Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
31/10/2018

  Законопроект № 802-01-49 за държавния бюджет на Република България за 2019 г., внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. в частта му за Министерството на външните работи.
  Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2019 г. беше представен от Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи, Добрин Пинджуров, директор на дирекция „Бюджет“ на Министерството на финансите запозна комисията с общата рамка и приоритетите на държавния бюджет за 2019 г.
  За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционално разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани три политики - „Развитие на ефективна дипломатическа служба”, „Публична дипломация” и „Активна двустранна и многостранна дипломация”. В рамките на тези политики са разпределени единадесет програми, които систематизират задачите и целите пред дипломатическата служба.
  Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е функционираща и ресурсно обезпечена администрация. Оперативните цели са разработени в две програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”.
  Стратегическа цел на политиката за публична дипломация е създаване на благоприятна вътрешна и външна среда за успешното изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея приоритети. Оперативните цели към тази политика следват общото и специфичното в публичната и културна дипломация и са дефинирани в две програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.
  Стратегическата цел на политиката за активна двустранна и многостранна дипломация е разработването и отстояването на последователни национални позиции чрез координирани, целенасочени и системни действия. Оперативните цели в политиката са разработени в седем програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“.
  С проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са определени: приходите, разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет за Министерството на външните работи.
  Основните параметри в проекта за бюджет за 2019 г. в частта му за Министерството на външните работи са следните:
  - Собствените приходи са в размер на 59 789 000 лв.
  - Разходите са в размер на 132 669 600 лв.
  - Субсидията е в размер на 75 643 200 лв. от които 2 762 600 лв. за трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
  Утвърждава се разпределение на разходите по политики и бюджетни програми, както следва:
  - Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба – 10 295 500 лв.
  - Политика в областта на публичната дипломация – 853 200 лв.
  - Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация – 21 520 900 лв.
  Утвърждават се максималните разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на външните работи, които са съответно в размер на 105 805 300 и 105 755 300 лв.
  Утвърждават се целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 000 лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 % от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
  За осигуряването на дейностите на Министерството на външните работи с бюджета за 2019 г. допълнително договорените и осигурени средства са както следва:
  • 2 375 300 лв. за увеличение с 10% на средствата за заплати и осигурителни вноски от 2019 г., с което ще се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на заетите, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати и увеличаване на размера на минималната работна заплата.
  • 2 800 000 лв. предоставени допълнително средства за дългосрочна командировка на служителите в дипломатическите и консулските представителства.
  • 1 401 800 лв. за изпълнение на постановление за откриване на ново дипломатическо представителство в Саудитска Арабия, съгл. ПМС 168/09.08.2018 г. за издръжка и капиталови разходи.
  • 122 100 лв. за предоставяне на услуги между Република България и Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно предоставяне на комуникационно и информационно обслужване за новата Главна квартира на НАТО.

  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект № 802-01-49 за държавния бюджет на Република България за 2019 г., внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума