Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/01/2019
  Представяне и обсъждане на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет.
  П Р О Т О К О Л
  № 1  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, добър ден!
  Имаме необходимия кворум!
  Обявявам за открито заседанието на нашата комисия. То се провежда при дневен ред, състоящ се от една-единствена точка, както следва:
  Представяне и обсъждане на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет.
  Има ли предложения за промени в дневния ред?
  Ако няма, моля да гласуваме проекта за дневен ред.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет.
  По първа точка на заседанието присъстват от Министерството на труда и социалната политика доктор Султанка Петрова – заместник-министър, Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване“, и Томислава Сотирова – началник на отдел в същата дирекция.
  Госпожо Заместник-министър, имате думата, за да представите Законопроекта.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията! Първо искам да Ви поздравя за Новата година и да Ви пожелая много успехи.
  Законопроектът за социалните услуги е първият специален закон, който урежда въпросите от значение за този сектор и за първи път се създава възможност за ползване на общодостъпна социална услуга за всички лица. Бих искала по-конкретно със Законопроекта да Ви запознае госпожа Елена Кременлиева, която лично е разработвала го е разработвала.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Кременлиева – с уговорката, понеже сме в Комисията за регионална политика и местно самоуправление, да поставим акцента върху акцентите, които общините ще имат по Законопроекта. Нека това да е фокусът на Вашето изказване
  ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Това, което вече спомена заместник-министър Султанка Петрова по отношение на общодостъпните услуги, е един от ангажиментите на общините, тъй като общодостъпните услуги са част от общия спектър на социалните услуги в България. Основната и водеща роля, както и сега, ще остане на общините.
  По отношение на общините са важни няколко момента. На първо място, това е националната карта на социалните услуги. В момента има 47 общини в страната, които не предоставят нито една финансирана от държавния бюджет социална услуга, картата би могла да балансира това и целта й е да се създаде териториален и географски баланс на социалните услуги, освен че трябва да се осигури достъп на всички хора до тях.
  Затова и услугите ще бъдат класифицирани на три вида – услуги на общинско ниво, които ще се предоставят само за хора от съответната община, което е абсолютно ново, в момента не е така, и услуги на областно ниво, които са два вида – за лица от цялата страна и за лица само от конкретната област.
  По отношение на общините се запазва ключовата им роля при управлението и предоставянето на услугите. Същевременно се въвеждат и нови функции по отношение на контрола на ефективност, качеството на услугите и осигуряването на достъп. Тоест те вече имат своята функция като органи на местно самоуправление.
  По отношение на възлагането за общините се предоставят нови възможности да развиват публично-частно партньорство. В момента има само една такава. Това е възлагане на вече създадени от тях социални услуги, като в новия закон ще имат възможност да възлагат услуги, които те нямат обективна възможност да предоставят и изобщо да създадат на частни доставчици. Също така се осигурява възможност за смесено финансиране, както и възможност за съвместно и изобщо създаване на услуги заедно с частни лица от общините.
  По отношение на създаването на услугите също има облекчения за общините, тъй като вече няма да се създават със заповеди от Агенцията за социално подпомагане, а само с решение на общинския съвет, естествено при предварително одобрение от Агенцията.
  По отношение на самото насочване, това е нова функция за общините, но тя е разпределена заедно с държавен орган все пак, какъвто е Дирекцията за социално подпомагане на местно ниво. За най-тежките случаи – деца в риск, жертви на насилие, деца в криза, те ще бъдат насочвани за ползване на социални услуги в Дирекция „Социално подпомагане“, но общините ще насочат всички останали лица, тоест тяхната ключова роля ще бъде в това да осигуряват ползването на социални услуги от хората от съответната община. Това обаче – тази нова функция, ще се балансира с въвеждане за първи път в самия стандарт за финансиране на социалните услуги на средства за насочване, които ще бъдат предоставени на общините, които ще извършват тази дейност.
  Особено важно от гледна точка на общините е възможността – те общините ги наричат „междуобщински споразумения“, а в Закона са обозначени по друг начин, това са споразумения между общини за предоставяне на една община на услуги за хора от други общини. Те са два вида. Единият е когато услугата е на общинско ниво и когато услугата е на областно ниво. Направен е баланс между това дали услугата е финансирана от държавния бюджет, тогава ще се прилага Законът за социалните услуги. Ако услугата е финансирана само с общински средства, тогава ще се прилага Законът за местното самоуправление, те и сега имат възможност за споделени услуги, когато става въпрос за общински средства.
  Правят се съответни промени и в Закона за местните данъци и такси по отношение на това, че се променя терминологията и начина, по който се определят социалните услуги, тъй като вече те не се дефинират като сгради и като места, а се дефинират като дейности и по този начин на самите общини е предоставена възможността сами да решават как да организират услугите, по какъв начин да ги предоставят – комплексно или самостоятелно, тоест ще имат една много по-сериозна гъвкавост в това отношение.
  Мисля, че това са най-важните по-иновативни и по-нови неща, които касаят общините. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И ние благодарим за предоставената информация.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказване.
  Имаме положително становище на Националното сдружение на общините, което казва, че на практика подкрепят новата философия и новите принципи в Законопроекта, че той е изготвен след консултации, в които те са взели активно участие.
  Имаме становище и от Омбудсмана, от Агенцията за хората с увреждания. Предполагам, че сте запознати. Няма някакви отрицателни становища.
  Колеги, има ли изказвания? Ако няма, ще подложа на гласуване Законопроекта.
  Подлагам на гласуване Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет.
  Гласували 14 народни представители: за – 14, против и въздържали се – няма.
  Законопроектът е приет на първо гласуване с пълно единодушие.
  Колеги, благодаря Ви за деловата работа.
  Като информация за следващото заседание да Ви кажа, че имаме уговорка с министъра на регионалното развитие и благоустройството да направим първия за годината блицконтрол. Така че в следващия четвъртък със сигурност ще направим заседание и можете да подготвите Вашите въпроси към министъра.
  Благодаря Ви за участието.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 11,45 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов
  Стенограф:
  Катя Бешева
  Форма за търсене
  Ключова дума