Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
17/01/2018

  Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 година, Комисията по външна политика разгледа законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 г. в Скопие, Република Македония.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.
  България следва политика на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество с Република Македония като независима и суверенна държава. Отношенията ни се базират на последователната политика и приемственост на всички български правителства от 15 януари 1992 г., когато България първа призна независимостта на Република Македония.
  На 22 февруари 1999 г. в София беше подписана декларация от министър-председателите на Република България и на Република Македония, която изразява общата воля за развитие на всестранни приятелски отношения и за укрепването на разбирателството, мира и стабилността в региона на Югоизточна Европа. С декларацията беше възприета взаимно приемлива „езикова клауза“, с която беше преодолян проблема с езиковия спор при подписването на двустранните документи. Това отвори пътя за изграждането на двустранната договорно-правна база.
  Сключването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество е сред външнополитическите приоритети на българската държава от 2012 г., когато България предложи подписването на този договор, като предварително условие за българската подкрепа за по-нататъшния напредък в евроинтеграционния процес на Република Македония.
  Договорът, който беше подписан на 1 август 2017 г. от министър-председателите на България и Македония е юридически обвързващ документ между двете страни, уреждащ трайно и стабилно добросъседските отношения и стремежа за развитие на сътрудничеството помежду им.
  За сключването на договора беше демонстрирана и широка парламентарна подкрепа към българското правителство от всички политически сили с приемането на Декларация в подкрепа на подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, от 27 юли 2017 г.
  Насърчаването на добросъседските отношения и приобщаващото регионално сътрудничество са една от целите на ЕС в процеса на интеграцията на Западните Балкани.
  С договора се определят основните принципи, на базата на които ще се развиват двустранните отношения между Република България и Република Македония, а именно: уважение, доверие, разбирателство, добросъседство, взаимно зачитане на интересите на двете държави и отчитане на общата история, която свързва двете държави. Регламентират се формите на сътрудничество между двете държави в рамките на Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Предвижда се двете държави да провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища и да си съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Създават предпоставки за подобряването на икономическите, финансовите и търговските отношения между държавите, насърчаване на взаимните инвестиции и осигуряване на тяхната защита.
  Предвижда се осигуряването на подкрепа за разширяването на туристическия обмен и на транспортните връзки и комуникациите, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Регламентира усилването на сътрудничеството в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалната политика и спорта.
  Важен момент представлява създаването на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси. Договорът създава правна основа за осъществяването на съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепването на добросъседските отношения.
  Въвежда се гаранция за ненамеса във вътрешния работи на Република България и задължение за предприемането на ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда, омраза или други действия, които биха навредили на отношенията между страните.
  Създава се Съвместна междуправителствена комисия, която ще изпълнява функциите на механизъм за мониторинг на изпълнението на разпоредбите на договора.
  Договорът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 8 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума