Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/06/2019
  1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902 01 7, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 11 април 2019 г., (за второ гласуване).
  3. Разни.
  ПРОТОКОЛ
  № 12  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията Искрен Веселинов.


  * * *


  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добър ден! Откривам заседанието на днешната комисия. Предварително обявеният дневен ред включва три точки:
  1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 11 април 2019 г., (за второ гласуване).
  3. Разни.
  Колеги, има ли предложения по дневния ред?
  Заповядайте, господин Христов.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Председател.
  Предлагам втора точка да отпадне от дневния ред. Има редица положения, които бяха изтъкнати и при първото обсъждане, които са в противоречие със Закона за публичните финанси. Има и други противоречия. Нямаме и становището на редица организации във връзка с предложенията, които бяха направени между двете четения, и затова предлагам, докато не получим становището и не изчистим противоречията между това предложение и Закона за публичните финанси, да не го разглеждаме. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Христов.
  Има ли обратно становище по въпроса?
  От Националното сдружение на общините в Република България желаят ли да изразят становище по направеното предложение за отпадане на дневния ред?
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Не възразяваме. (Реплики.)
  Колеги, имате думата. Други предложения по дневния ред?
  Има предложения точка две да отпадне от дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува.
  11 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“.
  Точката отпада от дневния ред.
  Подлагам на гласуване дневен ред с две точки:
  1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
  На заседанието присъстват: госпожа Петя Аврамова – министър, господин Валентин Йовев – заместник-министър – все още не го виждам; госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет; госпожа Весела Тодорова – главен секретар на Агенция по геодезия, картография и кадастър; госпожа Иванка Виденова – директор на дирекция „ВиК“; госпожа Ася Станкова – главен директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“; господин Иван Несторов – началник на ДНСК; господин Иван Досев – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“; господин Олег Асенов – АПИ-ТОЛ система; от Националното сдружение на общините в Република България – господин Благой Станчев – парламентен секретар.
  Уважаеми колеги, откривам процедурата по блицконтрол.
  Първо въпрос задава най-голямата парламентарна група, тази на политическа партия ГЕРБ.
  Заповядайте, колега Димитров.
  ДИЛЯН ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо министър Аврамова, един от основните приоритети в програмата на правителството е изграждането на магистралния път Враца-Монтана-Видин и скоростния път Мездра-Ботевград. В момента съществуващото трасе на първокласния път е достатъчно натоварено, че много трудно поема трафика. Знаете, че този път води към западната граница на България и от западната граница към Централна и Източна България. Моят конкретен въпрос към Вас е: на какъв етап са достигнали процедурите по избор на изпълнител на скоростния път Мездра-Ботевград и на магистралния път Враца-Монтана-Видин? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Да, пътят от Видин до Ботевград е един от приоритетите на правителството, както и всички останали магистрални отсечки, но това е трасе, което свързва Видин с Петрич – един от главните транзитни коридори в България. Това, което мога да дам като информация за напредъка, е, че първо, на 12 октомври 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за изграждане на 33 км от трасето между Мездра и Ботевград, което е в най-напреднала фаза от цялото трасе от Видин до Ботевград. Предвид значимостта на проекта този участък е разделен на две. Той е един от най-сложните от участъците, които трябва да бъдат изградени. Единият от двата лота вече има избран изпълнител – лот 2, като началото му е от Мездра и приключва при км 174. С решение на Комисията е избран изпълнител за този лот. Стойността на обекта, на договора е малко над 222 млн. лв. В момента има обжалване на процедурата в Комисията за защита на конкуренцията. Надявам се бързо да приключат процедурите по обжалване, така че да можем да стартираме и изграждането на проекта. Само да отбележа, че етапът на проектиране по договор е 180 дни, и етапът на СМР – 910 дни.
  Обектът е с 4 ленти – по две в посока. Габаритът е Г20. Дясното платно ще бъде изградено върху съществуващо. Трасето ще бъде разширено по съществуващия път. Пресичанията с републиканската и общинската пътна мрежа са проектирани на едно ниво, като се оформени кръстовища на Мездра-Дърманци-Ребърково. Има разработени три нови съоръжения над жп линията Мездра-София, и също нови мостови съоръжения над река Искър и над река Малка. Предвидени са и три площадки за отдих.
  Другият участък е лот 1 – за него също е обявена процедура. В момента работи Комисията за избор на изпълнител. Открита е процедура и за изпълнител на консултантската услуга за Строителен надзор. Краят на лот 2 и началото лот 1 е при км 174, кръговото кръстовище за селата Люти дол-Типченица. Краят на лот 1 е при км 194, като трасето ще следва съществуващия път. По нов терен ще бъдат обходите на селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Пресичанията са с кръгови кръстовища – на Люти дол, Скравена и Ботевград, и пътен възел тип диамант при село Новачене. Предвидени са две площадки за отдих, така че тръжната процедура за лот 1 ще приключи съвсем скоро, а за лот 2 очакваме да мине обжалването.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имате право на реплика, уважаеми колега. Ще се възползвате ли от него?
  ДИЛЯН ДИМИТРОВ: Не, благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги от БСП, кой ще вземе думата?
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, уважаеми гости. Ще се върна миналата година при приемането на бюджета на страната ни в частта относно геозащитата и превенцията по геозащитните мероприятия. Това разбрахме, че са предвидени допълнително средства – около 140 млн., даже чета стенограмата пред себе си, при приемането на бюджета. Поради това, че непрекъснато виждаме процеси по републиканската пътна мрежа, засягащи населените места, защото 60% от регистрираните свлачища са в населените места, бихме искали да научим: какъв напредък има по усвояването на тези средства? Отпуснати ли са изобщо тези средства и усвояват ли се по надлежния ред?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми народни представители! Овладяването на свлачищните процеси на срутищата и всички проблеми, които съществуват, свързани с републиканската пътна мрежа, се финансират по няколко начина и един от тях е чрез държавния бюджет. В същото време имаме по Оперативна програма „Околна среда“ проекти, които изпълняваме, както Агенция „Пътна инфраструктура“, така и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това, което е свързано конкретно с Вашия въпрос, можем да Ви дадем после и малко информация във връзка с другите, които се финансират по Оперативната програма, но тези 140 млн., които бяха заложени за овладяване на свлачищните процеси, ще Ви дам информация, че има вече решение на УС и Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия по изготвяне и сключване на договор за възлагане на инженеринг на тези свлачищни процеси. Те са установени – 38 на брой, като индикативната стойност на всички свлачища, които Агенция „Пътна инфраструктура“ е приватизирала в своя списък, е на стойност, която е по-голяма от тези 140 млн., които тя има в своя бюджет. Тъй като през 2019 г. ще бъдат изпълнени част от дейностите, тя е преценила, че има възможност да възложи по-голям обем от работа.
  Мога да Ви кажа и кои са свлачищата, които ще бъдат овладени. Има документация за възлагане на Строителен надзор. Ще стартира процедура за Строителен надзор до края на този месец, така че да бъде осигурен и надзорът по изпълнението. Инженер Досев е с мен, с мен е и целият екип на Министерството, така че можем да Ви дадем и малко повече информация.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Досев, за повече информация.
  ИВАН ДОСЕВ: Член съм на УС на АПИ. Свлачищата, които първоначално се предвиждаше да бъдат изпълнявани в рамките на тези 140 млн., бяха мисля 26, сега са разширени понеже се налага работа и по други свлачища. В момента имаме готовност да стартираме съвсем скоро 6 от тези свлачища. В момента нямам подробен списък, но можем да Ви го предоставим кои от тях възнамеряваме да стартираме съвсем скоро, като стойността, както каза министър Аврамова на общия брой, който сме предвидили по републиканската пътна мрежа, надвишава тези 140 млн. Разбира се, ние искаме да ги стартираме всичките, защото смятаме, че тази година, първо, не можем да ги завършим – работата по някои от тях ще е по-продължителна, няма да стане в рамките на годината, но финансовият ресурс, с който разполагаме в момента, ще ни стигне за стартиране на тези обекти. Ще разчитаме догодина да получим дофинансиране за завършването им. За момента сме в готовност да стартираме 6 от тях в кратък период (Реплики.). Не си нося списък, но можем да Ви предоставим списъка за тези, които са в по напреднала фаза.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Разбира се, колегите, ако желаят, ще получат такъв списък.
  Господин Бонев, имате право на реплика.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Досев, пред себе си държа това, което споменахте относно приоритетните оси програмите, по които се работи. Виждаме, че усвояването е 5,79% – превенции и противодействия на свлачищни процеси за ограничаване на риска от тях – това е като данни. Преди всичко бих акцентирал и към укрепването на свлачищата като част от републиканската пътна мрежа и процесите, които произтичат от тях, тоест възможността да се обслужват пътищата. Бих акцентирал и върху превенцията, тоест геозащитите, които за жалост са само три на територията на страната, в случая само две – говорим за Плевен и за Варна. Перник става филиал на Варна – все пак аз съм избирател от 14-ти МИР, Пернишка област. Средствата, които се отпускат за превенция, тоест за наблюдение и констатиране на свлачищата и дават възможност за тяхното предварително укрепване, не се извършва по начина, по който би следвало да се случват нещата.
  Сега е лято, сега трябва да се извършват строително-монтажните работи по свлачищата и не съм сигурен дали не е безвъзвратно закъснял срокът по възлагането по каквото и да е за свлачищата. Защото в крайна сметка тези свлачища – част от републиканската пътна мрежа, освен екологичен проблем, се превръща и в социално-икономически. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Бонев.
  Госпожо Министър, желаете ли дуплика?
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Да допълня към това, което казахме. Господин Бонев, Министерството изпълнява проект за над 2 млн. лв. – 2,5 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“, като с тези средства ще бъде осъществен мониторинг на 26 свлачища, обекти, които са в общините Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни чифлик, Златарица, Котел, Несебър, Оряхово, Кърджали, Лом, Плевен, Стражица, Тетевен. Това е точно с цел превенция и наблюдение на свлачищните процеси. Агенция „Пътна инфраструктура“ следва своята програма и ще възложи изпълнението на дейностите в рамките на 2019 г., в рамките на летния строителен период, така че няма да имаме загуба на средства. Ще възложи повече дейности, така че да можем да стартираме строителството по по-голям брой свлачищни процеси и проблеми и ще дофинансираме през 2020 г., когато приключим с ремонтите по всички обекти.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
  Господин Колев, от името на групата „Обединени патриоти“ имате думата.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, въпросът ми е стратегически – ще бъде за новия програмен период 2021 – 2027 г.: какъв е напредъкът по подготовката? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Колев, с няколко думи за напредъка по изготвянето на всички документи и подготовката за новия програмен период. Към настоящия момент е изготвен доклад с първи резултати на социално-икономическия анализ на районите в България, който всъщност да послужи като основа за новата Оперативна програма за подкрепа на регионите и за другите оперативни програми в програмния период след 2021 г.
  Министерството изготви проектна концепция за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период, според който нашите очаквания са всяка Оперативна програма да разполага със заделен ресурс, който да е за Регионално развитие и който може да бъде разпределен и по райони. Предстои тази концепция да бъде утвърдена и да намери отражение в новото споразумение за партньорство между оперативните програми. Започна работата и по разработването на регионални схеми за пространствено развитие на регионите от ниво 2, които ще изпълняват ролята на стратегии за изпълнение на инструмента Интегрирани и териториални инвестиции на регионално ниво, като до края на 2019 г. ще разполагаме с готов проект на тези схеми.
  Паралелно се работи и по актуализации на Националната концепция за пространствено развитие, която ще изведе ключовите градове, които да бъдат подкрепени по линия на „Устойчиво градско развитие“. Министерството има сключени споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с Международната банка за възстановяване и развитие, в рамките на които управляващия орган ще получи подкрепа в процеса на подготовката на новия програмен период. За успешната и навременна подготовка на новата програма е необходима ефективна координация между оперативните програми с оглед координирано програмиране и изпълнение на програмата, както и укрепване капацитета на всички въвлечени органи в подготовката на новия програмен период, на новата Оперативна програма за регионална развитие, като това както управляващия орган, така и регионалните съвети за развитие и градските власти.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
  Уважаеми колега, желаете ли да направите реплика?
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
  Много се надявам приоритизацията за мултиплициращия ефект от всяка необходимост, и по региони, и по населени места, и по области, да бъде взета предвид, да бъде водеща в изграждането на тази изключително необходима подготовка. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Точно това е идеята, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството, колегите от управляващия орган имат за следващия програмен период – да бъдат финансирани проекти, които отнасят след себе си растеж и развитие на региона; да има приоритетни проекти за всеки регион; проектите да бъдат нефокусирани в решаването на градски проблеми; да се даде повече гъвкавост на общините, на областите и на регионите, така че те партнирайки си помежду си, да могат да направят проекти, които действително водят до развитие.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги от ДПС?
  ТАНЕР АЛИ: Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги!
  Моят въпрос към Вас ще бъде относно магистрала „Хемус“. Знаем, че с големи темпове започна строителство на определени лотове от Шумен към Търговище и от София към посока Варна. Имах един такъв зададен въпрос наскоро в Търговище – на приемния ми ден, където притеснението на директора на „Горско стопанство“ – Попово, по негова информация, тъй като аз не бях запознат и нямаше как да отговоря, магистралата щяла да мине през горското стопанство“, където се стопанисва именно от „Горско стопанство“ – Попово и това ще попречи, тоест ще раздели самото стопанство на две. Имайки предвид че това е едно от най-богатите стопанства на България, с най-добрите благородни елени, и не само на България, а и на Европа, означава, че структурирането, което от години е направено и така наречените „сватбарски полета“ спокойствието на тези животни ще бъде нарушено.
  Аз знам, че имаше още в началото на прехода два пътя, тоест два проекта за магистрала „Хемус“ и линия, която заобикаляше тази територия. Другият минаваше точно през село Еленово, където е това стопанство. Притеснението е огромно на това населено място, има много работници, които работят там.
  Моля да ми дадете информация: вярно ли е, че магистралата минава именно през тази територия и нарушава самата инфраструктура на стопанството, което е градено с много труд?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По принцип въпросите са за политиката, а този е малко конкретен.
  Госпожо Министър, имате думата, но, разбира се, имате правото да си запазите отговора за по-късен етап, след като проверите конкретиката.
  Заповядайте.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  За повече конкретика – и колегата Досев ще се включи в отговора на този въпрос. Това, което аз мога да дам като информация е, че да, преминава през територията на Попово. Има решение за ОВОС на бившия експертен съвет на Министерството на околната среда и водите и одобрен син вариант. Няколко варианта са разглеждани. Ако искате, можем да направим среща в Министерството или в Агенция „Пътна инфраструктура“ и да Ви покажем последния одобрен вариант, за да можете и Вие визуално да се ориентирате, като частта по ОВОС не е обжалвана, влязла е в сила, като тя преминава през територията на община Попово.
  Това, което аз имам като информация е, че в обхвата на Държавно ловно стопанство „Черни Лом“ попада изцяло в землището на Попово и Опака и седем землища на села от тази територия. В частта, която преминава през Държавното ловно стопанство – приблизително от км 253 до км 293 – около 40 км, почти не засяга „Горски фонд“. Ако три километра е този участък, който е през Държавното ловно стопанство, във ОВОС са предвидени шумозащитни съоръжение – колегата Досев, ако има повече информация…
  Във ОВОС няма никъде описано, че ние ще засегнем някакви местообитания или да създаде проблем при преминаването на трасето в този участък.
  Колега, ако нещо имате, което можете да допълните?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Досев.
  ОЛЕГ ДОСЕВ: Това, което каза министър Аврамова, че частта от „Хемус“ в този участък от км 253 до км 293, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в зони „Натура“.
  Първо, проектът е стартирал малко преди да бъде проект на АПИ. Бил е все още проект на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, която беше закрита, мисля, 2015 г. или 2016 г. През 2015 г. е одобрен ОВОС, като е избрано решение, което не е имало обжалване срещу него към онзи момент. Взети са предвид всички възможни неща, за да се избегне вредно въздействие, като са предвидени шумозащитни съоръжения. В самия ОВОС е запасано, че през размножителният период видовете да не се безпокоят и са предвидени допълнителни водостоци през 200 метра в участъка – това е с цел да не се прекъсва местообитанието на някакви видове животни.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Али, заповядайте.
  ТАНЕР АЛИ: Понеже очаквах от „Горско стопанство“ да ми пратят с какви документи разполагат, поради това нямам пред себе си конкретика и не знаех въобще дали да го задам въпроса. Помолих да Ви пратят официално писмо за отговор, не знам дали сте го получили, но доколкото разбрах от Кристиан още не сте получили писмото. Не бях запознат с конкретика и не знам за какво става въпрос, но въпреки всичко щом има такива предвидени мероприятия относно строежа, защото виждате с такива темпове, които се строят и, както и премиерът обеща, това ще стане в най-скоро време и трябва предварително да се предвидят тези мероприятия, поради факта, че наистина си заслужава това място.
  Благодаря Ви за отговора. На следващ етап ще задам и втория си въпрос. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
  Липсва представител на Политическа партия ВОЛЯ.
  Започваме втория кръг от въпроси.
  Заповядайте, господин Сираков.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, мисля че в момента текат предложения за промяна в Закона за управление на етажната собственост.
  Интересува ме дали има някакви заложени мерки, и ако да, какви са те по отношение на справянето с неизрядните платци? Техните неплатени сметки ще бъдат ли поети от някой? Какво въобще ще се случва с тях?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Сираков, уважаеми народни представители! Във връзка с измененията, които предстоят в Закона за етажната собственост, беше инициирана и пусната такава инициатива в рамките на един месец да получим предложения от всички институции, всички заинтересовани страни, така че да създадем база от данни и предложения, с които след това нарочна комисия да работи да изготви новия вариант на закон.
  Практиката по прилагане на Закона показа, че ефективни мерки за санкциониране на неизрядни платци всъщност липсват. Това води до проблеми и проблеми най-вече в междусъседските отношения, проблеми, които водят до не поддържане на сградния фонд най-вече. Част от собствениците поемат задълженията на некоректните платци или изобщо не се извършва управление на сградата поради липса на събрани средства.
  По тази причина голяма част от сградния фонд не се поддържа правилно, което е факт и ние всички го наблюдаваме. Затова отговорността на собствениците на самостоятелни обекти в режим на етажна собственост трябва да бъде разширена и да се обезпечи. За целта Министерството проведе това обществено обсъждане от месец март до месец април на специално създаден електронен адрес, публикуван на страницата, в следствие на което бяха получени над 700 предложения от граждани и от организации. Вследствие на това се създадоха три тематични групи от водещи експерти и различни браншови организации, които съвместно да работят по три направления.
  Първото е общо управление на етажната собственост.
  Второто професионални домоуправители.
  Третата група са сгради с особено предназначение. Към момента е в процедура изработване на механизми за засилване на контрола както от страна на местната власт, така и от самите домоуправители – правомощията им да се разширят, да има ефективност при събирането на таксите за управление и ремонт и да може да се облекчат добросъседските отношения, да се облекчат добросъвестните, живеещи в етажна собственост.
  Обсъжда се идеята – говорихме и по тази тема, колегите също говориха пред медиите, за неплатените такси да бъдат включени и общините, да помислим как да бъдат събирани от общините чрез Закона за местни данъци и такси. Събраните глоби могат да се включат и във фонд на общините, насочен към поддръжка на сградите. Трябва да се регламентират отговорностите, включително и финансовите, на собствениците на необитаеми имоти към поддръжката на етажната собственост. Защото е факт, че има много необитаеми жилища, които не участват в тази поддръжката, а всъщност тези, които живеят в етажната собственост, поемат изцяло издръжката на сградата. Голям процент необитаеми жилищата има в България. Това включва и много сгради, които са и във ваканционните селища. Така че нашите планове са до края на 2019 г. да има изработен проект на закон, който да бъде обявен за обществено обсъждане.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
  Колега, желаете ли реплика?
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Не.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги от БСП ,кой този път ще зададе въпрос?
  Господин Генов, заповядайте.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Уважаеми колеги! Госпожо Министър, преди две години Вие също сте участвали в обсъждането на Проект на Закон за ВиК сектора, за ВиК дружествата. Изведнъж стана така че този закон месец май миналата година трябваше да бъде едва ли не за обсъждане в парламента, някъде изчезна. Какви са намеренията на Министерството? Събира прах някъде този закон. Има ли го? Няма ли го?
  В съпътстващото законодателство оттогава досега има приети други промени, които наистина трябва да бъдат съобразени с този закон. Какво е въобще виждането на Министерството? Ще го има ли? Няма ли да го има? Кога? В какъв вид? Как? Това ми е въпросът.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Генов, уважаеми народни представители! Към настоящия момент Министерството на регионалното развитие и благоустройството сформира междуведомствена работна група във връзка с изработването на Проект на Закон за водоснабдяване и канализация. В тази работна група ще вземат участие представители на широк кръг заинтересовани страни, тъй като аспектите, които ще засегне Законът, са многообразни и касаят целия отрасъл ВиК.
  Основните задачи на междуведомствената група ще включват разглеждане и препоръки по отношение на концепцията на Закона за водоснабдяване и канализация, както и участие в подготовката на текстовете на Проекта.
  Няколко са основните цели на Закона, по които ще се работи. Чрез въвеждане на нови разпоредби трябва да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните, отпадъчните води, да се постигне устойчивост на ВиК услугите. Знаете, че тече реформа във водния сектор, така че тези консолидирани ВиК асоциации, ВиК дружествата, на които са възложени дейностите, трябва да имат задачата, и имат задачата, по подмяна на изграденото в миналото ВиК сектора и да работят по адекватната поддръжка изграденото. Ключовото е да се повиши ефективността чрез консолидация, икономии и въвеждане на модерни практики.
  Имаме напредък във връзка с консолидирането. Ще ми позволите ли, господин Председател, ако може да дадем думата на директор дирекция „ВиК“, който да ни даде малко повече подробности относно основните цели на Закона и това, което ще бъде залегнало в работата на работната група?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Разбира се.
  Госпожа Виденова, има думата.
  ИВАН ВИДЕНОВА: Уважаеми господа, от няколко години се говори за специализиран Закон за водоснабдяването и канализацията, с който да се уредят отношенията в един стратегически отрасъл за нашата страна.
  От две години се коментираше какви да бъдат базовите насоки в една концепция. От миналата година досега обаче в няколко съпътстващи за отрасъла, но иначе безкрайно важни закони, бяха направени ключови промени. Има промени в Закона за устройството на територията, чувате, че в момента се коментират и промени, свързани с управление на етажната собственост, има и промени в Закона за водите.
  Всичко това, разбира се, влияе и върху базови позиции в концепция за един Закон за водоснабдяването и канализацията. Затова отново се изпратиха писма до всички министерства. В момента се пускат покани към представители на Българската асоциация по водите, към инженерите, свързани с инвестиционното проектиране и други професионални организации, за да номинират представители и да се коментират няколко основни въпроса, свързани с отрасъла. Ако всички ние се обединим около позицията, че ВиК инфраструктурата трябва да бъде и продължи да бъде публична собственост на общините и държавата, трябва да вземем решение как максимално да консолидираме инвестициите към тази инфраструктура, за да може да бъде доизградена и поддържана, от една страна, трябва да се даде по-голяма възможност на асоциациите и на ВиК дружествата за подмяна на инфраструктурата. Договорите, които в момента съществуват между тях и са в обхват на 15 години, дали има възможност, например да бъдат 25 годишни. В момента с действащия Закон за водите се ограничени до 15 годишен период, което е изключително трудно за ВиК дружествата да взимат заемно финансиране и включително в момента да съфинансират проектите, по които ще бъдат бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда“.
  Трябва да се дадат и повече възможности за поддръжка на сградните инсталации, което също е свързано с коментирания преди малко Закон за етажната собственост и как ще се уредят отношенията в разпределянето на общите нужди в сградите, които са в режим на етажна собственост по отношение на ВиК инфраструктурата.
  Така че има няколко въпроса, които са свързани с отрасъла. В момента са разпръснати в различни закони и подзаконови нормативни актове, включително начина на ценообразуване и регулиране на ВиК услугите, които са в друг закон – Закона за регулиране на услугите.
  Така че ние предполагаме, че в следващите месеци всички, които са свързани със своята работа с отрасъла, биха могли да допринесат за една по-актуална и съвременна концепция, за която след това ние имаме готовност да я разпишем съответно в правни текстове, които ще предложим и на Вашето внимание. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за реплика.
  МАНОЛ ГЕНОВ: В моя въпрос, госпожо Министър, има доста конкретика. Попитах – кога? То не е въпросът да ми кажете датата, но поне месец, два, три около нея. Защото поради тези мудни действия по отношение на приемането на този специализиран закон ВиК реформата я удавихме. Поне да спасим това, което остана от нея.
  Говорим за консолидация. На Вас Ви е по-ясно, и на колегите тук, че тя до края във всички дружества няма да се случи. Има сериозна съпротива от някои общински съвети по места, които са принципали и собственици на ВиК дружества, така че да се надяваме, че това ще се случи.
  И най-голямото ми опасение е, че ще се загубят средства от Оперативната програма „Околна среда“, които е крайно належащо да отидат във ВиК инфраструктура. Силно се надявам това да не се случи и пак да има релокация на средства, да си насочват пари, които трябва да отидат за ВиК инфраструктура, в други мероприятия за опазване на въздуха, на околната среда и така нататък.
  Така че положете максимални усилия това нещо да се случи и наистина този закон да освободи бизнеса на тези дружества. Винаги като позиция сме застъпвали, че имате пълна политическа подкрепа за въвеждане на социално поносимата цена – доколкото си спомням тя беше коментирана и в онзи закон, и за евентуалните водни помощи, които се раздават на хора, които не могат да си платят сметките за тази услуга. Имате нашата политическа подкрепа, но да не мине мандата, докато приемем този закон. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Генов, до края на годината този закон ще бъде обявен за обществено обсъждане. До есента работната група ще заседава, ще работи. И в момента колегите имат голям обем от информация, събран и подготвен, който да бъде гледан в тази междуведомствена работна група. Така че до края на годината законът ще бъде подложен на обществено обсъждане.
  Относно ВиК реформата. Да, трудна реформа, с обективни и субективни причини за нейното буксуване в определени райони на страната. Хубавото е, че вече има 14 регионални прединвестиционни проучвания, че вече имаме подадени апликационни форми за финансиране от Оперативна програма „Околна среда“, подготвят се нови шест регионални прединвестиционни проучвания, ще кандидатстваме, за да изготвим и тях.
  Така че аз се надявам в един малко по-късен етап – може би няма да е в рамките на 2019 г., и останалите области, където нямаме консолидация, да преминат към такава, за да могат да кандидатстват и да осигурим средства за ВиК сектора на територията на цялата държава.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
  Следващият въпрос ще го задам аз от името на „Обединени патриоти“. Както знаете, един от основните управленски приоритети в областта на регионалното развитие е част от управленска програма, от приоритетите, които са ни в коалиционното споразумение и изграждането на инфраструктурата в Северна България, която в това отношение изостава драстично спрямо Южна.
  Беше зададен въпросът за пътя към Видин. За автомагистрала Русе – Велико Търново – там ситуацията е ясна с съдебния спор. Искам да насоча вниманието към изпълнението на автомагистрала „Хемус“ – какво се случва по трасето изобщо като процедура и най вече да се концентрирате върху участъка Ябланица-Боаза – аз буквално преди два дни минах в този участък и виждам, че има интензивна работа, но по отношение на графика и очакваните срокове за изпълнение?
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Автомагистрала „Хемус“ действително е един от приоритетните обекти на правителството и тя ще изпълнява ролята на главна пътна артерия за комуникация в Северна България и ще осигури връзките на столицата с големите градски центрове в Северна България. Очакванията са тя да доведе до икономическо развитие на Северния регион.
  Още от миналата година 25 км от тази Северна магистрала са в активно изпълнение. Единият участък е от Ябланица до Боаза, и вторият участък е Буховци-Белокопитово, като за обекта от Ябланица до Боаза има сключен договор от 2017 г. Договорът е в процес на изпълнение. Той е в напреднала фаза, както и Вие самият сте отбелязали на място. В момента са изпълнени 81% от дейностите на обекта. Започна и полагането на битумизирана основа. Срокът за завършване е до 2020 г., но според наблюденията, които има Агенция „Пътна инфраструктура“, и аз като министър, от наблюденията, които имам на място, смятам – и аз и колегите, че този обект ще може да завърши предсрочно и това да стане до края на 2019 г.
  Другата отсечка, която е в активно изпълнение, е отсечката Буховци – Белокопитово. Вие знаете, че там имаме проблем с отчуждителните процедури, така че от тези 16,5 км километър и половина всъщност са с действащо разрешение за строеж и там се изпълняват строителни дейности. За останалите километри за пръв път сега се възползваме от закона. Трябва да Ви благодаря за това и за промените, които приехте в Закона за държавната собственост, така че ни дадохте възможност чрез съдебна процедура ние да поискаме предварително изпълнение на отчуждението. Девет са делата, за които вече сме подали искане с такова предварително изпълнение, така че да имаме възможност да освободим и трасето от 16,5 км от Буховци до Белокопитово и да можем да издадем разрешение за строеж за този участък и там да се извършват строителните дейности.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
  По-обща информация относно задачата, която възложихте на автомагистралите – там как вървят процедурите и как очакваме да започне изпълнението и кога?
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Процедурите по участъка, който е даден ин хаус на автомагистрали – продължават теренните процедури по теренно осигуряване на трасето.
  Знаете, че имаме разрешение за строеж в два участъка, които са теренно осигурени. Там работи „Автомагистрали“ на терен. За останалите участъци – от 1 до 3 имаме: първият участък е 15 км. Започва от Боаза и приключва, доизграждаща се в момента отсечка Участък 2 Луковит – Угърчин; Участък 3 Радовене – Катуница. Това са първите три участъка, за които имаме по напреднала теренна осигуреност. Имаме завършени технически проекти за Участък 1 и 3, а в процес на завършване е техническият проект за Участък 2. Имаме в сила ПУП – влязъл в сила парцеларен план на Участък 3. Към момента се изготвя оценителския доклад, който ще определи равностойното парично обезщетение на засягащите се частни имоти.
  Колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ работят по теренното осигуряване. Получаваме съдействие и от общините, за да можем да завършим отчуждителните процедури и да пристъпим към строителство и в тези участъци, извън участъците, в които има вече разрешение за строеж.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Ще си позволя само да добавя, че това е важна не само за Северна България магистрала, защото тя е съкровена част от едно много натоварено трасе, което свързва на практика Северна и Източна Европа с Гърция. Понеже всяка седмица пътувам по този път, вече количеството ТИР-ове и автомобили е съпоставимо с това, което пътува към южната ни граница, към Свиленград.
  Това беше лека злоупотреба с процедурата, понеже съм председател.
  Думата имат колегите от ДПС, ако желаят да зададат втори въпрос.
  ТАНЕР АЛИ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, моят втори въпрос е относно така оспорваната тол система и големите дебати, които имахме след това отлагане на срокове. Докъде стигна системата като структуриране и оформяне, дали вече всичко е изчистено и навреме? Когато дойде време за истинския пуск или старт, ще бъде ли всичко наред? Конкретно това ми е въпросът. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, Господин Председател.
  Уважаеми господин Али, уважаеми народни представители! Ще кажа много общо неща по напредъка за тол системата, тъй като доколкото знам следващата седмица ще насрочите заседание, на което ние ще дадем пълна информация за напредъка.
  Това, което мога да кажа с няколко думи е, че договорът, който е за техническо изграждане на тол системата, върви по график. До 16 август, какъвто е срокътмч по закон, трябва да имаме изцяло изградена техническа част на тол системата.
  Частта „винетка“ е работеща, надграждаме, и по всички проблеми, които се появяват във връзка с администрирането и самото техническо обезпечаване на този етап в частта „електронни винетки“, се работи успешно. Нямаме сериозни проблеми, напротив, увеличават се както приходите от електронните винетки, така и хората, които са на терен, това са инспекторите на тол системата – повишават своя капацитет, опит. Така че средствата, които събират и санкциите, които налагат, показват, че те надграждат в развитието на цялата тази система в частта „електронна винетка“.
  На 16 август трябва да стартира ефективно тол системата. Знаете, че имаше разговори на представители на всички браншови организации, които са в пътния сектор, в превозваческия сектор, при премиера Борисов. Там беше обсъждана и възможността, по тяхно искане, системата да не заработи на 16 август, тоест, това, което ние поехме като ангажимент, е на 16 август системата да ефективно да работи в техническата част, да бъдат монтирани бордови устройства и целият процес на отчитане на средства, които се генерират от пътуването по републиканската пътна мрежа, да бъде технически администриран в тол системата. Но системата да не работи ефективно в частта „плащане“, тоест за тези изминати километри, които системата вече е администрирала, да не се дължат средства. Тоест техническото опериране да е налице, да не е налице търговското опериране – да дадем възможност на превозваческия бранш сам да си проследи своите пътувания и парите, които ще дължат за тях.
  Ние се съгласихме това да стане факт и от 16 август всъщност ще започне ефективно тестване на системата. Знаем, че от месец май то стартира, но от 16 август ще бъде във вида, в който току-що Ви разказах.
  Но технически системата ще бъде готова за пуск и с търговското опериране от 16 август. Просто ще има отлагане заради ефективни тестове в реално време.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Колега, не желаете дуплика.
  С това процедурата по блиц контрол беше завършена.

  Неслучайно имаме точка „Разни“.
  Няколко неща трябва да решим.
  Информирам колегите, че в следствие на инициатива от Националното сдружение на общините в Република България и на Министерството на икономиката поради очевидни технически проблеми при прехвърлянето на язовирите – знаете, тема, която решихме преди една година, на практика няма прехвърлени язовири.
  Разписали сме процедура, в която каним всички парламентарни групи, техни представители, да се присъединят.
  На госпожа Янкова съм го пратил преди няколко дни на имейла.
  Самият законопроект – разпечатан и подписан от част от колегите от другите групи, е тук. Ако желаете да се присъедините, ако не най-късно утре сутринта, ще Ви поканя да го направите, за да получи подкрепа решаването на този общински проблем.
  Освен това, което съобщих, в точка „Разни“ става дума и за изнесеното заседание.
  Колеги, както сте информирани, от 14 до 16 юли предлагам да направим изнесено заседание в Боровец със следния дневен ред:
  1. Представяне на информация за резултатите от провеждане на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ за изпълнението на Проект за развитие на общинската инфраструктура.
  Понеже част от въпросите бяха насочени към ВиК сектора, мисля, че това се приема.
  2. Представяне на резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ – предстоящи процедури и проекти, новите моменти и напредъка в подготовката на Оперативната програма за развитие на регионите през 2021 – 2027 г.
  Част от блиц контрола засегна тези теми, но ще можем да коментираме в една по-голяма дълбочина.
  3. Представяне на информация за състоянието на пътната инфраструктура и за изпълнението на основните пътни проекти, финансирани по оперативните програми и с национално финансиране от други източници.
  Колеги, има ли някакви други предложения за съставяне на дневния ред.
  Предлагам първият ден да е за настаняване – 14 юли. На 15 юли да направим сутрешно и следобедно заседание. И на 16 юли преди обед да можем да…(Реплики.)
  МАНОЛ ГЕНОВ: Един въпрос, господин Председател. Понеже госпожа Янкова отсъстваше, от нашата група не сме запознати с това за язовирите – законопроект ли е, какво е? По отношение на изчистване на собствеността.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да. Всеки, който желае ще го получи от секретариата на Комисията на имейла. Иначе е разпечатан и тук може да се запознаете, ако желаете.
  Аз не казвам днес да го подпишете, просто утре ще Ви изчакаме примерно до 11,00 ч., докато започне парламентарния контрол.
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

  (Закрито в 15,30 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ


  Стенограф:
  Теодора Енчева
  Форма за търсене
  Ключова дума