Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
21/02/2018

  Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5 /09.02.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 21.02.2018 година Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 2018г.

  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-н Красимир Живков – заместник-министър на околната среда и водите.

  Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой към Виенската Конвенция за защита на озоновия слой е международен договор между 197 страни, имащ за цел да предотврати изпускането в атмосферата на вещества, разрушаващи озоновия слой в стратосферата на Земята.
  Той е създаден през 1987 г., а за България е в сила от 1991г.
  Народното събрание е ратифицирало предишните изменения, нанесени в протокола. Новите изменения на протокола от 15 октомври 2016 г. са приети в Кигали, Руанда, но се предвижда да влязат в сила на 1 януари 2019 г., ако към този момент поне 20 държави са ратифицирали измененията. Към момента вече 25 държави са ратифицирали измененията, от които 7 са държави-членки на Европейския съюз.
  Измененията предвиждат поетапно намаляване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди, използвани досега в климатици, хладилна техника и други технологии. Целта на протокола е да се поощрят страните при производството на такава техника да заместват тези хидрофлуорокарбони с други вещества, които са щадящи за озоновия слой.
  Предвижда се въвеждането на лицензионни режими за внос и износ на такива вещества. А за страните, които към 1 януари 2033г. не са ратифицирали измененията се предвижда и забрана на търговията с такива вещества от страна на държавите – страни по споразумението.
  САЩ и Европейският съюз ще започнат да прилагат тези мерки от 2019 г. с намерение целите да бъдат постигнати към 2036 г. За други развити страни този период ще е 2020-2036 г. За развиващите се страни периодите са съответно 2024-2045 г. и 2028-2047 г.
  За страните от Европейския съюз постепенното намаляване на производството и употреба на халогенирани флуоровъглеводороди е осигурено чрез Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Въз основа на този регламент, след 2022 г. ще бъде направен преглед на ситуацията в страните-членски на ЕС и ще бъде определен график за намаляване в периода до 2030 г. Формата и средствата за подаване на доклада са определени с Регламент №1191/2014 г.на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, съответно и Регламента за изпълнение № 2017/1375 за изменението му.
  За Република България компетентен орган по прилагането на Монреалския протокол е Министерството на околната среда и водите. Ратифицирането на измененията няма да доведе до промени в нашето национално законодателство, нито ще наложи увеличаване на административната тежест за изпълнението му.
  Очаква се ратификацията на споразумението за измененията в протокола да доведат до увеличаване на членския внос на Република България с 15 до 40% спрямо членския внос в периода 2015-2017 г. Възможно е в следващия период членският внос да продължи да се увеличава. Тези разходи за България ще бъдат осигурявани чрез бюджета на Министерството на околната среда и водите. Научните изследвания на озоновия слой в стратосферата на Земята показват, че т.нар. озонови дупки над полюсите на планетата започват да намаляват, което показва, че предприетите досега мерки за ограничаване на емисиите на газове разрушаващия озоновия слой дават резултат.
  При успешното прилагане на измененията на Монреалския протокол от Кигали, целящи намаляване за развиващите се страни с 80% - до 2045 г. и 85% за развитите страни - до 2036 г. на такива вредни емисии, прогнозата е, че това ще предотврати повишаването на глобалната температура на планетата с 0.5 градуса по Целзий до 2100 г. Освен това прилагането на тези изменения ще насърчат внедряването на нови технологии, които ще бъдат по-малко енергоемки и ще бъдат по-ефективни от досега използваните такива.

  След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „За“ законопроекта гласуваха 14 народни представители, „Против“ 0 и 0 „Въздържали се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, внесен от Министерския съвет, № 802-02-5 /09.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА :

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума