Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/09/2019
  Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  П Р О Т О К О Л
  № 19  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Имаме необходимия кворум, за да започнем заседанието.
  Предварително обявеният дневен ред включва:
  Точка единствена. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Има ли, колеги, някакви други предложения по дневния ред?
  Ако няма, подлагам го на гласуване.
  Единодушно се приема.
  На заседанието наши гости са: госпожа Петя Аврамова – министър; госпожа Деница Николова – заместник-министър; госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра; госпожа Иванка Виденова – директор на дирекция „ВиК“; госпожа Мая Косева – Научноизследователски строителен институт; господин Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на АПИ; господин Олег Асенов – директор на Национално ТОЛ управление; господин Иван Досев – член на Управителния съвет на АПИ, и господин Петър Духлински – заместник-началник на ДНСК.

  Колеги, преминаваме към точка единствена:
  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГОСПОЖА ПЕТЯ АВРАМОВА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Както Ви е известно, процедурата започва със задаване на въпрос от страна на най-голямата парламентарна група. Движим въпросите по големина на парламентарните групи, след което има и втори кръг на въпроси.
  От Политическа партия ГЕРБ – господин Сираков, заповядайте.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Уважаеми господин Председател, Уважаема госпожо Министър, Заместник-министър и всички гости, уважаеми колеги! Моят въпрос е: какви мерки предприема Министерството относно качеството на строителните дейности, качеството на строителните материали, които се влагат, и качеството за повишаване на контрол на строителните дейности? Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми, първо, да направя едно уточнение, че господин Олег Асенов вече е член на Управителния съвет на Агенцията, а не директор на дирекция – за корекция в списъка.
  С мен присъства почти целият екип на Министерството, с изключение на двама министри, във всички сфери, в които Министерството работи, така че да можем да отговорим максимално подробно на зададените от Вас въпроси.
  И сега, конкретно към поставения въпрос от господин Сираков. Това е тема, по която ние работим непрекъснато и търсим максималното, което можем да направим, за да имаме качествен строителен процес – от проектирането, през качеството на влаганите материали, строителството, целия инвестиционен процес, проектанти, строители и, най-вече лицата, упражняващи строителен надзор – да предприемем мерки, които да засилят тяхната отговорност и да гарантираме един качествен инвестиционен и строителен процес.
  Това, което сме предприели в последните месеци – засилваме контрола на ДНСК, като май месец беше приет нов устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, с който се създава отдел „Строително-продуктов контрол“, като задълженията на този отдел включват извършване на проверки на качеството на влаганите материали в строителния процес.
  Завишаваме контрол върху дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Със заповед на началника на ДНСК се организират проверки на място на строежите от I, II и III категория, включително се осъществява и контрол на влаганите строителни продукти.
  С цел осъществяване на по-ефективен контрол от органите на ДНСК е разработен Проект за изменение на Закона за устройството на територията, който вчера публикувахме за обществено обсъждане. Една от важните промени и не само тя, но ще кажа няколко от промените, които правим, които предлагаме на обществено обсъждане – фирмите за строителен надзор да нямат възможност да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.
  С Проектозакона се прецизира обхватът на оценката на съответствие по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, като се предвижда възможността експерти на Дирекцията да извършват служебна проверка на комплексния доклад на консултанта – знаете, че издаване на разрешение строеж, в голяма част от случаите, става с комплексен доклад от фирмата на консултанта, въз основа на одобрените инвестиционни проекти.
  И отново с цел засилване на контрола и за ефективен контрол, ще бъдат завишени изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, като е предложено членовете на органите на юридическото лице или едноличен търговец, както и наетите от тях физически лица, да имат завършено висше образование, магистратура, да притежават техническа правоспособност най-малко седем години стаж по специалността. И най-важното изискване е те да не са допуснали или извършили повече от две нарушения по Закона и нормативните актове към него през последните три години.
  Ще се промени също броят и срокът на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване действието на удостоверението, като се предвижда да бъдат две наказателни постановления максимум в период от три години. Досегашният текст гласеше, че са в период на две години, така че ние обхващаме по-дълъг период да нямат наказателни постановления.
  Разширяваме кръга на участниците в строителството, които ще носят административнонаказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. В него се включват проектантите, лицата упражняващи технически надзор по част „конструктивна“ и консултантите – вече физически и юридически лица.
  С цел повишаване на качеството на строителството, е подготвено изменение на Наредба № 2 за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, като целта на това, което сме предложили, е да засилим строителните фирми, които участват в изпълнение на строителния процес, да работят по-качествено, за да могат да покрият максималните гаранционни срокове, които завишаваме.
  В ход е една друга инициатива – партньорство между ДНСК и Научноизследователският строителен институт – НИСИ ЕООД, който е към МРРБ, с принципал МРРБ. Това е институт, който е създаден в далечната 1899 г. Неслучайно помолих и госпожа Косева, като нов ръководител на Института, да присъства, ако имате повече въпроси – към нея.
  Нашето желание е да засилим контрола и да използваме ресурсите, с които разполагаме, включително и институтът, който е 100% държавна собственост към Министерството, за да правим контрол на строителния процес.
  Съвсем наскоро, във връзка с питане на депутат – при съмнение за влагане на строителни материали, използвани в направата на обект, който е към Агенция „Пътна инфраструктура“ – възложих на Института незабавно да направи проверка на влаганите строителни материали. Така че ще правим и инцидентен контрол. Това е нашата идея – инцидентен контрол при изпълнение на строителните дейности.
  Ще помоля госпожа Косева за няколко думи за Института, който смятаме да бъде нашият контролен орган при упражняване на стриктен контрол при изпълнение на строителни обекти.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Косева.
  МАЯ КОСЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Бих искала, като начало, да благодаря за поканата и да Ви обърна внимание, може би, на следния факт, който за много от Вас вероятно ще е формален акт, но за Научноизследователския строителен институт, самият факт, че сме поканени на днешната среща, показва едно различно отношение на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по експертизата в строителството – там където Научноизследователският строителен институт може да има своята дума. Защото, както виждате, тук не става дума за добри пожелания или за някакви добри намерения, тук министър Аврамова говори за конкретни стъпки по отношение на цялостния процес, на цялостните строителни дейности.
  Първата стъпка в това, първата конкретна стъпка в това, Министерството е извършило през миналата година, когато е обединило два аналогични държавни института – НИСИ и НСМ в едно дружество, с което, разбира се, се е оптимизирала дейността на научния институт и което вече е факт.
  Научноизследователският строителен институт разполага с две лаборатории – това е Изпитвателният център по строителство (ИЦС) и Изпитвателната лаборатория за строителни материали.
  За статистика мога да кажа, че годишно институтът изпитва над 40 групи строителни продукти, което означава над 2500 поръчки по различни строителни материали във всички области на строителството. Говорим и за пътно и за високо, хидро и така нататък. Тоест 12 500 изпитвания на характеристики на строителни материали, строителни изделия и строителни продукти.
  От НИСИ сме готови и участваме в партньорство с ДНСК за едно по-стриктно спазване на регламентите. Ние приветстваме промените, които са предложени в ЗУТ и които от вчера вече са на интернет сайта на МРРБ за частта, че фирмите на строителния надзор няма да имат право да сключват договори за изпитване в лаборатории на строителя, с което мисля, че това е една конкретна и много добра бъдеща практика, защото сме свидетели на това, което се случи.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Колеги, имате възможност за втори уточняват въпрос. (Реплики извън микрофоните.)
  Колеги от БСП, кой от Вас ще зададе втори въпрос? (Шум и реплики.)
  Господин Ташков, заповядайте за уточняващ въпрос.
  АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, аз само като една вметка исках да попитам къде в тази ситуация се намира Институтът по пътища и мостове? В смисъл той е към Агенция пътна инфраструктура и дали ще си сътрудничи с НИСИ? Къде е неговата роля в тези взаимоотношения? Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Да конкретизирам, че Институтът по пътища и мостове е част от структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“, която в голяма част от случаите се явява възложител при изпълнението на пътни проекти. Така че вътрешен контрол може да прави Институтът по пътища и мостове. Колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ работят с института и възлагат такива дейности. С ДНСК има вече проведени разговори като страничен контрол да използваме института, който също е към Министерството на регионалното развитие и благоустройството с принципал Министерството, но не е част от структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги от БСП, имате думата.
  Кой от Вас ще я вземе?
  Госпожа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги народни представители и участници в заседанието! Госпожо Министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройство разполага с Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г. и в самите цели на правителствената програма един от основните акценти е регионалното развитие на страната.
  В самата Национална стратегия за регионално развитие Министерство е посочило, че основен документ и стратегически рамка за държавна политика, за да може да се постигне балансирано и устойчиво развитие на регионите в страната и да се преодолеят вътрешнорегионалните, междурегионалните различия и неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
  В Стратегията има три стратегически цели. Първата е: икономическо сближаване в европейски национален и вътрешнорегионален план за развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда. Втората стратегическа цел е: социалното сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие на човешкия капитал. И третата стратегическа цел е: териториалното сближаване и развитие на трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество и, естествено, винаги стратегическата цел е свързана с балансираното териториално развитие за укрепване на мрежата от градовете центрове за подобряване свързаността в регионите и качеството и средата на населените места.
  Моят въпрос е следният: седем години вече тази Национална стратегия е рамката за политика на българските правителства. Естествено, дотук с прекъсване от година и половина в тази Стратегия се вписва и кабинетът Орешарски. Вие сте в третото правителство на кабинета Борисов и четем изводите на Института за пазарна икономика, регионалните профили, които посочват недобра картина относно териториалното развитие, относно сближаването и намаляването на регионалните диспропорции.
  Евросредствата са факт, те частично имат своята роля и ефект. Огромен национален ресурс се харчи за инфраструктурни проекти, но факт е отново – наскоро се запознах, предстои да излязат всички регионални профили и от 2018 г. ние имаме малки стъпки на икономическо, социално и териториално развитие, което да води до някакъв европейски критерий за сближаване в трите аспекта: икономическо, социално и териториално.
  Какви изводи правите Вие като министър и ръководеният от Вас екип? Как привличате вниманието на самото правителство, защото тук има три акцента: икономически, социален – безспорно Вие сте в центъра на териториалното развитие и какво може да се очаква занапред, защото това в крайна сметка е разковничето на политиката на ръководеното от Вас Министерство?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
  Госпожо Министър, имате думата за отговор по въпроса.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо Янкова, това е много сериозна тема, която е важна, и нашата основна цел като Министерство на регионалното развитие и благоустройството и основен приоритет, разбира се, е намаляване на дисбаланса и различието на регионите.
  В новия програмен период предвиждаме съвсем различен подход в тази връзка. Ще Ви помоля, господин Председател, да дадете думата на заместник-министър Деница Николова – ресорен заместник-министър, в чийто ресор е темата за регионите и това, което Министерството има като ангажименти.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Николова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Благодаря Ви, господин Веселинов.
  Уважаеми дами и господа народни представители, безспорно темата е не само сериозна, но и много дълбока. Така че, ако тръгнем да коментираме регионалната политика, няма да ни стигнат сигурно седмици, за да можем да я обхванем в пълния й облик.
  Истината е, че нашите анализи също показват, че вместо да стигаме до едно балансирано развитие на регионите, ние по-скоро задълбочаваме дисбалансите й. Едно от следствията за това нещо е, разбира се, концентрацията не европейските ресурси през този програмен период основно в градските центрове. Ние трябва вече да говорим за регионалната политика в нейния стратегически аспект, а не да коментираме само европейските фондове. До момента регионалната политика, както и Националната стратегия така, както я разглеждаме, е свързана по-скоро с тясна ориентация към европейското финансиране и не водеща е политиката, а водещо е финансирането.
  В тази връзка, след всички наши анализи, ние провеждаме и модел, при който да обърнем посоката на провеждане на регионална политика, а именно фокусирана върху регионите, фокусирана върху територията, фокусирана върху специфичните им нужди. В този смисъл и в този аспект, разбира се, провеждането на регионалната политика неминуемо е съпътствано от съответните финансови инструменти, за да можем да го осъществим.
  През новия програмен период ще използваме всички възможности на европейските средства, за да можем да фокусираме върху територията и в допълнение на това, с оглед провеждане вече на истинска регионална политика, стартирахме процес, в който да търсим възможността регионалното ниво именно да е определящото за инвестициите спрямо спецификата на територията.
  В момента подготвяме и в рамките на следващата седмица ни предстои да обявим за публични консултации промяна в Закона за регионалното развитие, където основната стъпка ще бъде в регионалните съвети за развитие да създадем възможности за делегиране на правомощия, които да отразяват възможността те да вземат решения за инвестициите, инвестиционните мерки, които ще бъдат подкрепяни от страна на европейските фонове през следващия програмен период.
  Това означава съпътстващо, разбира се, нова структура на регионалните съвети за развитие, нови делегирани правомощия, нови функции, които да дадат тези възможности. Но най-важната стъпка ще бъде да изградим капацитет в тези регионални съвети за развитие, защото България няма традициите към настоящия момент за провеждане на децентрализирано управление и в тази посока това е първата стъпка бих казала към една дългосрочна визия, в която да търсим възможността след края на следващия програмен период да имаме, включително децентрализирано управление на средства. Разбира се, в частност говорим и за европейското финансиране, но през новия програмен период по-скоро ние ще приложим един пилотен модел, в който чрез европейските средства да се опитаме да привлечем и държавното финансиране по начин, по който да фокусираме върху територията.
  Наша обща цел за бъдещия период е да предопределим регионалната политика като хоризонтална такава, за да можем да интегрираме мерките, включително на секторните ведомства, които касаят територията по един по-ефективен начин, фокусиран върху спецификата и нуждите на конкретната територия и конкретното населено място.
  До момента всички наши подходи са основно секторно ориентирани или основно хоризонтално, централно определени. Но ние не съобразяваме винаги нуждата на територията спрямо това, с което разполагаме като средства и бюджети. Така че това са една малка част от стъпките, които предприемаме.
  Днес включително имаме едно много ключово събитие, което с подкрепата на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие се опитваме да провокираме по-сериозен консенсус и диалог, свързан с посоката на децентрализация.
  Надявам се, че в следващите месеци този диалог ще продължи и съответно дискусиите ще предопределят и следващите ни стъпки в тази посока. Но със сигурност към настоящия момент на политическо ниво имаме консенсус за това, че трябва да провеждаме и териториално ориентирани инвестиции, които да са в комплексна цялост и съвместно изпълнение между различните ведомства с ресурсите, с които разполагаме и, разбира се, да търсим възможността да овластим на регионално ниво съответна структура, която да може да взема решения за тези инвестиции, които са по приоритетна важност и с най-високата добавена стойност за територията. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
  Госпожо Янкова, за уточняващи въпроси.
  ДОРА ЯНКОВА: Спор няма, че това е занапред, но това ще бъде след година – 2021 – 2027 г. – има още една година и съответно да кажем, че докато започне този механизъм – две до три години.
  Има няколко неща, за които искам да привлека вниманието на министъра по този повод. Тъй като по стратегическата цел икономическо сближаване в периферията на областните градове има подкрепа на предприемачите, свързани със земеделие и животновъдство дотолкова, доколкото взимат субсидии. Но подкрепа на предприемачеството в тази територия няма – бели полета са.
  Всъщност ние си създавам, тъй като има липса на финансови инструменти и на държавата, и на Европейския съюз, ние изстискваме и предприемачеството в земеделието изчезва. Паралелно с това искам да Ви привлека вниманието – хубаво е може би, тъй като ще дебатирате и пак ще се каже: „има излишък“, след местните избори сигурно ще се разпределят едни средства. Насочете ги в тази посока, там, в тези бели полета, в тези периферии, за да може да се получи едно компенсиране поне или проведете разговор на базата на нашите питания в Министерския съвет, че този огромен финансов излишък поне да допълва това, което липсва в тази Стратегия и, което не се компенсира с европейските средства.
  Тъй като ние, ако сме в това статукво като поведение на европейските средства и в изпълнение на тази Стратегия, може би си струва да направим един дебат в нашата Комисия по изпълнение именно целите на Националната стратегия за регионално развитие, а тя е всеобхватна и да я направим съвместно с други комисии, тъй като тук има фокус всяко министерство с неговите сектори, ние ще продължим и тези две години да имаме проблеми.
  Въпросът ми е: в тези две работни години, в които предстоят края на мандата на Борисов и фактически с встъпването на новия планов период, какво очакваме да направи правителството?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Министър, желаете да дадете допълнителна информация?
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаема госпожо Янкова, аз разбрах идеята, която току-що развихте като подпомагане на регионите и в частност подпомагане на предприемачеството.
  Наистина комплексни трябва да бъдат мерките, те не са само в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както Вие току-що потвърдихте, а трябва да бъдат комплексни мерките. Затова и нашата идея занапред е да финансираме проекти, които са не общински, не областни, да финансираме проекти, които са между общини, дори между области и, в които да има и партньори от бизнеса, да има партньори от други институции.
  Този проект, който има стратегическо значение за региона, да бъде финансиран във всичките му части от различните оперативни програми – било то инфраструктура, образование, здравеопазване; да се финансират стратегически проекти, които да водят, където могат да бъдат партньори, и бизнесът, които да водят до развитие на цялата територия или на региона.
  Разбрах идеята Ви и наистина може да се организира такъв дебат, в който повече заинтересовани страни, отговорни институции да вземат отношение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще си позволя да кажа, че една от първите теми, която гледахме тук в Комисията, беше действително посветена на регионалните неравенства. Може би е редно да поискаме един доклад към днешна дата как вървят процесите и да направим поне в Комисията едно обсъждане. В това отношение аз поемам ангажимента да организираме това.
  Господин Колев от името на „Обединени патриоти“.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Госпожо Министър, моля Ви да ни дадете допълнителна информация относно обектите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, като конкретен бенефициент по Оперативната програма „Региони в растеж“? Имате ли възможност сега?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Това са обекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, но с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. Колегите са тук и могат да докладват по темата.
  Само ще започна темата и ще Ви помоля да им дадете думата. Това е една възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да рехабилитира отсечки от републиканската пътна мрежа с втори и трети клас. За момента са сключени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 29 проекта на обща стойност малко над 400 млн. лв., от които 380 милиона европейско финансиране и малко над 38 милиона е собственият принос на Агенцията. С тези средства ще имаме възможност и колегите рехабилитират 505 км пътища, от които второкласни 272 и 233 км третокласни пътища. Една прекрасна възможност да обърнем внимание и на пътищата втори и трети клас.
  Ще Ви помоля, господин Председател, да дадете думата на господин Терзийски да даде малко повече информация по проектите, които изпълняват по „Региони в растеж“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Терзийски.
  ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Агенция „Пътна инфраструктура“, както вече беше казано от министър Аврамова, изпълнява проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“. Аз ще изброя основните от тях за информация на господин Колев.
  Започваме с първия обект – това е лот 16, път ІІ-57 Стара Загора – Раднево, като обектът е с договор, сключен през 2017 г., със срок на изпълнение 15 месеца – в момента е завършил.
  Следващият обект от лот 1„б“ – път ІІ-57 Раднево до път ІІ-55. Също обектът е завършен.
  Към момента предстои да бъдат завършени съответно лот 9 – Гроздьово – Провадия; лот 10 Враца – пещера „Леденика“; лот 11 –Севлиево – Велико Търново – Драгановци – обектът е приключен; лот 13 – Търговище – Разград; лот 14 Кубрат – Тутракан; лот 16 – обектът в момента се завършва Ловеч – Троян; лот 17 – Червен бряг – Чомаковци – обектът се завършва в момента. Лот 18 – Дъбова махала – Монтана – обектът е в процес на изграждане; лот 19 – Чирпан – Симеоновград – също е в процес на изграждане. Лот 21 – Чирпан – Симеоновград; в момента започва изграждането на лот 22 – Михалково – граница Областно пътно управление – Смолян; лот 23 – граница Областно пътно управление – Пловдив – Кричим; лот 24 – Смолян – Стойките – Широка лъка; лот 25 – път IІІ-109 І-1 – Мелник; лот 26 – Кърджали – Мост – Манастир. Започва изграждането и на лот 27 път ІI-62 Дупница – Клисура и съответно лот 28 Клисура – Самоков. Това са два лота, свързани по ІI-62, както и лот 29 – Провадия – Дъскотна.
  Ако имате допълнителни въпроси по отношение на…?!
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Нищо не чух по II-23?
  Господин Аталай, ако беше тук, щеше да пита, а аз съм длъжен от негово име да питам. (Реплики, оживление.)
  ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Те са играни като процедури, но ще бъдат изпълнявани след осигуряване на допълнително финансиране. Говорим за Кубрат – Русе.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това кога е като хоризонт?
  ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Това зависи от Програмата ОПРР.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: А, от ОПРР, не от национално финансиране.
  ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Не, това са участъци, които са предвидени да бъдат финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Колев, за уточняващи въпроси.
  Тези бяха от името на ДПС, които ги зададох. (Смях и реплики.)
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Искам да попитам... (Реплики.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Този лот, за който питате, не се изпълнява от „Региони в растеж“. Мисля, че се изпълнява по програмите за трансгранично сътрудничество.
  Господин Терзийски прочете всичките лотове, които са включени в ОПРР. Само в заключение ще обобщя, че от тези 29 лота са завършени 13 проекта и са в процес вече въведени в експлоатация с дължина 216 км. На три проекта с дължина 40 км са завършени строително-монтажните работи и имат вече Акт 15 и предстои да започнат строително-монтажни работи на още три проекта с обща дължина 60 км.
  Госпожа Деница Николова, ако се интересувате от тези, които не са стартирали и за които чакаме финансиране, ще има прехвърляне на средства – тя може да обясни в какъв порядък, така че да можем да финансираме всички 29 проекти, които са заложени за изпълнение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, благодаря Ви. Мисля, че наистина е важно, госпожо Николова, да уточните каква е процедурата и какви са сроковете.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Председател.
  Знаете, че в Оперативната програма имаше едни междинни срокове, в рамките на които трябваше да отчете конкретни индикатори, които са постигнати по Програмата с оглед продължаване напред до края на програмния период. Предвид отчетената рамка имаме необходимост от прехвърляне на средства по две приоритетни оси към други приоритетни оси, които са изпълнили своите индикатори в рамките на междинния срок. В този смисъл се предвижда на предстоящия комитет за наблюдение в края на месец ноември да бъдат предложени решения, които да фокусират върху бъдещо потенциално финансиране и на пътни отсечки. Предвижданията са ни, че ще имаме възможност да осигурим частично ресурс, който да покрива останалите лотове, които по методологията на Агенция „Пътна инфраструктура“ имат възможност да получат финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“.
  Разбира се, ресурсът няма да бъде достатъчен, за да покрие цялостното финансиране, но се надяваме със съвместните усилия на бюджета на Агенцията да успеем да покрием целия списък от пътни отсечки на практика, които към настоящия момент биха имали достъп до финансиране и са допустими за финансиране по Програмата. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Значи, в началото на следващата година евентуално ще има някакво развитие.
  Колеги от ГЕРБ, втори въпрос?
  Господин Ташков, заповядайте.
  АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги, дами и господа гости! Въпросът ми е свързан също с Оперативна програма „Региони в растеж“. Както всички знаем това е Програмата, която българските общини традиционно разпознават като своята оперативна програма.
  Въпросът ми е свързан с това: предстои ли отваряне на нови процедури за кандидатстване на общините и, ако е така, какви и кога? Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Съгласно Индикативната годишна програма на Оперативна програма „Региони в растеж“ през месец ноември предстои да бъде обявена трета процедура по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“, като основната цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на обществени сгради, в жилищния сектор, в опорните центрове от ІV ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България 2013 – 2025 г.
  Малко повече подробности от заместник-министър Деница Николова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Николова.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Благодаря.
  В допълнение на всичко казано, 28-те града ще получат средства, ще имат възможност да кандидатстват за финансиране и за осъществяване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради и в многофамилни жилищни сгради. Надяваме се да надградим в максимална степен ефектите по отношение на постигане на максимална степен на енергийна ефективност в малките населени места.
  Към момента ресурсът с който разполагаме, в рамките на Индикативната програма е заложен за 13,5 милиона за 28-те градове като възможност за кандидатстване, но се надявам до етапа на обявяване на схемата да имаме възможност да увеличим този ресурс, с оглед натрупан спестен ресурс, както и вследствие на наложени финансови корекции по приоритетната ос, по която финансираме 28 те общини.
  В допълнение бих казала, че за следващата година вследствие на решение на Комитета за наблюдение, който както индикирах, ще бъде в края на месец ноември, най-вероятно ще предстои обявяване и на нови схеми за кандидатстване. Разбира се, мерките и съответно ресурсите, с които ще разполагаме, ще обсъдим на Комитета за наблюдение, ще вземем съответните решения и съгласно нормативната уредба в края на месец ноември ще обявим и нашата Индикативна годишна програма за обявяване на нови схеми за кандидатстване за 2020 г. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Заместник-министър.
  Господин Ташков, желаете ли допълнителни въпроси?
  Господин Бонев, от името на БСП ще зададе втория въпрос.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, уважаеми гости! Моят въпрос ще бъде във връзка с датата 16 август 2019 г. – символично предаване на ключа на тол системата на Агенция „Пътна инфраструктура“ от фирмата изпълнител.
  Самият въпрос ще го развия в три направления. Първо, от писмени отговори от министър Аврамова – два броя, имаме следните нормативни неясноти: липса на две наредби, без да изпадам в конкретика – едната е включително за знаци, другата е за доставчици на декларирани данни – все още недействащи наредби.
  Второ, физическата инфраструктура – неокомплектоването на 95 броя рамки от фирмата изпълнител.
  Третото, може би и най-същественото, ние до настоящия момент, въпреки отправените от нас молби да ни се предоставят начинът и методологията, по която се извършва техническата експлоатация на тол системата. Ние нямаме такава методология, имаме изградени тук-таме някъде. Между другото, в отговора пише, че фирмата изпълнител даже не е била длъжна да показва точките.
  Изобщо няма да навлизам в детайли, че липсва дигитална карта и към настоящия момент. Даже няма да навлизам в детайли.
  А самият факт, че строителните разрешения са издавани по ред от Закона за устройство на територията, при което не се иска одобряване на строителни книжа, е меко казано скандално.
  Моят въпрос ще бъде съвсем кратък: какво изобщо става с тол системата? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Аврамова, заповядайте за отговор.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми господин Бонев, Вашият въпрос е кратък, но ние няма да можем кратко да отговорим, така че Ви помоля за малко търпение да разкажем всичко – докъде сме стигнали и какво предстои по изграждането на тол системата, въпреки че съвсем скоро ще трябва да докладваме по тази тема в Комисията, както сте приели с Ваше решение.
  Съгласно промените в Закона за пътищата, от 30 юли търговската експлоатация на електронната система ще започне по- късно от 1 март. От 20 август започнаха поетапните тестове на тол системата, като са изградени четири демонстрационни центъра – в София, в Русе, във Варна и в Пловдив, в които всички заинтересовани потребители могат да се запознаят с реалната обстановка и с един от начините за таксуване при пускане на реалната работа на тол системата или това е закупуването на маршрутна карта и избиране на конкретен маршрут. Това е всъщност услугата, която Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предлага и тя ще се предлага през познатите канали, които сме ползвали досега за закупуване на електронна винетка – терминалите за самотаксуване, офис гишетата в областните пътни управления, на граничните контролно-пропускателни пунктове. Изградените места за закупуване на електронна винетка ще бъдат ползвани за закупуване на маршрутни карти.
  За тестовете на тол системата смятаме, че това, което в момента се прави като тестване в частта маршрутна карта, има голям интерес от превозвачите. Ние сме готови там, където има интерес и в други градове, да направим изнесени такива демонстрационни центрове, с които да помогнем на всички превозвачи, на които предстои да бъдат таксувани по новата система за таксуване на база изминато разстояние.
  В тези демонстрационни центрове има така наречения тол калкулатор. Там могат да изберат конкретен маршрут – какъвто обичайно изпълняват техните превозни средства, могат да видят и стойността, която ще заплащат по демо-тарифата и обхвата, които сме включили в този калкулатор.
  Можем да направим една такава демонстрационна среща, ако има интерес от Комисията по регионална политика, да направим една такава демонстрация и пред Вас на техническото изграждане на тол системата и начина на нейното функциониране, както и демонстрация на закупуването на електронна винетка.
  Ако има интерес от Вас, ние сме готови да го направим такава демонстрация
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов питаше, даже каза: „Закъснява се с тази демонстрация“.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Да поканим всички народни представители от Комисията и да покажем техническата подготвеност на тол системата.
  Тези центрове ще работят поне до края на месец октомври. Всички запитвания и препоръки ще бъдат обобщени и анализирани, така че да бъдем максимално подготвени при старта на толуването.
  До 16 август са монтирани 200 стационарни контролни точки, 100 нови, като от тях 19 са на автомагистрали, 23 – на първи клас, 36 – на втори клас пътища и 22 – на трети клас пътища. Сто са преоборудвани съществуващи рамки с автоматични устройства за записване на пътния трафик: 62 – на първи клас, 28 – на втори клас пътища, и 10 – на трети клас пътища. Съгласно договора с „Капш трафик солюшънс“ до 9 февруари 2020 г. е срокът, в който трябва да се преоборудват още 95 съществуващи стационарни контролни точки, като работата по тях започна от средата на месец септември.
  В 20 контролни зони вече се осъществяват строително-монтажни дейности и контролът по ползването на платените участъци на база изминато разстояние тол и на база винетка се осъществява от 105 мобилни екипа, за които Вие вече знаете, че са на терен.
  В ход е и процедурата за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различни категории пътни превозни средства на база време и изминато разстояние. Целта на изменението е да се синхронизират с измененията в Закона за пътищата, така че промените, които са предвидени, ще дадат възможност за по-лесна регистрация на доставчиците на декларирани данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите такси на тежкотоварни пътни превозни средства, в случай че са избрали този начин за ползване на републиканската пътна мрежа чрез GPS данни.
  Предвижда се да отпадне необходимостта от сключване на договори при общи условия между Агенция „Пътна инфраструктура“ и доставчиците на декларирани данни. До момента четири фирми са проявили интерес и са изпратили писмено запитване до Националното тол управление.
  С Проекта на наредба отпада и задължението на АПИ да организира разпространението на бордови устройства, като регистрацията на ползвателите на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от подържания от тях баланс се предвижда тези дейности да бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги за събиране на пътни такси.
  Тази дейност ще се осъществява от националните европейски доставчици на услуги, които имат сключени договори с Агенцията при еднакви общи условия. Понастоящем в регистъра има вписани четири дружества. С три от тях „Интелигентният трафик системи – Телетол“ и „Конкорд“ смарт инфраструктура“ Агенцията има подписани договори. Четвърто дружество – „Иком“ ООД, е вписано в регистъра и е в процедура по подписване на договор. След синхронизиране на нормативната уредба, както и Вие индикирахте, че е необходима такава, предстои и процедура по постигане на оперативна съвместимост, като до момента нито един доставчик не е интегриран с тол системата.
  В рамките на Обществения консултативен съвет, който беше създаден към Министерството по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база „Време, изминато разстояние“, който функционира вече, предстои обсъждане на окончателните параметри на обхвата на пътищата с тол такси и на окончателния вариант на тарифата, след което предстои нотификация в Европейската комисия.
  Ако искате, господин Председател, можем да дадем думата, на господин Олег Асенов, който да каже няколко думи какво предстои до въвеждането на тол системата?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Асенов, с молба да бъдем кратки в изложението, разбира се.
  ОЛЕГ АСЕНОВ: Благодаря.
  Изключително кратък ще бъда. Искам да кажа, че центровете функционират ефективно. Имаме посещение не само от превозвачи, но от реални бъдещи потребители на транспортната услуга. Големи производители в областта на производството на строителни материали, фирми, които предлагат услуги свързани с транспортни горива. В центровете интензивно провеждаме консултации, както и реално планираме бизнеса на нашите потребители на пътя по договори, които предстои да бъдат сключени.
  Отделно правим изнесени центрове. Миналата седмица бяхме в Асеновград. Имаме заявки от още четири областни града за изнесени центрове, които ще дадат възможност на хората по-близко и по-ефективно да се запознаят с това как функционира тол системата.
  Предстои с приемането на наредбата да отворим прозорец за интегриране на националните доставчици. Следващата седмица сме в Брюксел да представим нашия тол домейн и пред европейски доставчици по тяхно настояване в Инц комитета ще има представяне на така наречените Общи условия за работа в Българския тол домейн.
  Смятам, че изпълняваме графика. Системата работи ефективно в техническа експлоатация по отношение на тола, както и като цяло се тестват всички сценарии за правоприлагане по отношение на тол, включително сценариите за интеграция с Агенция „Митници“. Утре има тестов случай, по който ще работим съвместно с екипи на Агенция „Митници“. Следващата седмица е съвместното ни мероприятие за тестване с колегите от Министерството на вътрешните работи.
  Така че изпълняваме графика, стриктно. Ще спазим всички срокове, които законодателят е определил. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, може да уточните въпроса, ако желаете.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Благодаря Ви, госпожо Министър!
  Професор Асенов, ще почна отзад-напред, първо с Вас. Нищо не разбрахме от това, че се срещате с митници, изпълнявате някой график и никой не знае какъв е този график. Кажете: едно, две, три, четири, пет неща сме направили, за да може да знаем и ние да имаме представа.
  Не ни разбирайте погрешно, никой не е против изграждането и пускането в експлоатация на тол системата.
  За нас е пределно ясно, че тя е жизнено важна за Републиканската пътна мрежа – рехабилитацията. Тук говорим за елементарни неща – имаме едно съоръжение за 200 милиона. Съоръжение, което се оказва, че първо е некомплектовано, не са оборудвани всички рамки. Второ, нямаме нормативната база – липсват наредби. Трето, не знаем обхвата на тол системата. До настоящия момент, никой от нас не знае, какъв е обхватът на тол системата. Къде ще я прилагате? Това са факти. Както и общо да говорим и да се извъртаме, това са фактите.
  Не чух от въвеждането в експлоатацията или там техническата експлоатация на тол системата да има една среща проведена с превозвачите. Идва нова календарна година, идва бюджет на страната – хората все пак трябва да се организират за същата година.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Не, аз не съм свършил. Сега набирам скорост. Чакайте. Тези 200 милиона така да ги дадем с някакви витиевати обяснения тук?! Как се случват нещата?
  Тук говорим в контекста на регионалното развитие преди всичко. Значи, до настоящия момент Ви казвам четири факта и Вие ми обяснявате как всичко е окей. Не, не е окей! Не се случват нещата. Явно не се случват.
  Ако трябва, ще Ви помогнем, ще Ви подкрепим със законодателни изменения. Ние сме отворени за тези неща. Никой не отрича, че е необходима тази тол система.
  Слушахме преди малко – изграждат се 10 пътища, 10 или 15 – 20 пътя по Оперативната програма. Дайте да си ги финансираме от бюджета – 1 милиард приходи. Един милиард, после станаха – 800 милиона, а накрая – 300 милиона. Следващата година ще ги има ли изобщо в бюджета? Предвижда ли се? И на 1 март, пак ще отложим тол системата. (Реплики.) Окей, това е за самата физическа експлоатация на тол системата.
  Пак Ви питам: кога най-накрая ще има едно широко обществено обсъждане с всички, с абсолютно всички – превозвачи, ползватели на Републиканската пътна мрежа? В крайна сметка да уточним цената на превоза, защото тя е жизнено важна. Тя е жизнено важна и обхватът на тол системата!
  Извинявам се много, получавам отговор, че знак Д11 и Д12 са се разминавали с еди-какво си. Кой ще плати поставянето на нови знаци? Откъде ще дойдат парите? От бюджета? Това са елементарни неща, които, трупайки се едно след друго, генерират още разходи. И, какво имаме съоръжение за 200 милиона, което генерира непрекъснато разходите. Това ли е идеята?
  Никой не е против изграждането на тол системата. Не ни разбирайте, тук не говорим за заяждане. Тук говорим за чисто да се случат нещата. Просто да се случат. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
  Госпожо Министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми господин Бонев, искам да Ви кажа, че Вашето притеснение, така в целия обем, който представихте, не трябва да бъде чак толкова голям.
  Първо, по нормативната база, Вие вече гласувахте промяната в Закона. На 2 октомври ще бъде приета и вече е внесена в Министерския съвет Наредбата по чл. 10, ал. 7.
  Другата наредба, която е за пътните знаци, е качена за обществено обсъждане на 9 септември. Така че на 9 октомври и тя ще бъде готова и за съгласуване, и за приемане.
  Относно нормативната уредба нещата се движат. Можете да бъдете спокойни, че октомври месец ще имаме цялостно приета наредба, така че можем да продължим натам с административните процедури.
  Това, което Вие току-що казахте, че няма обществен диалог по темата за тол и диалог с превозвачите, искам да Ви уверя, че Общественият консултативен съвет се събира, няколко пъти. Там са били поканени и са част от Обществения консултативен съвет всички превозвачи в България, включително и такива, които работят само на територията на нашата държава, и такива, които са международни превозвачи. В детайли са коментирани всички теми, които ги вълнуват, включително и тарифата, и обхватът. Знаете, че по първоначалния вариант на тарифния обхват, който ние представихме на този съвет, се води диалог с всички представители на превозвачите. Беше редуцирана тарифата, също и обхватът. От 10 хил. 800 км, които първоначално предложихме в този диалог с превозвачите, който, повярвайте ми, е непрекъснат, в срещи и писмена форма е кореспонденцията между Министерството и различните браншови организации, обхватът на пътната мрежа, която ще бъде толувана, е около 6000 км.
  Също в диалог бяха намалени първоначално представените тарифи, които колегите съвместно със Световната банка бяха подготвили. Така че направихме отстъпление и компромис от първоначалния вариант на тарифи, за да не направим голяма криза в бранша. Ние също не искаме това да убие някой от бранша. Напротив, искаме в диалог да намерим най-правилното решение за обхвата и тарифата.
  Има многократни срещи. Предстои обществен консултативен съвет – там присъстват всички и диалог има.
  Ако позволите, господин Председател, по другите въпроси на другите въпроси на господин Бонев, ако не съм изчерпала всичко, професор Асенов може да отговори.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Асенов.
  ОЛЕГ АСЕНОВ: Централната компонента за тол системата са 100% активирани и могат да работят. Готови сме да Ви поканим на среща да ги видите на живо как работят. (Реплики.) Казвам какво реално и технически... (Реплики.) Моля Ви, само да завърша.
  Всички елементи, свързани с правоприлагането, са активни в режим тол и са тествани в режим тол. Срещите ни с превозвачите са всекидневни. Вчера повече от три часа имах среща с превозвачите в залата на Научно-техническите съюзи, включително методи за таксуване.
  Дигитална карта, естествено, че има. Щом може да изчисляваме тол, значи има дигитална карта. Тестова тарифа също има, щом може да изчисляваме тол, значи има тестова тарифа. Тази карта е предложена в цифров вид на всички превозвачи. Поименно мога да Ви кажа кои хора от всеки един съюз разполагат, защото с тях се срещат всеки ден. В 16,00 ч. ни чакат още хора да говорим по този въпрос.
  Ние сме отворени навсякъде, където има нужда и където е необходимо, ние говорим за това какво може тол системата. Ние изпълняваме съвсем реалистичен график по отношение на дооборудването на тези 95 рамки, за които говорите. Съгласно Анекса, те трябва да бъдат готови през месец февруари.
  Също се оборудват и сензорите за тегло, като до момента и тази сутрин в 5,30 ч. бях на тестове за сензор на тегло на пътя до Севлиево, където правихме тестове за балансиране в режим на дъжд, защото е важно и така да работи системата. Всички конкретни мерки, ако дойдете при нас в Националното управление, можем да Ви ги покажем на живо и най-горещо Ви каним, за да може съвсем ясно да се видят нещата с факти и с реалности.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Този въпрос е доста дълъг.
  Дайте следващата седмица да не правим заседание на Комисията, а да се отзовем на поканата на Тол управлението и да видим на дело какво се случва. Мисля, че така ще се изчистят нещата.
  Ако има съгласие, в обичайния четвъртък вместо да се видим тук за комисия, ще се видим в Тол управлението. Ще ни кажете къде точно да дойдем. За нас ще бъде любопитно и ще се изчерпят в по-неформален разговор въпросите. (Шум и реплики.)
  От името на „Обединени патриоти“ ще задам въпрос.
  Уважаема госпожо Министър, както е известно с гласувания Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията бяха създадени ангажименти за изменение в доста подзаконови нормативни актове за Министерството. Моят интерес основно се фокусира, разбира се, върху така наречената комплексна виза – възможността на гражданите с едно заявление на практика да получат одобрение на инвестиционните си намерения от всички инстанции: ВиК, „Топлофикация“, Енерго и така нататък и да съкратим злокобно дългия срок за присъединяване към енергодружсетвата.
  В това отношение имахме разговор на 24 април, когато изслушвахме Вас и министъра на енергетиката. Имахме експертна среща в Комисията, надявам се да е на финалната права и да задам въпроса: докъде е стигнала процедурата по одобряване на образеца на заявлението за издаване на виза по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ, както и изменението и допълнението в Наредбата по чл. 84, ал. 3 и Наредбата по чл. 83, ал. 5? В единия случай става въпрос за условията за техническите изисквания и реда за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към ВиК съоръженията, а в другия – за сервитутите.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  По отношение на ангажиментите, които има Министерството на регионалното развитие и благоустройство във връзка с направените изменение в Закона, ще отговоря подред на зададения въпрос. Първо, разпоредбата на 140а ал. 1 и 9 от Закона за устройство на територията.
  МРРБ подготви проект на образец на заявление, с което възложителят или упълномощено от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества. Проектът на образец трябва да бъде съобразен и с измененията на Наредбите по чл. 84, ал. 3 от ЗУТ; чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3 и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката, които съгласно § 24 от Преходните и заключителните разпоредби също трябва да бъдат приведени в съответствие с промените в ЗУТ.
  Проектът за образец на заявление беше изпратен за становище до министъра на енергетика, до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, до Националното сдружение на общините и Дирекцията за национален строителен контрол, като получените становища и предложения са обсъдени, отразени са в проекта за образец на заявление и предстои тяхното изпращане за съгласуване с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, съгласно изискването на чл. 140а, ал. 9 от ЗУТ.
  Това е по отношение на образеца – в най-скоро време, като получим съгласуване от КЕВР, ще имаме готов образец, който може да бъде утвърден.
  По отношение на въпросите с промените на Закона за устройство на територията за намаляване на административната тежест, които касаят режима по присъединяване на имотите към разпределителните системи, съгласувателните процедури, отпадането на изискването за сключване на предварителен договор за присъединяване въведените разпоредби, касаещи сервитутните ивици, приетата промяна наложи изменение в подзаконовите нормативни уредби, каквато е Наредба № 4. С моя заповед бе сформирана междуведомствена работна група с определен срок от два месеца. Това стана февруари месец. Тъй като през месец март се приеха още промени в ЗУТ, се наложи да удължим със заповед времето за работа на работната група. Подготвеният проект е факт, качен е на страницата на МРРБ – проектът за изменение на наредбата, и порталът за обществени консултации. В момента текат предложения и становища. След това ще бъдат отразени в наредбата. Към днешна дата тя е факт и е публикувана в „Държавен вестник“.
  По отношение на другата наредба – със сервитутите, към 1 януари 2019 г. са въведени разпоредби, касаещи сервитутните ивици. С моя заповед е сформирана работна група за разработване на проект на Наредба за условията за реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специален режим за упражняване на сервитутите. Участниците в работната група са: Министерството, Съюза на ВиК операторите в Република България, Камарата на инженерите, Инвестиционното проектиране на архитектите, на строителите. Проектът на наредба е изготвен в срока на работа на Комисията и е публикуван на портала за обществени консултации и на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Към настоящия момент се обсъждат и отразяват постъпилите предложения, становища, така че очакваме в началото на месец октомври да имаме готовност наредбата да бъде подписана и да бъде публикувана в „Държавен вестник“.
  Това е по отношение на трите ангажимента, които имаме, и са предмет на Вашето питане.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест образецът на заявление примерно в едномесечен срок би могъл да бъде готов.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Да.
  Едната наредба вече е публикувана, другата очакваме през октомври да бъде финализирана и публикувана. (Реплики.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви за отговора.
  Уважаеми колеги, да благодарим на министъра и на нейния екип.
  МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: И ние благодарим.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Закривам заседанието.


  (Закрито в 15,50 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ  СТЕНОГРАФ:
  Емилия Огнянова
  Форма за търсене
  Ключова дума