Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 юли 2019 г. – второ гласуване.
2. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет.
П Р О Т О К О Л
№ 16


Списък на присъствалите народни представители, членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление господин Искрен Веселинов.
* * *
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, откривам днешното заседание – имаме кворум.
Предварително обявеният дневен ред има две точки:
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 юли 2019 г. – второ гласуване.
2. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет.
По втора точка от дневния ред се оказа, че няма да има докладчик, тъй като в момента заседава водещата комисия.
Моето предложение е, ако няма възражения от страна на колегите, все пак да го гласуваме. Миналата година толкова хубаво ни го представиха, че все още помним това представяне и горе-долу текстът е същият. Мисля, че няма причина другата седмица да правим специално заседание заради този доклад.
Колеги, ако имате други предложения, моля споделете ги.
Ако нямате, предлагам да одобрим тези две точки от дневния ред.
Гласуваме така предложения дневен ред.
За – 12, против и въздържал се – няма.
АТАНАС ТАШКОВ: Господин Председател, тъй като по същото време заседава Транспортната комисия, налага се да се кача. Упълномощавам господин Ненков да гласува за мен, докато се върна.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Ташков.
По първа точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, № 954-01-46, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИЕТ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 10 ЮЛИ 2019 Г.
Гости на днешното заседание са: господин Йовев – заместник-министър; госпожа Веселина Терзийска – главен секретар; Боянка Георгиева – директор дирекция „Правна“, Георги Терзийски – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“; Олег Асенов – директор на Национално тол управление.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата“.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
За – 12, против и въздържал се – няма.
Приема се.
По § 1 има предложение от народния представител Александър Ненков:
„В чл. 10, ал. 1, в т. 2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя следният текст „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегмент такси“.
Това е текстът, който господин Ненков предлага като редакция.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ има ли възражения? Не.
Колеги, имате думата.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ненков.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Приема се предложението.
Подлагам на гласуване § 1 с направената редакция.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Приема се § 1.
По § 2 няма предложения.
Имате думата за изказвания по § 2.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване § 2.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Приема се § 2.
По § 3 има предложение от народния представител Александър Ненков – в чл. 10к ал. 3 се отменя.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ има ли забележки? Няма.
Колеги, изказвания или предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ненков.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Приема се.
Подлагам на гласуване основният текст на вносителя.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Параграфи 4, 5, 6 включително подлагам на обсъждане.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 4, 5 и 6.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Приема се.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Давам думата на господин Тодоров.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Господин Председател, предлагаме наименованието на подразделението да се премести след § 7, тъй като правно-технически мястото му е там – след § 7.
Систематично „Преходни и заключителни разпоредби“ трябва да започнат след § 7, а не преди него.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре, това ще бъде отразено в Доклада.
По § 7 има предложение от народните представители Янкова, Свиленски и Данчев – § 7 да отпадне.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ желаете ли да вземете отношение?
ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Не подкрепяме предложението на народните представители Янкова, Свиленски и Данчев.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова, господин Свиленски и господин Данчев.
За – 4, против – 10, въздържал се – 1.
Не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7.
За – 11, против – 5, въздържали се – няма.
Приема се.
В тези текстове ще има правно-технически корекции от страна на експертите. Докладът за второ гласуване Ви е раздаден, така че може да погледнете за какво става дума.
Правя предложение за нов § 8:
„§ 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база както следва“:
Следва таблица, която е пред Вас – от евро 0, до евро 4 и по-малко замърсяващи.
Виждате цените.
„(2) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер – не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер – не по-висок от 2 на сто от годишния размер.
(3) Максималната дневна такса за ползване на пътна инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.“
Това е във връзка и с днешното питане към министърката общо взето, защото питането беше основателно.
Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам.
Подлагам на гласуване моето предложение за създаването на § 8.
За – 11, против – няма, въздържали се – 6.
Приема се.
Продължаваме по текста на вносителя – по § 8 няма предложения за промени.
Има ли изказвания по § 8 по вносител? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
Приема се.
Ще бъдат нанесени правно-технически редакции от експертите на Комисията в окончателния вариант.
По § 9 има предложение от народните представители Янкова, Свиленски и Данчев – § 9 да отпадне.
От Министерството на регионалното развитие, благоустройство и местно самоуправление?
БОЯНКА ГЕОРГИЕВА: Не подкрепяме предложението на народните представители Янкова, Свиленски и Данчев.
Подкрепяме предложението на господин Ненков. (Реплики.)
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не го подкрепят, защото подкрепят вносителя. Това е ясно. (Оживление.)
Колеги, имате думата за изказвания. Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова и нейните колеги.
За – 5, против – 11, въздържал се – 1.
Подлагам на гласуване основния текст.
За – 12, против – 5, въздържал се – няма.
Параграф 10 по вносител. По него също има редакция, като са разделени кои параграфи влизат в сила от 16 август, кои от 15 юли.
Има ли изказвания по § 10? Няма.
Подлагам на гласуване § 10.
За – 12, против – няма, въздържали се – 5.
С това приключихме Закона.

По втора точка от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г., № 902-00-19, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет.
За – 11, против – няма, въздържали се – 6.
Приема се Докладът.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
Благодаря за оперативната работа.
(Закрито в 14,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Искрен Веселинов
Стенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума