Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
14/03/2018

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж
  На редовно заседание, проведено на 14.03.2018 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерски съвет Законопроект за ратифициране на Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от г-н Румен Димитров, заместник-министър на културата.
  На 25 октомври 2010 г. е подписано Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2). Споразумението е ратифицирано от 41-ото Народно събрание на 16 март 2011 г.
  Регионалния център за опазване на нeматериалното културно наследство в Югоизточна Европа, наричан по-нататък „Центърът“ обединява представители на 16 страни от региона: Албания, Армения, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Украйна, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Съгласно член 12 Центърът насърчава участието на държавите членки и асоциираните членове на ЮНЕСКО.
  Съгласно чл. 6 от Споразумението целите на Центъра са да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в Югоизточна Европа.
  Комплексната стратегия за центровете категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, която бе одобрена с резолюция 93 на 37-ата сесия на Генералната конференция (ГК) на ЮНЕСКО, предвижда на всеки не повече от 6 години да се извършва одит от ЮНЕСКО на центровете. В случай, че резултатите от така извършения одит са задоволителни, Изпълнителният съвет на ЮНЕСКО взима решение за подновяване на споразумението със съответния център категория 2 на ЮНЕСКО. В рамките на предприетата процедура за подновяване на Споразумението между България и ЮНЕСКО за продължаване на дейността на Центъра в София, през януари 2017 г. бе извършен одит. В него е дадено заключение, че Центърът изпълнява мисията си съгласно Споразумението и съгласно стратегията и целите на ЮНЕСКО. Направена бе препоръка за подновяване на Споразумението между България и ЮНЕСКО.
  В съответствие с установената практика резултатите от одита и проектът за ново споразумение бяха одобрени от 202-ата сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, която се проведе на 4-18 октомври 2017 г.
  На 10 ноември 2017 г. в Париж бе подписано Споразумението между Правителството на Република България и ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за нов 6 годишен период.
  Със споразумението Правителството на Република България се задължава да осигури всички финансови и непарични ресурси, необходими за администрирането и правилното функциониране на Центъра, в това число да му предоставя обща сума годишно в размер най-малко на равностойността на 200 000 евро за покриване на разходи по осигуряване на работни помещения и заплащане на заплати на административния персонал, който е необходим за изпълнение на неговите функции.
  Центърът спомага за утвърждаване водещата позиция на България в сферата на нематериалното културно наследство за региона, както и сред страните подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. В същото време той допринася и за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Югоизточна Европа.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, Споразумението, което подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума