Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али.
П Р О Т О К О Л
№ 18На 25 септември 2019 г., в Народното събрание – зала „Огледална“, от 11,30 ч., се проведе редовно заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при следния
Списък на присъствалите народни представители се прилага към протокола.
Заседанието бе открито в 11,30 ч. и се ръководи от господин Искрен Веселинов – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Здравейте, колеги!
Имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията.
Предлагам дневният ред да е с точка единствена. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али.
Други предложения имаме ли по дневния ред? Няма
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 12, против и въздържал се – няма.
Колеги, днес на Председателския съвет обсъдихме с ръководствата на парламентарните групи, че се налага да разгледаме този законопроект, защото ще се получи правен вакуум с населените места между 100 и 350 човека. Това законодателно предложение е подготвено от експертите на Комисията.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али.
За – 12, против и въздържал се – няма.
Предложих на ръководствата на групите, консултирах с тях, че ако няма някакви възражения, да го разгледаме на две четения в едно заседание.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
(Закрито в 11,34 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искрен Веселинов


Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума