Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
17/01/2018

  Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 5 януари 2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по външна политика разгледа законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.
  Конвенция № 131 е приета през 1970 г. от Международната конференция на труда на Международната организация на труда (МОТ), проведена в гр. Женева, Швейцария.
  С ратифицирането на Конвенция № 131 на Международната организация на труда ще се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната работна заплата. По силата на конвенцията промяната ще се прави на базата на редица важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт и др. Конвенцията ще допринесе и за съвместната цел на правителството, синдикатите и работодателите в отговор на специфични препоръки от Съвета на ЕС за създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.
  Анализите на нормите на българското трудово законодателство, както и многогодишната ни практика сочат, че те отговарят на основните задължения, които произтичат за страната от ратификацията на Конвенция
  № 131. Ратифицирането на Конвенция № 131 е важна за въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство.
  Конвенцията подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда относно определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 5 януари 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума