Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
18/05/2017
  1. Разглеждане и приемане на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по външна политика.
  2. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 1


  На 18 май 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по външна политика при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Разглеждане и приемане на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по външна политика.
  2. Разни.


  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по външна политика и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Джема Грозданова


  * * *  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Добър ден, колеги!
  Видимо имаме кворум, така че откривам първото заседание на Комисията по външна политика.
  Събираме се днес по това време, защото имаме кратък дневен ред и защото пленарните заседания са кратки тези дни. Ще заседаваме редовно в сряда от 14,30 ч., ако приемем Правилника, който сме предложили.
  Ще Ви изчета дневния ред за днес за да го гласуваме.
  1. Разглеждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по външна политика.
  2. Разни.
  Който е „за“ дневният ред, моля да гласува. Благодаря Ви.
  Против и въздържали има ли? Няма.
  Дневният ред е приет единодушно.
  Миналата седмица в четвъртък изпратихме Проекта на Правилник за дейността на Комисията. Не сме получили предложения, приемам, че това, което сме предложили от името на ръководството на Комисията се приема. Има информация за проблем със сървъра и, ако някой е пращал предложения, моля да ми каже, защото на имейла на Комисията не е получено нищо.
  Има ли някой, който да е правил предложения по Правилника? Няма.
  Ако имате някакви въпроси – предлолагам, че сте го чели. Ако има нещо за обсъждане, заповядайте.
  Господин Тошев, заповядайте.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, аз имам един въпрос, на който знам отговора от друга комисия, но исках и тук да го чуя, защото не е записан. Когато Комисията заседава под кворум решенията как се взимат?
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Във времето, когато съм била председател на Комисията – за две години, се е налагало само веднъж да заседаваме в състав под 12 души. Аз много държа да имаме необходимия кворум, който в случая е 12 души. Ако се провеждат заседания в състав 7 или 8 народни представители, обикновено, ако има важни решения, които се подлагат на гласуване, ще отлагаме гласуването за следващото заседание. Мисля, че така е редно да се работи.
  Искам да Ви кажа също, тъй като има комисии, които съвпадат с нашата Комисия, като ден и час, за да броя Вашия глас за валиден и да имате право да ми оставите как ще гласувате, трябва преди заседанието на Комисията да сте се подписали в присъствения списък, иначе няма да броя гласа за валиден. Има колеги, които идват и казват и чрез някого ми предават как ще гласуват, но нямаме такава практика.
  Заповядайте за други въпроси, ако имате. Нямате.
  Добре дошли на заместник-председателите – господин Богданов, господин Манушев и госпожа Христова.
  Колеги, ако нямате въпроси, ще подложа на гласуване Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по външна политика, така като са предложени.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Благодаря Ви.
  За – 19 гласа, против и въздържали се няма.

  Следваща точка:
  РАЗНИ.
  По Правилата – казахме, че ще заседаваме в сряда в 14,30 ч. Редовните заседания ще са в другата сграда, в зала 3, в новото крило от страната на паркинга. Залата е нова, ремонтирана, има необходимите кабини за превод, които ще ни бъдат необходими по време на работата. При удължаване на заседанието в пленарна зала обикновено започваме, когато се съберем след заседанието, но не удължаваме много времето, за да можем да свършим навреме.
  Първият блицконтрол на министъра на външните работи Екатерина Захариева се планира за 14 юни 2017 г. спрямо нейната програма. Ако има някакви промени, аз ще Ви информирам. Имайте предвид, че министърът на външните работи не винаги може да бъде в България в първата сряда на месеца. Ще имам задължението да Ви казвам предварително кога в месеца ще има блицконтрол. В миналия мандат винаги сме спазвали веднъж месечно да идва министърът.
  Ще Ви представя експертите в Комисията. Имаме трима главни ескперти – господин Берон, господин Тошев и госпожа Мария Груйчева, а Антония Паунова е нашият секретар, който познавате сигурно отдавна.
  Кабинетът на Комисията е 102 в другата сграда, винаги сте добре дошли за въпроси и всякакви видове посещения. Аз невинаги съм там, но когато не съм там, еспертите са на разположение.
  Приехме в Правилника, че няма да има съобщения и материали на хартия, за да сме малко по-пестеливи на хартия. Въпросът е, че, ако имате необходимост от някакъв материал, който искате на хартия или не можете по някакъв начин да го отворите от електронната поща, нека да кажете на хората от Комисията, за да Ви помогнат. Това е, което мога да Ви кажа за днес.
  Имате ли други въпроси по точка „Разни“?
  Заповядайте, господин Жаблянов.
  ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Искам само да попитам какви са възможностите за по-ранна дата за изслушване на външния министър, предвид на това, че на 25 май 2017 г. предстои заседание на НАТО на най-високо ниво на Консултативния съвет. Поставям въпроса от гледна точка на актуалността на информацията.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Веднага ще реагирам, че за НАТО по-добре е да се изслуша министърът на отбраната. Можем да направим така, че или да извикаме министъра на отбраната в наше заседание, или да направим заседание заедно с Комисията по отбрана. Ако госпожа Захариева е тук на тази дата да комбириме изслушванията. Да направим изслушване на госпожа Захариева по тема НАТО индивидуално, мисля, че няма необходимост.
  Приемаме да направим едно съвместно заседание с Комисията по отбраната по темата. Въпросът е кога, защото 24 май 2017 г. е почивен ден.(Реплики.)
  След заседанието? Логично е да искаме да се изслушат министрите преди заседанието, а не след това. (Реплики.) Добре.
  Ще Ви информирам за евентуално съвместно заседание с Комисията по отбрана по тази тема.
  Други въпроси имате ли? Нямате.
  Благодаря Ви за присъствието.
  Хубав ден Ви желая.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 11,43 ч.)
  Форма за търсене
  Ключова дума