Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерския съвет.
ПРОТОКОЛ
№ 5


Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 10,55 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.


* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, 11 народни представители сме, имаме необходимия кворум.
Можем да открием заседанието на Комисията с предварително обявения дневен ред с включена единствена точка:
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерския съвет.
Има ли други предложения? Не виждам.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка единствена от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, № 902-01-11, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Наши гости са: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството присъства господин Йовев – заместник-министър, госпожа Начева – началник кабинет, господин Терзиев – директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Надежда Таранджийска, БТК ЕАД присъстват Наталия Пенчева и Христина Калайджиева – юристи, от Национално сдружение на общините в Република България Мила Гиздова – експерт по териториално устройство.
Откривам обсъждането и давам думата на господин Йовев от името на вносителите да ни запознае с основните акценти на предлагания законопроект.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Едно от основните акценти на предлаганото изменение е, че се дава възможност на правоспособни по Кадастъра лица да издават скици на хартиен носител, заявени преди това от тях електронно, в централизираната система на Кадастъра.
На практика това се налага от необходимостта да се търсят нови възможности за извършваните административни услуги от Агенцията, като по този начин струпването на хора до момента единствено в приемните на областните управления на службите по кадастър в съответните области, сега вече хората могат да се обърнат за получаване на същата услуга и към офисите на правоспособните лица.
За да е правоспособните по кадастъра едно лице, към него има специални образователни изисквания и се изисква съответен стаж. С предлаганите изменения ще се повишат и изискванията към тези лица.
Това, което се предоставя като възможност е същото, което е предоставено още през 2014 г. на нотариусите.
Цената на скиците се запазва абсолютно същата, тоест приходът в бюджета ще си остане същият. Мисля, че е около 20-30 милиона годишно, което е един чист приход за държавния бюджет само от издаване на скици.
Правоспособното лице в случая се явява един посредник, който извършва тази административна услуга без за това да му се заплаща, без да иска комисионна. Изискванията към него ще бъдат и по отношение на офисите, по отношение на стажа и по отношение на неговото обучение, както и по отношение на това, че той на всеки две години трябва да подновява знанията, да си повишава квалификацията.
В общи линии това е акцентът на предлаганото изменение. Това не променя нито смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър и не променя неговата концепция, напротив – облекчава обслужването на гражданите и прави по-достъпна информацията.
Вчера този законопроект беше представен на Комисията по отбрана. От тях има положително становище и от Министерството на отбраната. Тяхното становище е необходимо, тъй като се налагат изменения в Закона за геодезията, които касаеха Военната географска служба. Завърших.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Йовев.
Някой от другите гости на заседанието желае ли да вземе думата по този въпрос?
Имаме депозирано становище на Националното сдружение на общините в Република България, което е позитивно по същество, с определени препоръки евентуално между първо и второ четене.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Мога само да допълня, че по Законопроекта имаше забележки, но според оценка на въздействието всички препоръки са отразени.
Това, което един колега е написал, че не е спазена процедурата, това не е вярно.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Този колега беше поканен за заседанието чрез имейл. Не се е явил, така че трудно можем да защитим неговото становище.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Той не атакува някой текст, а атакува процедурата. Тя е обявена втори път, като са съобразени забележките, така че нямаме задължение трети път да я обявяваме.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Йовев! Аз искам да попипам чисто оперативно как става заплащането на скиците и как ще бъдат превеждани парите съответно към Агенцията?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Както и досега. Парите не са към Агенцията, а са към държавния бюджет, по сметките на държавния бюджет.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Тоест, инвеститорът заплаща по банкова сметка на държавния бюджет.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Правоспособното лице само издава скицата и я заверява със своя печат издадената на хартия скица.
Разбира се, гишетата ще си останат. Никой няма да ги закрива. Такава е идеята. Който пък реши да отиде и да се реди на опашка, ще отиде да се реди, но във всеки случай ще се облекчи администрацията, защото ето – тук имам данни, че само от Софийската служба месечно изпълнява около 75 хиляди заявки, преписки и това става с 30 служители, като сами разбирате, че дори и двойно да увеличим щата, няма как да се справим.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Нашата група ще подкрепи Законопроекта. Считаме, че той е естествено продължение и на други законодателни промени, които бяха направени в 2014 г., като се даде право на нотариуси да имат отдалечен достъп до информацията на Агенцията по геодезия, кадастър и картография.
Сега се дава възможност самите правоспособни лица, преди това и Службата по земеделие придоби тази възможност, и считам, че това е правилната посока, по която трябва да се разтовари всъщност Агенцията и да се занимава с основната си функция – да допълва, изменя и покрие цялата територия с кадастрални карти, и то максимално актуални. Естествено, правоспособните лица, включително и съдът, тъй като Законът дава възможност и тази администрация да има достъп до тази система, това ще разтовари Агенцията и ще подобри качеството на услугата.
Това, което мен лично и като депутат от София ме интересува и знам, че има политическа воля да се разреши този въпрос точно с таксите и което колегата Шишков спомена, но така, че районните администрации да имат не само възможността, но и чисто оперативно някакъв приход да остава и при тях, без да се променя цената на услугата, за да имат и те стимул да правят тази услуга на гражданите, които да не ходят по гишетата и да затрупват Службата по геодезия с прекалено много работа. Това може да се прави и от районните администрации, затова ще подкрепим Законопроекта.
Ако има някакви предложения за промени между първо и второ гласуване, ще ги обсъдим. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли други колеги, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Заместник-министър, всички ние знаем какви административни тежести се генерираха в Агенцията, какви оплаквания имаше, коя беше и коя е все още проблематиката там. Надявам се по този начин да имаме възможността да решим един тежък, особено за населението и за тези, които се нуждаят от съответните документи и скици, проблем. Много добре би било, да се говори, след като се приеме Законът, и да покажем на обществото скоростта, с която биха могли да се извършват съответните услуги.
Вие добре сте го казали сега как трябва да стане, но е добре да се каже ползата каква ще бъде за обществото, с колко ще се скъси времето за обслужване на един клиент – това е едно.
Второто, това е разтоварването на самата държавна администрация в този случай – държавната служба, като много добре подчертахте, че не се губят пари. Много е важно да няма корекция на бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И аз благодаря.
Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерския съвет.
Гласували: за – 12, против и въздържали се няма.
Приема се.
Предлагаме на Народното събрание да приеме Законопроекта.
Колеги, благодаря Ви за участието в това кратко, но важно заседание.
Закривам заседанието.

(Закрито в 11,15 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ


Стенограф:

Вася ЙОРДАНОВА
Форма за търсене
Ключова дума