Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
24/01/2018

  Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г.
  На заседание, проведено на 24 януари 2018 година, Комисията по външна политика разгледа Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение.
  Мотивите към проекта за решение бяха представени от Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Заместник-председателят на ДАНС Николай Ненков представи становището на агенцията. Участие в заседанието взе Драгомир Заков, директор на дирекция „Политика за сигурност“ в Министерството на външните работи.
  Съвременната и динамична среда на сигурност налага непрекъснато усъвършенстване и обновяване на Стратегията за национална сигурност, така че нейното прилагане да защитава в максимална степен националните интереси.
  Предложението за актуализиране на Стратегията за национална сигурност от 2011 г. е разгледано и подкрепено от участниците в Консултативния съвет за национална сигурност, проведен на 5 май 2017. г.
  На основание чл.7, ал.1 т.2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, одобреният от Министерския съвет проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България е предложен за разглеждане и приемане от 44-то Народното събрание.
  Предложеният проект е изготвен от междуведомствена работна група със заповед на министър-председателя на република България и е положен на широко обществено обсъждане преди одобряването му от Министерски съвет.
  Приетата през 2011 г. Стратегия за национална сигурност е изчерпила своето действие за период от 7 години. Актуализираната стратегия е с времеви хоризонт до 2025 г.
  Актуализирането на стратегическите цели и предложенията за тяхното реализиране в секторните политики за сигурност осигурява основата за противодействие на новите рискове и заплахи.
  В стратегията са включени и анализирани нови политики, като кибер сигурността, транспортната сигурност, управлението при кризи и форми на защита на културно историческото наследство.
  С проекта са формулирани принципите на политиката за национална сигурност в защита на националните интереси. Систематизирано са представени рисковете и заплахите, произтичащи от външната и вътрешна среда за сигурност, които стават взаимосвързани във все по-голяма степен. Ясно са очертани приоритетите на националната сигурност и секторните политики за сигурност.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика:
  1.Предлага в т. 37 на проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност след последното изречение де се добави: „Ускоряването на механизмите на взаимодействие между Република България и страните от Западните Балкани, на базата на тяхната конкретна позиция като кандидати за членство в НАТО и Европейския съюз, ще способства за по-бързото им реално интегриране в двете организации.“ Предложението е направено от народния представител Георги Михайлов и е прието с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.
  2.С 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме с решение актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума