Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
06/06/2018

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерския съвет на 29.05.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 06.06.2018 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект, който подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Юрий Щерк – заместник-министър на външните работи, както следва:
  Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, беше подписано на 24 ноември 2017 г. в Брюксел.
  Понастоящем отношенията между Европейския съюз (ЕС) и Република Армения се основават на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, което е в сила от 1 юли 1999 г. Новото Споразумение е всеобхватен и амбициозен формат за партньорство и взема предвид новите глобални, политически и икономически интереси, споделяни от двете страни.
  В Споразумението са включени клаузи относно сътрудничеството между Европейския съюз и Република Армения в областта на осъществяването на вътрешните реформи, външната политика и политиката на сигурност, включително в областта на миграцията, предотвратяването на кризи и управлението на конфликти, противодействието на тероризма, борбата с организираната престъпност и корупцията, противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение, контрола на износа на малките оръжия и лекото въоръжение и др.
  Споразумението съдържа също така разпоредби относно сътрудничеството в редица области, сред които тези на транспорта, енергетиката и ядрената безопасност, околната среда, изменението на климата, данъчното облагане, образованието и културата, заетостта и социалните въпроси, банковото и застрахователното дело, промишлената политика, селското стопанство и развитието на селските райони, туризма, научноизследователската дейност и иновациите и минното дело.
  То съдържа обширен дял, посветен на търговията, в който са посочени важни ангажименти в няколко области на търговската политика. Тези ангажименти ще подобрят условията за двустранна търговия между ЕС и Армения, като същевременно в пълна степен се отчитат задълженията на Армения като член на Евразийския икономически съюз. Те ще осигурят по-добра регулаторна среда за икономическите оператори в области, като търговията със стоки и услуги, учредяването и управлението на дружества, движението на капитали, обществените поръчки, правата върху интелектуалната собственост, устойчивото развитие и конкуренцията. В редица области Споразумението има за цел също да сближи постепенно арменското право с достиженията на правото на ЕС.
  Отношенията на Република България с Армения са традиционно добри и се характеризират със задоволителен интензитет на високо равнище. Те се развиват постъпателно както на двустранна и многостранна основа, така и в рамките на Европейската политика за съседство и инициативата „Източно партньорство”.
  Към момента, Естония е единствената държава-членка на ЕС, която е ратифицирала Споразумението, като процесът на ратификацията е протекъл в рамките на Естонското председателството на Съвета на ЕС. Армения също е приключила успешно ратифицирането на Споразумението. Очаква се като позитивен знак ратифицирането на Споразумението от страна на България да се осъществи в рамките на Българското председателство Съвета на ЕС. Споразумението ще се прилага в цялата му пълнота след ратификацията му от всички страни-членки на ЕС.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с “15” гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума