Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
24/01/2018

  Законoпроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16.01.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 24.01.2018 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната, както следва:
  На 20 октомври 2017 г. от българска страна са подписани ноти за присъединяване към техническите споразумения ATARES и SEOS. Предмет на техническите споразумения ATARES и SEOS е международното сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили в рамките на Център за координация на придвижването „Европа” (МССЕ).
  Техническите споразумения ATARES и SEOS дават дефиниции, указват приложимостта и конкретизират процедурите по заявяване и принципите за компенсации при обмен на услуги в областта на транспортирането и придвижването, отговорностите на участниците и разрешаването на възникнали спорове и други с уговорката, че националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от споразуменията.
  Причините, които налагат ратифицирането на техническите споразумения ATARES и SEOS от Народното събрание, са следните:
  Техническото споразумение относно Център за координация на придвижването „Европа”, към което българската страна се е присъединила с Нота за участие, подписана на 14 ноември 2016 г., е ратифицирано със закон, приет от 44-ото Народното събрание на 13 юли 2017 г. (ДВ, бр. 60 от 2017 г.).
  В подписаните на 20 октомври 2017 г. ноти за присъединяване към технически споразумения ATARES и SEOS е направено изявлението: „За българската страна Техническото споразумение ще влезе в сила от датата на писменото уведомление от Министерството на външните работи на Република България за завършването на нейната национална процедура.” В клаузи на техническите споразумения се предвижда възникване на финансови задължения между участниците при обмена на услуги в области на транспортирането и придвижването.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което със “17” гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS).  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума