Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
24/10/2018

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 24.10.2018 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерски съвет Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна. Споразумението е подписано на Срещата на най-високо равнище Европейски съюз - Канада на 30 октомври 2016 г. в Брюксел и е одобрено от Европейския парламент на 15 февруари 2017 г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи.
  Споразумението потвърждава стратегическото партньорство между Европейския съюз и Канада и допринася за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в търсене на решение на глобалните предизвикателства. То предвижда механизми за засилване на политическия диалог, като се организират срещи на най-високо равнище и консултации на министри и експерти. Създават се Съвместен комитет на министрите и съвместен комитет за сътрудничество.
  Споразумението за стратегическо партньорство съдейства за разширяване на сътрудничеството между Европейския съюз и Канада в области като външната политика и политиката на сигурност, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност, устойчивото развитие, научните изследвания, културата и образованието. Подобряват се възможностите за координиране и взаимодействие в широк кръг области от взаимен интерес, излизащи извън търговските и икономическите отношения.
  Отделни части от споразумението се прилагат временно от 1 април 2017 г., тъй като то е от смесен тип. Пълното му влизане в сила ще се осъществи след приключване на процеса на ратифицирането му и съответните вътрешни процедури във всички държави-членки на Европейския съюз. Страните могат да изменят настоящето споразумение писмено, като изменението влиза в сила на първия ден на месеца, следващ датата на последната нотификация, с която страните са уведомили взаимно за приключване на всички необходими вътрешни процедури за влизане в сила на изменението.
  Споразумението подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведената дискусия и гласуване, Комисията по външна политика с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на Закон за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума