Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
21/02/2018

  Законопроект за ратифициране на Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4 /02.02.2018г.
  На свое редовно заседание, проведено на 21 февруари 2018 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2018г.

  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти e международен договор приет през 2004 г. от Международната Конференция организирана от Международната морска организация (IMO). Като се има предвид, че огромната част от глобалната търговия преминава през транспортиране по море и всяка година - по оценки на Международната морска организация, в света се пренасят от корабите от 3 до 5 милиарда тона баластни води, регулирането на тяхното управление изисква създаване на международни норми. Тези норми трябва да включват аспекти, свързани с проблемите по замърсяването на моретата и океаните, пренасянето на биологични видове несвойствени за съответните екосистеми, разрушаване на морските хабитати и пр.
  Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти има за цел да допринесе за постигане на конкретни резултати по приета „Програма 21“ на Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) . Една от мерките е приемането на правила под егидата на Международната морска организация, за контрол на операциите с корабни баластни води и предпазване от разпространението на неместни организми, които биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху местните екосистеми, да доведат до неблагоприятни икономически последици, както и да застрашат общественото здраве.

  С конвенцията се отговаря на ангажимента на страните по чл.196 §1 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., по която Република България е страна от 1996 г.
  Целесъобразността на присъединяването на Република България към Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти е разгледана от две работни групи през 2014 и 2015 г. които са излезли със заключение, че ще бъде от интерес за страната да се присъедини към тази Конвенция.
  Ако Република България не се присъедини към конвенцията не би имала право да инспектира кораби, плуващи под флаг на държави-страни под конвенцията, докато корабите плуващи под български флаг ще бъдат обект на проверки в пристанища на страните по Конвенцията.
  От български интерес и Черно море, като полузатворено море с уязвими екосистеми да бъде предпазвано като от замърсяване, така и от пренасяне на чужди за екосистемата биологични видове, за което Конвенцията дава възможности. Предмет на загриженост е установеният факт от национални изследвания на пренасяне в Черно море на над 230 биологични видове, което има неблагоприятен екологичен и икономически ефект по отношение на оползотворяване на местните морски ресурси на флората и фауната.
  С ратификацията на Конвенцията Република България ще отговори и на призива на Европейския съвет и Съвета на ЕС по Регламент (EC) 1143/2014 от 22 октомври 2014 г., относно предотвратяването и управлението на въвеждането на чужди и инвазивни видове, както и на Препоръка № 4.1(b) от Доклада на Икономическата Комисия за Европа на ООН от май 2017 г.
  Чрез Заключителната разпоредба на Законопроекта се допълва §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с което се хармонизира българското право с разпоредбите на Конвенцията.

  След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „За“ законопроекта гласуваха 15 народни представители, „Против“ 0 и 0 „Въздържали се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Международната Конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, внесен от Министерския съвет, № 802-02-4 /02.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА :

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума