Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
06/11/2019

  Законопроект № 902-01-57 за държавния бюджет на Република България за 2020 г., внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта му за Министерството на външните работи.
  Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2020 г. беше представен от заместник-министъра на външните работи Петко Дойков. Николина Апостолова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите запозна комисията с общата рамка и приоритетите на бюджет 2020 г.
  За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционално разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани единадесет програми, разпределени в три политики - „Развитие на ефективна дипломатическа служба”, „Публична дипломация” и „Активна двустранна и многостранна дипломация”.
  Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е ефективно функционираща и адекватно обезпечена администрация. Оперативните цели са разработени в две програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”.
  Стратегическа цел на политиката за публична дипломация е генериране на благоприятна вътрешна и външна среда, осигуряваща успешно изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея приоритети. Оперативните цели към тази политика следват общото и специфичното в публичната и културна дипломация и са дефинирани в две програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.
  Стратегическата цел на политиката за активна двустранна и многостранна дипломация е разработването и отстояването на последователни национални позиции чрез координирани, целенасочени и системни действия. Оперативните цели в политиката са разработени в седем програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“.
  С проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са определени приходите, разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет за Министерството на външните работи. В сравнение с бюджет 2019 г., собствените приходи са намалени с 3 000 000 лв., разходният таван е увеличен с 8 836 300 лв., а субсидията е увеличена с 8 814 300 лв.
  Основните параметри в проекта за бюджет за 2020 г. в частта му за Министерството на външните работи са следните:
  - Собствените приходи са в размер на 56 789 000 лв.
  - Разходите са в размер на 141 246 500 лв.
  - Субсидията е в размер на 84 457 500 лв.
  Утвърждава се разпределение на разходите по политики и бюджетни програми, както следва:
  - Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба – 119 546 400 лв.
  - Политика в областта на публичната дипломация – 940 100 лв.
  - Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация – 20 760 000 лв.
  Утвърждават се максималните разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на външните работи, които са в размер на 111 660 600 лв.
  Утвърждават се целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 000 лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 % от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта. Освен това при предоставяне на помощта за развитие през 2020 г. не по-малко от 10% от средствата следва да бъдат разходвани за изпращане на експерти и за споделяне на знания и опит.
  Бюджетната рамка на МВнР за 2020 г. ще позволи:
  - Адекватно обезпечаване на присъщи дипломатически дейности в областта на двустранната и многостранната дипломация и участието във формати, в които се отстояват националните интереси чрез инструментите на външната политика;
  - Осигуряване на условия на труд, в т.ч. възнаграждения в системата на МВнР;
  - Обезпечаване на техническото, материалното, комуникационно и информационно осигуряване на централното управление на МВнР и на задграничните представителства;
  - Поддръжка и обновяване на сградния фонд на дипломатическите и консулски представителства предвид обективните амортизационни процеси.
  Министерството на външните работи съвместно с Министерството на финансите работи непрекъснато за намиране на възможности за по-ефективното разходване на предоставените средства. Следва да продължат усилията за повишаването на разходния таван на министерството с цел в максимална степен да бъде преодоляно недофинансирането на дипломатическата служба.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект № 902-01-57 за държавния бюджет на Република България за 2020 г., внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума