Това е чист служебен адрес.
  Въпросът е чуждестранни граждани да не представят същите документи, които няма как да представят.
  ИВАН ГЕТОВ: Това не е неизвестен служебен адрес, това е конкретен адрес с конкретно лице (реплики), което се регистрира, за да кореспондира с държавата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Добре, Вие предпочитате в България да има 10 – 15 – 20 хиляди цигани, които да обикалят из страната без лични документи, защото народните представители не искаме да създадем служебен адрес и така да ги водим на отчет. Това искате! (Реплики.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Много моля да оставим господин Аталай да се изкаже.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Същевременно искате да премахнете възможността на този, който за пръв път ще получи българско гражданство, да представя тези документи. Не мога да Ви разбера.
  Колеги, нашето предложение не е заяждане, както каза в началото господин Искрен Веселинов. Нашето предложение е да въведем ред в тази държава, който от дълги години нито Министерството, нито народните представители са въвели. Всички са с претенции, че ще бъде трудно да ги намираме по-нататък. Поне да им дадем документ, ако ще ги търсим?!
  Вие сте се опънали като коза на мост в момента, нали ДПС го предлага, нали става въпрос за циганите, нали става въпрос за хора втора категория, защо да търсим възможност да ги уредим, а същевременно създават много проблеми. За това става въпрос.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Гетов, желаете ли дуплика?
  ИВАН ГЕТОВ: Мисля си, че изместваме плоскостта на разговора. Ако ще говорим за хората, които са закононарушители и нямат лични документи, това е съвсем друг въпрос. Ние вместо да ограничаваме възможностите за нарушаване на Закона за личните документи, по този начин ще им развържем ръцете и ще им кажем: „Да, няма никакви проблеми, Вие сте нарушители, нямате лични документи, нямате лични карти, въпреки това ще Ви регистрираме адресно, заповядайте, няма никакъв проблем!“ Държавата полага достатъчно усилия против тези хора. Сега изведнъж се получава нонсенс. В същото време отваряме врата в полето за тях. Не е това целта. Целта е да обхванем абсолютно всички с адресна регистрация, която да е точна и ясна; институциите в лицето на МВР, на НАП, на НОИ да знаят къде да намерят всеки един от нас. Изключения в това отношение не смятам, че би било добре нито за нас, нито за държавата като цяло.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат, колеги?
  Закривам дебата и подлагам на гласуване предложенията.
  Първо, подлагам на гласуване моето предложение за промяна на § 1.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай.
  За – 2, против – 4, въздържали се – 6.
  Предложението не се приема.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: За коректност Ви уведомявам, че § 1 ще бъде „параграф единствен“, защото няма друг. Обяснявам правно-технически, че ще има корекция.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: С това уточнение закривам днешното заседание на Комисията.
  Благодаря на всички за участието.


  (Закрито в 15,01 часа)  Стенограф:
  Емилия Огнянова

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума