Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
14/03/2018

  Законoпроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802-02-8, внесен от Министерския съвет на 02.03.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 14.03.2018 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
  Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) е специализирана агенция на ООН, създадена по силата на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г., наричана по-нататък „Конвенцията”. В ИКАО членуват 191 държави. Република България е страна по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване от 4.08.1966 г.
  На своята 39-а сесия, проведена в периода от 27 септември до
  6 октомври 2016 г. в Монреал, Събранието на ИКАО прие решения за увеличаване на числеността на Съвета и на Въздухоплавателната комисия, което налага съответни изменения в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. За тази цел бяха приети Резолюция А39-5 относно изменение на чл. 50, буква „а“ за увеличаване на състава на Събранието от тридесет и шест на четиридесет членове и Резолюция А39-7 относно изменение на чл. 56 за увеличаване на числеността на Въздухоплавателната комисия от деветнадесет на двадесет и един членове. Резолюциите съдържат също призив към държавите – страни по Конвенцията, да ратифицират измененията възможно най-скоро, като целта е измененията да влязат в сила преди следващите избори за Съвет на ИКАО през 2019 г.
  Съветът и Въздухоплавателната комисия са двата най-важни избираеми органа, от които зависи работата на ИКАО по създаването и изпълнението на стандартите и препоръчителните практики в областта на гражданската авиация, приложими в световен мащаб. Всяко национално законодателство, както и правото на ЕС в сферата на авиацията се основават на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и нейните
  19 анекса. Държавите - членки на Европейския съюз, заедно с 44-те държави, членуващи в Европейската конференция за гражданска авиация, са особено заинтересовани от по-силно присъствие на Европа в процеса на изготвяне на политиките и стандартите в областта на въздушния транспорт. Увеличаването на числения състав на основните органи на ИКАО би благоприятствало избирането и на по-малки страни, като Република България, когато те се кандидатират като представители на регион, излъчени на ротационен принцип.
  Разширяването на състава на Съвета на ИКАО ще отговори на необходимостта от по-адекватно представителство на страните, съобразено с увеличения брой на държавите - членки на международната организация, и с нарастващото значение на международния въздушен транспорт за националните икономики.
  Разширяването на състава на Въздухоплавателната комисия ще й позволи да привлича експертиза и опит в различни практически области на авиацията от повече държави членки.
  С приемането на Закона за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване Република България ще изпълни Резолюция А39-5 и Резолюция А39-7 на 39-ата сесия на Събранието на ИКАО и ще отговори на призива за скорошна ратификация.

  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с “14” гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума