Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 954-01-28, внесен от Хамид Хамид и група народни представители.
П Р О Т О К О Л
№ 15


На 11 юли 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при следния

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имаме кворум. Предлагам да започнем.
Днешното заседание на Комисията е насрочено при дневен ред:
1. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, във връзка с Решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г., относно представяне на информация за напредъка по въвеждане на електронната система за таксуване.
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 954-01-28, внесен от Хамид Хамид и група народни представители.
3. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-00-18, внесен от Министерски съвет.
Колеги, има ли други предложения за дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте за утвърждаване на предложения дневен ред.
За – 11, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГОСПОЖА ПЕТЯ АВРАМОВА, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 16 ЯНУАРИ 2019 Г., ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ.
По тази точка, знаете, имаме задължението да изслушваме веднъж на три месеца госпожа Петя Аврамова по отношение въвеждането и напредъка във въвеждането на електронната система за таксуване.
Госпожо Министър, имате думата за доклад.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители, медии и гости! Съгласно Решението на Народното събрание за докладване във връзка с въвеждането на електронната система за събиране на пътни такси, днес ще Ви представим кратък доклад, както и ще отговорим на въпроси, ако има такива, във връзка с напредъка по въвеждането на тол системата.
В рамките на разглеждания период основен приоритет в дейността на Националното тол управление беше търговското и техническото опериране на първия етап от електронната система за пътно таксуване, това всъщност е електронната винетка, както и начало на тестовете за въвеждане в експлоатация и на етап две – таксуване на база изминато разстояние или така наречения тол.
Към 8 юли системата функционира устойчиво. Търговското и техническо опериране се осъществява изцяло от екипа на Националното тол управление и обхваща процесите, първо, на обслужване на клиенти чрез клиентски центрове, разкрити в областните пътни управления, в зоните на ключовите големи гранични контролно-пропускателни пунктове, през мрежа от терминали за самообслужване с национално покритие и повече от 7000 пунктове за продажба на гише, разкрити от партньори на Националното тол управление.
Мрежата за обслужване на клиенти се развива непрекъснато, като в ход е дооборудване на сезонни пунктове за продажба с цел осигуряване на възможност за поемане на интензивния летен трафик за периода от 20 юни до 20 септември разширяваме капацитета за обслужване на граничните пунктове Калотина, Капитан Андреево, Маказа и Златоград.
Към 8 юли чрез електронната система за пътно таксуване на база време електронна винетка са реализирани 4 млн. 517 хил. 612 електронни винетки, като само за отчетния период от 20 април до 8 юли 1 млн. 630 хил. 29 пътни превозни средства са придобили права за ползване на пътната мрежа. Това показва, че средно за денонощие в мрежата за обслужване са били реализирани средно около 20 900 електронни винетки, или всяка минута системата е предоставяла право на достъп средно на 14 автомобила, или тежкотоварни превозни средства.
Към 8-и приходите от пътни такси са 257 млн. 826 хил. 706 лв., а към днешна дата те са вече 260 млн. 561 хил. 545 лв., като трябва да отбележим, че за отчетния период се запазва тенденцията: 80% от приходите са реализирани от таксуване на пътни превозни средства до 3,5 тона, тоест леки и лекотоварни автомобили, 5% от приходите са от пътни превозни средства от 3,5 до 12 тона; и 15% от приходите в резултат на закупени електронни винетки на автомобили над 12 тона.
За целите на обслужване на клиентите е разширено работното време на колоцентъра, като всеки ден от 8,00 до 20,00 ч. се обслужват постъпилите клиентски запитвания.
Важен елемент в процеса на обслужване на клиенти е осигуряване на правото на потребителя на пътя да прехвърли електронната си винетка при смяна на регистрационния номер. За периода са извършени 5658 пререгистрации и са отказани 997.
В резултат на установения електронен обмен с Агенция „Социално подпомагане“ са предоставени права за ползване на републиканската пътна мрежа от старта на електронната система на 214 771 автомобила, а само в рамките на отчетния период – от 20 април до 8 юли – е предоставен достъп и право на 140 875 автомобила.
Управлението на плащанията е друг ключов процес, който се осигурява от екипа на Националното тол управление. За периода, който визира настоящият доклад, са обработени 2637 плащания по банков път, като ръчно са обработени плащания, за които е била необходима допълнителна информация – 224.
В рамките на отчетния период 581 хил. 900 картови транзакции са преминали в режим наблюдение. От старта на системата са обработени общо 1 млн. 315 хил. 355 транзакции. От тях 88,1% са успешни и са завършили със закупуване на продукт за таксуване на база време, а неуспешните са или поради отказ на клиента да завърши покупката, или поради липса на средства по картата, неразрешен тип карта за този тип плащане. От всички транзакции да отбележим, че за закупуване на електронни винетки са 1 млн. 289 хил. 42 броя. Закупуване на електронни винетки през сайта и мобилното приложение – 594 хил. 469 броя. Закупуване на електронни винетки през терминалите за самообслужване – 694 хил. 573 броя. За налагане на компенсаторна такса – 26 хил. 313 транзакции. От старта на системата са обработени 11 хил. 692 плащания по банков път. Постъпили суми от продажба на електронни винетки в брой на пунктовете на Агенция „Пътна инфраструктура“ и граничните контролно-пропускателни пунктове на стойност 6 млн. 807 хил. 8 лв. Постъпили суми по сметката на Националното тол управление от продажби чрез партньорската мрежа – 188 млн. 995 хил. 785 лв. И постъпили суми от компенсаторни такси и глоби към момента – 2 млн. 143 хил. 334 лв.
Отчитаме значително намаляване на броя на постъпили жалби и образувани преписки за възстановяване на суми. Знаете, че в началото на въвеждането на системата имаше постъпили такива – 1551. Обработени са. След 20 март, когато електронната система беше актуализирана със специална проверка за дублиране на електронни винетки, преписките са едва 29 броя, като 8 от тях са за неправилно подаден код при плащане по банков път.
Контролът и правоприлагането е третият базов процес в търговското опериране. С увеличаване на състава на отдела „Контрол и правоприлагане“ от 441 на 567 служители, се създадоха условия за посрещане на интензивния летен трафик с разширен 12-часов прозорец за контрол на мобилните екипи, което доведе и до увеличаване на броя на проверките, както и утвърждаване на превантивната функция на тол контрола. С въвеждането на новата схема и подобряване на техническото осигуряване на екипите успешно се върви към постигане на директен дневен приход – около 20 хиляди на ден от компенсаторни такси и глоби.
За периода от 20 април до 8 юли са извършени 436 хил. 226 проверки, като от старта на системата те са 713 хил. 834. В сравнение с началния период имаме ръст на проверките от 157%.
Констатираните нарушения, за които са събрани компенсаторни такси или са издадени актове, са 5,9% от всички проверени. 17% от всички констатирани нарушения са на пътни превозни средства, управлявани от чужди граждани. И 90% от нарушителите са се възползвали от правото си да заплатят компенсаторна такса.
Няколко думи за нашето взаимодействие с Агенция „Митници“, НАП и „Пътна полиция“. Или да дам след това думата, господин Председател, по тази тема професор Олег Асенов да Ви даде малко повече информация във връзка с напредъка по създаването на съвместни действия между системите на НАП, „Пътна полиция“ и „Митници“ във връзка с проверките и правоприлагането?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Давам думата на професор Олег Асенов – директор на Националното тол управление.
ОЛЕГ АСЕНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията, по отношение на интеграцията на нашата система с трите ни основни партньора, мога да кажа, че в Агенция „Митници“ вече работи абсолютно интегрирана система на всеки един от компютрите на изход, в който може да бъде проверено правото за ползване на платената пътна мрежа в реално време. Освен това са осигурени 60 работни места за заплащане на компенсаторни такси с ПОС терминали, които се поддържат 7 дни по 24 часа непрекъснато от екипа на Националното тол управление.
Интерфейсът с Министерството на вътрешните работи е изграден. В момента тече вграждане на този интерфейс в системата за контрол на вътрешната сигурност и проверка на идентичността на мобилните екипи.
По отношение на Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, завършваме проекта, в който чрез разширение на съществуващата система за предоставяне на авторизирани електронни услуги „Реджикс“ ние ще дадем възможност гражданите да проверяват за наличните задължения по отношение на влезли в сила наказателни постановления, както и проверката във връзка с изпълнение на законно установения ред за преминаване на технически прегледи. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Асенов.
Уважаеми колеги, тъй като нямаме някаква специална процедура при такива доклади, предлагам да ползваме процедурата за изслушване, тоест всяка група да зададе по два въпроса, след което има право да изкаже становище.
Съгласни ли сте с това като процедура? Да. Добре.
Колеги от ГЕРБ, имате думата за въпроси.
Заповядайте, господин Ташков.
АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги, дами и господа гости! На 14 февруари 2019 г. Народното събрание прие решение, с което Ви възложи да предприемете действия за създаване на Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние, или така наречената тол система, с участието на партньорски институции и браншови организации.
Може ли да ни дадете повече информация по темата? Имате ли проведено заседание на Съвета и какво е свършено до момента? Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Министър, Вие ли ще отговорите или някой от колегите Ви?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
В изпълнение на Решението на Народното събрание е създаден Обществен съвет по въвеждане на електронната система за тълкуване на база време и изминато разстояние, като за участие в него са поканени и представители на държавни институции, на Националното сдружение на общините в Република България, професионални организации от транспортния сектор, включително и на спедиторите, както и от търговския бранш.
Първото заседание на Съвета беше, както и Вие посочихте, на 5 юли. То беше водено от заместник-министър Николай Нанков, определен с моя заповед за председателстващ консултативния орган. На него беше представен напредъкът по изграждане на тол системата и бяха коментирани варианти за обхват и тарифи.
Преди да Ви помоля да дадете думата на заместник-министър Николай Нанков, само да обърна внимание, че Съветът е протекъл в конструктивен диалог, така че са чули както мнението на Министерството за обхвата и за тарифите, така и мнението на бизнеса. Така че диалогът продължава.
Ще Ви помоля да дадете за малко повече информация думата на господин Нанков.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители, ще бъда наистина кратък, министър Аврамова обобщи с някои изречения какви бяха основните теми на Съвета в първото заседание. Аз ще допълня още две от темите, които бяха разглеждани.
Разбира се, напредъкът по отношение на техническата готовност на колегите от АПИ, в частност Националното тол управление, за въвеждане и експлоатиране на системата от 16 август, техническата готовност, изграждането на инфраструктурата на системата и като софтуер, и като контролни единици.
Беше разглеждана и темата по отношение на предложените от колеги народни представители от групата на ПП ГЕРБ промени в Закона за пътищата.
Бяха разглеждани и общи теми, свързани с философията на тол системата, свързани дори с понятийно-терминологични въпроси, свързани с европейския опит.
Разгледани бяха и теми по отношение комуникацията, координацията и кооперирането на Агенция „Пътна инфраструктура“ с останалите държавни ведомства, които са въвлечени в процеса по внедряване и по бъдещото опериране, експлоатация и поддръжка на тол системата, като Агенция „Митници“, Министерството на финансите, колегите от „Автомобилна администрация“ и Министерството на транспорта.
Общото впечатление от Съвета, което беше изразено и от колегите от транспортния бранш на дадения брифинг след приключване на Съвета беше конструктивният диалог. Разбира се, позициите по някои от въпросите, които и министър Аврамова засегна, по отношение на обхват, по отношение на тарифи не са изчистени и към момента, продължават разговорите. Беше предоставена на колегите от транспортния бранш необходимата емпирична и аналитична информация, на база на която сме стъпили както ние като Министерство, разбира се, и колегите от АПИ, така и проект от Световната банка по отношение на предложените варианти за тарифи, по отношение на евентуалното бъдещо отразяване в цените на стоки от първа необходимост, а и не само, при разглежданите отделни 13 варианта след въвеждане на тол таксите и тарифирането и таксуването при преминаването по републикански пътища. И ред подобни теми.
Наистина общото впечатление след Съвета беше именно, че да, макар и късно, стартира един градивен, подчертавам думата градивен, тъй като диалог имаше и досега, срещи през месец февруари, март, април, през май знаем за една среща при министър-председателя. По-скоро емоционални срещи, а конструктивните и градивните стартираха може би на един малко по-късен етап.
Във вторник продължаваме – само десет дена след провеждането на първия експертен съвет. Във вторник в 11,00 ч., след приключване на изнесеното ни работно заседание, заедно с колегите от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, продължаваме заседанието на Съвета. Ще продължаваме да доближаваме позициите и да се доказваме на експертно ниво по отношение на тарифите и обхвата на пътищата, ще разиграваме варианти и сценарии. Във вторник продължаваме с тази тема. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър.
Имате право на реплика, господин Ташков.
АТАНАС ТАШКОВ: Благодаря Ви за работата, която сте свършили. Оставам с надеждата, че този ползотворен диалог и работата, която вършите, ще продължи и занапред и ще намерим правилното решение на тази ситуация.
Надявам се и след време, да речем след година-две след въвеждането на системата, да можете да я надстроите и да стане един вид 3D система. Аз няколко пъти съм разговарял с господин Олег Асенов по тази тема. Той каза, че има такава възможност. Де факто при „надстройване“ имам предвид да могат да се намерят варианти, които ще са от полза и на двете страни – на държавата, респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на превозвачите.
Тази система ще отговори и на виждането на колегите от опозицията – да намерим вариант системата да работи и с различни ставки в различния часови пояс от 24 часа. Да речем нощно време тарифите да са едни, през деня да са други, в пиковите часове да са различни, за да може да регулираме или да избегнем това притеснение за увеличение на цените на някои основни храни, или стоки и товари.
Колегата Али много пъти е поставял тази тема колко ще рефлектира върху цената на хляба и т.н., да имаме нощна тарифа, когато могат да минават на по-занижена тарифа или нещо от този род, което естествено ще повлияе и на безопасността на движението. Тогава превозвачите ще избират и часови диапазон, когато има много леки автомобили, да вървят товарните превозни средства, да намалят този тежък интензивен трафик. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Ташков.
Господин Иванов има думата.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Асенов, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос, макар че получихме доста информация в началото на заседанието, е свързан с работата на Националното тол управление. Безспорно то е една изключително важна и в момента може би единствената работеща подсистема от цялата тол система.
През последните дни дебатите в Комисията и в залата по ЗИД а на Закона за пътищата дискутирахме и ефективността от работата на управлението. Затова бих искал на днешното изслушване допълнителна информация за начина на работа на служителите на Националното тол управление, които осъществяват най-важната дейност, а именно: контрол на пътя.
Затова бих искал детайлно да ми се отговори на следното: как се осъществява разпределението на постовете и служителите? Какво е работното им време, макар че министър Аврамова даде част от тази информация? Защо все още е невъзможно да бъдат регистрирани и хартиените винетки, което безспорно ще облекчи работата на екипите, тъй като понякога едно моторно превозно средство се спира няколко пъти при констатиране на липса на електронна, от автомобила, който прави контрол с камерата? Какъв е алгоритъмът на санкциониране на нарушителите, като имам предвид случаи, в които нарушителят не може да заплати на ПОС устройство и евентуално трябва да се намери друг способ? Каква е координацията със службите на полицията по отношение на случаи, в които се изисква съдействие по отношение на конкретен казус с нарушител на пътя? Знаем, че има и доста недоволство от водачи на МПС при спиране и проверка.
Чухме какви са приходите от началото на годината от компенсаторни такси и глоби. Бих искал да ги повторите и да дадете информация какъв е бюджетът на Управлението за издръжка и за фонд „Работна заплата“. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
Госпожо Министър, Вие ли ще отговорите или някой от екипа Ви?
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Аз ще започна и след това ще Ви помоля да дадете думата на професор Асенов, който всъщност е директор на Националното тол управление и пряк ръководител на всички, за които господин Иванов търси информация. Това са хората, които са на пътя и които осъществяват дейностите по контрол и правоприлагане. Знаете, че тези дейности се осъществяват от 105 автомобила, като към момента назначените служители в Националното тол управление са 651. От тях 567 са на пътя, всъщност са хората, които упражняват прекия контрол на движението на моторни превозни средства на пътя.
След малко професор Асенов ще Ви разкаже за правоприлагането. Искам само да кажа, че от самото назначаване на служителите, първо, те са обучени от фирма „Капш“ за работа с техническата експлоатация на съоръженията, които са монтирани в автомобилите.
И това, на което ние много държим и което многократно сме заостряли като внимание на всички, които работят на пътя, това е обучението, за което разчитахме и сме благодарни на колегите от Министерството на вътрешните работи, в частност „Пътна полиция“, които правиха две обучения на всички служители, като регулярно след назначаване на нови служители, те минават на такова обучение. За нас е най-важно на пътя хората, които работят в Националното тол управление, да гарантираме тяхната безопасност и те да бъдат обучени най-вече да запазят собствения си живот и здраве. Така че обученията са и в тази връзка – като поведение на пътя и спазване на правила за спиране на автомобили, начина на спиране, както и техническото обучение.
Господин Председател, ще Ви помоля в останалата част от отговора на въпроса за разполагането на постовете, работното време и конвертирането на хартиените винетки да дадете думата на професор Асенов.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, професор Асенов.
ОЛЕГ АСЕНОВ: Благодаря.
Всеки ден планирането на работния график става на базата на една интерактивна карта, базирана върху ГИС-система, като тази географска информация за разположението на автомобилите с цел координация, се споделя с няколко основни наши партньора. Основен партньор, с който я споделяме, това е КАТ „Пътна полиция“. Всеки ден разположението на нашите мобилни екипи е известно на КАТ „Пътна полиция“, както и на други служби, които по една или по друга причина имат необходимост от тази информация.
Дванадесетчасов е режимът на работа, като по отношение на проверките се работи в два алгоритъма, както беше зададен въпросът. Единият алгоритъм е когато работят двойка автомобили, мобилна контролна единица, тоест това е автомобилът, който е с монтирана камера на борда, и на около два километра след нея – мобилна правоприлагаща единица. Това е автомобил, който не е с монтирана камера. В този режим хартиените винетки, които ние конвертираме всеки ден, аз ще обясня след малко по какъв алгоритъм, също се отразяват и автомобилите не се спират.
Имаме и втори начин на работа на базата на така наречения риск анализ. Колегите от КАТ „Пътна полиция“ бяха любезни да разработят за нас и всеки един наш служител минава през такова обучение, за работа в самостоятелен режим на мобилната правоприлагаща единица, когато тя няма информация за идващия трафик, а на базата на риск анализ, в който влизат и редица параметри, които използват и КАТ „Пътна полиция“ се прави така наречения избирателен контрол.
Един от елементите на риск анализа е наличието на хартиена винетка. Това са единствено случаите, когато автомобил, който е с хартиена винетка, която е конвертирана, може да бъде спрян втори път.
Понеже риск анализът е на места, където има на базата на статистика висока концентрация на пътуващи без платена пътна такса, затова редовните пътници, за което ние им се извиняваме при спирането, понякога са потърпевши в този случай, за който Вие говорите – пътно превозно средство да бъде спирано няколко пъти, но за тези места този начин на работа е съгласуван с КАТ. Тези места специално са определени на базата на съвместна работа и оперативни срещи, които ние правим с КАТ „Пътна полиция“.
Това са случаите.
Конвертирането на винетките се извършва служебно от нашите служители. Всяка една кола, която е с хартиена винетка, се записва и в края на деня всички автомобили от смяната през деня се въвеждат в електронната система. Току-що даже направих проверка да проверя няколко номера репрезентативно, които са въведени вчера, и виждам, че те на компютъра на проверяващите излизат като така наречените винетки-изключения, тоест наличие на хартиена винетка.
Това е алгоритъмът за работа.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, Професоре.
Реплика имате ли, господин Иванов?
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Да.
Благодаря за отговора. Репликата ми е по-скоро с препоръка.
Разбрах и чухме, че всички служители са преминали обучение, включително и за безопасно поведение на пътя към моторните превозни средства, които спират и, разбира се, към личната си безопасност. Но смятам, че има нужда и от допълнителен инструктаж, и може би допълнително обучение, ако има по-млади служители, които са назначени, защото безспорно може би от старание да изпълнява служебните си задължения в участъци, които са и по-рискови като трафик, моето лично впечатление е, че има проблеми с безопасността и на водачите, които биват спирани за проверка, и на самите служители, което носи доста голям риск. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Николай Александров ще зададе въпрос от името на „Обединени патриоти“.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, господин Заместник-министър, скъпи гости! На изминалото заседание на Комисията се обсъждаше въпросът за изграждането на стационарните контролни рамки.
Може ли, госпожо Министър да ни запознаете на какъв етап е този процес, колко са издадените разрешителни за строеж, колко са вече поставените или дооборудвани такива рамки и изпълняват ли се те в срок? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Александров.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Александров, това е един от елементите, който е важен за изграждането на цялостната система за таксуване на база изминато разстояние.
Като информация мога да Ви дам, че към настоящия момент са издадени 11 разрешения за строеж за общо 216 стационарни контролни единици. Девет разрешения за строеж са за изграждане на 94 броя нови стационарни контролни единици; две разрешения за строеж са за оборудване на 122 броя съществуващи автоматични устройства, записващи пътния трафик. Знаете, че преоборудваме съществуващи рамки за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, като беше внесена документация за изграждане на два броя нови стационарни контролни единици и днес подписахме и издадохме още едно разрешение за строеж за тях.
Общо 218 броя стационарни контролни единици има разрешени Разрешенията за строеж са издавани регулярно като е започнало първото разрешение за строеж от 4 февруари и днешното е последното, което сме издали. Вероятно във вторник ще бъде публикувано и обнародвано в „Държавен вестник“.
Като информация към 10 юли имаме 77 броя нови стационарни контролни точки, изградени към днешна дата, и към дата 10 юли имаме монтирани фундаменти за шкафове на 18 броя и оборудвани изцяло 5 броя рамки. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Желаете ли реплика, господин Александров? Не.
Господин Али, от името на ДПС ще зададете ли въпрос?
ТАНЕР АЛИ: Да.
Уважаеми господин Председател, дами и господа министри! Понеже се спомена името ми, искам да благодаря на господин Ташков, че все пак има някаква информация, той е от управляващата партия, но, ако се случат така нещата – ето, това е идея – може би наистина ще има един реален ефект.
Аз виждам, че системата добре е сработила и с бързи темпове се развива самото вграждане и очакваният пуск, който го очакваме всички ние. Надявам се наистина, както и вчера в залата казах, всичко това да се гласува с консенсус и да нямаме проблем да чакаме приходите.
Моят въпрос е: не съм сигурен за 2019 г. в бюджета на Република България бяха ли заложени приходи от тол системата? Бяха, нали? Смятаме ли да изпълним, ако примерно август успеем или по рано от догодина от месец март и, ако не можем да изпълним спрямо това сега като наличие или предварителна информация може ли ориентировъчно да знаем, спрямо това, което ще заложим като километри за следващата година, когато вече знаете, че септември започваме подготовка за новия бюджет 2020 г. на Република България, да заложим определени минимални средства като приходи за следващия бюджет от тол системата? Това ми е въпросът.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
Всъщност въпросът е малко финансов, не е точно по тол системата, но ако имате готовност, заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Али, да, финансов е въпросът, но всъщност системата е една реформа в пътния сектор, от която и като краен резултат очакваме повишение по приходите, с които да ремонтираме и да изграждаме пътищата в България.
Това, което отчитаме към настоящия момент – 260 млн. лв. приходи и очакванията, които имаме до края на годината, първо, ние отчитаме, че има дисциплиниращ ефект контролът на пътя, така че броят на пътните превозни средства, които са констатирани и са с неплатена винетка се надяваме да става все по-малък и средствата, които към настоящия момент са събрани, ни дават очаквания до края на годината да имаме събрани от винетни такси около 400 млн. лв., тоест да съберем повече, отколкото през миналите години и през миналата 2018 г.
На Обществения консултативен съвет, господин Нанков е представил на всички, които са участвали в заседанието, нови варианти за обхват на тол системата, обхват на пътищата, както и тарифа, която е нова за превозваческия бранш. Тя е различна от тази консервативна, която ние представихме в самото начало. Тази тарифа вече получава според нас по-широко одобрение. Ние всъщност търсим баланса между обществения интерес за добри средства, добри приходи в бюджета за пътища, както и не искаме по никакъв начин стресово да въведем таксите на база изминато разстояние, така че да повлияем негативно на превозваческия бранш, както и на цените.
Така че очакванията, които имаме с представената тарифа в по-мек вариант са около 550-650 милиона приходи от такси на база изминато разстояние от тол такси.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Господин Али, доволен ли сте от отговора? Да.
ГЕРБ – втори въпрос.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз малко ще дооформя въпроса, който колегата Али зададе. Ще го украся – нека така да кажа.
Факт е, че след забавянето за влизането в електронното таксуване за тежкотоварните автомобили, при всички положения ще промени първоначалните планове на Министерството, респективно и на бюджета.
Въпросът ми е следния: дали в тази ситуация, при положение че леко ще се забавим дали разходите, които има Агенцията специално ще има достатъчно приходи, които ще се генерират следващите месеци, предвид факта, че и тежкотоварните ще продължат да бъдат на винетки? Дали ще покрие разходите на Агенцията, които има, включително и за изграждане на системата и разходите за издръжка на новия персонал?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Нашите предвиждания са приходите, които имаме, така ще допълня и във връзка с въпроса на господин Али, през тази година имаме заложени приходи в бюджета на Министерството – над 200 млн. лв. от винетни такси, както и приходите от тол такси са заложени в централния бюджет. Тъй като това беше прогноза за евентуални приходи от тол такси, малко над 200 млн. лв. са заложени като приходи в централния бюджет. С приходите, които имаме от винетни такси нашите планове са да покрием разходите, които имаме за тол управлението, както и вноската, която трябваше да изплатим на фирма „Капш“ по договора, който имаме, за изграждане на тол системата.
Знаете, че всяка година сме разчитали на централния бюджет за допълнителни средства. Вие всички сте задавали въпроси за ремонт на пътища. Знаете, че недофинансирането на системата в последните години е довело до проблемни участъци, за които Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да има средства, за да реагира. Така че както всяка година и тази година предвиждаме да разчитаме на помощ от централния бюджет за средства за ремонт и изграждане на републиканската пътна мрежа. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Желаете ли реплика, господин Ненков? Не.
БСП – втори въпрос.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми гости! Госпожо Министър, току-що разбрахме, че така или иначе парите, заложени в бюджета, като постъпления от тол такси за превозните средства над 3,5 т няма да се осъществят, тоест респективно няма да имаме дофинансиране на пътищата от републиканската пътна мрежа. Това, първо.
Второ, всички станахме свидетели във вчерашния ден на отлагането тол системата, поне на първо четене. Така или иначе самият закон ще мине и на второ четене, което само по себе си води пак до загуби от пропуснати ползи в събирането на таксите.
Моят въпрос е относно самата тол система – чухме издадени строителни разрешения, чухме пет броя рамки монтирани, чухме как се случват нещата. Вчерашният дебат, който мина, и днешното изслушване аз бих насочил въпроса си относно едно словосъчетание – техническа експлоатация. От вчера слушаме и чуваме непрекъснато как едва ли не налагането на тол системата е поради техническа експлоатация, привеждането на тол системата в техническа експлоатация или шест месеца или девет месеца ще се прави техническа експлоатация...
В тази връзка искам да питам: първо, тази техническата експлоатация какво ще представлява? Има ли правила по които ще изпълни? Има ли действащи нормативи? Тази техническа експлоатация ще гарантира ли безаварийната експлоатация евентуално при въвеждането? Това са само малка част от въпросите. Зад това словосъчетание не се ли крие невъзможността да сработи тол системата от 16 август 2019 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Бонев, или аз не съм се изразила правилно, или Вие не сте чули правилно, но изградените към днешна дата са 77 броя нови рамки. Монтирани има фундаменти за шкафове на още 18 броя, оборудвани – 5 броя. Малко се разминахме в информацията.
Във връзка с Вашия въпрос – да, с приемането на промените в Закона аз искам да подчертая в промените, които бяха внесени от народни представители и гласувани в залата и приети, не е основното отлагането на въвеждането на търговската експлоатация на тол системата от 16 август. Там от народните представите бяха приети и други промени, които са важни за нас, и които регламентират точно работата на тол системата.
Във връзка с Вашия въпрос за техническа и търговска експлоатация, така наречената техническа и търговска, ние се изразяваме по този начин, за да можем да обясним начина, по който системата ще работи след 16 август.
Първо, не е казано, че ще бъде отложена с шест месеца, когато имаме готовност и така го приехте и Вие в залата, когато системата е в готовност да бъде въведена в търговската ѝ част тоест ние да събираме средства от превозните средства, тогава Министерският съвет ще вземе решение. Това може да стане и един месец след 16 август, може да стане и два месеца – всичко зависи от това, как ще проработи техническата част на системата.
Всички знаете, че заради липса на едни терминали на граничните контролно-пропускателни пунктове и един проблем с кабел в началото на тази година имаше проблем с въвеждането и работата на системата на електронните винетки. Нито един от нас няма желание това нещо да се случи и с въвеждането и стартирането на системата на база изминато разстояние, която е много по-сложна и много по-трудна като техническо опериране и експлоатация система.
Аз ще помоля след това да дадете думата и на професор Асенов.
Към 16 август ние казваме и декларираме, че системата ще бъде готова технически, ще има монтирани рамки, които ще бъдат достатъчни за контрол по републиканската пътна мрежа, така че тя ще може да работи в нейното техническо опериране, както сме се изразили. Тоест бордовите устройства, които ще бъдат монтирани на автомобилите, и ще бъдат давани под наем или продавани от националния доставчик за услуги и всички фирми, които имат желание да оперират в тази част на системата – тол таксите, могат да бъдат наблюдавани и ние да правим тестовете, така че да проследим целия примерен обхват на тол системата, какъв е трафикът и при една примерна тарифа колко средства държавата би могла да събира. Така че и транспортният бранш може да си направи съответните разчети за разходите, които им предстоят, а ние като Министерство да направим своите разчети, и Агенция „Пътна инфраструктура“ за приходите, които можем да очакваме от примерния обхват и примерните тарифи.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Асенов, давам Ви думата по искане на министъра.
Аз ще допълня въпроса на колегата, ако разрешите. След това няма да задавам въпрос.
Това означава ли, че оборудваме всички преминаващи транзитно камиони с тези бордови устройства и всъщност това ли е смисълът на това тестване на системата?
Заповядайте.
ОЛЕГ АСЕНОВ: Смисълът на техническата експлоатация, е да предостави възможност на превозвачите да оценят реалния ефект от въвеждане на тол системата, по простата причина, че въвеждането в момента за тях създава проблем в реалната оценка на разхода, който те ще имат по типичните им, по характерните им транспортни маршрути. С възможността те да оборудват автомобилите си с бордови устройства, или да декларират данни на базата на GPS проследяващи устройства, вече инсталирани на техните автомобили, този режим на работа на системата ще даде възможност на всеки един от тях да оцени реалния си разход за един маршрут, който е типичен за него.
От друга страна, с двата вида калкулатори, които ние ще предоставим на нашите колеги от транспортния бранш, тоест калкулатора за индивидуално пътуване, както и калкулатора за групово планиране на разходите, те ще могат да оценят и да приемат дали за тях ще бъде по-интересно или по-удобно да работят с така наречената маршрутна карта, тоест самият калкулатор ще бъде за индивидуалното пътуване симулатор на маршрутна карта.
По отношение на преминаващите автомобили, когато те са транзитен трафик по-голямата част от тях са вече с инсталирани бордови устройства. Ние имаме заявка от европейски доставчици на услуги, които също да участват в процедурата за тестване, за да може да се види и за тези автомобили как ще изглеждат тарифите и разходите за преминаване през територията на Република България. Този период, който ние наричаме период на техническа експлоатация, просто ще даде възможност на всички заинтересовани страни, реално да оценят как работи системата, както от техническа гледна точка, така и на базата икономическите характеристики и да планират своя бизнес съвсем спокойно и прозрачно, за да може системата да работи ефективно за всички заинтересовани лица. Това е смисълът на този режим на работа.
В този режим на работа тежкотоварните автомобили ще продължат да бъдат реално тарифирани на базата на съществуващия начин на тарифиране с електронна винетка.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Доброволно или задължително ще е това оборудване на превозните средства?
ОЛЕГ АСЕНОВ: Няма да е задължително, а препоръчително в някакъв смисъл, защото всеки един от тях има собствен интерес, според нас, или поне заявения от тях интерес.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ясно. Това ми беше Въпросът.
Господин Бонев, ако желаете реплика?
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Аз ще се върна малко. По две направления ще ми бъде репликата.
Първо, чисто техническа. Приемаме най-добрия сценарии и на 16-ти всичко е окей. Аз питам: остават шест месеца ли, три месеца ли, два месеца ли до пускането на реалното таксуване? Пак не знам за колко време става въпрос, поредната неустойчивост относно това дали ще бъде за един, за два, за три, за пет месеца. Това първата част.
Идеята е следната: тази технологична или техническа експлоатация, която ще се прави на системата, на какви правила и норми ще се подчинява? Кой ще го контролира това нещо? Кой ще отчита резултатите? Това е първото.
Второто, тестове, прецизиране, преценяване. Точната дума, професор Асенов я хващам – преценяване. Преценяване на примерен обхват и примерни тарифи. Това означава, че все още всичко е примерно. Провеждат се разговори и министър Нанков каза с превозвачите, търси се оптималният вариант – една, две, три, пет страни, правят се кръгли маси, но говорим за примери все още. Говорим за 6 хил. км тол система, говорим за 10 хил. км тол система, говорим за 18 хил. км тол система. Слагаме рамките, имаме издадени строителни разрешения, но не знаем къде ще мине, по кои трасета и какво точно ще преценяваме?
Всичко това ни навежда изцяло на мисълта, че така наречената техническа експлоатация просто го ползваме, за да удължим срока и няма готовност за пускане на тол системата, което води след себе си загуби за бюджета.
Друг интересен момент е тази техническа експлоатация кой ще я плати? Защото, за да заработят тези съоръжения в реално време, за да се следят нещата, ГИС-системата споменахте, връзка с митници, зад това стоят реални хора, реални заплати. Кой ще го плати? Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Желаете ли дуплика?
Заповядайте, професор Асенов.
ОЛЕГ АСЕНОВ: Това, което искам да кажа, е, че реалната техническа експлоатация, когато я видим и всички Вие я видите, тогава ще ми е по-лесно да говоря. Аз не искам да говоря с ще пред себе си и при това, което ние правим. Така или иначе, 16 август ще дойде и тогава реално ще може да видите какво означава техническа експлоатация.
От гледна точка на това кой ще плати разходите, ние имаме разработени вътрешни процедури по отношение на тази техническа експлоатация, които да указват по какъв начин ще бъде експлоатирана системата. Още повече, че всеки един, който иска да проумее как ще работи тази система от гледна точка на нейната ефективност към конкретния човек, ще има своя ангажимент по отношение на партньорство, което партньорство ще осигури точно тази възможност. Така че някакво значително повишение на разходите по отношение на националното тол управление няма да има. Така или иначе, персоналът е разчетен и той си работи в разчета, който е практически в момента.
По отношение на другите наши партньорски организации, ние развиваме и в момента интерфейса с тях. Техните разходи за взаимодействие с нас също са такива или ще бъдат такива, каквито са на практика и в момента. Някакво разширение на брой митнически инспектори, които да контролират, няма как да има, защото и в момента на всеки един компютър на Агенция „Митници“ има допълнено наше приложение, с което могат да проверяват. Не виждам съществен потенциал за генериране на такъв неоправдан допълнителен разход.
Това е от техническа гледна точка, което мога да кажа.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви. Аз се отказвам от втория въпрос на „Обединени патриоти“.
Господин Али, желаете ли втори въпрос да зададете? Не.
Тогава приключваме настоящата тема.
Госпожо Янкова – процедура.
ДОРА ЯНКОВА: За предложение.
На 9 януари 2018 г. имаше официално становище в медиите на „Капш“.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: 2018 г. или 2019 г.?
ДОРА ЯНКОВА: Не, 2018 г. беше, в която декларираха, че на септември 2018 г. ще бъде готова системата, заедно с АПИ и Световна банка, тя може да бъде приета. И по-късно, на 14 декември, ако не се лъжа, АПИ и „Капш“ са направили приемно-предавателен протокол за системата за винетки и тези активи са предадени на АПИ, тоест на държавата.
Проявяваме интерес, господин Председател, госпожо Министър, и господин Асенов, в момента, в който се направи, тоест очаква се на 16 август техническата готовност, че ще заработи системата, без да се таксуват и че реално ще имаме възможност, техническа готовност, но до март тя няма да работи, нали така?
Проявяваме готовност да присъстваме, членове на парламента, при предаването или при тестването на системата, на която, надявам се, че ще присъстват АПИ, консултантът Световна банка и ние, като членове на парламента, за да видим реално какво приема –техническото състояние и възможността действително да има такава техническа готовност да се таксуват камионите и автобусите.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Сега имаме някаква фалшива информация, че имало в процеса на подготовка препятствие в дейността на „Капш“ и забавянето, че върви. Оставяме това, тъй като тук пред нас, надявам се и виждаме стоят отговорни служители на държавата – министър, заместници и директор на тол системата, имаме желание да се уверим лично и, ако трябва поканете Комисията, заедно с „Капш“, заедно с АПИ, за да видим какво реално има държавата и какво се е изпълнило.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Сигурен съм, че ще дадем съществен принос в тази посока.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Само една дума, уважаеми господин Председател.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Госпожо Янкова, Вие сте лично поканена, както и цялата комисия, през месец август, когато ще направим тест на системата, така че заповядайте. Регионалната комисия е нашата комисия, така че заедно ще направим този тест.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Страхувам се, че една част от Комисията може да е заета с други важни дела точно август месец. (Оживление.)
Благодарим на министъра на регионалното развитие и неговия екип.

Колеги, преминаваме към втора точка:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
Законопроектът е № 954-01-28. Внесен е от Хамид Хамид и група народни представители.
По точка втора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще присъства господин Иван Гетов – директор на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.
Господин Али, като вносител желаете ли да направите анонс на Закона?
ТАНЕР АЛИ: Да. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внесохме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация с мотиви и предварителна оценка на въздействието към него.
Тук с няколко думи искам да изразя мотивите, поради които внасяме тези предложения.
Според действащата нормативна уредба – чл. 72, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация, изисква при сключен граждански брак на български гражданин в чужбина и при съществени различия в името, с което лицето негов съпруг/съпруга е вписано в преписа в Регистъра на населението, да се представя документ от който е видно, че имената са на едно и също лице. Въз основа на този документ при съставянето на акта името се вписва както е в регистъра на населението.
Със Законопроекта се предлага да бъде дадена възможност за избор кое фамилно име да бъде вписано и да бъде въведена административна процедура, с която да могат да се променят фамилиите на чужди или постоянно пребиваващи граждани.
Промяната ще съответства и на чл. 21 от Закона за българските документи, който изисква имената на чужденците в българските лични документи да се изписват по ред и брой както са изписани в документите за задгранично пътуване, с които са влезли в Република България.
Относно предварителната оценка на въздействието към Законопроекта, който предлагаме група народни представители от мое име към Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, считаме, че по предварителната оценка за въздействието заинтересованите групи са голям брой български граждани и приемането на Закона не е свързано с допълнителни финансови средства.
В резултат от приемането на законодателната инициатива няма да се наложи извършването на значими административни промени; няма да възникне допълнителна административна тежест; не се въвеждат нови такси или други тежести за членовете на гражданското общество.
Предлагам Законопроектът да бъде приет от Комисията, разбира се, да дискутираме и ако има нужда от пояснения съм готов и да отговоря на въпросите, които ще бъдат зададени от колеги. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Али.
Знаете, че имаме становище Националното сдружение на общините, Омбудсмана на Републиката, Министерство на правосъдието и Министерство на регионалното развитие.
Заповядайте, ако желаете да изложите становище или поне част от него.
ИВАН ГЕТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа, както Вие споменахте, нашето становище е депозирано в Комисията. Доста подробно госпожа Аврамова е изложила нашите аргументи, с които ние сме против приемането на предложения законопроект. Затова ще маркирам само нещата, които считам за най-важни.
Първо, трябва да започнем с това, че систематичното място на промяната не е в Раздел II на Закона, тъй като в Раздел II и цитирания чл. 3, който е промененият текст касае имената на чуждите граждани.
Чуждите граждани, които подлежат на регистрация в Република България, са два вида.
Това са чуждите граждани, които не са родени в страната и с определен статут – бежанци или пък с хуманитарен статут, или хора с определен тип пребиваване в страната, но тъй като те не на граждани у нас, те нямат и регистрация в страната, което означава, че и възстановяване на име, което не е регистрирано в страната няма как да се случи.
Вторият тип чужденци, които се визират в промяната, това вероятно са чужденците, които са родени някога в страната. Родени са и са записани, регистрирани в нашия регистър с определени имена, които впоследствие по една или друга причина са променени. И сега те се явяват с трети вид имена, упоменати в лични документи на чужда страна, на която те са граждани.
Сами разбирате, че в случая не става дума за възстановяване, както пише в текста, защото те не искат да възстановят името, с което са родени у нас, а искат да получат трето име. Тоест, става дума за промяна на име.
Тук е мястото да вметна, че възстановяването на името е регламентирано далеч, назад във времето още 2001 г. с чл. 19а. Членът работи до момента, без никакви проблеми. Проблем с възстановяването на имената досега не е имало. Ясно е, че става реч за промяна на име, а не за възстановяване на име.
Същото е и в § 2 от приложения Законопроект. Там също става дума за промяна, защото по същество изборът на име касае точно това – да се избере името в националния документ за самоличност на чуждестранното лице.
Самата терминология, би трябвало прецизно да се използва. Тук са допуснати подобни непрецизно използвани термини като „възстановяване“ и „промяна“.
Промяната на името, което иска да се наложи по административен път противоречи на чл. 19 от Закона, в който изрично се споменава как се променят имената в Република България. Това е единствено по съдебен ред. Освен това промяната противоречи и на чл. 76, в който е упоменато по административен път, какво може да бъде променено, а именно по административен ред въз основа на официалния документ може да бъдат извършени промяна само на данни, които по същество няма да променят смисъла на съставения акт. По административен ред не могат да се променя името на титуляра, датата на раждане, брак, смърт и пол на лицето.
Самите разбирате, че предлаганата промяна е в противоречие с действащото законодателство, което не може да бъде приемливо за една съществена и необходима промяна, която да наложи още един начин – чисто административен, за промяна на имената в страната. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
Колеги, имате думата за изказване.
Заповядайте, господин Али.
ТАНЕР АЛИ: Благодаря Ви, за становището, но явно тук има някакво неразбиране. Юристи готвят тези законопроекти, явно терминологията е юридическа грешка, може би от неразбирането на същността на самото искане за промяна в Закона.
С няколко думи искам на моя си език да ги обясня, за да може да разберат и колегите, за какво става въпрос и с примери.
Промените, които сме предложение в Проектозакона за гражданска регистрация, касаят проблемите, с които се сблъскват съпругите на български граждани, които имат съпруг с двойно гражданство. Ако гражданският брак е сключен в страна, чиито гражданин е съпругът български гражданин, то той сключва брак с документ за самоличност на втората страна, където имената му не съвпадат с тези по българския документ за самоличност.
Веднага, колеги, ще Ви дам тук пример, за да стане ясно, какво искаме ние. Надявам се по този начин Национална гражданска регистрация да го има предвид и да намерим средния баланс, за да се реши този проблем, от които стотици хора, особено в Република Турция страдат и имат проблем. Категоричен е проблемът и има страшно много жалби не само при нас като народни представители, а и в Министерството на регионалното развитие, и при Омбудсмана на Република България, от където имаме положително становище, разбира се, и към Националното сдружение на общините. Особено на кметовете на общини, ежедневно се сблъскват с този проблем.
Пример. Лицето в България е Иван Христов Ангелов. Изселил се е 1989 г. В Турция е Исмаил Кая. Давам Ви реален пример, колеги, имаме жалба от тези лица. В Турция сключва брак като Исмаил Кая. Съпругата му, която е турски гражданин, забележете приема фамилията Кая, тоест на съпруга си. Проблемът възниква при съставянето на гражданския брак в България, в който се записват имената на съпруга, двоен гражданин, по българския му документ за самоличност, а именно Иван Христов Ангелов, а на съпругата се записва фамилията Ангелова. Тя нито е български гражданин, нито изрично е декларирала, че иска името на мъжа си.
С предложените промени в § 1 от Законопроекта, предвиждащ създаването на чл. 19б, целим тези актове, които вече са пресъставени, с тези неприети със сключване на брак фамилии да могат по административен ред да бъдат променяни. Може би не е прецизен текстът, думата, трябва да бъде да „променят“, а не „възстановят“. Тук наистина е грешка и то е юридическа грешка при написването на самия Законопроект, съгласни сме с това.
Този текст цели да даде възможност заварените случаи да могат, без да се отнесат към съда, да го направят по административен ред.
Проблемите, които възникват от тези обстоятелства, са когато съпругите на българските граждани кандидатстват за визи като съпруги на български граждани. Получава се парадокс. В документа за самоличност пише фамилия Кая, с която кандидатстват за виза пред българското консулство или посолство в Република Турция, и не само, и в други държави има такива примери, а в удостоверението за граждански брак, издадено въз основа на пресъставения граждански брак в Република България, пише Ангелова. В този случаи българските консулски власти не издават визи, колеги. Този човек не е този човек, дефакто.
Недопустимо е на чужди граждани български длъжностни лица да записват фамилия, която не са искали да приемат. Те не са сключили граждански брак в България. След това ще дам примери и с това.
Обратния случай – ако бракът е сключен в Република България и съпругата чужд гражданин е поискала и декларирала, че желае да приеме фамилията на съпруга си български граждани, то в този случай, ако в акта за брак се напише Ангелова, то той е по изричното желание на съпругата. Както е в българското законодателство.
Затова с § 2 сме предложили да се даде възможност съпругата чужд гражданин да декларира пред длъжностното лице, при подаване на документи за пресъставяне на граждански брак в Република България, да има възможност да избере коя фамилия на съпруга си да приеме – тази, съгласно българската му самоличност или тази фамилия, съгласно другото му гражданство. Толкова просто е написано. Това става в общините.
Между другото, имаме примери в някои общини – това е направено точно, както трябва да бъде, а в някои просто, каквото и да му говориш на този служител в общината, това не се получава и имаме огромен проблем. Това са стотици хора.
И какво следва от това? Визи не могат да издадат, искаме да има туризъм в България, искаме да идват тези граждани и да си плащат данъците на тези имоти, които притежават тук в България. Знаете, зимно време Пампорово вече е пълно, 60%, туристите са от Република Турция – давам го директно като пример, без да се притеснявам. Ив един момент бащата може да дойде, а детето и майката не могат, защото не им издават виза. Някак си трябва да намерим начина.
Ако, Вие не сте съгласни с това, което предлагаме, кажете как да намерим начин този проблем да бъде решен? Това искаме ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, и ние като вносители на този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Али.
Господин Гетов има думата.
ИВАН ГЕТОВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Али сам спомена, че тук става дума за промяна, той сам разбира, че текстът е некоректен. Става дума за промяна на име. Ако ще говорим за промяна на име, то няма никакъв смисъл от предложения за нови законопроекти. Промяната на името, както споменах, е регулирано в нашето законодателство. Всички тези хора имат пълното право да отидат в съда и да заявят своето желание за промяната на името, и ако съдът приеме техните аргументи, ще бъдат променени тези имена.
Във връзка с този пример, който Вие давате. Всеки един граждански брак на лице, което е родено тук с името Ангелов, както Вие споменахте, а сега е получило друго име, при гражданския му брак у нас не става бракосъчетанието на базата на личния документ за самоличност, а на базата на имената му в българския регистър, по простота причина, че официалният документ за имената в Република България – това е актът за раждане. Системата ЕСГРАОН работи на документално начало, тя работи с документи и не може декларативният способ – някой да избере някакво си име за своя начин на живот – да се приеме като основание за промяна на каквато и да е било в системата ЕСГРАОН. Това е нашето основание – първо, възстановяване не може да има, второ, промяната вече е регламентирана. Ако някой желае, може да си промени имената, съгласно българското законодателство. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Въпросът идва явно за чуждия гражданин как се променя името?
ТАНЕР АЛИ: Точно, това искам да знам.
ИВАН ГЕТОВ: Чуждият гражданин, който е роден у нас.
ТАНЕР АЛИ: Не, съпругата му.
ИВАН ГЕТОВ: Аз Ви разбирам, че съпругата иска да придобие името на чуждия гражданин, роден у нас, но не българското му име, а чуждото име. Отива в съда, подава си документите.
МАНОЛ ГЕНОВ: Няма право и съдът ги отхвърля.
ИВАН ГЕТОВ: Това е друга тема. Мисълта ми е, че българският гражданин ще си промени името, въз основа на което жена му ще го приеме. Това е.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Българският гражданин ще си смени името и ще стане Кая и тогава и името на съпругата ще се смени. Това казва.
ТАНЕР АЛИ: По съдебен ред трябва българският гражданин, който е бил Ангелов, да си промени името, за да може да пасне на имената на жена си.
ИВАН ГЕТОВ: Точно така, както е било досега. Винаги промяна на име в нашата държава е ставало по съдебен ред.
ТАНЕР АЛИ: Сега ще Ви дам и един пример от съда – да видим какво става в съда.
Колеги, голям проблем е, да знаете.
ИВАН ГЕТОВ: Извинявам се, само да допълня. Реално тази вратичка отваря възможност за лица с двойна самоличност и съм сигурен, че службите ще имат жестоко противоречие с това, да знаете.
ТАНЕР АЛИ: Не, напротив.
ИВАН ГЕТОВ: Защото съвсем спокойно може да се използва за получаване на едно лице с няколко документа за самоличност, с различни имена.
Именно затова съдът е санкцията, която би трябвало да се намеси при такъв сериозен проблем като смяна на името. Благодаря.
ТАНЕР АЛИ: Уважаеми колеги, съдът не може да осъди някого или да му промени името, когато не е български гражданин, първо.
Второ, точно от това се опасяваме ние, заради двойната личност. Тоест, точното обратното, Вие сам го казахте, ако не се промени по този начин, който е спрямо името на съпруга и по този начин, забележете, с който задграничен паспорт влизаме в Република България – и там е изписано „Ахмед Кая“, и той трябва да бъде и в България Ахмед Кая, а не да се води Ангелова.
Влиза с граничен паспорт, човекът се казва…
МАНОЛ ГЕНОВ: Български или чужд?
ТАНЕР АЛИ: Чужд гражданин. Чужд гражданин влиза в България със съпругата си, която е Кая, с еднакви фамилии, тоест мъж и жена. И когато влязат, те влизат с този задграничен паспорт, който си е по техния национален документ – те друг паспорт нямат. И в един момент в България, когато се пресъставят актовете в общината, на тях им издават някакво съвсем друго име. Тогава се получа, че този човек може да ползва точно казвате – пред службите да е друго лице. Ако направи някакво престъпление, те ще търсят Ангелова, няма да търсят госпожа Кая.
ИВАН ГЕТОВ: Този човек така или иначе е с два документа за самоличност, но, той е български гражданин, не забравяйте –български гражданин с чужд документ, той с двойно гражданство.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Гетов, да не обръщаме нещата на разговор.
Господин Али, аз ще си позволя да направя изказване.
Проблемът е ясен, но според мен не е това решението. Може би трябва да търсим решение в процедурата за издаване на визи и там, по някакъв начин, да се удостоверява идентичността на едното име и другото. Защото Вие се опитвате да промените фундамента, вместо да променим върха на нещата, където са по-лесни за промяна.
Аз споделям опасенията на Министерството, че това наистина може да стане фабрика за фалшиви самоличности и разбирайки, че този проблем съществува и трябва да го решим може би трябва да помислим за по-просто решение, което по-малко бърка правната ни система и специално ЕСГРАОН в случая.
Аз специално ще се въздържа да подкрепя предложението, не защото съм злонамерен към него, а защото смятам, че някакво друго решение трябва да се намери. Не е точно това решението.
Други желаещи да се изкажат?
Заповядай, господин Али.
ТАНЕР АЛИ: Уважаеми колеги, ако жената или съпругата Х, чужд гражданин, направи престъпление в България, и когато спрямо издадената самоличност, тоест от пресъставянето или от неразбирането кой кой е, ако уведомим примерно властите или ИНТЕРПОЛ, с какво име този човек ще го търсим ние?
Разбирате ли? Тук стават някакви несъответствия.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тя няма български документ за самоличност тази чужда съпруга, тоест тя си има един-единствен документ с фамилия Кая.
ТАНЕР АЛИ: Добре, а как може да измисли българската държава някакво име, някакво име Ангелова? Тя влиза с паспорт Кая.
Вижте, тя не сключва граждански брак в България, за да е спрямо българското законодателство, да вземе фамилия, да има бащино, фамилно – окей. Но, когато влиза, тя влиза с паспорт като госпожа Кая и в един момент на нея ѝ се пресъставя акт, тя просто декларира и иска да знаят българските власти, тоест, съпругът иска да уведоми българските власти, че той е вече женен, защото е двоен гражданин и си представя всички необходими документи. И, когато жена му влиза с паспорт и с едно-единствено, чужд гражданин, не може някой си тук – ние не правим нов възродителен процес в крайна сметка, как ще ѝ дам това име, което тя не е пожелала, след като не е по българското законодателство нейната самоличност? Какво правим? Разбирате ли какво става?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Искам да вникна във въпроса, защото искам да се намери някакво разрешение. Затова и господин Веселинов, може би е прав, че този целият казус създава проблем при визите, доколкото разбирам.
ТАНЕР АЛИ: Не само там, на много места.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Първо, мъжът е с двойно гражданство, той е българин Ангелов и турско гражданство Кая. Женен в Турция с госпожа Кая. Те влизат двамата тук като семейство Кая. Дотук няма никакъв проблем.
Проблемът идва, когато решат да се оженят в България, тоест да сключат граждански брак в България.
ИВАН ГЕТОВ: Съпругът, който е с българско и турско гражданство иска да си пресъстави акта за брак. Когато се пресъставя актът, жена му ще бъде, съгласно българските закони, с неговото българско фамилно име.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Точно защото той в България се води Ангелов. Има първичен документ в България. В акта за раждане е Ангелов.
ИВАН ГЕТОВ: Българският гражданин Ангелов се жени и трябва жена му да бъде Ангелова.
ТАНЕР АЛИ: И ние със закона искаме тя да каже, защото тук съпругата си избира. Добре, тук аз мога да не реша да взема фамилното име на мъжа си, да си запазя моето, нали? В България го има в закона. Идвам казвам: искам да запазя Кая. Това искаме. Искам да си запазя моето фамилно име, не искам на съпругата ми. Това искаме да променим със закона – пускам декларация да съм Кая, за да не обърквам нито турските власти, нито българските власти. И те не ми позволяват. И те ми позволяват. Директно една служителка, без изрична декларация от страна на съпругата, аз си подавам молбата за пресъставяне, заедно със съпруга ми, и в един момент някой ми измисля някакво име Ангелова!
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Давам думата на господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Наистина тук, господин Танер иска някак си наистина да обърне фундамента. Аз ще Ви дам други примери. Аз съм работил в община, бил съм в ръководство на администрацията, идва човек при мен, баща му починал преди 1989 г. и има българско име. Човекът си е възстановил името, обаче баща му не може да стане от гроба да отиде да си го възстанови. И той иска документ, примерно баща му се казвал Исак, ама не бил Исак, а бил Исмаил. Иска документ, че той се казва Исмаилов – бащиното име, само че ти не можеш да му го издадеш.
Трябва да се пипне нещо в общините. Има имуществени претенции – има хора с имоти, има хора с това.
ТАНЕР АЛИ: Това е решено в българското законодателство. Не е решен този казус: женитба между…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, има ли други изказвания?
Господин Александров беше заявил желание.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: По-скоро доуточняване, колкото и да не съм толкова навътре, но от дебата, това, което слушам, очевидно има проблем. Но ние, за да го регулираме проблема трябва да дефинираме, първо, няколко неща.
Лицето, което идва на територията на страната за пресъставяне на гражданския брак, който е сключил в друга страна, той има друго име по рождение в България. И се оказва, че господин Ангелов е женен за госпожа Кая, която на база на Вашето предложение, като си пресъздаде акта за граждански брак, той пак ще е женен за госпожа Кая, тоест тя ще си избере фамилията, което е в разрез със закона. Защото законът казва, че се получава фамилно име, което ти избираш – може да бъде примерно Кая-Ангелова, или може да бъде само Ангелова, или да носи бащиното име, на бащата като фамилно име. Но няма как да е женена за Кая. Това поражда първата хипотеза, която на мен ми идва наум, че може би човекът трябва, пристигайки в България, да заведе дело, на което той да смени собственото си име, за да има едно и също име и в Република Турция и в Република България. И това би решило въпроса и откъм нашето законодателство от тази гледна точка. Това в хода на дебата на мен ми идва като евентуално решение на самия проблем, което може да се търси.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това е предложението и на господин Гетов.
ТАНЕР АЛИ: Явно нещата тук, уважаеми колеги, трябва да се решат на правителствено ниво. Вие разбирате ли? Чужд гражданин, няма нищо общо с българско гражданство съпругата. Ако е родена тук, дори и родителите й да са родени в България, окей, но тя няма нищо общо с България. И това е едното.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Казусът се изчисти, господин Али.
ТАНЕР АЛИ: Това означава, че този човек трябва в Турция да отвори дело и да се прекръсти в Турция да се казва Ангелов – по-добре, щом и жена му вече е Ангелова. Аз така го разбирам. Защо трябва тук да води дело? Да води в Турция.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли други изказвания?
ТАНЕР АЛИ: Аз не съм съгласен с нито един довод, който ми се даде и предлагам наистина сега на първо четене да го подкрепите Между първо и второ четене има достатъчно експерти в гражданска администрация да дадат решение на въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
Господин Гетов желае ли нещо на финала да каже?
ИВАН ГЕТОВ: Само искам да допълня, че и съгласно Кодекса за международно частно право промяната на имената се извършва по отечественото право. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, закривам дебата по точката.
Подлагам на гласуване Законопроект, № 954-01-28, за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, внесен от Хамид Хамид и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 1, против – няма, въздържали се – 15.
Предложението не се приема.
Благодарим на господин Гетов.

По точка трета:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2018 г. и ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № 902-00-18, внесен от Министерски съвет.
По точката от Министерство на младежа и спорта присъства Петър Младенов – ръководител на дирекция „Младежки политики“ и Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“.
Предлагам съвсем кратък анонс, ако има такъв.
Заповядайте.
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа заместник-председатели! Както знаете Годишен доклад, както всяка друга година представя конкретните мерки, които са реализирани от институциите в Република България, като искам да представя един от основните акценти, за да не губим и Вашето време.
57% от младите хора смятат, че получават добро образование в населеното място. Имаме положителна тенденция по въпроса за преждевременно напусналите образователната система, която е намаляла с 0,3 процентни пункта спрямо 2017 г., като активно се работи за реинтеграцията на младите хора, които се връщат в образователната система по това да си намерят професионалната реализация след завършване на своето образование.
Безработицата в България също регистрира устойчива тенденция на спад, като общата, както знаете, за 2018 г. е 5,7%, докато младежката също има спад и тя е 7,4%, което е под средното за Европейския съюз.
В заключение искам да отбележа, че стратегическата визия е именно към изграждане на устойчиви политики в основа на многосекторния подход и сътрудничество, като се вземат под внимание конкретни европейски международни документи. И, естествено, не трябва да забравяме, че младите хора не са хомогенна група и те имат своята динамика, така че трябва да се работи, както на национално, така и на местно ниво със съответните и младежки организации и различни партньори.
Това е накратко докладът.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Колеги, имате думата за изказване.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Един въпрос имам аз.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Искам да питам каква е разликата между миналогодишния доклад и този доклад? Да Ви кажа още сега: копи-пейст с малко натруфени история. Това е разликата.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Е цифричките са различни предполагам.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Съвсем малко.
Похвално е, че нещо се опитвате да направите, но уви, нищо не се случва. Ние имаме Законопроект за младежта, който пет пъти е отхвърлен в зала, даже не е стигал и до разглеждане, а всяка година непрекъснато ни се слагат едни текстове, които са от предходната година. Няма да влизам изобщо в детайли.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Очевидно, когато приемем Вашия Закон за младежта всичко ще се оправи.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Господин Председател, не виждаме нищо за младежта, някаква конкретика. В момента чухме: понижаване на безработицата младежката. Понижаването е в миналогодишния доклад, тоест ние нищо ново не приемаме. Така че ще се въздържим.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре, господин Бонев.
Госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Ние ще бъдем против Доклада, няма да влизаме в детайли, както преди. Но пак ще помоля: на предишната дискусия казаха, че Вие сте човекът – Петър Младенов, предайте на премиера, че по тези доклади правителството като ги внася, трябва да взема мерки занапред. Вие сте консолидирали някакви данни от някакви институции. И това е обидно към младежите, защото ни поднасяте статистика и изводи на междуведомствено ниво, а самите Вие с уважение към Министерството на спорта не сте в състояние да решите политически по-големи въпроси с демографски причини, с една тема, която сигурно я знаете – че ако един млад човек иска да кандидатства по европроект, или трябва баща му да е богат, или трябва да отиде при някой богат човек да се помоли да му гарантират през банката да вземе кредит до 200 хиляди, до 40, до 50. Тоест, ние сме обрекли младите хора дори и предприемачеството да не могат да си решат.
И тъй като знам, че нищо не зависи от Вас, а на предишното заседание главния секретар каза, че Вие имате диалог с премиера – по-личен и по-уважителен, кажете му тези неща.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат?
Господин Младенов желаете ли да кажете нещо допълнително?
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ: Само да отбележа, че приемаме естествено Вашите конструктивни забележки, но това е Доклад и според Закона за младежта, действащ и в момента, той е точно това –олицетворява данните от институциите и от общините, които ние получаваме.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това си го говорихме и предния път. Няма нужда да се повтаряме.
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ: И само да кажа, че ние държим този Годишен доклад да не е годишен, а тригодишен, за да може да се откроява една ясна тенденция, така че Вие да виждате разликата.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, този разговор е воден.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Проекта за решение към Годишния доклад за младежта.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против – 2, въздържали се – 3.
Решението се приема.
Колеги, ако няма друго, закривам заседанието.

(Закрито в 16,05 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Искрен Веселинов


Стенограф:
Нина Иванова
Форма за търсене
Ключова дума