Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
14/11/2018

  Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26 /06.11.2018г., внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 14.11.2018 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, внесен от Министерския съвет на 06.11.2018 г.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-н Юрий Щерк – Заместник-министър на външните работи.
  Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за приноса на Република България с приложения към него график за плащанията е ратифицирано от 43 Народно събрание като Законът за ратификацията е обнародван в Държавен вестник на 12 април 2016 г.
  Механизмът за бежанците в Турция е създаден с Решение на Европейската комисия C(2015) 9500, прието на 24 ноември 2015 г.
  Средствата по този Механизъм са предназначени за спешна хуманитарна помощ, за образование, здравни услуги и пр.
  Първият транш по този Механизъм, от 3 милиарда евро включва 1 милиард евро от бюджета на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро от страните-членки.
  В резултат на това, успешно бяха подпомогнати около 1.2 млн. бежанци от най-уязвимите групи, а също така са осигурени образователни материали за 500 000 ученици от семействата на бежанците и са подпомогнати с основна медицинска помощ 764 000 бежанци.
  Внесеното за ратификация Актуализирано общо споразумение продължава политиката на Европейския съюз за хуманитарно подпомагане на бежанците в Турция, която приютява в момента най-голям брой бежанци и мигранти от Сирия и Ирак. На заседание на Съвета на Европейския съюз от 28 и 29 юни 2018 г. е постигнато споразумение за осигуряване на финансирането на втори транш от Механизма за бежанците в Турция, в размер на 3 милиарда евро, като 2 милиарда евро ще постъпят от бюджета на ЕС, а 1 милиард евро ще постъпят от страните-членки, като вноските им са изчислени въз основа на дела на Брутния национален доход на страната в общата сума на Брутния доход общо за Европейския съюз. Решението за допълнително финансиране за осигуряване на непрекъснатост на проектите по линия на Механизма е прието на 24 юли 2018 г. и публикувано в Официален вестник на ЕС.
  По това изчисление делът на България е 3 198 581 евро (6 255 880,68 лв.) Той трябва да бъде изплатен съгласно предложения от комисията график през всяко трето и четвърто тримесечие на годините в периода 2019-2023 г. Графикът за плащанията ще започне от третото тримесечие на 2019 г., като сумите за годините са съответно – за 2019 г. – 722 240 евро, за 2020 г.- 938 624 евро, за 2021 г. – 557 194 евро, за 2022 г. – 548 716 евро, за 2023г. – 431 808 евро.
  Финансирането за България ще се осъществи от централния бюджет, чрез бюджета на Министерството на външните работи – в частта на бюджета за финансиране на двустранното сътрудничество и хуманитарна помощ съгласно чл.24а от Постановление № 234 на МС от 2011 г. Инструментът ще се управлява от Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.
  Точка 34 от Общото споразумение предвижда като приложимо право по прилагането му правото на ЕС, а за неуредените от това право въпроси, да се прилага субсидиарното белгийско право. Съгласно параграф 36 на това споразумение, споровете, свързани с него се отнасят до Общия съд на Европейския съюз, действащ като арбитражен съд съгласно чл. 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  В дебатите взеха участие депутатите Пламен Манушев, Валери Жаблянов, Иво Христов, Красимир Богданов и Юлиан Ангелов.
  Г-н Манушев подкрепи ратификацията на Актуализираното общо споразумение, като изтъкна, че въпреки критиките към него след получаването на първия транш от Турция, бежанският натиск към българската граница е намалял съществено. Той посочи като недостатък на споразумението, несъгласието на Турция да допусне мониторинг на изразходваните средства.
  Народният представител Валери Жаблянов посочи, че депутатите от БСП са гласували против още при ратификацията на първоначалното споразумение. Позицията на социалистите по Актуализираното общо споразумение остава с много въпроси, в т.ч. за липсата на мониторинг на изразходваните средства отпускани от ЕС на Турция, поради което народните представители от тяхната парламентарна група ще гласуват „въздържали се“. Депутатите Красимир Богданов и Юлиян Ангелов, заявиха, че са против споразумението, което е тяхна последователна позиция.
  След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „За“ законопроекта гласуваха 10 народни представители, „Против“ 2 и 5 „Въздържали се“.
  На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание Чл.85, ал.1, т.4 и чл. 85, ал 1, т. 5 и 7 от Конституцията да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26 /06.11.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума